Посібники - Teacher’s Portfolio.

ББК 81.2
Д 46
УДК 811.111(075.8)

Рекомендовано до друку Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник з граматики англійської мови (лист № 14/18.2-2499 від 25.11.2004 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 2 (24) від 14.10.2004 р.)

Рецензенти:
Чернецький П.В. – кандидат філологічних наук, професор Києво-Могилянської академії
Філіп’єва Т.І. – кандидат педагогічних наук, завідуюча кафедрою іноземних мов Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського
Мироненко Т.П. – кандидат педагогічних наук, завідуюча кафедрою іноземних мов Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського

Д 46 Дімант Г.С.
Teacher’s Portfolio: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 48 с.

ISBN 966-336-028-3

Даний навчально-методичний посібник вміщує систематизовані методичні рекомендації щодо організації навчальних занять з англійської мови в системі вищої освіти. Автор посібника пропонує різноманітні методи роботи з лексичним та граматичним матеріалом, форми організації навчання студентів іншомовної мовленнєвої діяльності на основі ігрового моделювання та проблемного навчання. Порівнюються традиційні та інноваційні підходи до викладання англійської мови. Представлено широкий спектр вправ, спрямованих на формування мовленнєвих та творчих здібностей студентів.
Посібник може бути використаний викладачами вищих, середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх середніх шкіл, а також студентами університетів.

© Дімант Г.С., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005Contents
1. Contents
I. Teaching Grammar
2. I. Teaching Grammar
II. Work with Terminology
3. II. Work with Terminology
III. Work with the Texts
4. III. Work with the Texts
IV. Brainstorming
5. IV. Brainstorming
V. Case Study
6. V. Case Study
VI. Press-conference
7. VI. Press-conference
VII. Discussion/Debate
8. VII. Discussion/Debate
VIII. Career Guidance
9. VIII. Career Guidance
IX. Job Interviews
10. IX. Job Interviews
Test Samples
11. Test Samples
Bibliography
12. Bibliography
Preface
13. Preface