Підручники - Історія держави і права України ( Друге видання, доповнення)

У навчальному посiбнику (2-е доповнене видання 2005 року), пiдготовленому вiдповiдно до програми курсу "Iсторiя держави i права України", подано саму концепцiю викладання дисциплiни, погодинний план, план проведення семiнарських занять, перелік рекомендованої лiтератури, завдання для пiдготовки до семiнарiв, перелiк тем контрольних робiт (рефератiв), iспитiв i питання.
Водночас наводяться окремi фрагменти з проблем курсу про джерело знань i основи курсу, основнi етапи iсторiї української державностi i права та їх витоки, а також короткий словник понять i термiнiв до предмета, додаток з витягами з окремих важливих документiв минулого та сучасного. Насамкiнець подано малий словник часто вживаних українсько-росiйських термiнiв.
Для студентiв - юристiв, усiх, хто цiкавиться історією держави i права України.

1. Титул
2. Зміст
3. Передмова
4. І. Концепція викладання дисципліни “Історія держави і права України”
5. ІІ. Погодинний план
6. ІІІ. Тематичний план
7. ІV. План проведення семінарських занять
8. V. Перелік основної рекомендованої літератури
9. VІ. Завдання для підготовки до семінарських занять(теми, плани, питання, термінологічні словники, література та інш.)
10. VІІ. Перелік тем контрольних робіт для студентів-заочників (рефератів для студентів денної форми навчання)
11. VІІІ. Перелік питань з курсу “Історія держави і права України”, що виносяться на весняно-літню та зимову заліково-іспитову сесії
12. ІХ. Примірні іспитові питання
13. Х. Джерелознавчі основи курсу
14. ХІ. Про основні етапи історії української державності і права та їх першовитоки
15. ХІІ. Українська земля як один із центрів виникнення світової цивілізації, первісних витоків і початкових етапів нашої переддержавност
16. ХІІІ. Додаток (витяги з документів):
17. ХІV. Малий словник частовживанних українсько-російських термінів
18. ХV. Короткий словник понять і термінів до курсу “Історія держави і права України”
19. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ