Посібники - Заповідна справа

УДК [502.4:502.7](075.8)
Д 13

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів ВНЗ від 04.03.2002 р. №14/18.2-469

Друкується згідно з рішенням Вченої ради МФ НаУКМА (протокол № 4 від 15.11.2001 року).

Рецензенти:
Стекленьов Є.П. – доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник біосферного заповідника ім. Ф.Е. Фальц-Фейна “Асканія-Нова”;
Калінін М.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, академік ЛАНУ, заслужений працівник освіти України.

Д 13

Давиденко В.М.
Заповідна справа: Навчальний посібник для студентів екологічних, біологічних, природничих, лісівничих, агрономічних, зооінженерних факультетів вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 140 с.

У навчальному посібнику викладено суть і значення заповідної справи, характеристика прикордонних комплексів і арен України, класифікація заповідних територій, подані історія заповідної справи та проблеми збереження різноманіття флори і фауни. Окрім того, в посібнику приводиться історія і значення створення Червоної книги, аналізується вплив антропогенного фактора на природу та наукове і практичне значення заповідної справи і заповідних територій.
Посібник розрахований для використання його студентами екологічних, біологічних факультетів та аграрних ВНЗ. Окрім того, він може бути корисним для науковців, аспірантів, широкого кола природознавців, природолюбів.

ISBN 966-7458-53-9

© МФ НаУКМА, 2002

Розділ 1. Введення в дисципліну
1. 1.1. Поняття і зміст заповідної справи
2. 1.2. Предмет і методи дослідження заповідної справи
3. 1.3. Піонери і фундатори заповідної справи в Україні.
4. 1.4. З історії заповідної справи
5. 1.5. Радянський період розвитку заповідної справи в Україні
6. 1.6. Заповідна справа за кордоном
7. 1.7. Значення заповідної справи
Розділ 2. Природні комплекси України
8. 2.1. Природні комплекси України: загальна характеристика
9. 2.2. Полісся
10. 2.3. Лісостеп
11. 2.4. Степ
12. 2.5. Карпати
13. 2.6. Крим
14. 2.7. Сиваш (Гниле море)
15. 2.8. Азовське море
16. 2.9. Чорне море
17. 2.10. Ліси України
18. 2.11. Водно-болотні угіддя України
19. 2.12. Ріки України
Розділ 3. Заповідування і заповідні території
20. 3.1. Заповідування
21. 3.2. Критерії відбору заповідних територій
22. 3.3. Класифікація заповідного фонду України
23. 3.4. Типи користування заповідними територіями
24. 3.5. Охорона та контроль за дотриманням режиму на заповідних територіях
25. 3.6. Загальна характеристика різних типів заповідних територій
Розділ 4. Червона книга
26. 4.1. Історія створення, мета і значення Червоної книги
27. 4.2. Зелена книга
28. 4.3. Міжнародна Червона книга
29. 4.4. Червона книга України
30. 4.5. Червона книга СРСР
31. 4.6. Птахи, які зникли
Розділ 5. Заповідні території Миколаївської області
32. 5.1. Державний природний заповідник “Єланецький степ”
33. 5.2. Регіональний ландшафтний парк “Гранітно-степове Побужжя”
34. 5.3. Регіональний ландшафтний парк “Кінбурнська коса”
35. 5.4. Інші заповідні території Миколаївщини
36. Словник ключових термінів
37. Література
Приклад завдання на курсове проектування
38. Приклад завдання на курсове проектування
Африка: история и современность
39. И.М. Шкляж, Д.А. Веселков, Ю.П. Хилимов, А.В. Хмиль Африка: история и современность
Посібники
40. Кутковецький В.Я. Розпізнавання образів
41. Кутковецький В.Я. Розпізнавання образів
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
42. Рекомендована література до курсу
РОЗДІЛИ
43. Розділ 2
Contents
44. Contents
ГЛАВА 1. Концептуальне моделювання як організаційно – методологічні умови розвитку університетської системи освіти
45. 1.2. Специфіка управління змінами університетської системи освіти
46. 1.3. Спрямованість розвитку університетської системи освіти на формування конкурентоспроможної національної еліти
ГЛОСАРІЇ
47. Глосарії
ДОДАТОК
48. Додаток
Синтез структурных моделей цифровых устройств
49. 3.4. Использование редактора блок-диаграмм пакета Active-HDL
Окремі зауваження до вивчення курсу макроекономіки
50. Окремі зауваження до вивчення курсу макроекономіки
51. Окремі зауваження до вивчення курсу макроекономіки
52. Вступ. Макроекономіка як економічна наука
53. Höhere Gewalt
ПРЕДИСЛОВИЕ
54. ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
55. ВВЕДЕНИЕ
56. Діманд Г.С. Economy in transition
ВСТУП
57. 1. Вступ
Що таке екологія
58. Добровольський В.В Екологія як наука і практика
Частина 1. Розділ 1
59. Традиційний народний гуртовий спів (народне багатоголосся)
60. Перекладення пісень однорідного багатоголосся на однорідне.
61. Перекладення з мішаного багатоголосся
Частина 1. Розділ 3
62. Перекладення з мішаних хорів на жіночі
63. Перекладення з мішаних хорів на чоловічі
Частина 1. Розділ 4
64. Перекладення творів на неповний мішаний склад хору
65. Формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для низьких голосів
66. Особливості формування хорової партитури народного хору з творів, написаних для чоловічого соло, дуетів.
67. Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу
68. Формування хорових партитур гомофонно-гармонічного виду з чітко вираженою акордовою фактурою, яка звучить на кожній долі такту або на сильних долях
69. Створення хорових партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають характер гармонічної підтримки (педалі).
70. Рейтингова система оцінювання знань, умінь і навичок студентів
71. Залік
Зміст
72. Зміст
73. Зміст
74. Передмова
75. Вступ
76. Основні принципи формування агроландшавтів та специфіка ведення. далі
Система ведення тваринництва.
77. Продуктивне тваринництво, його значення в житті людини. далі
78. Історія розвитку продуктивного тваринництва, його сучасний стан і перспективи. далі
79. Системоутворюючі фактори тваринництва. далі
80. Технологія виробництва продукції тваринництва. далі
81. Вчення про породи тварин, племінна справа в тваринництві. далі
82. Корми та годівля тварин. далі
83. Велика рогата худоба. далі
84. Свинарство. далі
85. Вівчарство та козівництво. далі
86. Птахівництво. далі
87. Інші галузі тваринництва. далі
88. Продуктивне тваринництво, його значення в житті людини. далі
89. Історія розвитку продуктивного тваринництва, його сучасний стан і перспективи. далі
90. Системоутворюючі фактори тваринництва. далі
91. Технологія виробництва продукції тваринництва. далі
92. Вчення про породи тварин, племінна справа в тваринництві. далі
93. Корми та годівля тварин. далі
94. Велика рогата худоба. далі
95. Свинарство. далі
96. Вівчарство та козівництво. далі
97. Птахівництво. далі
98. Інші галузі тваринництва. далі
99. Титул.
100. Інформація.
101. Вступ.
102. Глава 1. Загальні відомості про АСУ.
103. Глава 2. Проектування АСУ.
104. Глава 3. Імовірність безвідмовної роботи АСУ та її елементів.
105. Глава 4. Взаємодія людини з технічними засобами.
106. Глава 5. Загальні відомості про модель підприємства або установи.
107. Передмова
108. Передмова
109. Зміст
110. Передмова
111. Зміст
112. Передмова
113. Заняття 5. Типологія характерів та їх діагностика
114. Дослід 5.1. Психодіагностика акцентуації (методика Смішека)
115. Дослід 5.2. Діагностика психологічних типів (методика Д. Кейрсі)
116. Заняття 6. Особистість, мотивація, діяльність, спілкування
117. Дослід 6.1. Психодіагностика ціннісних орієнтацій (опитувач термінальних цінностей (ОТеЦ) І.Г. Сеніна)
118. Дослід 6.2. Оцінка рівня домагань
119. Дослід 6.3. Діагностика соціального інтелекту (тест Дж. Гілфорда і М. Саллівена)
120. Дослід 6.4. Складання психологічного портрету
121. Дослід 6.5. Знайомство з власним обличчям
Загальні питання агропромислового виробництва
122. Взаємодія суспільства та природи у сфері виробництва продуктів харчування та сировини для промисловості
123. Поняття, склад, задачі і структура агропромислового комплексу
124. Концепція розвитку сільського господарства в Україні в ХХІ ст
125. Охорона довкілля, виробництво екологічно безпечної продукції,енергозаощадження - нагальні вимоги до сучасного агропромислового виробництва
126.
127. Окультурення грунтів та покращення їх санітарно-гігієнічного стану
128. Сучасні принципи організації території для ведення сільськогосподарського виробництва
129. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб
130. Система насінництва
131. Особливості ведення землеробства в умовах зрошення
132. Основні принципи формування агроландшавтів та специфіка ведення
133. Альтернативне землеробство
ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
134. 2.1. Сучасний стан земель, що використовуються в сільськогосподарському виробництві
135. 2.2. Деградація ґрунтів, її суть, причини виникнення та заходи щодо попередження
136. 2.3. Ерозія земель як одна з найважливіших причин їх деградації
137. 2.4. Заходи щодо попередження ерозійних процесів
138. 2.5. Родючість грунту, її ознаки, причини погіршення та заходи щодо відтворення
139. 2.6. Окультурення грунтів і покращення їх санітарно-гігієнічного стану
140. 2.7. Сучасні принципи організації території для ведення сільськогосподарського виробництва
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА
141. 3.1. Землеробство – основа агропромислового виробництва
142. 3.2. Організація сівозмін за різних умов господарювання
143. 3.3. Наукові та практичні основи обробітку грунту
144. 3.4. Система удобрення сільськогосподарських культур
145. 3.5. Система захисту рослин від бур’янів, шкідників, хвороб
146. 3.6. Система насінництва
147. 3.7. Особливості ведення землеробства в умовах зрошення
148. 3.8. Основні принципи формування агроландшафтів та специфіка ведення землеробства в них
СИСТЕМА ВЕДЕННЯ РОСЛИННИЦТВА ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО
149. 4.1. Прогресивні технології вирощування основних польових культур
150. 4.2. Кормовиробництво
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
151. 8.1. Агропромислова інтеграція
152. 8.2. Виробнича та соціальна інфраструктура АПК
153. 8.3. Агропромислові формування та принципи їх функціонування
154. 8.4. Ринкова економіка в агропромисловому виробництві
155. 8.5. Суть та організаційно-правові форми сільського підприємництва
156. 8.6. Управління у виробничих підприємницьких формуваннях
157. Коссе Д.Д., Теми контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів-заочників «фінансове право»
РОЗДІЛ 1. Організація Північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності
158. Г.В. Коваль 1.1. Організаційна структура НАТО та особливості еволюції
159. В.Т. Шатун, С.П. Тимофєєв 1.2. Роль НАТО в запобіганні конфліктам у світі та протидії міжнародному тероризмові
160. В.Т. Шатун 1.3. Гуманітарна політика НАТО та участь у ліквідації наслідків стихійних лих
161. В.М. Гладенко 1.4. Співробітництво України з Альянсом: проблеми та перспективи
162. Попова Л.Г. ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ
163. Вступ
164. Вступ_1
Вступ_1
165. Вступ_1
Вступ
166. Вступ23
Розділ 6 Захист магістерської роботи
167. Загальні питання захисту магістерської роботи
168. Відзиви на магістерську роботу
169. Оцінювання магістерських робіт
170. Процедура публічного захисту магістерської роботи
Зміст
171. Попова Л.Г. ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ
172. Вступ
173. ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ
174. Змист
175. ВСТУП
176. МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
177. РОЗДІЛ І
178. РОЗДІЛ ІІ
179. РОЗДІЛ ІІІ
180. РОЗДІЛ ІV
181. РОЗДІЛ V
182. РОЗДІЛ VI
183. РОЗДІЛ VII
184. РОЗДІЛ VIII
185. РОЗДІЛ IX
186. РОЗДІЛ X
187. РОЗДІЛ XI
188. РОЗДІЛ XII
189. РОЗДІЛ XIII
190. РОЗДІЛ XIV
191. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
192. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
193. ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК
194. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКІВ
Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕТАПІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ АНТИКРИМІНАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ
195. Аналіз точок зору про сутність і структуру традиційного етапу «збирання доказів»
ЮРИДИЧНI ТЕРМIНИ
196. Попова Л.Г. ЛАТИНСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ
Додатки
197. Додаток 3 ВИКЛАД поглядів на етапи роботи з особистими і речовими джерелами при визначенні сутності і процедури доказування
198. Варіант 14
ВСТУП
199. ПЕРЕДМОВА
200. ПЕРЕДМОВА
201. ПЕРЕДМОВА
202. ПЕРЕДМОВА
203. ПЕРЕДМОВА
Вступ
204. Передмова
205. Передмова
206. Зміст
207. Зміст
208. Заняття 2. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ
ВСТУП
209. Зміст
210. Зміст
211. Зміст
ЗМІСТ
212. Передмова
ВСТУП
213. Зміст
ЧАСТИНА 1. ЗАСАДНИЧІ СКЛАДОВІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
214. Плани семінарських занять
ЗМІСТ
215. Горлачук В. В., Яненкова І. Г. ЗМІСТ
Тема 1
216. Позняков ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
217. Тема 1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
218. Тема 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
219. Тема 3. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
220. Тема 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
221. Тема 5. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
222. Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
223. Тема 7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
224. Тема 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
225. Тема 9. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
226. Тема 10. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
227. Тема 11. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
228. CONTENTS
229. Тема 10. Теорія фірми
230. Тема 11. Теорія держави
231. Тема 12. Теорія суспільного вибору
232. Тема 13. Аналіз інституційних змін
233. Тема 14. Інституційна трансформація економіки України
234. Словник дисципліни
ВСТУП
235. ВСТУП
236. ВСТУП
ЗМІСТ
237. Зміст
РОЗДІЛ 1. ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ В ЕОМ
238. ЛІНІЙНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ В ЕОМ
239. Масиви
240. Стеки
241. Постфіксне представлення арифметичних виразів
242. Черги
243. Використання черг у планувальниках завдань ОС
244. Динамічні списки
245. Реалізація стеків та черг з використанням масивів
246. Організація стеків і черг за допомогою динамічних списків
247. Контрольні питання до розділу
248. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 3. СИМВОЛЬНІ СТРУКТУРИ ДАНИХ
249. Алфавіт та рядки над алфавітом
250. Основні теоретичні відомості з формальних граматик. Нормальні форми Бекуса-Наура
251. Лексичний аналіз рядків
252. Граматичний аналіз рядків
253. Алгоритми Маркова для перетворення рядків
254. Контрольні питання до розділу
255. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 4. ФАЙЛОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ
256. Плоскі файли: визначення, класифікація
257. Послідовні файли: методи обробки та прискорення пошуку. Інвертовані файли
258. Індексно-послідовні файли: методи обробки. Багаторівнева індексація
259. Файли прямого доступу. Функції хешування
260. Контрольні питання до розділу
261. Завдання для самостійної роботи
ЛІТЕРАТУРА
262. Література
Тема 7. Німецька класична філософія
263. Німецька класична філософія
Питання до іспиту з історії зарубіжної філософії
264. Питання до іспиту з історії зарубіжної філософії
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
265. Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
266. Тема 3. Формування оптимуму споживача
267. Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
268. Тема 5. Ринковий попит
269. Тема 3. Формування оптимуму споживача
270. Тема 5. Ринковий попит
271. Тема 7. Витрати та обсяг виробництва
272. Зміст
KEY ISSUES IN MANAGEMENT
273. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Vocabulary
274. Гришкова Р.О. SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
275. Гришкова Р.О. CONTENTS