Посібники - Нариси історії Миколаївщини ХХ століття.

ББК
С
УДК 94 (477) – 4 М

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (протокол № 4 від 02.07.2004 р.).

Рецензент:
Котляр Ю.В. – кандидат історичних наук, завідувач кафедри історичних дисциплін МННІ Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Соболь П.І. Нариси історії Миколаївщини ХХ століття. Навчальний посібник – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 173 с.
ББК

Навчальний посібник кандидата історичних наук, доцента кафедри новітньої історії України Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського Соболя П.І. є збіркою коротких нарисів історії Миколаївщини ХХ століття.
На основі архівних матеріалів зроблено спробу неупередженого вивчення викривлених чи замовчуваних за радянських часів історичних подій та фактів у нашому краї. Видання споряджене коротким словником-довідником, який пояснює основні соціальні явища, події, персоналії вказаного періоду.
Книга рекомендується як навчальний посібник з краєзнавства і може знадобитися історику, краєзнавцю, викладачу вищих навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл, студенту, всім тим, хто цікавиться історією рідного краю.

ISBN
© Соболь П.І., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005

Редактори О.Шатун, О.Шемчук. Молодший редактор А.Млеко.
Технічний редактор, комп’ютерна верстка А.Шепель.
Друк С.Волинець. Фальцювально-палітурні роботи А.Грубкіна.
Здано до набору 23.07.2004 р. Підписано до друку **.03.2005 р.
апір офсетний. Формат 60x841/8. Гарнітура “Таймс”. Обл.-вид. арк. 9,2.
Умовн. друк. арк. 9,5. Наклад 100 прим. Зам. № 1078.

Видавництво МДГУ ім. Петра Могили.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1175 від 25.12.2002 р.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.


1
1. 2