Посібники - Фінансове право (навчально-методичний посібник) (Вип.99.)

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання

Для самостійного вивчення

ББК 347.73(07)
УДК 67.99(2)2
К 71

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 5 від 21.05.2009 р.)

Рецензенти:
А.Є. Шевченко – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та міжнародного права Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
О.М. Биков – кандидат юридичних наук, вчений секретар Інституту закордонних справ Верховної Ради України.

Коссе Д.Д.
К 71 Фінансове право: Навчально-методичний посіб-ник для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 99. – 60 с. (Для самостійного вивчення).

ББК 347.73(07)
УДК 67.99(2)2

Методичний посібник підготовлено для студентів заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство». Головною метою цього посібника є створення умов для накопичення та аналізу знань, одержаних у процесі викладання курсу. Важливим є навчання співвідношенню окремих положень фінансового права із податковим правом, іншими галузями, підгалузями права, а також формування компетентного, активного та відповідального спеціаліста у сфері правознавства взагалі, і в тому числі у сфері фінансових правовідносин.

Посібник включає в себе систему оцінювання, яку застосовує викладач при оцінюванні знань, навичок мислення та презентації своїх думок, виходячи зі стобальної системи оцінювання. Надаються рекомендації студенту щодо ефективного вивчення навчального курсу, законодавства, матеріалів практики.

Тематичний план визначає структуру викладення та вивчення матеріалу. Посібник також містить переліки тем контрольних робіт, практичних завдань, питання до екзамену для перевірки знань та навичок студента. Список літератури включає в себе джерела, використовуючи які студент у повному обсязі може отримати теоретичні знання та деякі навички мислення з фінансового права та законодавства.

© Коссе Д.Д., 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009


1. Вступ
2. Оцінювання знань, умінь і навичок студентів у процесі опанування навчальною дисципліною
3. Загальні методичні вказівки та рекомендації студенту щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
4. Тематичний план
5. Рекомендована література
6. Загальні методичні вказівки студенту для написання контрольної (самостійної) роботи
7. Теми контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів-заочників «фінансове право»
8. Варіанти практичних завдань
9. Методичні рекомендіції з підготовки до складання екзамену за фінансовим правом
10. Питання підсумкового контролю з навчальної дисципліни "Фінансове право"
11. Теми курсовиї робіт з навчальної дисципліни для студентів - заочників «Фінансове право»
12. Словник
13. Зміст