УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Мещанінов О.П. Пріоритети професійної освіти в університетах ХХІ століття
Обґрунтовано розширену форму організації та пріоритети професійної
освіти в університетах ХХІ століття.
2. Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я. Сучасний стан та напрямки розвитку вищих навчальних закладів України
Розглядається сучасний стан вищих навчальних закладів в Україні. Показані
зміни у кількісному та якісному складі осіб, які отримують вищу освіту.
Проаналізована відповідність структури спеціальностей випускників вищих
навчальних закладів потребам народного господарства. Обґрунтовуються
подальші напрямки розвитку вищих навчальних закладів України з урахуванням
вимог суспільства.
3. Ромакін В.В. Досвід університетів США в дослідженнях академічної порядності
У статті представлено огляд досліджень американських учених з етичних
питань. Розглянуто деякі стратегії впровадження академічної порядності:
кодекси честі та створення відповідного клімату в університеті.
4. Болюбаш Н.М. Роль та місце дистанційних технологій в університетській системі освіти
Виявлено місце та зроблено теоретичне обґрунтування ролі елементів
дистанційного навчання в освітній системі університету за умов використання
інформаційного середовища дистанційного навчання Moodle. Установлено, що
використання дистанційних та інформаційних технологій в очній та заочній
формах навчання під час самостійної та аудиторної роботи студентів
університету надає значно більші можливості для активізації навчально-
пізнавальної діяльності у порівнянні з традиційними формами навчання.
5. Заскалєта С.Г. Особливості розвитку системи професійної підготовки фахівців для аграрної галузі в країнах Західної Європи
У статті розглядається досвід країн Західної Європи як членів
Європейського освітнього простoру щодо розвитку системи професійної
підготовки фахівців для аграрної галузі. Автор аналізує складові аграрної
освітньої системи Німеччини та Франції.
6. Малюченко І.О. Можливості інтерактивного освітнього середовища професійної підготовки екологів в університеті
У статті розглянуті можливості використання інтерактивного освітнього
середовища професійної підготовки екологів в університетській системі освіти
як додаткової до традиційних форм навчання. Воно дозволяє надавати
студенту інформацію у зручній електронній формі, збільшує кількість типів
навчальних фахових завдань, сприяє індивідуалізації праці студентів під час
опанування дисциплін професійного спрямування.
7. Шевченко О.П. Актуальні проблеми гуманітарної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів
Стаття присвячена актуальним проблемам гуманітарної підготовки
студентів вищих технічних навчальних закладів. У статті визначені та
проаналізовані сучасні проблеми гуманітарної підготовки студентів технічних
вузів та запропоновані шляхи вирішення цих проблем.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
8. Гавеля В.Л. Цели образования и образовательная направленность: естественнонаучный и гуманитарный аспекты
Статтю присвячено проблемі expediency доцільності освіти, її соціальної
та культурної спрямованості, зміні пріоритетів у зв’язку з розвитком
інформаційних можливостей. Розглянуто співвідношення освіти і науки, різних
пріоритетів в освіті: гуманітарного і природничо-наукового. Викладено
характер і зміст сучасної полеміки щодо подальших шляхів реформування освіти
й виховання. Автор є прибічником синтетичного підходу до соціалізації людини в
умовах інформаційного суспільства.
9. Полеся Т.Л. Шляхи адаптації навчального процесу у вищих медичних закладах до стандартів Європейського освітнього простору в контексті Булонської декларації з урахуванням національних особливостей
У зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу реформується
система вищої медичної освіти. Враховуючи національні особливості вищої
медичної освіти та виявлені недоліки при реалізації основних положень
кредитно-модульної системи навчання, до Навчального плану були внесені
відповідні зміни.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
10. Мейжис І.А. Інформаційне суспільство: крос-культурний аспект
У статті розглядається питання про людський вимір життя
Інформаційного суспільства, який, на думку автора, визначається через
взаємини людей, їхні цінності, соціальні уявлення та інші ментальні утворення.
Людські взаємини набувають більшого значення в Інформаційному суспільстві.
Основну увагу автор приділяє міжнародному досвіду вивчення цінностей.
Здійснено порівняння цінностей росіян і українців з цінностями фінів, які на
початку 90-х років минулого століття досягли рівня Інформаційного
суспільства.
11. Бублик В.В., Гороховський С.С., Мещанінов О.П., Генсґен К. (Klaus Hänßgen) IT-освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів
Робота підбиває підсумки досвіду, отриманого внаслідок участі у низці
загальноєвропейських проектів, оплачених програмою ЄС “TEMPUS”, у царині
поширення IT-освіти серед учителів з України, Таджикистану та Узбекистану.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
12. Букач М.М., Попова Т.С. Система оцінювання кваліфікаційних наукових робіт зі спеціальності “Соціальна робота”
Стаття присвячена питанням запровадження норм оцінювання та
організації контролю якості підготовки студентської наукової кваліфікаційної
роботи до захисту. Результатом теоретико-практичних наробок є система
оцінювання бакалаврських, дипломних та магістерських робіт зі спеціальності
“Соціальна робота”.
13. Бугеря Т.М. Педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін при підготовці майбутніх фізичних реабілітологів
У статті йдеться про застосування міжпредметних зв’язків у процесі
навчання професійно орієнтованих дисциплін, що створює умови для ефективної
професійної підготовки майбутніх фізичних реабілітологів.
14. Алексєєва-Вовк М.І. Критерії соціалізованості студентів засобами культури мовлення
У статті вирізнено основні критерії соціалізованості студентів засобами
культури мовлення: ціннісно-орієнтаційний, когнітивний та дієво-творчий, що
передбачає сформованість у студентів певних комунікативних умінь.
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
15. Савенкова Л.О. Змістовність підготовки майбутніх викладачів до професійного спілкування
У статті розроблено зміст професійної підготовки майбутніх викладачів до
професійного спілкування.
16. Гришкова Р.О. Іншомовна соціокультурна компетенція як запорука подолання перешкод у міжкультурному спілкуванні
У статті сформованість у студентів іншомовної соціокультурної
компетенції розглядається як запорука подолання перешкод у міжкультурному
спілкуванні. Охарактеризовано причини виникнення комунікаційних бар’єрів та
виявлено способи їх запобігання.
17. Кіршова О.В. Проектна методика як технологія підготовки магістрантів до міжкультурного професійного спілкування
У статті розглядається метод проектів, використання якого, на думку
автора, надасть можливість удосконалити підготовку викладачів мовних вищих
навчальних закладів. Визначено принципи створення професійно орієнтованих
проектів і проаналізовано, як вони реалізуються в ході роботи над проектом.
18. Суткевич Г.О. Принципи формування полікультурної компетентності майбутніх політологів у процесі вивчення іноземної мови
У статті йдеться про принципи формування полікультурної
компетентності майбутніх політологів у процесі вивчення англійської мови за
професійним спрямуванням. Автором визначено принципи навчання англійської
мови, які сприяють формуванню полікультурної компетентності, та створено
модель її формування.
19. Дубовик С.М. Психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів
У статті обґрунтовано психолого-педагогічні умови формування
продуктивного стилю педагогічного спілкування у майбутніх викладачів.
20. Петрожалко Ю.В. Особливості застосування компетентнісного підходу до вивчення курсу “Українська мова професійного спрямування” у ВНЗ України
У статті обґрунтовано зміст поняття “компетентність” у вищій освіті,
введено нові поняття: “компетентнісний підхід до вивчення курсу “Українська
мова професійного спрямування”, “компетентність з курсу української мови
професійного спрямування” окреслено можливі шляхи реалізації
компетентнісного підходу до вивчення курсу “Українська мова професійного
спрямування” у ВНЗ України.
21. Шерстюк Л.В. Комплексна диференціація навчання іноземної мови
У статті розкрито сутність диференційованого навчання, здійснено аналіз
існуючих технологій навчання іноземних мов та описано запропоновану автором
технологію комплексної диференціації навчання іноземної мови студентів
нефілологічних спеціальностей.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
22. Гаврилова О.В. Аналіз стану проблеми формування самоконтролю
Стаття присвячена розгляду поняття “самоконтроль”. Досліджено
концепції самоконтролю особистості у працях закордонних та вітчизняних
учених, наведено періодизацію дослідження поняття, проаналізовано
визначення поняття “самоконтроль”.
23. Клименюк Н.В., Вплив засобів масової інформації на моральне здоров’я підростаючого покоління
Засоби масової інформації стали невід’ємною частиною культури сучасного
суспільства. В даній статті увага приділена формуванню у дитини “імунітету”
до негативу, який несе медіа-продукція, та пошуку можливостей корисного
впливу аудіовізуальних засобів на інтелектуальний та моральний розвиток
підростаючого покоління.
ІСТОРІЯ ОСВІТИ
24. Мінц М.О. Методика навчання у народних школах ХІХ ст.
У статті розглядаються питання впровадження нових, прогресивних,
методик навчання грамоти в систему роботи народних шкіл ХІХ ст.
25. Федчишин Н.О. Єдність навчання та виховання у поглядах Й.Ф. Гербарта
У запропонованій статті аналізується один із принципів навчання –
виховуюче навчання, зокрема у педагогічних поглядах Й.Ф. Гербарта, та його
значення в теорії та практиці навчання. Розглядаються основні напрямки
теорії, аналізується зміст принципу виховуючого навчання та окреслюється
його вплив на розвиток світової педагогічної думки.
26. Харченко Т.Г. З історії розвитку педагогічної освіти у Франції (1789-1833 рр.)
Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку педагогічної
освіти Франції до створення єдиної уніфікованої інституціональної системи
підготовки вчителів. Простежено в хронологічному порядку виникнення перших
лекцій, Нормальних класів, Нормальних шкіл, вчительських шкіл взаємного
навчання.
27. Шликова І.О. Використання публіцистичної спадщини Чарльза Діккенса на заняттях з кримінології
У статті відбито пошуки автора в галузі методики викладання юридичних
дисциплін доведено ефективність педагогічної технології інтеграції основ
науки і мистецтва на прикладі використання публіцистичної спадщини Ч.
Діккенса на заняттях з кримінології.
МІЖНАРОДНІ ОЛІМПІАДИ
28. Лейфура В.М., Воробйова А.І. Міжнародні олімпіади як один із шляхів реалізації стратегічних завдань держави щодо пошуку та підтримки обдарованої молоді.
Розглянуто важливі аспекти, що забезпечують реальний та
продуктивний шлях пошуку, відбору, підтримки та заохочення обдарованої
молоді до активної, творчої позиції із саморозвитку особистості, яка є ключовим
ресурсом розвитку України ХХІ століття.
ОСВІТА І КУЛЬТУРА
29. Черемський М.П., ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
У статті порушується проблема активізації творчого самовираження майбутнього інженера. Залучення до системи технічної освіти мистецьких методів навчання і виховання сприятиме розвитку творчих сил особистості.
30. Казьмірик С.М., ДИНАМІКА ІДЕЇ ЦІННОСТІ В ЗАГАЛЬНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ АКСІОЛОГІЇ
Стаття присвячена окремій галузі філософії освіти – теорії цінностей. Описана динаміка розвитку аксіологічних ідей у філософії та педагогіці. Визначені принципи логіко-структурної побудови педагогічної аксіології.
31. Каменецька Л.М., МЕТОДИ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ
У статті запропоновано сукупність методів, необхідних, на думку автора, для вокального розвитку старшокласників, зокрема для формування у них естрадної манери виконання в процесі позакласної роботи.
32. Букач М.М., ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ РИТМУ
Стаття носить науково-методичний характер і присвячена проблемі виховання почуття ритму у молодшому шкільному віці. Акцент робиться на розвиток чуттєвих основ сприйняття ритму дитиною. Наводиться конкретний практичний матеріал, який можна використати у безпосередній роботі з учнями.
33. Піхтар О.А., МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті запропоновані ефективні навчально-виховні методи і прийоми формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів у процесі інструментально-виконавської підготовки за умови впровадження особистісно орієнтованого підходу до викладання фахових дисциплін.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
34. Богданцева І.П., ВПЛИВ МУЗИКОТЕРАПІЇ НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті розглядаються питання позитивного впливу музикотерапії на формування та розвиток емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
35. Олексенко В.М. Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання
У статті висвітлено результати досліджень щодо впроваджених у педагогічний процес розроблених автором релевантних інформаційних ресурсів. Розкрито особливості першого в Україні словника з теорії та практики дистанційного навчання, дистанційного курсу “Лінійна алгебра” і підручника “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, які сприяють підвищенню якості підготовки фахівців.
МІЖНАРОДНІ ОЛІМПІАДИ
36. Kent Schroeder THE COMMUNITY COLLEGE SYSTEM AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
The community college system plays a distinct role in Canada’s higher education sector. It was purposefully created as an instrument of public policy to provide education that directly responds to the social and economic development needs of Canadian communities. Given the uniquely decentralized nature of Canadian higher education policy, community colleges have historically been able to adapt their programming and evolve as the socio-economic needs within Canadian communities have changed. This evolution continues today as the impacts of globalization increasingly permeate Canadian communities and the higher education sector. This paper provides an analysis of Canada’s decentralized college system and its effectiveness in promoting socio-economic development. It begins with a broad overview of the history of the Canadian community college system and defines its core characteristics. The contributions made by community colleges to socio-economic development in Canada are identified, as are the challenges that have arisen in an increasingly globalized higher education landscape. The paper concludes with some suggestions, based on the Canadian experience, for other national higher education systems undergoing or contemplating reform.