Посібники - Основи ведення сільського господарства та охорона земель

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва – рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обробітку грунту збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив інтегрованому захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Розглянуті такі актуальні питання, як організація агроландшафтів та особливості господарювання в них, альтернативні методи ведення землеробства з обмеженим використанням агрохімікатів або повним їх вилученням основи точного землеробства. Подається історія розвитку, сучасний стан, структура, класифікація порід сільськогосподарських тварин, їх продуктивність, основи племінної справи, годівлі та утримання, характеристика галузей тваринництва. Дається характеристика сучасних форм організації агропромислового виробництва, викладені основи агропромислової інтеграції, ринкової економіки, маркетингу та управління у виробничих підприємницьких формуваннях.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
1. 1.1. Взаємодія суспільства та природи у сфері виробництва продуктів харчування та сировини для промисловості
2. 1.2. Поняття, склад, задачі і структура агропромислового комплексу
3. 1.3. Концепція розвитку сільського господарства україни у ХХІ столітті
4. 1.4. Охорона довкілля, виробництво екологічно безпечної продукції, енергозаощадження – нагальні вимоги до сучасного агропромислового виробництва
ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
5. 2.1. Сучасний стан земель, що використовуються в сільськогосподарському виробництві
6. 2.2. Деградація ґрунтів, її суть, причини виникнення та заходи щодо попередження
7. 2.3. Ерозія земель як одна з найважливіших причин їх деградації
8. 2.4. Заходи щодо попередження ерозійних процесів
9. 2.5. Родючість грунту, її ознаки, причини погіршення та заходи щодо відтворення
10. 2.6. Окультурення грунтів і покращення їх санітарно-гігієнічного стану
11. 2.7. Сучасні принципи організації території для ведення сільськогосподарського виробництва
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА
12. 3.1. Землеробство – основа агропромислового виробництва
13. 3.2. Організація сівозмін за різних умов господарювання
14. 3.3. Наукові та практичні основи обробітку грунту
15. 3.4. Система удобрення сільськогосподарських культур
16. 3.5. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб
17. 3.6. Система насінництва
18. 3.7. Особливості ведення землеробства в умовах зрошення
19. 3.8. Основні принципи формування агроландшафтів та специфіка ведення землеробства в них
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ РОСЛИННИЦТВА ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
20. 4.1. Прогресивні технології вирощування основних польових культур
21. 4.2. Кормовиробництво
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО
22. 5.1. Овочеві культури
23. 5.2. Картопля
24. 5.3. Баштанництво
25. 5.4. Основи плодівництва
26. 5.5. Виноградарство
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ТВАРИННИЦТВА
27. 6.1. Продуктивне тваринництво, йогозначення в житті людини
28. 6.2. Історія розвитку продуктивного тваринництва, його сучасний стан і перспективи
29. 6.3. Системоутворюючі фактори тваринництва
30. 6.4. Технологія виробництва продукції тваринництва
31. 6.5. Вчення про породи тварин. Племінна справа в тваринництві
32. 6.6. Корми та годівля тварин
33. 6.7. Велика рогата худоба
34. 6.8. Свинарство
35. 6.9. Вівчарство та козівництво
36. 6.10. Птахівництво
37. 6.11. Інші галузі тваринництва
38. 6.12. Екологізація тваринництва
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
39. 7.2. Машини для сівби та садіння культур
40. 7.5. Технологічний комплекс машин для вирощування та збирання основних сільськогосподарських культур
41. 7.6. Машини для зрошуваного землеробства та меліорації земель
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
42. 8.1. Агропромислова інтеграція
43. 8.2. Виробнича та соціальна інфраструктура АПК
44. 8.3. Агропромислові формування та принципи їх функціонування
45. 8.4. Ринкова економіка в агропромисловому виробництві
46. 8.5. Суть та організаційно-правові форми сільського підприємництва
47. 8.6. Управління у виробничих підприємницьких формуваннях