Художні твори - Київський завод шампанських вин "Столичний". Миколаївське представництво.

Літературне редагування, коректура О.Шемчук. Комп’ютерна верстка, технічне редагування В.Кобзар, О.Луговський, Н.Молодих. Друк, фальцювально-палітурні роботи Д.Ряхін, Н.Журавель.

Здано до набору 11.01.2001. Підписано до друку 15.01.2001. Папір офсетний.Формат 60х84 1/16. Гарнітура «Таймс». Обл.-вид. арк. 0,61. Умовн. друк. арк. 1,0. Наклад 200 прим. Зам. № 1/01.

Видавництво МФ НаУКМА. 54003, м.Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. E-mail: primus@kma.mk.ua

1. Вино, украшающее жизнь
2. Таинственное чудо превращения, или как виноград становится шампанским
3. Чудесные свойства вин
4. Из века XIX в век XXI
5. Откуда берет свое начало продукция КЗШВ «Столичный»