Посібники - Макроекономіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене.

ББК 65.01
П 14
УДК 330.101.541

Друкується за ухвалою Вченої ради МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 5 (26) від 2 грудня 2004 р.)

Рецензенти:
Бажал Ю.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Нікіфоров П.О., д.е.н., завідувач кафедри фінансів Чер-нівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

П 14 Палехова В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 304 с.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних факультетів. Окрім стислого конспекту лекцій з кожної теми та переліку рекомендованої літератури, посібник містить питання для самоконтролю і завдання, виконання яких дозволить краще засвоїти основні положення макроекономічної теорії. Для перевірки отриманих знань можуть бути також використані наведені статистичні дані та газетні публікації на відповідні теми.

ISBN 966-336-030-5
© Палехова В.А., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005


Палехова В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, доповнене.
1. Окремі зауваження до вивчення курсу макроекономіки
2. Вступ. Макроекономіка як економічна наука
3. Тема 1. Національна економіка: результати та методика їх обчислення
4. Тема 2. Базова макроекономічна модель. Сукупний попит і сукупна пропозиція
5. Тема 3. Економічна нестабільність: цикли, безробіття, інфляція
6. Тема 4. Макроекономічна рівновага, її механізми
7. Тема 5. Держава в системі макроекономічного регулювання. Фіскальна політика
8. Тема 6. Гроші, кредитна система. Грошово-кредитна політика
9. Тема 7. Механізм зовнішньоекономічної діяльності
10. Тема 8. Основні моделі макроекономічної політики
11. Тема 9. Економічне зростання
12. Розрахунково-аналітичне завдання
13. Предметний покажчик