Посібники - Політична економія

УДК 330.322.5 (075.8)

Рекомендовано до друку Вченою радою
МФ НаУКМА. Протокол №1(40) від 05.09.2000 р.

Рецензенти
к.е.н., доцент Верланов Ю.Ю.
к.е.н., доцент Ковальова І.Г.

Палехова В.А. Навчальний посібник з курсу політичної економії для студентів І-го курсу економічного факультету.

“Навчальний посібник з курсу політичної економії” адресований студентам 1-х курсів економічних факультетів. Структура видання відповідає потребі активізації самостійної роботи студентів і гуманітаризації освіти. З цією метою, окрім стислого конспекту лекцій, “Навчальний посібник…” містить всі необхідні методичні матеріали: питання для самоконтролю з кожної теми, перелік рекомендованої літератури, основні терміни та категорії, які необхідно засвоїти, прізвища вчених, чий внесок в розробку питань відповідної теми треба усвідомити, а також приклади газетних публікацій на відповідні теми. Додаткові завдання для письмових відповідей передбачають використання окремих творів художньої літератури.

ISBN 966-7458-53-9

© МФ НаУКМА, 2002

Розділ І. Введення в економічну теорію
1. Тема 1. Еволюція економічної думки
2. Тема 2. Предмет і метод економічної теорії
Розділ ІІ. Основи ринкового господарства
3. Тема 3. Економічні системи. Типи суспільного виробництва
4. Тема 4. Основні риси товарного виробництва: товар і гроші
5. Тема 5. Ринкова система та закономірності її функціонування
Розділ ІІІ. Основи мікроекономіки
6. Тема 6. Чинники виробництва, форми їх з'єднання
7. Тема 7. Праця і заробітна платня
8. Тема 8. Теорії прибутку. Підприємницька діяльність
9. Тема 9. Теорії відсотку і ренти
10. Тема 10. Акціонерний капітал. Ринок цінних паперів
11. Тема 11. Монополія і конкуренція
Розділ ІV. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
12. Тема 12. Відтворення на макрорівні
13. Тема 13. Економічне зростання, сутність і проблеми
14. Тема 14. Теорії економічного циклу
15. Тема 15. Основи теорії державного регулювання економіки
16. Тема 16. Фінансова система та фінансова політика держави
Розділ V. Теоретичні проблеми світового господарства
17. Тема 17. Система сучасного світового господарства. Міжнародні економічні відносини
18. Тема 18. Міжнародна валютна система
Розділ VІ. Особливості та проблеми перехідної економіки
19. Тема 19. Економічна система соціалізму: теорія і практика
20. Тема 20. Основні риси перехідної економіки та її особливості в Україні
Вступ
21. Вступ
22. Вступ
Вступ
23. Вступ23
24. Вступ