Посібники - ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ

ББК 81.2
П 58
УДК 811.124(075.8)

Друкується за ухвалою Вченої ради МДГУ ім. Петра Могили (протокол №7(49) від 15.03.2007 р.

П 58

Попова Л.Г. Латинська мова для юристів: Навчальний посібник для самостійного вивчення. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. − 80 с.

ББК 81.2

Мета вивчення дисциплiни “Латинська мовa” – пiдготовка майбутнiх юристiв на основi знання латинської мови до сприйняття спецiальних юридичних курсiв, читання юридичних джерел та розумiння мiжнародної правової термiнологiї. Здiйсненню цiєї мети пiдпорядкований вибiр всього навчального матерiалу.

ISBN 978-966-336-082-9
© Попова Л.Г., 2007
© МДГУ ім. П. Могили, 2007

1. Зміст
2. Вступ
3. Методичні вказівки
4. Розділ 1
5. Розділ 2
6. Розділ 3
7. Розділ 4
8. Розділ 5
9. Розділ 6
10. Розділ 7
11. Розділ 8
12. Розділ 9
13. Розділ 10
14. Розділ 11
15. Розділ 12
16. Розділ 13
17. Розділ 14
18. Контрольна робота 1
19. Контрольна робота 2
20. Латинсько-український словник
21. Питання до заліків
22. Юридичні терміни
23. Крилаті вирази