Посібники - Організація наукової діяльності магістрів з фінансів.

ББК 74.58
О 64
УДК 378.22:336 (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2106 від 23.09.2004 р.)

Рецензент: Гурченков О.П., канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економіки Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова.

О 64 Організація наукової діяльності магістрів з фінансів: Навчальний посібник / Ю.Ю. Верланов, А.Я. Казарєзов, В.В. Горлачук, С.А. Бурлан. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 116 с.

ББК 74.58

Наведено базові знання у галузі науково-дослідної діяльності. Розглянуто вимоги до змісту та оформлення магістерської роботи. Подано орієнтовний перелік тем, правил оформлення та захисту магістерських робіт. Навчальний посібник призначено для студентів, що навчаються за магістерською програмою фахового спрямування 8.050104 “Фінанси”. Посібник може бути корисним студентам при виконанні та оформленні дипломних, курсових, інших науково-аналітичних неаудиторних робіт, а також рефератів. Крім того, посібник може використовуватися студентами під час вивчення дисципліни “Організація та методи наукових досліджень”.

ISBN 966-336-050-X
© Верланов Ю.Ю., Казарєзов А.Я.,Горлачук В.В., Бурлан С.А., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006


Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Розділ 1 Основи державної атестації випускників
3. 1.1 Кваліфікаційні рівні та характеристики випускників
4. 1.2 Організація державної атестації студентів
5. 1.3 Загальна процедура атестації
Розділ 2 Методологічні основи наукової діяльності
6. 2.1 Поняття про науку, основні наукові терміни та визначення
7. 2.2 Основні різновиди наукової праці та вимоги до них
8. 2.3 Деякі “кулінарні” рецепти наукової праці
Розділ 3 Вимоги до змісту магістерських досліджень та авторефератів
9. 3.1 Структура, обсяг і зміст магістерської роботи
10. 3.2 Автореферат магістерської роботи
Розділ 4 Правила оформлення магістерських робіт
11. 4.1 Загальні вимоги
12. 4.2 Нумерація
13. 4.3 Ілюстрації
14. 4.5 Таблиці
15. 4.6 Формули
16. 4.7 Правила цитування та посилання на використані джерела
17. 4.8 Оформлення списку використаних джерел та додатків
Розділ 5 Організація виконання магістерської роботи
18. 5.1 Загальні положення
19. 5.2 Обов’язки студента при виконанні магістерської роботи
20. 5.3 Науковий керівник
21. 5.4 Інші учасники процесу виконання та захисту магістерської роботи
Розділ 6 Захист магістерської роботи
22. 6.1 Загальні питання захисту магістерської роботи
23. 6.2 Відзиви на магістерську роботу
24. 6.3 Оцінювання магістерських робіт
25. 6.4 Процедура публічного захисту магістерської роботи
Розділ 7 Особливості підготовки та захисту дипломних робіт студентами, що навча-ються за програмою спеціалістів
26. 7.1 Загальні положення
27. 7.2 Вибір теми дипломної роботи
28. 7.3 Загальні питання організації виконання дипломної роботи
29. 7.4 Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи
Використана література
30. Використана література
Додатки
31. Додаток А. Приклад оформлення реферату
32. Додаток Б. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у магістерській (дипломній) роботі та в авторефераті
33. Додаток В. Приклад оформлення заяви на отримання теми роботи
34. Додаток Д. Графік виконання дипломної роботи
35. Додаток Ж. Приклад оформлення титульної сторінки магістерської роботи
36. Додаток З. Приклад оформлення титульної сторінки дипломної роботи
37. Додаток І. Приклад оформлення завдання на магістерську (дипломну) роботу.
38. Додаток К. Приклад оформлення змісту роботи
39. Додаток Л. Оформлення сторінки тексту
40. Додаток М. Приклад оформлення відзиву на магістерську (дипломну) роботу
41. Додаток Н. Приклад оформлення відзиву керівника на магістерську (дипломну) ро-боту
42. Додаток О. Орієнтовні теми магістерських робіт
43. Додаток П. Орієнтовні теми дипломних робіт