Посібники - Комп’ютерний аналіз даних.


ББК 73
Р 69
УДК 004.6(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1017 від 03.11.2006 р.). Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1(43) від 07.09.2006 р.).


Рецензенти:
О.П. Мещанінов, проректор з наукової роботи Миколаїв- ського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем, д.пед.н.;
І.І. Коваленко, завідувач кафедри програмного забез- печення автоматизованих систем Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, д.т.н., професор;
В.А. Мельник, завідувач кафедри прикладної математики Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, к.т.н., доцент.
Ромакін В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 144 с.
Р 69
ББК 73

Посібник містить десять тем, які розглядаються студентами факультету політичних наук МДГУ імені Петра Могили при вивченні дисципліни “Інформатика-2”, має спрямування на практичне опанування основних методик аналізу даних з вико- ристанням можливостей сучасних комп’ютерів. Студенти набувають навичок статистичного аналізу за допомогою пакетів MS EXCEL та SPSS. Враховуючи відсутність математичних дисциплін у навчальних програмах спеціальностей соціальних наук, посібник не передбачає необхідності використання складних матема- тичних інструментів теорії статистики, а покладає центр ваги розрахунків на комп’ютерні програми, залишаючи студенту не менш складну задачу постановки проблеми та вибору шляхів її розв’язання. Математичні викладки, які наводяться у посібнику, є довідниковою інформацією і вимагають знання лише шкільного курсу з математики. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей соціальних наук, а також для самостійного вивчення.


© Ромакін В.В., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006

Титульний аркуш
1. Тітулка
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Інструменти для комп’ютерної обробки даних у соціальних науках
4. Статістіка
5. SPSS
6. STADIA
1. ДЕСКРИПТИВНА СТАТИСТИКА
7. Мета роботи
8. Основні поняття
9. Види показників
10. Показники центральної тенденції
11. Показники розсіяння
12. Показники форми розподілу
13. Отримання дескриптивних статистик за допомогою пакета MS EXCEL
14. Отримання дескриптивних статистик за допомогою пакета SPSS
2. Вибірки і їхнє представлення
15. Мета роботи
16. Поняття вибірки
17. Частоти та їх представлення
18. Розрахунок частот та побудова гістограм за допомогою пакета MS EXCEL
19. Розрахунок частот та побудова гістограм за допомогою пакета SPSS
20. Розрахунок дескриптивних статистик, частот та гістограм
21. Аналіз результатів
3. Нормальний розподіл випадкової величини
22. Мета роботи
23. Чому так важливий нормальний розподіл?
24. Довірчі інтервали для середнього генеральної сукупності
25. Графоаналітичний метод перевірки нормального закону розподілу за допомогою пакета MS EXCEL
26. Перевірка нормальності вибірки за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова з використанням пакета SPSS
27. Самостійна робота
4. Кореляційний аналіз
28. Мета роботи
29. Залежність між випадковими змінними
30. Коваріація
31. Кореляція
32. Коефіцієнт кореляції за Пірсоном
33. Кореляційна матриця
34. Рангова кореляція за Спірменом та Кендаллом
35. Часткова кореляція
36. Діаграма розсіювання
37. Розрахунок показників асоціювання (кореляції) за допомогою пакета MS EXCEL
38. Розрахунок кореляції за допомогою пакета SPSS
39. Самостійна робота
5. Однофакторний дисперсійний аналіз
40. Мета роботи
41. Дисперсійний аналіз
42. Послідовність дій при дисперсійному аналізі
43. Однофакторний дисперсійний аналіз за допомогою пакета MS EXCEL
44. Однофакторний дисперсійний аналіз за допомогою пакета SPSS
45. Самостійна робота
6. Порівняння середніх та критерій Стьюдента
46. Мета роботи
47. Застосування критерію Стьюдента для порівняння середніх
48. Умови застосування критерію Стьюдента для порівняння середніх
49. Рівень значимості
50. Порівняння залежних вибірок за допомогою непараметричних критеріїв
51. SPSS
52. Критерій Вілкоксона
53. Застосування критерію Стьюдента для залежних вибірок за допомогою пакета MS EXEL
54. Порівняння більш ніж двох залежних вибірок
55. Порівняння двох незалежних вибірок у пакеті SPSS
56. Самостійна робота
7. Регресійний аналіз
57. Мета роботи
58. Загальні відомості
59. Передумови
60. Проста лінійна регресія
61. Множинна лінійна регресія
62. Нелінійна регресія
63. Додавання ліній тренду в діаграму
64. Використання вбудованих функцій Excel
65. Множинна регресія у пакеті Excel
66. Засоби регресійного аналізу за допомогою пакета MS EXEL
67. Регресійний аналіз за допомогою пакета SPSS
68. Множинна лінійна регресія
69. Самостійна робота
8. Факторний аналіз
70. Мета роботи
71. Загальні відомості
72. Обчислення кореляційної матриці
73. Визначення факторів
74. Обертання факторів
75. Інтерпретація факторів
76. Факторний аналіз за допомогою пакетаSPSS
77. Самостійна робота
9. Кластерний аналіз
78. Мета роботи
79. Принцип кластерного аналізу
80. Порівняння кластерного і факторного аналізу
81. Етапи кластерного аналізу
82. Кластерний аналіз за допомогою пакета SPSS
83. Самостійна робота
10. Дискримінантний аналіз
84. Мета роботи
85. Основна задача дискримінантного аналізу
86. Відмінність кластерного і дискримінантного аналізу
87. Відмінність множинного регресійного і дискримінантного аналізу
88. Метод обрахування
89. Покроковий дискримінантний аналіз
90. Інтерпретація функції дискримінації для двох груп
91. Дискримінантні функції для декількох груп
92. Припущення
93. Дискримінантний аналіз за допомогою пакета SPSS
94. Самостійна робота
Список використаної літератури
95. Література