Підручники - Історія української літератури. Том 5. Книга 1

У цьому томі здійснено спробу реконструкції духовного життя в Україні «темних» часів її історії. Йдеться про вплив на фольклор і літературу XIV — першої половини XVI ст. східного слов’янського містицизму та болгарського богомильства, похмурих ритуалів і пісень західних флагелантів та ідеології чеського гуситства, що зачепила й частину західноукраїнської шляхти. Розглядаються маловивчені питання про київське походження східнослов’янського раціоналізму (так звані вчення «ожидовілих») XV ст., про участь українських книжників у нових перекладах Біблії, в діяльності видавництв Швайпольта й Франциска Скорини.

In this volume attempt of reconstruction of spiritual life in Ukraine of «dark» times of its history is made. It is about the influence on folklore and literature XIV-the first half of the XVI century. Eastern Slavic mysticism and Bulgarian bogomilstva, gloomy rituals and songs of Western flagellants and ideology of the Czech Hussites, and affected part of the Western Ukrainian gentry. Examines the little-studied questions about the origin of Kievan East Slavic rationalism (so-called theory of «ojidala») of the XV century, the participation of Ukrainian scholars in the new Bible translations, in activities of publishers and Chipolte Francis Skaryna.


До першого відродження
1. Вступ
2. Середньоболгарські впливи. Відродження містики та її можливі відбиття на Україні
3. Відгомони богомильства
4. Відгомони західного покаянництва
5. Відгомони чеського релігійно-національного руху
6. Раціоналістичні течії XV в. (так зване «жидівство»)
7. Інші познаки духовного руху на переломі XV і XVI віку
8. Перекладні повісті
9. Ревізія і видання біблійних текстів
10. Краківське видавництво (Фіоль і К )
11. Церковні заходи
12. Перші виступи міщанства
13. Літературні засоби і впливи
14. Інші взірці стилю і літературної вправи
Список скорочень, що використані у примітках
15. Список скорочень, що використані у примітках
Примітки
16. Вступ
17. Середньоболгарські впливи. Відродження листики
18. Відгомони богомильства. Відгомини західного покаянництва
19. Відгомони чеського релігійно-національного руху
20. Раціоналістичні течії XV в. (так зване «жидівство»)
21. Інші познаки духовного руху на переломі XV і XVI віку
22. Перекладні повісті
23. Ревізія і видання біблійних текстів
24. Краківське видавництво (Фіоль і К°). Церковні заходи
25. Перші виступи міщанства. Літературні засоби і впливі. Деякі колективні твори XV-XVI вв
26. Інші взірці стилю і літературної вправи другої половини XV і першої половини XVI в