Підручники - Полiтична Економія

УДК 330.101(075.8)
ББК 65.01
П 14

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18-Г-1276 від 24.07.2007 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 11 (53) від 03.07.2007 р.)

Рецензенти:
Радіонова І.Ф., д.е.н.,професор,завідувач кафедри економічної теорії Університету економіки та права “КРОК” Комарницький І.Ф., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

Палехова В.А. Політична економія: Підручник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 332с.

ISBN 978-966-336-085-0

Підручник з курсу політичної економії адресований студентам перших курсів економічних факультетів. Структура видання відповідає потребі активізації самостійної роботи студентів.З цією метою окрім стислого конспекту лекцій, підручник містить усі необхідні методичні матеріали: питання для самоконтролю з кожної теми, перелік рекомендованої літератури, основні терміни та категорії, які необхідно засвоїти, прізвища вчених, чий внесок у розробку питань відповідної теми треба усвідомити, а також приклади газетних публікацій на економічні теми.Додаткові завдання для письмових робіт передбачають використання окремих творів художньої літератури.

УДК 330.101(075.8)
ББК 65.01
ISBN 978-966-336-085-0

© Палехова В.А., 2007
© МДГУ ім. Петра Могили, 2007

Вступ
1. Зміст
2. Від автора
Розділ І ВВЕДЕННЯ В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЮ
3. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Тема 1
4. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема 2
Розділ ІІ ОСНОВИ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УСТРІЙ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ Тема 3
6. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА: ТОВАР І ГРОШІ Тема 4
7. РИНОК, ЙОГО СУТЬ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ Тема 5
Розділ ІІІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ
8. ЧИННИКИ ВИРОБНИЦТВА, ФОРМИ ЇХ З’ЄДНАННЯ Тема 6
9. ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТНЯ Тема 7
10. ТЕОРІЇ ВІДСОТКУ І РЕНТИ Тема 8
11. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. ТЕОРІЇ ПРИБУТКУ Тема 9
12. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ Тема 10
13. МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ Тема 11
Розділ ІV ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
14. ВІДТВОРЕННЯ НА МАКРОРІВНІ Тема 12
15. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ Тема 13
16. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ Тема 14
17. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Тема 15
18. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ Тема 16
Розділ V ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
19. СИСТЕМА СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Тема 17
20. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА Тема 18
Розділ VІ ОКРЕМІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
21. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК Тема 19
22. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ Тема 20
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
23. Словник дисципліни
24. Іменний покажчик
I. Basic economic categories
25. Н.М. Іщенко, В.А. Палехова I. Basic Economic Categories
II. Guidance for individual work
26. Н.М. Іщенко, В.А. Палехова II. Guidance for individual work
27. Н.М. Іщенко, В.А. Палехова II. Guidance for individual work
Зміст
28. Н.М. Іщенко, В.А. Палехова Зміст