Сучасна українська політика - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 11.

УДК 321.01
С 89
ББК 66.3(4 Укр)я 43

Рекомендовано до друку Вченими радами Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Постановою Президії ВАК України від 08.09.1999 р. № 01-05/9 збірник наукових праць включено до переліку № 2 наукових фахових видань з політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Рецензенти:
О.Б. Бабкіна – доктор політичних наук, професор
В.Л. Гавеля – доктор філософських наук, професор
Ю.І. Шаповал – доктор історичних наук, професор

Голова редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук

Заступник голови редакційної колегії:
Ю.А. Левенець – доктор політичних наук, член-кореспондент НАН України

Відповідальний за випуск:
М.О. Багмет – доктор історичних наук, професор

Науковий секретар:
Л.О. Левченко – кандидат політичних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
В.П. Андрущенко – доктор філософських наук, професор
В.А. Войналович – доктор політичних наук, професор
В.П. Горбатенко – доктор політичних наук, професор
М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор
А.І. Колісниченко – доктор історичних наук, професор
О.П. Мещанінов – доктор педагогічних наук, професор
М.Ф. Рибачук – доктор філософських наук, професор
Ф.М. Рудич – доктор філософських наук, професор
В.Ф. Цвих – доктор політичних наук, професор
Ю.Ж. Шайгородський – кандидат психологічних наук
Л.Є. Шкляр – доктор політичних наук, професор

С 89
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – Вип. 11. – 328 с.
рговому випуску наукового збірника вміщені матеріали оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у відносин. зраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться політичними науками, державотворенням і міжнародними відносинамСтатті подаються в авторській редакції

© Колектив авторів, 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

Нічого не знайдено