Посібники - ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ.

ББК 67
Ш 29
УДК 658 (075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №___ від _____ 2006 року).

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (Протокол № 7(39) від 14 квітня 2006 року).

Рецензенти:
Стариков І.М., доктор педагогічних наук, професор факультету психології МДУ ім. В.О.Сухомлинського
В’юн В.Г., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ММІРоЛ університету “Україна”
Мельніченко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор ММІРоЛ університету “Україна”.
Ш 29 Шатун В.Т.
Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с.

ISBN

На основі залучення великої кількості джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту. Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції. Оригінальний метод використання тестів та наявність численних практичних рекомендацій, дохідливий і переконливий стиль викладення матеріалу підвищують практичну спрямованість навчального посібника, сприяють об’єктивній оцінці читачем власних якостей як майбутнього керівника.
Навчальний посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, підприємцям, менеджерам по персоналу, керівникам підприємств, вихователям і батькам, а також читачам, які цікавляться питаннями менеджменту.

© Шатун В.Т., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006


1. Шатун В.Т. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ