Посібники - Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900).

ББК 63.3 (2Ук)
Л 38
УДК [94:351/354] (477) “1805/1900”

Рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-63 від 13.01.2005 р.).

Рецензенти:
Тригуб П.М. – доктор історичних наук, професор, дійсний член Української Академії історичних наук, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри міжнародних відносин, історії і філософії Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили Міністерства освіти і науки України
Гуржій О.І. – доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАН України
Пірко В.О. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Л 38 Левченко Лариса
Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900): Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 300 с.

ББК 63.3 (2Ук)

Посібник є першим спеціальним комплексним дослідженням історії та діяльності Миколаївського військового губернаторства у дореволюційній та новітній історіографії, особлива увага звернена на колоніальну політику царського уряду та організацію державного управління у південному регіоні України. Охарактеризовано діяльність військових губернаторів у галузі місцевого самоуправління, їх ставлення щодо окремих груп населення, зокрема євреїв.
Вперше поставлено й розкрито земельну політику царського уряду в даному регіоні, управління м. Севастополь в 1805-1864 рр. Встановлено прізвища і черговість вищих урядових чиновників Російської імперії, які поєднували в своїх руках військову та цивільну владу і одночасно були головними командирами Чорноморського флоту і портів, визначено їх внесок у розвиток Миколаєва і Севастополя як значних воєнно-морських, торгово-індустріальних центрів Півдня України. Здійснена спроба переосмислення негативних стереотипів щодо досвіду державної служби, який залишила Російська імперія, діяльності військових губернаторів і їх внеску в розвиток південного регіону України, що в радянській літературі або зовсім не розглядались, або розглядались під негативним кутом зору.

ISBN 966-336-049-6
© Левченко Л., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006


Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділ 1. Історіографія питання та джерельна база дослідження
3. 1.1 Стан наукової розробки
4. 1.2 Джерельна база дослідження
Розділ 2. Миколаївське військове губернаторство у 1805-1900 рр.
5. 2.1 Передумови створення, причини та історія заснування, особливості адміністративно-територіального устрою та управління
6. 2.2 Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство у 1805-1856 рр.
7. 2.3 Миколаївське військове губернаторство у 1856-1900 рр.
Розділ 3. Основні напрямки діяльності військових гебернаторів
8. 3.1 Взаємовідносини державної влади і місцевого самоврядування в Миколаївському військовому губернаторстві у 19ст.
9. 3.2 Земельна політика в Миколаївському військовому губернаторстві у 19ст.
10. 3.3 Діяльність військових губернаторів у галузі національної та релігійної політики
Висновки
11. Висновки
Список використаних джерел
12. Список використаних джерел
Додатки
13. Додаток А
14. Додаток Б
15. Додаток В
16. Додаток Д
17. Додаток Е
18. Додаток Ж