Посібники - МІКРОЕКОНОМІКА

ББК 65.01
В 33
УДК 330.101.542(07)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1(43) від 07.09.2006).

В 33

Верланов Ю.Ю. Мікроекономіка: Навчальний посiбник. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. − 172 с.

ББК 65.01

Матеріал навчального посібника містить конспект лекцій з дисципліни, завдання для перевірки знань. Посібник призначено для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, крім спеціальності “Економічна теорія”.

© Верланов Ю.Ю., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006
1. Зміст
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ВСУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ
3. Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
4. Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
5. Тема 3. Формування оптимуму споживача
6. Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
7. Тема 5. Ринковий попит
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА
8. Тема 6. Теорія виробництва. Моделі з одним та двома змінними факторами
9. Тема 7. Витрати та обсяг виробництва
РОЗДІЛ 4. РИНКИ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
10. Тема 8. Максимізація прибутку і нетривала пропозиція на конкурентному ринку
11. Тема 9. Тривала рівновага і пропозиція на конкурентних ринках
РОЗДІЛ 5. РИНКИ З НЕДОСКОНАЛОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ
12. Тема 10. Монополія
13. Тема 11. Монополістична конкуренція та олігополія
14. Тема 12. Структура ринку й ефективність
РОЗДІЛ 6. РИНКИ РЕСУРСІВ
15. Тема 13. Конкурентні ринки ресурсів
16. Тема 14. Ринки ресурсів з недосконалою конкуренцією
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ
17. Тема 15. Аналіз часткової та загальної рівноваги
18. ЛІТЕРАТУРА