Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 8.

УДК
С
ББК

Рекомендовано до друку вченими радами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Постановою Президії ВАК України від 08.09.1999р. № 01-05/9 збірник наукових праць включено до переліку № 2 наукових фахових видань з політичних наук, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Рецензенти:
О.Б. Бабкіна – доктор політичних наук, професор
В.Л. Гавеля – доктор філософських наук, професор
Ю.І. Шаповал – доктор історичних наук, професор

Голова редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук.

Заступник голови редакційної колегії:
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор.

Відповідальний секретар:
М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор.

Члени редакційної колегії:
О.Б. Рибачук – голова Секретаріату Президента України
Ю.А. Левенець – доктор політичних наук, член-кореспондент НАН України
В.А. Войналович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, в.о. професора
В.П. Горбатенко – доктор політичних наук, професор
Л.П. Клименко – доктор технічних наук, професор
А.І. Колісниченко – доктор політичних наук, професор
О.П. Мещанінов – доктор педагогічних наук, професор
Ф.М. Рудич - доктор філософських наук, професор
П.М. Тригуб – доктор історичних наук, професор
Ю.Ж. Шайгородський – кандидат психологічних наук

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2006. – Вип.. 8. – с.

У черговому випуску наукового збірника поміщені матеріали оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у сфері геополітики і міжнародних відносин.
Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться політичними науками, державотворення і міжнародними відносинами.

Статті подаються в авторській редакції

© Колектив авторів, 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006

Нічого не знайдено