Посібники - Вступ до системного аналізу.

ББК 32.965
К 56
УДК 004.89

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18.2-787 від 15.04.2004 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 6(17) від 19.02.2004 р.)

Рецензенти: Мельнік В.С., член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора ННК “Інститут прикладного системного аналізу”

Стенін О.А., доктор технічних наук, професор кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України “КПІ”

К 56 Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П.
Вступ до системного аналізу: Навчальний посібник. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 148 с.

ББК 32.965

У навчальному посібнику розглядаються основні положення теорії систем, методологія системного аналізу в дослідженні складних фізичних процесів і полів, питання системного використання методів якісного та кількісного аналізу складних систем. У посібник включені розділи, що розкривають зміст сучасних задач та проблем, для вирішення яких можуть бути застосовані методи системного аналізу. Наведено приклади застосування методології системного аналізу до складних процесів з метою побудови їх моделей, прогнозування поведінки та керування.
Навчальний посібник буде корисним для студентів спеціальностей “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, “Інформаційні управляючі системи та технології”, “Економіка підприємства”, “Екологія”.

ISBN 966-336-014-3
© Коваленко І.І., Бідюк П.І., Гожий О.П., 2004
© МДГУ ім. Петра Могили, 2004

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУП
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГОЛОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ СИСТЕМ
3. 1.1. Система як поняття і класифікація систем
4. 1.1.1. Система як поняття
5. 1.1.2. Класифікація систем
6. 1.2. Способи опису систем
7. 1.2.1. Функціональний опис
8. 1.2.2. Морфологічний опис
9. 1.2.3. Інформаційний опис
10. 1.2.4. Генетико-прогностичний опис
11. 1.3. Системні аспекти керування
12. 1.4. Основні функціональні характеристики складних систем
13. 1.5. Етапи системного аналізу
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ СКЛАДНИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ПОЛІВ
14. 2.1. Визначення складної фізичної системи
2.2. Характеристика складної фізичної системи як об'єкта дослідження теорії системного аналізу
15. 2.2.1. Основні особливості складних фізичних систем
16. 2.2.2. Властивості складних фізичних систем
17. 2.2.3. Еколого-економічна система як приклад складної фізичної системи
18. 2.2.4. Характеристика рівнів задач, які вирішуються при дослідженні складних фізичних систем
19. 2.2.5. Методи і засоби системного аналізу в дослідженні СФС
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ
20. 3.1. Системні технології вибору сукупності методів
21. 3.2. Системні дослідження методів генерації інформації при проведенні експертизи проектів
22. 3.3. Інформаційний підхід до систематизації показників узгодженості експертних оцінок
23. 3.4. Системне застосування методів статистичного оцінювання
24. 3.5. Системний підхід до побудови регресійної моделі по часових рядах
25. 3.6. Використання теоретико-графових моделей
ЗАКЛЮЧЕННЯ
26. ЗАКЛЮЧЕННЯ
ЛІТЕРАТУРА
27. ЛІТЕРАТУРА