Посібники - ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА

УДК 82.091
ББК 83

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 18.03 2008 р.).

Рецензенти:
Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили Меншій Аліса Миколаївна,кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов і зарубіжної літератури Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.

Г 95
Гурдуз А.
Літературна компаративістика: Навчальнометодичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с.

Видання друкується в авторській редакції.

© Гурдуз А., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008
ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
ПРАКТИЧНІ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ
4. ПРАКТИЧНІ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ
5. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Тема: Становлення літературної компаративістики в Україні і світі. Проблеми сучасного розвитку
6. ЛІТЕРАТУРА
7. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1
8. ЛІТЕРАТУРА
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Тема: Специфіка імагології як галузі літературної компаративістики.
10. ЛІТЕРАТУРА
11. САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Тема: Література в системі інших видів мистецтв: характер і динаміка розвитку досліджень
12. ЛІТЕРАТУРА
13. САМОСТІЙНА РОБОТА № 3. Тема: Наукові “школи” в літературній компаративістиці
14. ЛІТЕРАТУРА
15. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5. Тема: Порівняльне літературознавство в українській середній і вищій школі
16. ЛІТЕРАТУРА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІІ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ
17. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІІ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ
18. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Тема: Трактування проблеми й дискусії навколо літературних систем
19. ЛІТЕРАТУРА
20. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Тема: Форми та механізми міжлітературного процесу
21. ЛІТЕРАТУРА
22. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3. Тема: Міфологічний фактор у літературі. Проблеми міфопоетики
23. ЛІТЕРАТУРА
24. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1. Тема: Переклад у системі міжлітературних зв’язків
25. ЛІТЕРАТУРА
26. САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Тема: Типологічні сходження: різновиди та їх особливості
27. ЛІТЕРАТУРА
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІІI ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ
28. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІІI ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ
29. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Тема: Проблеми моделювання компаративного дослідження
30. ЛІТЕРАТУРА
31. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. Тема: Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики
32. ЛІТЕРАТУРА
33. САМОСТІЙНА РОБОТА № 1. Тема: Комп’ютерна література
34. ЛІТЕРАТУРА
35. САМОСТІЙНА РОБОТА № 2. Тема: Панорама сучасних компаративних досліджень в Україні
36. ЛІТЕРАТУРА
ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ ТЕМ РЕФЕРАТІВ
37. ОРІЄНТОВНІ ЗРАЗКИ ТЕМ РЕФЕРАТІВ
ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА”
38. ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА”
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
39. ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ