Посібники - Міжнародні відносини та зовнішня політика 1914-1991 роки

УДК 327(091)(075.8)
ББК 66.4(О)я73
П 81

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-1474.1 від 20.06.08 р.).
Схвалено і рекомендовано до друку вченою радою Миколаїв-ського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (Протокол № 1 (65) від 11 вересня 2008 року).

Рецензенти:
Крапівін О.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету
Шкляж Й.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Мико-лаївського державного університету імені В.О. Су-хомлинського
Іванов М.С., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних процесів Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.


Пронь С.В.
Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1914-1991 роки: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2009. – 140 с.
ISBN 978-966-336-106-2

Посібник містить необхідні матеріали для вивчення курсу міжнародних відносин та зовнішньої політики означеного хронологічного періоду. Автор, використовуючи різноманітні джерела та літературу, намагається розглянути і дати фактологічно обґрунтовану відповідь на складні питання системи міжнародних відносин ХХ століття.
Для студентів, абітурієнтів, учителів, усіх, хто цікавиться міжнародними відносинами, зовнішньою політикою та дипломатією.

© Пронь С.В., 2009
© МДГУ ім. Петра Могили, 2009

1. С.В. Пронь Біографія
2. Зміст
3. Передмова
4. Вступ
5. Розділ І
6. Розділ ІІ
7. Розділ ІІІ
8. Розділ ІV
9. Розділ V
10. Розділ VІ
11. Розділ VІІ
12. Розділ VІІІ
13. Розділ ІX
14. Розділ X
15. Розділ XІ
16. Розділ XІІ
17. Питання до іспиту
18. Хронологія подій
19. Англійсько-Український словник основних термінів
20. Міжнародні Відносини та зовнішня політика в афоризмах
21. Додатки