Посібники - Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Частина І. Математичне програмування

ББК
К
УДК 35.073.5

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська акадмія”
(Протокол № ?? від ? листопада 200? р.).

Рецензенти:
завідувач кафедри економіки Українського державного морського технічного університету ім. адмірала Макарова канд. екон. наук, доц. Гурченков О.П.
Укладачі:
Роздільська А.В.,
Стручков І.І.

Казарєзов А.Я., Верланов Ю.Ю.
Дослідження операцій: Навчальний посібник. – Частина І. Математичне програмування. – Миколаїв: Видиво МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – 84 с.

ISBN 966-

У посібнику наведені знання з математичного програмування. Розглядається задача лінійного програмування та її розв’язки графічним та симплекс-методом. Наведені двоїсту та транспортні задачі.
Навчальний посібник призначено для студентів, що навчаються на магістерській програмі за спеціальністю 8.050104 Фінанси.
© МДГУ ім. Петра Могили, 2002.

1. Титул.
2. Вступ.
3. Тема 1. Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці.Класифікація задач.
4. Тема 2. Загальна задача лінійного програмування.
5. Тема 3. Симплексний метод розв’язання задачі лінійного програмування.
6. Тема 4. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей.
7. Тема 5. Транспортна задача. Постановка, методи розв’язання та аналізу.
8. Тема 6. Задача дробово-лінійного програмування.Постановка задачі, методи розв’язання.
9. Рекомендована література.
10. Зміст.