Посібники - Історія держави і права України. Навчальний посібник. 2-е видання, доповнене, виправлене.

ББК 67,9 /4 УКР/
CI7

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
Протокол № від 2004 р.

Шкварець В.П., Шитюк М.М. Історія держави і права України. – Навчальний посібник. – Миколаїв: 2005. – 261 с.

У навчальному посiбнику (2-е доповнене видання 2005 року), пiдготовленому вiдповiдно до програми курсу "Iсторiя держави i права України", подано саму концепцiю викладання дисциплiни, погодинний план, план проведення семiнарських занять, перелік рекомендованої лiтератури, завдання для пiдготовки до семiнарiв, перелiк тем контрольних робiт (рефератiв), iспитiв i питання.
Водночас наводяться окремi фрагменти з проблем курсу про джерело знань i основи курсу, основнi етапи iсторiї української державностi i права та їх витоки, а також короткий словник понять i термiнiв до предмета, додаток з витягами з окремих важливих документiв минулого та сучасного. Насамкiнець подано малий словник часто вживаних українсько-росiйських термiнiв.
Для студентiв - юристiв, усiх, хто цiкавиться історією держави i права України.

Рецензенти:
доктор історичних наук, професор Тернопiльської академiї народного господарства, завідувач кафедри українознавства, заслужений працівник народної освiти України Б.Д.Лановик
заступник голови Миколаївського обласного апеляційного суду, кандидат юридичних наук В.П.Палiюк.

© В.П.Шкварець, М.М.Шитюк
Історія держави i права України.
Посібник. Миколаїв, 2005, - 263с.
Концепція викладання дисципліни
1. Концепція викладання дисципліни
Погодинний план
2. Погодинний план
Тематичний план
3. Теми 1 - 5.
4. Теми 6 - 9
5. Теми 10 - 11
План проведення семінарських занять
6. План проведення семінарських занять
Перелік основної рекомендованої літератури
7. Перелік основної рекомендованої літератури
Завдання для підготовки до семінарських занять (теми, плани, питання, література)
8. Тема 1. ВСТУПНИЙ СЕМIНАР: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА ПIДГОТОВКИ ДО СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
9. Тема 2. ВСТУП. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ I ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ ЯК IСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ПОЧАТКИ ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
10. Тема 3. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ ТА РОЗВИТОК ЇЇ ПРАВОВИХ НОРМ (IХ-ХII ст.)
11. Тема 4. ДЕРЖАВА I ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРIОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТI РУСI (ХII-ХIV ст.). ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
12. Тема 5. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ УСТРIЙ ТА СУДIВНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI – КОЗАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ-РЕСПУБЛIКИ
13. Тема 6. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I СКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI
14. Тема 7. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ТА СУД I СУДОЧИНСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ (др. пол. ХVII – XVIII ст.)
15. Тема 8. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИ В ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
16. Тема 9. ДЕРЖАВНIСТЬ I ПРАВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917-1920 рр.)
17. Тема 10. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В МIЖВОЄННИЙ ПЕРIОД (1921-1941 рр.)
18. Тема 11. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПIСЛЯВОЄННИЙ ПЕРIОД (1945-1991 рр.)
19. Тема 12. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI
20. Тема 1. ВСТУПНИЙ СЕМIНАР: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА ПIДГОТОВКИ ДО СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
21. Тема 2. ВСТУП. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ I ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ ЯК IСТОРИЧНОГО ЯВИЩА. ПОЧАТКИ ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
22. Тема 3. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ ТА РОЗВИТОК ЇЇ ПРАВОВИХ НОРМ (IХ-ХII ст.)
23. Тема 4. ДЕРЖАВА I ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРIОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТI РУСI (ХII-ХIV ст.). ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
24. Тема 5. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ УСТРIЙ ТА СУДIВНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI – КОЗАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ-РЕСПУБЛIКИ
25. Тема 6. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I СКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI
26. Тема 7. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА ТА СУД I СУДОЧИНСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ (др. пол. ХVII – XVIII ст.)
27. Тема 8. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИВ ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
28. Тема 9. ДЕРЖАВНIСТЬ I ПРАВО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917-1920 рр.)
29. Тема 10. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В МIЖВОЄННИЙ ПЕРIОД (1921-1941 рр.)
30. Тема 11. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПIСЛЯВОЄННИЙ ПЕРIОД (1945-1991 рр.)
31. Тема 12. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПI
32. Тема 1. ВСТУПНИЙ СЕМIНАР: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА ПIДГОТОВКИ ДО СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
33. Тема 2. ВСТУП. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ I ФУНКЦIЇ ДЕРЖАВИ ЯК IСТОРИЧНОГО ЯВИЩА. ПОЧАТКИ ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
34. Тема 3. ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ ТА РОЗВИТОК ЇЇ ПРАВОВИХ НОРМ (IХ-ХII ст.)
35. Тема 4. ДЕРЖАВА I ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРIОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРОБЛЕНОСТI РУСI (ХII-ХIV ст.). ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
36. Тема 5. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ УСТРIЙ ТА СУДIВНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКОЇ СIЧI – КОЗАЦЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ-РЕСПУБЛIКИ
37. Тема 6. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ I СКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТI
Завдання для підготовки до семінарських занять(теми, плани, питання, література)
38. Тема 1. ВСТУПНИЙ СЕМIНАР: ОРГАНIЗАЦIЯ I МЕТОДИКА ПIДГОТОВКИ ДО СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ