Посібники - МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Приклади і задачі Частина ІІ


УДК 006.91(075.8)
ББК 30.10я73
М 54

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-3027.1 від 31.12.2008 р.)
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Одесь- кого національного морського університету (протокол № 7 від 31.03.2008 р.)
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету (протокол № 4 (68) від 12.12.2008 р.)

Рецензенти: В. В. Тарапата – доктор технічних наук, доцент, Одеська національна морська академія;
B. П. Сторожев – доктор технічних наук, професор, Одеський національний морський університет;
А. М. Євдокимова – доктор технічних наук, про- фесор, Одеський державний аграрний університет. Метрологія, стандартизація та управ- ління якістю : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Єв- докимов ; [під редакцією д.т.н. проф. В. Д. Євдокимова]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. Ч. ІІ : Приклади і задачі. – 2010. – 78 с.
Друга частина навчального посібника – «Метрологія, стандартизація та управління якістю: Приклади і задачі» – містить необхідні матеріали для вивчення практичного курсу «Метрологія, стандартизація та управління якістю», який викладається в технічних ВНЗ. У ній наводяться приклади та розв’язання типових задач за матеріалом теоретичних розділів.

© Клименко Л. П., Пізінцалі Л. В., Александровська Н. І.,

ISBN 978-966-364-223-8 (заг.)
ISBN 978-966-336-195-6 (Ч. ІІ)

© Євдокимов В. Д., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

ЗМІСТ
1. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Зміст
Розділ 1. Технічні вимірювання
2. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Розділ 1. Технічні вимірювання
Розділ 2. Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань
3. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Розділ 2. Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань
Розділ 3. Шорсткість поверхні
4. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Розділ 3. Шорсткість поверхні
Розділ 4. Відхилення форми і розташування поверхонь
5. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Розділ 4. Відхилення форми і розташування поверхонь
Розділ 5. Приклади тестових завдань
6. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов Розділ 5. Приклади тестових завдань
ЛІТЕРАТУРА
7. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
8. Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, В. Д. Євдокимов ДОДАТКИ