Підручники - Біометрія


Калінін М.І., Єлісеев В.В.
Біометрія

Підручник для студентів вузів біологічних і екологічних напрямків.
Миколаїв
ВИДАВНИЦТВО МФ НаУКМА
2000

ББК 28.9
УДК 57.087.1
К 17
Друкується за ухвалою Вченої ради МФ НаУКМА від 24 березня 2000р. (Протокол №3(13.4)).

Рекомендовано як підручник для студентів вузів біологічних і екологічних напрямків.

Рецензенти:
Гузь М.М., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісових культур і деревинознавства Українського державного лісотехнічного університету
Кузнецов А.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідуючий кафедрою вищої математики Українського державного морського технічного університету ім. С.Й. Макарова
Давиденко В.М., кандидат біологічних наук, доцент, завідуючий кафедрою спеціальної зоотехнії Миколаївської державної аграрної академії.

Калінін М.І., Єлісєєв В.В.
К 17 Біометрія: Підручник для студентів вузів біологічних і екологічних напрямків. - Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. - 204 с.

ISBN 966-7458-22-9

У підручнику представлені основні положення і методичні основи біометричного аналізу, які найбільш часто застосовуються при проведенні біологічних досліджень. Приділена увага прикладам відповідних розрахунків і аналізів. Охоплені розділи, що відносяться до методики побудови варіаційних рядів, обчислення їх статистик, кореляційний,регресійний, дисперсійний аналіз результатів експериментальних досліджень.
Відповідна увага приділена аналізу закономірностей розподілу випадкових величин.
Книга розрахована для використання студентами біологічних, екологічних,сільськогосподарських пеціальностей, а також аспірантами і науковцями цих профілів.

ББК 28.9

ISBN 966-7458-22-9
МФ НаУКМА, 2000

Зміст
1. Зміст
Передмова
2. Передмова
Розділ 1. Біологія як наука. Джерела інформації в біології
3. 1.1. Історія розвитку біології
4. 1.2. Біологія як наука
5. 1.3. Джерела біологічної інформації
6. 1.4. Контрольні питання
Розділ 2. Біологія і математика
7. 2.1. Особливості біометричних ознак
8. 2.2. Статистичні методи аналізу в біології
9. 2.3. Критерії імовірностей в біометрії
10. 2.4. Контрольні питання
Розділ 3. Статистична сукупність випадкових подій та її особливості
11. Загальне
12. 3.1. Послідовність виконання біометричних досліджень
13. 3.2. Статистики, що характеризують варіаційний ряд
14. 3.3. Контрольні питання
Розділ 4. Особливості середніх величин в біометрії
15. Загальне
16. 4.1. Середня арифметична величина
17. 4.1.1. Особливості застосування середньої арифметичної величини в біометричних дослідженнях
18. 4.1.2. Способи обчислення середньої арифметичної
19. 4.1.3. Варіювання даних спостережень
20. 4.1.4. Ліміти, розмах і коефіцієнт варіації
21. 4.1.5. Помилка середньої арифметичної
22. 4.1.6. Способи визначення середніх значень з декількох виборок
23. 4.1.7. Інші способи визначення середньої арифметичної величини
24. 4.2. Середня гармонійна величина
25. 4.3. Середня квадратична величина
26. 4.4. Середня кубічна величина
27. 4.5. Середня геометрична величина
28. 4.6. Непараметричні середні величини
29. 4.7. Контрольні питання
Розділ 5. Особливості кореляційного аналізу в біометричних дослідженнях
30. Загальне
31. 5.1. Сутність кореляційного аналізу в біології
32. 5.2. Значення кореляційного зв'язку між морфологічними елементами і ознаками біологічних об'єктів
33. 5.3. Характеристика кореляційного зв'язку між елементами (ознаками)
34. 5.4. Множинний коефіцієнт кореляції
35. 5.5. Кореляція між якісними ознаками, коефіцієнт асоціації
36. 5.6. Кореляційне відношення
37. 5.7. Контрольні питання
Розділ 6. Регресійний аналіз в біологічних і екологічних дослідженнях
38. Загальне
39. 6.1. Завдання регресійного аналізу в біологічних і екологічних дослідженнях
40. 6.2. Види і особливості регресій
41. 6.3. Вирівнювання кривих регресій
42. 6.4. Визначення рівнянь регресій
43. 6.5. Властивість коефіцієнту регресії
44. 6.6. Середня квадратична помилка рівнянь регресії
45. 6.7. Спосіб вирівнювання параболічних кривих із застосуванням чисел Чебишева
46. 6.8. Контрольні питання
Розділ 7. Дисперсійний аналіз
47. 7.1. Дисперсія як критерій порівняльної оцінки варіаційних рядів
48. 7.2. Критерії дисперсійного аналізу
49. 7.3. Приклади дисперсійного аналізу
50. 7.4. Контрольні питання
Розділ 8. Основні особливості розподілу імовірностей та їх застосування в біометрії
51. 8.1. Характер розподілу "подій" та його значення в дослідженнях біологічних об'єктів
52. 8.2. Біномінальний розподіл
53. 8.3. Нормальний розподіл
54. 8.4. Розподіл Пуассона
55. 8.5. Застосування різних видів розподілу в біометричних дослідженнях
56. 8.6. Контрольні питання
Розділ 9. Застосування комп'ютерної техніки для біометричних розрахунків
57. 9.1. Можливість використання комп'ютерної техніки
58. 9.2. Програмне забезпечення
59. 9.3. Використання табличних процесорів
60. 9.4. Особливості програмування біометричних розрахунків для ЕОМ
61. 9.5. Контрольні питання
Розділ 10. Принципи організації біометричних досліджень
62. 10.1. Сутність наукових досліджень в біології
63. 10.2. Планування об'єму досліджень
64. 10.3. Вибір направлення (теми)
65. 10.4. Вимоги до методики досліджень
66. 10.5. Ідея і робоча гіпотеза дослідника
67. 10.6. Використання моделей в експериментальних дослідженнях
68. 10.7. Аналіз результатів досліджень і висновки по них
69. 10.8. Контрольні питання
Додатки
70. Додаток 1. Деякі головні дослідження та відкриття, які активно сприяли розвитку біології
71. Додаток 2. Стандартні значення критерію tСтьюдента
72. Додаток 3. Стандартні значення критерію F для рівня імовірності 0,95
73. Додаток 4. Стандартні значення критерію F для рівня імовірності 0,99
74. Додаток 5-6. Значення Z для відповідних значень коефіцієнта кореляції r. Значення функції Пуассона
75. Додаток 7. Індекси, що застосовуються в навчальному посібнику
76. Додаток 8. Короткий словник використаних термінів
Література
77. 1. Використана література
78. 2.Рекомендована література
79. 1.2.2. Географія вугільної промисловості
Розділ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
80. ДЕРЖАВНИЦЬКІ КОНЦЕПЦІЇ В.Н. КАРАЗІНА Н. Ніколаєнко
Розділ 1 ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
81. В. Ковалевич Толерантность как формирующаяся общечеловеческая ценность
82. Ю. Котляр До питання про термінологію та хронологію інакомислення в Україні в 50-80-х рр. ХХ століття
83. Ю. Шайгородський Міфотворчість в Україні як соціальна технологія
84. С. Білошицький Свобода особистості та управління масовою психікою в сучасному лібералізованому суспільстві
85. Ф. Шульженко Розвиток ідеї соціально-правової держави соціал-демократією західних країн
86. Л. Дунаєва Співвідношення влади і самоврядування в контексті історії світової політичної думки
87. О. Левченко Щодо визначення категорій політична активність, діяльність, участь та поведінка: критерії розбіжності
88. В. Курілло Масова політична культура України доби реставрації капіталізму
89. О. Бобіна Про витоки теорії революції
90. В. Ярошенко, Р. Кравченко. Політико-правове забезпечення організації та функціонування інституту власності в Україні
91. В. Бронніков . Синергетика як перспективна методологія у дослідженнях соціально-політичних наук
92. Н. Колесніченко Деякі аспекти сучасних дискусій по проблемі толерантності
93. М. Кербаль Зарубіжний досвід формування нормативно-правової бази щодо молодіжної політики
94. І. Ломко Структура політичних партій України та варіації моделей формування й реалізації зовнішньопартійних програм
95. Д. Сергатюк Критерії оцінення елітарності й ефективності діяльності сучасної політичної еліти
96. А. Гуль Прояв феномена підкорення особи владному впливу в різних типів особистості
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ СЕСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК
97. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ СЕСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РОЗШИРЕНОЇ СЕСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ПОЛІТИЧНИХ НАУК
98. О. Дергачов СТАРТОВІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ЮЩЕНКА
99. Г. Зеленько „ОКСАМИТОВІ РЕВОЛЮЦІЇ” ЯК СПОСІБ РОТАЦІЇ ВЛАДИ
100. М. Лукашевич, М. Недюха РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
101. Е. Щербенко ЗМІНИ ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД “ПЕРЕСТРОЙКИ” (до 1989 року)
102. ХІІІ. Додаток (витяги з документів):
103. ХІV. Малий словник частовживанних українсько-російських термінів
104. ХV. Короткий словник понять і термінів до курсу “Історія держави і права України”
1
105. 1 1
Зміст
106. Зміст
107. Зміст