Посібники - Загальна психологія (Друге видання, доповнен i перероблено)


ББК 88я73
К 59
УДК 159.9 (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів гуманітарно- технічного напрямку (лист No 14/18.2-1399 від 03.07.2002 року). Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, протокол No 7(57) від 10.01.2002 р.

Рецензенти:
І.М. Старіков, доктор педагогічних наук, професор
М.М. Букач, доктор педагогічних наук, професор
Л.Д. Костенко, кандидат психологічних наук

К 59

Козляковський П.А. Загальна психологія: Навч. посібник: В 2 т. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Т. II. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 240 с.

ББК 88я73

У другому томі навчального посібника дається огляд най- більш визнаних психодіагностичних методик і розкривається технологія їх проведення та інтерпретація отриманих результатів. Студентам гуманітарно-технічного напряму для допомоги у самостійній роботі з курсу “Загальна психологія”.

ISBN 966-7458-86-5

© Козляковський П.А., 2004
© Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2004

1. Титул.
2. Інформація.
3. Передмова.
4. Лекція 20. Загальне уявлення про психодіагностику як інтегративну науково-технологічну дисципліну.
5. Заняття 1. Відчуття, сприйняття, увага, пам’ять.
6. Заняття 2. Експериментально-психологічні методи дослідження мислення, мови, інтелекту та креативності.
7. Заняття 3.
8. Заняття 4. Психодіагностика темпераменту та його структури.
9. Заняття 5. Типологія характерів та їх діагностика.
10. Заняття 6. Особистість, мотивація, діяльність, спілкування.
11. Зміст.