РОЗДІЛ I. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1. Гавеля В.Л. Субъективное и объективное в трансформации свободы воли человека
У статті розглядається активна природа волі людини в її суб’єктивній спрямованості до реалізації цілей. Прослідковується зв’язок соціальної свободи з об’єктивними чинниками соціального процесу, кореляція цілей в зв’язку з об’єктивними можливостями реалізації задумів, планів особистості, груп, спільнот.

In the article the active nature of a person’s will in it’s subjective direction towards objectives’ realization is considered. The connection of social freedom with objective factors of social process is noticed as well as correlation of goals in their connections with objective possibilities of realization of a person’s, groups’ or communities’ plans and dreams.
2. Романова Г.М. Акмеологічні основи професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів
У статті охарактеризовано акмеологічні основи професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів, проаналізовано принципи навчання з позицій андрагогіки, обґрунтовано доцільність тренінгової підготовки викладачів.

The article gives the characteristics of the acmeological basis of teachers’ professional pedagogical training in Economical Higher Learning Institutions the principles of studying from the side of andragogics are analysed the importance of teachers training in grounded.
3. П’ятницька-Позднякова І.С. Педагогічні парадигми в теорії та практиці сучасного освітянського простору
У статті піднімається одна з важливих проблем у теорії й практиці педагогічної освіти – концептуальна модель педагогічного процесу – парадигма, як результат соціокультурних змін, філософського дискурсу часу та креативного потенціалу педагогічної думки.

The article deals with one of the most important problems in the theory and practice of educational ideas – the model of the pedagogical process – as a result of social and cultural changes, philosophical understanding of period, creativeness of pedagogical ideas.
4. Воробйова Є.В. Уявлення студентів про стильові характеристики управлінської діяльності: порівняльний аналіз
У статті проаналізовано відмінності в уявленні студентів управлінських та інженерних спеціальностей про стильові характеристики управлінської діяльності. Розглянуто особливості ставлення до управлінської діяльності майбутніх менеджерів та інженерів-керівників у контексті професійної спрямованості.

In clause differences in representation of students by administrative and engineering specialties about style characteristics of administrative activity are analyzed. Features of the attitude to administrative activity of the future managers and engineers-heads, in a context of a professional orientation are considered.
РОЗДІЛ II. ДИДАКТИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
5. Ковальчук В.В. До ілюстрації принципу аналогій: модель електрорушійної сили
У статті проведено теоретичний аналіз щодо розбудови системи наочних засобів, які можуть використовуватися у фізиці, приділена увага використовуваня принципу аналогій. Результати роботи можуть бути залучені до лабораторного практикуму в курсі фізики середньої школи. Запропонована і описана механічна модель ілюстрації електрорушійної сили.

In article the theoretical analysis of construction of system of evident means which can be used in the physics is lead, is paid attention to application of a principle of analogies. Results of work can be applied in a laboratory practical work in a rate of physics of high school. The mechanical model of an illustration of electromotive forces is offered and described.
6. Старєва А.М. Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті
Дана стаття акцентує увагу читача на організаційно-методичних проблемах підготовки майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін у контексті інновацій. Предметом аналізу стали суть, зміст інновацій в шкільній історичній та суспільствознавчій освіті, а також, методична підготовка майбутнього вчителя до їх упровадження.

This article accents attention of the reader to organizational – methodical problems preparation of the teacher of public disciplines in a context of innovations. Subject of the analysis became essence, the contents of innovations in school historical and public branch, and also methodical preparation of the future teacher for their introduction.
7. Яремчук О.М. Педагогічні ідеї вивчення штучної радіоактивності (з використанням засобів комп’ютерного моделювання)
У статті розглядаються дидактичні питання вивчення поділу ядер урану з використанням наочних моделей, класифікації моделей та можливості їх використання під час вивчення тем з ядерної фізики.

The didactic questions of study of division of kernels of uranium with the use of evident models, classification of models and possibility of their use during the study of themes from nuclear physics are examined in the article.
РОЗДІЛ III. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
8. Стремецька В.О. Допомога інвалідам у XIX – на початку XX ст.
У статті розглянуто основні напрямки допомоги особам з обмеженими можливостями у ХІХ – на початку ХХ ст. Приділено увагу історії допомоги військовим інвалідам, сліпим, глухонімим, душевнохворим (у статті вжито ту термінологію, яка використовувалася у той період).

In the article basic directions of help to people with the limited possibilities in the ХІХ-th – the beginning of the ХХ-th century are considered. Attention is devoted to the history of help to soldiery invalids, blind, deaf-and-dumbs, mentally ill (in the article it is used terminology which was used in that period).
9. Клименюк Н.В. Використання інтегрованої арт-терапії в процесі соціокультурної реабілітації дітей з особливими потребами
У період активізації уваги суспільства до проблем інвалідності дорослих і дітей усе гостріше встає питання про застосування реабілітаційних й адаптаційних технологій різних напрямків у роботі установ соціального захисту, освіти, медицини, сфери культури. В даній статті увага приділена методам інтегрованої арт-терапії, таким як: казко-терапія, ігрові технології, музикотерапія, та ізо-терапія.

In a period activation of attention of society to the problems of disability of adults and children all sharper gets up question about application of rehabilitation and adaptation technologies of different directions in-process establishments of social defense, education? Medicine, sphere of culture. In this floor attention is shared the methods of computer-integrated art-therapy, such as: tale-therapy, playing technologies, music therapy, and graphic-therapy.
10. Бабаян Ю.О. Рефлексія як необхідна складова професійної підготовки майбутніх фахівців
У статті розглядається сутність та специфіка рефлексії, визначаються умови її розвитку у майбутніх фахівців.

The article is devoted to peculiarities of reflection and to condition of her development of specialists.
11. Ушакова І.В. Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи
Стаття присвячена проблемі навчання дітей з особливими потребами в сучасних умовах модернізації системи спеціальної освіти. Здійснена спроба запропонувати різнорівневі моделі і підходи до вирішення даної проблеми. Приділено увагу питанню інтеграції в суспільство випускників допоміжних шкіл і студентів з інвалідністю.

The article is devoted to the problem of teaching children wits special needs in present – day modernization of the system of special education. It was made an attempt to give different models and ways of solving of this problem. Special attention is given to the problem of integration in the society of disabled students.
12. Чубук Р.В. Студентська молодь як об’єкт роботи соціального педагога
У статті визначаються характерні особливості психолого-фізіологічного розвитку та соціально-значущі риси студентської молоді як об’єкта роботи соціального педагога розглянуто процес соціалізації та адаптації студентства до умов навчання у ВНЗ, їх соціальні проблеми з метою доведення необхідності проведення соціально-педагогічної роботи.

The features of psychological and physiological development and social-meaningful lines of students as an object of the social teacher’s work are determined in the article it is considered the process of socialization and adaptation of students to the conditions of study in the higher educational establishments, their social problems with the purpose to prove the necessity of the social-pedagogical work conduction.
13. Шепелюк С.В. Місце практики в системі професійної підготовки соціального працівника (на прикладі досвіду США)
Стаття присвячена проблемним питанням практичної підготовки соціальних працівників до професійної діяльності. Розкриваються особливості організації практичної підготовки соціальних працівників у навчальних закладах США.

The article is devoted to the problem questions of practical preparation of social workers to professional activity. Opens up to the feature of organization of practical preparation of social workers in educational establishments of the USA.
14. Лагодіна Д.С. Історичний досвід допомоги людям, звільненим із місць позбавлення волі
Дана стаття розкриває історію організації надання допомоги людям, що вийшли з місць позбавлення волі в країнах східної Європи. Аналізується необхідність відновлення їх сімейних зв’язків, допомоги у відновленні трудової активності, забезпечення житловою площею.

This article tells about the history of organization the help to the people which leave prison in western’s European countries. Analyzes the necessity of renewal of communication with their family, the help in restoration of labor activity, maintenance by the housing area.
РОЗДІЛ IV. ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
15. Савенкова Л.О. Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування
У статті пропонується система підготовки майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування.

In this article a system of preparation of prospective teachers of Economics for professional communication is worked out.
16. Гришкова Р.О. Науково-методична система навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей
Статтю присвячено характеристиці та висвітленню основних положень розробленої автором науково-методичної системи навчання професійної англійської мови студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю.

The article is devoted to characteristics and highlighting the main issures of scientific and methodical system of teaching professional English to students of nonphilological specialities. The proposed system was worked out by the author of the article.
17. Шапочка К.А. Іноземна мова як засіб формування пізнавальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку
Статтю присвячено проблемі формування та розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів із ЗПР на уроках іноземної мови.

The article is devoted to the problem of formation and development of cognitive activity of elementary school children with learning disabilities.
18. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти
У статті визначено та обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти.

In the article the psychological and pedagogical conditions of formation of communicative competence of future economists with means of didactic game in the process of their language education are determined and proved.
19. Артемчук В.В. Структура комунікативної компетентності менеджера
У статті обґрунтовано структуру комунікативної компетентності менеджера.

In this article the structure of communication competence of meneger is worked out.
20. Куріченко А.Ю. Специфіка формування професійної компетенції з педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов
У статті автор розкриває теоретичні та емпіричні результати проведеного дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у галузі педагогічного менеджменту.

In the article, author highlights the theoretical and practical results of the scientific investigation concerning the problem of professional formation of the future English language teachers’ competence in the sphere of pedagogical management.
21. Горелова Л.М. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів
Статтю присвячено формуванню лексичної компетенції у студентів-економістів у процесі вивчення професійно спрямованої англійської мови.

The article is devoted to forming English lexical competence for students of economic departments in the process of teaching English for specific purposes.
22. Чуєнко В.Л. Специфіка навчання майбутніх інженерів іншомовної термінологічної лексики
Стаття розкриває особливості формування іншомовної термінологічної компетенції майбутніх інженерів як основи їх професійної компетенції. Автор досліджує основні шляхи оволодіння термінологічною лексикою, визначає критерії відбору текстового і лексичного матеріалу, а також аналізує структуру системи вправ, націлених на засвоєння термінологічної лексики при читанні автентичних текстів за фахом.

The article describes peculiarities of acquiring competence in foreign terminology by future engineers as the basis of their professional competence. The author analyzes the ways of learning special terminology, specifies criteria for the selection of textual and lexical material, as well as presents the system of exercises aimed at learning terminology while reading special authentic texts.
23. Єрмакова І.П. Вітчизняні витоки дослідницького підходу в освіті
У даній статті автор аналізує вітчизняні витоки дослідницького підходу в освіті і визначає основні етапи його становлення.

In the given article an author analyses the home sources of research approach in education and determines the basic stages of his becoming.
РОЗДІЛ V. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА
24. Кисельов А.Ф., Руденко А.О., Димова А.М., Зюзін В.О., Зінченко Т.М. ДЮСШ у системі юнацького спорту
У статті визначається роль ДЮСШ у системі підготовки юних спортсменів Миколаївської області. Подаються дані витоків і розвитку фізичної культури і спорту серед учнівської молоді, розвитку інфраструктури спортивних споруд, створення умов до занять та їх результати у досягненні вищої спортивної майстерності з різних видів спорту.

The article states the role of children youth sport school in the system of Mykolaiv region young sportsmen training. The article represents the data of source and development of physical culture and sport among youth, development of sport buildings infrastructure, providing the conditions for studying and their results in achieving high sport skills in different kinds of sport.
25. Колесніченко О.Л. Підвищення мотивації щодо занять фізичною культурою у секціях із фізичної підготовки вузу
У статті наведені результати впровадження авторських розробок із використанням тренажерів з метою покращення фізичних якостей студентів задля збільшення мотивації до здорового способу життя.

The articles gives the resalts of implementing the author’s developments and the use of sport-training machines with the purpose of improving students’ physical results for increasing their motivation to the healthy way of life.
РОЗДІЛ VI. ІСТОРІЯ ОСВІТИ
26. Білюк О.В. Творча особистість вчителя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського та К. Ушинського
На підставі порівняльного аналізу розглядаються історико теоретичні аспекти поглядів В. Сухомлинського та К. Ушинського на формування творчої особистості вчителя у педагогічній спадщині вітчизняних педагогів – просвітителів.

On the basis of comparative analysis the historical and theoretical aspects of looks V. Sychomlinscky K. Yshinscky on forming of creative personality of teacher in the pedagogical inheritance of domestic teachers are examined.
27. Сав’юк А.М. Місце жінки в просвітницькій діяльності громадських організацій на Півдні України в кінці XIX – першій чверті XX століття
У статті розглядаються форми просвітницької діяльності громадських організацій на Півдні України в кінці XIX – першій чверті XX століття та місце жінки в організації просвітницької роботи серед населення України в даний період.

The forms of educational activities of the voluntary organizations in the South of Ukraine in the end of the 19th – first quarter of the 20th century and the place of woman in the organization of the educational work among the population of Ukraine in this period are given.
28. Худякова І.Л. Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки геоінформатиків
Розглянуті питання, пов’язані з професійною підготовкою геоінформатиків за кордоном. Історичні етапи ГІС освіти, потреби в різних ГІС – спеціалістах, компоненти і варіанти ГІС освіти.

There are considered questions, related to professional preparation of geoinformatics abroad, historical stages of GIS educations, requirements in different GIS-specialists, components and variants of GIS educations.
29. Шерстюк Л.В. Історико-логічний аналіз становлення диференційованого навчання
Стаття присвячена становленню диференційованого навчання в Радянському Союзі та закордоном. Описані види та форми диференційованого підходу у хролонологічній послідовності іх виникнення.

The article deals with the formation of differentiated teaching in the Soviet Union and abroad. The types and forms of differentiated approach are described in the chronological succession of their foundation.
30. Червак Г.Б. Проблема змісту історії в профільних класах суспільно-гуманітарного напрямку
У даній статті аналізуються основні проблеми, що виникають при виборі змісту історичної освіти в профільних класах суспільно-гуманітарного напрямку. А також простежуються зв’язки всіх навчальних дисциплін гуманітарного циклу, що викладаються в профільних класах.

In the given article basic problems, that arise up at the choice of maintenance of history education in type classes publicly – humanitarian direction, are analysed. And also the copulas of all educational disciplines of humanitarian cycle are traced, that are laid out in type classes.
31. Підбуцька Н.В. Проблеми педагогічного спілкування молодого викладача вищого навчального закладу
У статті визначається важлива роль професійного педагогічного спілкування у процесі здійснення педагогічної діяльності технічного вищого навчального закладу. Автором проведено дослідження з метою виявлення позиції молодих викладачів щодо рис професійного педагога та проблем, з якими вони стикаються.

In the article the role of professional pedagogical intercourse in the process of realization of pedagogical activity in technical higher educational establishment is examined. By an author the research with the target of exposure of position of young teachers in relation to the lines of professional teacher and problems which they clash with is conducted.
32. Матвійчук-Юдіна О.В. Нормативно-правове забезпечення процесів інформатизації вищої освіти
Автор статті досліджує правові та педагогічно-організаційні засади процесу інформатизації вищих навчальних закладів, а також їх впровадження в освіту. На основі цього розроблені основи нормативно правової моделі та визначена система нормативно-правових критеріїв впливу на процес інформатизації навчального закладу.

The author of the article researched the legal and pedagogic-organisational principles of higher education institutes information process also their introduction into the education system. On this basis the principles of regulatory and legal model were developed and determined the regulatory and legal criteria of influence on the higher education institutes information process.