Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ № 16 (36)


Новітня філологія. – № 16 (36). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 192 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції у сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття «філологія» як синтез усіх вербальних дисциплін. Друкується за рішенням Вченої ради Чорноморського державного університету (протокол № 8 від 15 квітня 2010 р.)
Редакційна колегія:
Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу і німецької філології ЧДУ ім. Петра Могили;
Заступник головного редактора: Мегела Іван Петрович, д.філол.н., проф. каф. зарубіжної літератури Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, академік Академії Вищої школи України;
Відповідальн. секретар: Лоленко Олексій Олександрович, ст. викладач каф. теорії та практики перекладу і німецької філології ЧДУ ім. Петра Могили;
Члени редколегії:
Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол.н., проф. зав.каф. англійської філології ЧДУ ім. Петра Могили;
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., проф., декан перекладацького факультету Київського Національного лінгвістичного університету;
Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського національного університету;
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф.перекладу з німецької мови Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка;
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф., каф. германської філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка;
Корольова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., проф. зав. каф. англійської філології Одеського держпедуніверситету;
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф., каф. англійської філології ЧДУ ім. Петра Могили;
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол.н., зав.каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького Національного університету;
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф., каф. германської філології Харківського національного університету;
Пронкевич Олександр Вікторович, д.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології ЧДУ ім. Петра Могили.

Адреса редакційної колегії: Україна, 54003, Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, ЧДУ, корпус 11-204, редакція «Новітньої філології»; телефон: (0512) 767133, або 067 665 8363; Fах: (0512) 500069. E-mail: naumenko_anatol@mail.ru


© Науменко А.М.: назва видання, його структура та графіка, 2010
© Автори статей: тексти, 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

ЗМІСТ
1. - Зміст
МОВОЗНАВСТВО. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
2. Єлісєєва С.В. Дискурс наукових мовознавчих конференцій
3. Мурашов А.А. Формирование «речевой личности» специалиста: лингвистический и прочие аспекты
4. Пожидаева, Надежда Двуязычная коммуникация в рамках административного подъязыка
5. Пономарьова, Людмила Жанр процесуально-законодавчої документації як писемний жанр юридичного дискурсу
МОВОЗНАВСТВО. АНГЛІСТИКА
6. Гончар О.С. Публіцистичній дискурс та його функції
7. Стеванович Р.И. Когнитивный подход к функционированию частей речи в английском подъязыке эвристики
МОВОЗНАВСТВО. КОМПАРАТИВІСТИКА
8. Мелінчук Н.В. Фразеологізми із семою «професія» в різноструктурних мовах
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
9. Глюдз М.М Неочікуваний і зовсім несподіваний Ремарк
10. Диндаренко О.А Творчість Р. Кіплінга, Е.М. Форстера, О. Хакслі в світлі постколоніальної критики
11. Кравцова О.А. Домінуюча «воля автора» в контексті сучасної текстології
12. Lutschyk O.I. Neue und traditionelle Schaffensprinzipien in J. Soyfers dramatischem Werk
13. Науменко А.М. Історія та лінгвопоетика німецькомовного стислого оповідання
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО
14. Возненко Н.В. Балада Ф. Шіллера «Рукавичка» в прочитанні М. Лермонтова, В. Жуковського та М. Ореста
15. Шеїна О.О. Діалогічна модель перекладу і концептуально- семіотичний підхід у перекладознавстві
ЛІНГВОПОЕТИКА (ТЕКСТОЗНАВСТВО)
16. Лоленко О.О. Körperlichkeit in Gottfried Benns Werk
17. Луньова О.В Мовна особистість в політичному дискурсі
18. Муратова В.Ф. Гіпербола як стрижневий засіб інтенсифікації мови у П. Зюскінда
19. Сахарчук Я.В. Синтаксичні маркери індивідуального стилю Карла Крауса
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
20. - ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ