Підручники - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї Випуск 5

У збірнику вміщені матеріали, які отримали апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України”.
Статті присвячені розгляду історії політичної думки, загальнонаціональних проблем політичного і соціального розвитку України, сучасних актуальних напрямів політичного менеджменту, особливостей розвитку етнонаціональних процесів, взаємовідносин України з іншими державами світу, досвіду науковців по розробленню пріоритетних регіональних програм та підготовки кадрів нової генерації.
Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

Передмова
1. ПЕРЕДМОВА
Зміст
2. Зміст
Розділ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
3. М. Михальченко ІСТОРИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДУ ЯК ГУМАНІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
4. М. Рибачук ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЦЕРКВА
5. А. Чемшит ГРОЦИЙ И СПИНОЗА О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ
6. А. Трембіцький ВКЛАД Є.Й. СІЦІНСЬКОГО У ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПІВДЕННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
7. Н. Ніколаєнко ДЕРЖАВНИЦЬКІ КОНЦЕПЦІЇ В.Н. КАРАЗІНА
8. М. Козлов ОСНОВИ ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ЯЗИЧНИЦЬКОГО МОНОТЕЇЗМУ – КУЛЬТ РОДА ТА РОЖАНИЦЬ
9. Н. Матвєєва ТРАДИЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ
10. В. Лісовський ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЛАНОК НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКА ЗАПОРІЗЬКОГО
11. А. Євтушенко УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ПІВДНІ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ
12. В. Щукін, Н. Сугацька ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЄВРЕЇВ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (кінець XVII – початок XX ст.)
13. В. Дмитрієв СЕРБИ В УКРАЇНІ
14. О. Гайдай КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМ
15. Н. Ідріс НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО В МІСТАХ ПІВДНЯ УСРР В 20-Х – НА ПОЧАТКУ 30-х рр. XX СТ.
16. С. Падалка ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА В ПРАКТИЦІ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЮ ТОТАЛІТАРНОЮ ДЕРЖАВОЮ (60-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)
17. Г. Шведова ВІД РЕВОЛЮЦІЙНИХ ТРИБУНАЛІВ ДО СУДІВ ПРИСЯЖНИХ – ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
Розділ 2 СУЧАСНІ ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
18. Г. Дашутін, З. Самчук МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ: СВІТОГЛЯДНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПОШУКИ ВЕКТОРІВ ДІЙ
19. М. Рибачук, М. Кирюшко, О. Грицина ХРИСТИЯНСЬКІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ: КІНЕЦЬ ЧИ ПОЧАТОК СТАНОВЛЕННЯ?
20. Л. Григорович СВІТОГЛЯДНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я
21. І. Бідзюра ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
22. В. Заволока ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ (ПОЛІТИЧНОЇ) РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
23. Л. Ляпіна ДО ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ЯК ФОРМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УКРАЇНІ
24. Т. Кіян БОРОТЬБА З НАСИЛЬНИЦЬКОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ
25. О. Півторак СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЯК ОСНОВНОГО СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СУСПІЛЬСТВА
26. М. Розумний СОЦІАЛЬНА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
27. С. Василенко СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
28. В. Холод АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
29. І. Ворчакова ФЕМІНІЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ ЖІНОЧИХ РУХІВ
Розділ 3 АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
30. П. Панченко УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
31. Н. Седнєва ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
32. Л. Кочубей ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
33. В. Недбай ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
34. О. Омельчук ВПЛИВ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА ПАРТІЙНУ СИСТЕМУ В ДЕРЖАВІ
35. Т. Славко ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Т. Славко
36. О. Білоус ДЕЯКІ ПОЛІТИКО-СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ І РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ
37. М. Багмет, А. Сухорукова ЗАЛУЧЕННЯ ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ МОЛОДІ ДО АКТИВНОЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (На прикладі миколаївської області)
38. М. Іванов ДОСВІД РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ
39. Р. Мазан ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ У ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
40. О. Доронін ЗАВДАННЯ І МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Розділ 4 ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗМУ ТА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
41. В. Бронніков, Р. Чупрін ГЛОБАЛІЗМ ТА АНТИГЛОБАЛІСТИ
42. О. Чугріна РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК МІЖЕТНІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЄДНОСТІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
43. М. Руденко ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
44. І. Дудко ФОРМУВАННЯ БАГАТОПОЛЮСНОГО СВІТУ В УМОВАХ ПОСТБІПОЛЯРНОСТІ: ПРОГНОЗИ І РЕАЛІЇ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
45. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ