Посібники - Українська мова. Навчальний посібник для нефілологічних спеціальностей.

ББК 81.2 Укр
К 84
УДК 811.161.2(075.8)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-423 від 23 лютого 2005 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (Протокол № 4(26) від 2 грудня 2004 р.)

Рецензенти:
Філіппова Ніна Михайлівна – канд. філолог. наук, проф. кафедри сучасних мов (НУК ім. адмірала Макарова)
Зинякова Анжеліка Анатоліївна – канд. філолог. наук, доцент (МДУ ім. В.О. Сухомлинського, кафедра української мови)

К 84 Крутоголова О.В.
Українська мова: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 140 с.

ББК 81.2 Укр

Посібник може надати допомогу тим, хто прагне оволодіти мовою як певною культурою, певною традицією, для чого необхідні бодай елементарні знання з історії мови осмислення мовної норми, культури мовлення усвідомлення характеру взаємозв’язків у системі мови й мовлення.
Посібник призначений для студентів нефілологічних спеціальностей, учнів старших класів гімназій і ліцеїв, вчителів української мови.

© Крутоголова О.В., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005


Титульний аркуш
1. Тітулка
Тематика семінарсько-практичних занять
2. Практичне заняття № 1
3. Практичне заняття № 2
4. Практичне заняття № 3
5. Практичне заняття № 4
6. Практичне заняття № 5
7. Практичне заняття № 6
8. Практичне заняття № 7
9. Практичне заняття № 8
10. Практичне заняття № 9
11. Практичне заняття № 10
12. Практичне заняття № 11
13. Практичне заняття № 12
14. Практичне заняття № 13
15. Практичне заняття № 14
16. Практичне заняття № 1
17. Практичне заняття № 2
18. Практичне заняття № 3
19. Практичне заняття № 4
20. Практичне заняття № 5
21. Практичне заняття № 6
22. Практичне заняття № 7
23. Практичне заняття № 8
24. Практичне заняття № 9
25. Практичне заняття № 10
26. Практичне заняття № 11
27. Практичне заняття № 12
28. Практичне заняття № 13
29. Практичне заняття № 14
30. Тематика
31. Зміст семінарсько-практичних занять Практичне заняття № 1
32. Рейтингова система оцінювання знань, умінь і навичок студентів
33. Залік
Тести для самоконтролю
34. Тест № 1
35. Тест № 2
36. Тест № 3
37. Тест № 4
38. Тест № 5
39. Тест № 6
40. Тест № 7
41. Тест № 8
Лінґвістичні задачі
42. Задачі
Культура мовлення
43. Словник
44. Словник до курсу
45. Література до курсу
Додатки
46. Українська літературна мова. Історія становлення й розвитку (Л. Масенко)
47. Початок української літературної мови
48. Давня книжна українська літературна мова як джерело стилістики (Л.І.Мацько,О.М.Сидоренко,О.М.Мацько)
49. Креол, кузен, кілер... (про запозичені назви осіб) (В. Сімонок)
50. Відповіді до тестових завдань із самоконтролю
51. Відповіді до лінгвістичних задач
Зміст
52. Зміст