Новітня філологія - НОВІТНЯ ФІЛОЛОГІЯ. № 4 (24).

Друкується за рішенням вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету (протокол № 7 від 16 березня 2006 р.).
Редакційна колегія: Редакційна колегія:
Головний
редактор: Науменко Анатолій Максимович, д.філол.н., проф., зав. каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ
відповід.
секретар: Лоленко Олексій Олександрович, викладач каф. теорії та практики перекладу і німецької філології МДГУ
 Бровченко Тамара Олександрівна, д. філол., проф., зав.каф. англійської філології МДГУ
Гамзюк Микола Васильович, д. філол. н., проф., декан перекладацького факультету Київського Національного лінгвістичного університету
Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського Національного університету Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф.перекладу з німецької мови Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського Національного технічного університету
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф., каф. германської філології Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка
Корольова Тетяна Михайлівна, д. філол., проф. зав.каф. англійської філології Одеського держпедуніверситету
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф., каф. англійської філології МДГУ
Огуй Олександр Дмитрович, д. філол., зав.каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького Національного університету
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф., каф. германської філології Харківського Національного університету.
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ
  Бровченко Тамара Олександрівна, д. філол., проф., зав.каф. англійської філології МДГУ
Гамзюк Микола Васильович, д. філол. н., проф., декан перекладацького факультету Київського Національного лінгвістичного університету
Говердовський Владислав Іванович, д.філол.н., проф. каф. германської філології Харківського Національного університету Кияк Тарас Романович, д.філол.н., проф., зав. каф.перекладу з німецької мови Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.
Козлов Олександр Спиридонович, д.філол.н., проф., зав. каф. української та світової культури Севастопольського Національного технічного університету
Козловський Віктор Володимирович, д.філол.н., проф., каф. германської філології Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка
Корольова Тетяна Михайлівна, д. філол., проф. зав.каф. англійської філології Одеського держпедуніверситету
Матвєєва Наталія Петрівна, д.філол.н., проф., каф. англійської філології МДГУ
Огуй Олександр Дмитрович, д. філол., зав.каф. англійської філології та проф. кафедри німецької філології Чернівецького Національного університету
Піхтовнікова Лідія Сергіївна, д.філол.н., проф., каф. германської філології Харківського Національного університету.
Пронкевич Олександр Вікторович, к.філол.н., доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ
Новітня філологія. – 2006. – № 4 (24). – Миколаїв: МДГУ, 2006. – 130 с.

Автори розвідок нетрадиційно аналізують актуальні тенденції в сучасних науках про слово – єдине знаряддя людини для об’єктивного пізнання буття – і через це відроджують забуте і значуще поняття “філологія” як синтез усіх вербальних дисциплін.
Адреса редакційної колегії: Україна, 54055, Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10, МДГУ ім. Петра Могили, корпус 2-510,
редакція “Новітньої філології”. Тел. – (0512) 242371, Fах – 0512-500069.
E-mail: Naumenko_Anatol@mail.ru

Зміст
1. Зміст
Розділ 1. Мовознавство
2. 1.1. Загальні питання Воротнікова І.Г. Загальнолінгвістичні аспекти феномена етикету у сучасній міждисциплінарній науковій парадигмі
3. Дудок Р.І.Семасіологічне трактування слова в ракурсі його структурних та синонімічних відношень
4. Єлісєєва С.В.Сучасні підходи до вивчення інтернет-повімлень у лінгвістиці
5. Звонська Леся. Функціонально-граматичні пахронні та ахронні моделі у давньогрецькій мові
6. Лоленко О.О. Дискусійні проблеми у парадигмі дослідження гри слів
7. Пасечник С.Є.Поняття "менталітет" у контексті лінгвокультурології
8. Чубенко К.В. Лінгвокультурологія з погляду історіографії
9. 1.2.Англістика Бехта І.А. Прагматика оповідного дискусу у газетно-публіцистичному стилі
10. Дєрік І.М. До питання про роль просодії в актуалізації синсематичної лексики
11. Лисичкіна І.О.Просодична гармонізація англомовного дискурсу телевізійної реклами
12. Лук'янова Т.Г. Вербалізація гендерних стереотипів англомовними соціокультурними атрибутивними словосполученнями
13. Полєєва Ю.С. Виявлення когнітивної якості мовлення у лекційному дискурсі
14. Синельникова К.Ю. Критерій фразеологічності в практичній фразеології
15. 1.3. Германістика Козак Н.И. Семантика номинанты ЛСГ "Растительный мир" слова pflanze (растение) и её изминение в ходе развития
16. Лысейко Л.В. Основные особенности развития семантики werlt в средневерхненемецком языке
17. Марковська А.В.. Специфіка дослідження фразеологізмів преси
18. 1.4. Компаративістика Горєлова О.В. Життя слова: лексична семантика і потенційні проблеми перекладу
Розділ 2. Літературознавство
19. Гунько Т. Барокко и класицизм в системе эстетических ценностей Эухениод'Орса
20. Мукатаєва Я.В. Становлення та еволюція жанру шванку
21. Науменко А.Науменко А.М. Литература и медицина :врачевание душ или писательство диагнозов
22. Пронкевич О.В. Національна ідентичність і де/реконструкція літературного жанру в сучасній іспаністиці
23. Шумська О.М. Рецептивна естетика як парадигма літературознавства в теоретичних дослідженнях Райнера Варнінга
Розділ 3. Перекладознавство
24. Науменко А. Испанская поэзия 1920-36 гг. в украинских и российских переводах
25. Савенко Р.П.Кількісні характеристики мови та проблем перекладу
Розділ 4. Лінгвопоетика(текстознавство)
26. Букач О.Ю. Гра з концепціями часу як спосіб показу суб'єктивності сприйняття часу в романі М.Павича "Хозарський словник"
27. Волощук В.І.Стильові функції синтаксису в оповіданнях З.Ленца
28. Чернишова І.В. Функціонування індексального комплексу з третьою особою в англійському тексті Біблії
Розділ 5. Рецензії та огляди
29. Вакуленко Т.І., Сахарчук Я.В.Порівняльна фонетика української та німецької мов
30. Крутиголова О.В., Муратова В.Ф.Екстраполяція мовних проблем у площину перекладу як виду комунікації
31. Лоленко О.О.Новинки української філології
Розділ 6.
32. Відомості про авторів