Посібники - ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

У навчальному посібнику з позицій сьогоденних реалій ви-
світлюється система державної служби в Україні. В цьому контекс-
ті особлива увага звертається на розкриття суті державної політики
у сфері державної служби, концепції становлення розвитку законо-
давчої, політико-правової бази про державну службу, функціону-
вання системи державної служби та особливості діяльності держав-
них службовців, а також розвивається сучасна модель державної
служби в різних зарубіжних країнах.
Навчальний посібник розрахований на слухачів, які здобува-
ють освіту чи підвищують кваліфікаційний рівень з метою подаль-
шої ефективної діяльності в різних управлінських структурах органів
державної влади, місцевого самоврядування, на державних, акціонер-
них та приватних підприємствах, в установах і організаціях.
ІSBN 978-966-336-071-3
© Багмет М.О., Іванов М.С.,
Фуртатов В.С., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007
ББК 67.99(2)1
Організація державної служби в Україні:
теорія та практика: Навчальний посібник / За заг.
ред. М.О. Багмета, М.С. Іванова, В.С. Фуртатова. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. –
244 с.
Рецензенти:
Чемшит О.О. – доктор політичних наук, професор (м. Севастополь)
Колісніченко А.І. – доктор історичних наук, професор (м. Миколаїв)
Кальниш Ю.Г. – кандидат наук з державного управління, старший
науковий співробітник (м. Київ)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(Лист № 1.4/18-Г-490 від 30 березня 2007 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили (Про-
токол № 4(46) від 14 грудня 2006 р.)
ББК 67.99(2)1
О 64
УДК 35(477)(075.8)
О 64
ЗМІСТ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
РОЗДІЛИ
2. ПЕРЕДМОВА
3. Розділ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
4. Розділ 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
5. Розділ 3.КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
6. Розділ 4. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
7. Розділ 5. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
8. Розділ 6. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ
9. Розділ 7. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНТРОЛІНГ ТА АУДИТ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
10. Розділ 8. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
11. ЛІТЕРАТУРА