Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. № 3 (23).

Новітня філологія: Журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – № 3 (23). – 244 с.
Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.
Друкується за рішенням Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили (протокол № 3 від 10.11.2005 р.).
Редакційна колегія:
Головний редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу МДГУ ім. Петра Могили.
Відповідальний секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач кафедри теорії та практики перекладу МДГУ ім. Петра Могили.
Члени редколегії: Бровченко Тамара Олександрівна, д.філол.н., проф. каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили
Говердовський Владіслав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського національного університету
Корольова Тетяна Михайлівна, д.філол.н., проф., зав. каф. німецької філології Одеського держпедуніверситету
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили
Гамзюк Микола Васильович, д.філол.н., проф., декан перекладацького факультету Київського Національного лінгвістичного університету
Кияк Тарас Романович, д.філол.н., професор, зав. каф. перекладу з німецької мови Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського Національного технічного університету
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф. каф. англійської філології МДГУ ім. Петра Могили
Огуй Олександр Дмитрович, д.філол.н., зав. каф. англійської філології та професор кафедри німецької філології Чернівецького Національного університету.
Адреса редакційної колегії: Україна, 54055, Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10, МДГУ ім. Петра Могили, корпус 2-510,
редакція “Новітньої філології”. Тел. (0512) 242371, Fах 0512-500069.
E-mail: Naumenko_Anatol@mail.ru

Зміст
1. Зміст
Розділ 1. Мовознавство
2. 1.1 Загальні питання Жук Л.Я. Інтертекстуальність текстів перекладів Жук Л.Я.
3. Звонська Л. Розвиток претериального значення форм презенса у давньогрецькій мові
4. Теркулов В.И. О природе композитивной аббревиации
5. Черновол-Ткаченко Р.С. Основные предпосылки интертекстуального взаимодействия
6. 1.2. Англістика Волобуєва А.С. Ідеографія засобів вербалізації утилітарних концептів "чоловік" і "жінка"
7. Пантелей М.В. Фреймовий аналіз понятійного складника лінгвокультурного концепту politican/політик у британському газетному дискурсі
8. Чорновол-ТкаченкоО.О. Аналіз понятійного складника лінгвокультурного концепту power/влада
9. 1.3. Германістика Марковська А.В. Когнітивний аспект фразеологізмів і стиль преси
10. Ольховська Н.С. Прояв інформативності в текстах п'єс Т.Бернгарда
11. 1.4. Славістика Ландер М.А. Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією інструманталя
Розділ 2. Літературознавство
12. Майборода Р.В. Образ Ляльковика стосовно персонажів, читача та оповідача в роману У.М.Теккерея "Ярмарок марнославства"
13. Мегела І.П. Краса і сила середньовічного образу
14. Самохина(Дмитренко) В.А. Современный фольклор:проблеми и поиски решений
15. Старшова О.О. "Химера" Джона Барта : ситуація художника
16. Шумська О.Н. Виртуальные игры "поэтикогерменевтиков": особенности рецептивной методологии Г.Р.Яусса и В.Изера
Розділ 3. Перекладознавство
17. Sidorenko S.P. Des problemes emotoinnels et de memoire chez les interpretesde conference
Розділ 4. Лінгвопоетика(текстознавство)
18. Кутоян А.К. Текст комедии в системе драматургических текстов
19. Марченко М.О. Структурні компоненти лінгвістичної поетики Г.М. Енценсбергера
20. Науменко А.М. Текст в оценке современных филологов
21. Розова И.В. Особенности функционирования стилистических приемов создания сатирической модальности
Розділ 5. Рецензії та огляди
22. Лоленко О.О. Поміж глухихи кутів
23. Остапчук Т.П. Філологічні праці останного року
24. Остапчук Т.П. Автореферати дисертацій з філології , захищених в 2005 р.
Розділ 6.
25. Відомості про авторів