ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1. Габріель Ф.Харченко Т. ЛЮДИНА В ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ФРАНЦУЗЬКОГО УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ
Стаття присвячена дослідженню філософсько-педагогічних поглядів представників
французького утопічного соціалізму на людину та її місце в педагогічному процесі. Доведено, що
людина виступає одночасно об’єктом і суб’єктом життєдіяльності. Її об’єктність обумовлена
природним походженням та вимогами існуючого суспільного ладу, а суб’єктність – унікальною
природною організацією та свободою вибору.
2. Пономарьов О.С. ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
На основі результатів онтологічного, гносеологічного, аксіологічного та морально-етичного
статусу поняття професійної культури обґрунтовано необхідність її віднесення до категорій
філософії освіти. Наведено значення оволодіння професійною культурою в особистісному розвитку
людини. Показано наявність прямих і зворотних зв’язків між професійною культурою і життєвими
цінностями людини, її духовністю взагалі.
3. Юр’єва І.А. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
У статті досліджено поняття “інтелект” i порівняно з поняттям “мислення”, визначено види
інтелекту. Надано результати практичного дослідження ролі соціального інтелекту в діяльності
керівника.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
4. Сисоєва С.О., РЕАЛІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ
У статті розглядається досвід Республіки Польщі як члена Європейського освітнього простору щодо опрацювання Польських Стандартів Професійних Кваліфікацій (PSKZ) та окреслення ефективних напрямів їх впровадження окреслено умови, за яких уможливлюється розвиток професійної освіти в Республіці Польщі в контексті підвищення якості підготовки і виконання міжнародних вимог (перш за все вимог Європейського Союзу) зроблено важливий для України висновок про необхідність розробки спільної концепції професійного навчання та модульної професійної підготовки, яка б відображала також і вимоги компетентністного підходу в професійній освіті.

5. Мещанінов О.П., МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ
Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, необхідні для забезпечення сталого розвитку університетської системи освіти. Запропоновано наочну форму представлення процесу розвитку, яка дозволяє зробити висновок про пріоритетність своєчасної зміни поколінь ключових осіб університету.

6. Скороходов В.А., Куріченко А.Ю., ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕТУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядаються актуальні тенденції змін у системі освіти України у зв’язку з розвитком ринкових відносин у суспільстві та вступом до Болонського процесу. Автори аналізують проблеми професійної підготовки вчителів у контексті педагогічного менеджменту. Подаються результати експериментального дослідження, які підтвердили необхідність упровадження педагогічного менеджменту у вищих навчальних закладах для забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів.

7. Галєєва А.П., СИСТЕМНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядаються особливості виховного процесу у вищому аграрному навчальному закладі. Піднімається проблема формального підходу до окремих аспектів виховної діяльності, визначаються шляхи їх усунення. Особливу увагу приділено специфіці виховної моделі спеціаліста-аграрника.
8. Ігнатюк О.А., ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Статтю присвячено проблемам формування сучасних інженерних кадрів. Обґрунтовано методику оцінювання готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення. Практично перевірено розроблені критерії оцінювання рівня розвитку всієї сукупності особистісно-професійних умінь і здатностей майбутнього інженера.
9. Гура Т.В. ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЧИННИК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У статті розкриваються поняття “мораль”, “інтелігентність”, “моральне виховання” з позицій їх ролі у формуванні управлінської компетенції інженерів-електромашино-будівників. Пропонуються дидактичні методи, які сприяють розвитку моральності у студентів – майбутніх керівників.
10. Усик Наталія Юріївна СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У статті розглядається освіта як самоорганізуюча система, що підпорядковується принципам синергетики. Обумовлено принципи функціонування системи навчання, проаналізовано її еволюційний розвиток, окреслено шляхи впровадження системної організації навчально-виховного процесу.
ОСВІТА І КУЛЬТУРА
11. Іванова В.Л., РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ЗБАГАЧЕННІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Статтю присвячено можливостям мистецтва у збагаченні змісту шкільної навчально-виховної роботи та особливостям підготовки вчителя до здійснення педагогічного впливу засобами мистецтва. Наведено приклади позитивних результатів впровадження методів педагогіки мистецтва у шкільний навчально-виховний процес. Систематизовано вимоги щодо оволодіння педагогом новаторськими методами спілкування з дітьми.
12. Батрак Т.В., ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ СТАРШІЙ ШКОЛІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА
Стаття присвячена актуальній педагогічній проблемі – естетичному вихованню старшокласників. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з досліджуваної проблеми, визначено поняття “естетичне виховання у сучасній старшій школі”, виявлено його особливості.
13. Ткачук А.О., АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПІВАКІВ
Вчасне визначення сутності природних якостей та суттєвих ознак творчої особистості важливе у формуванні духовного потенціалу майбутніх співаків. Розглянуті аспекти духовного потенціалу у вихованні співаків ґрунтуються на ствердженні принципів національної духовності, що передбачає розвиток і збереження культурної спадщини та кращих вокально-виконавських традицій.
14. Каменецька Л.М., ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті визначаються характерні психолого-педагогічні та фізіологічні особливості учнів старшого шкільного віку, приділяється увага вокально-віковим можливостям та особливостям старшокласників. Pозглядаються основні вимоги щодо гігієни та охорони співацького голосу сучасної молоді.
15. Квасник О.В., ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
У роботі розглянуто динаміку формування і розвитку ціннісних орієнтацій відносно диференціації поколінь. Автор підкреслює важливість інституту вищої освіти для процесу адаптації майбутніх фахівців у соціокультурному просторі сучасного світу.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
16. Букач М.М., ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Стаття присвячена специфіці організації експериментальної роботи при написанні магістерських та дипломних робіт зі спеціальності “Соціальна робота”.
17. Чубук Р.В., СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО КОУЧІНГУ ПРИ РОБОТІ ІЗ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
У статті теоретично обґрунтовано сутність та ієрархію складових спроможності, виходячи з чого розглядається структура і конкретизуються компоненти спроможності соціального педагога до виконання функцій соціального коучінгу при роботі із студентською молоддю.
18. Лебедєва І.О., ПРОФІЛАКТИКА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО
У статті розкриваються сутність та зміст соціально-педагогічної профілактики безпритуль-ності неповнолітніх. Визначаються завдання, об’єкти, рівні та принципи профілактичної діяльності, виділяються її характерологічні структурні компоненти.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
19. Савенкова Л.О., ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ВИКЛАДАЧАМИ ЕКОНОМІКИ ПЕДАГОГІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ
У статті піднято проблему педагогічних технологій та технічне їх впровадження у педагогічний процес вищих навчальних закладів.
20. Лейфура В.М., Мітельман І.М., Радченко В.М., Ясінський В.А., МАТЕМАТИЧНІ ОЛІМПІАДИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Статтю присвячено 15-річчю виступів команди України на Міжнародних математичних олімпіадах. Розглядається досвід, досягнення, питання організації та науково-методичного забезпечення олімпіад високого рівня. Подається стислий огляд математичних змагань, у яких традиційно беруть участь українські обдаровані школярі.
21. Шиян Т.В., ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкривається сутність проектної діяльності старшокласників як ефективного засобу формування відповідального ставлення старшокласників до навчання на факультативах.
22. Жмуркова І.В., ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ХІМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ “НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ”
Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх інженерів хімічних спеціальностей в умовах технічного університету. Автор аналізує розробку й застосування нових форм організації підготовки студентів хімічних спеціальностей для успішного засвоєння матеріалу, забезпечення мотивації навчання, розвитку потенційних можливостей, формування самостійності та самореалізації на прикладі вивчення курсу “Неорганічна хімія”.
ОСВІТА І ЗДОРОВ’Я
23. Нечипоренко В.Т., Новосад Н.І., МЕТОДОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК І БАД
У статті обґрунтовується необхідність забезпечення поглиблених знань студентів щодо теорії та практики використання харчових добавок і БАД різної природи, їх впливу на біохімічні процеси організму людини та її харчування й утворення методично-ланцюгового зв’язку освоєння цих знань студентами. Визначені основні концептуальні тези теоретичного й практичного вивчення впливу харчових добавок і БАД на здоров’я людини.
24. Бугеря Т.М., МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання професійно орієнтованим дисциплінам створює умови для ефективної професійної підготовки майбутніх фізичних реабілітологів.
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
25. Гришкова Р.О., ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Статтю присвячено визначенню організаційно-педагогічних засад, здатних забезпечити формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення професійно спрямованої англійської мови.
26. Горелова Л.М., ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ
У статті розглядається проблема міжкультурної взаємодії у діловому спілкуванні, що зумовлено розширенням міжнародного співробітництва та інтернаціоналізацією ділового спілкування. Автор аналізує процес написання та оформлення ділових паперiв, необхідних майбутнім фахівцям для успішної роботи в полiкультурному просторі.
27. Середа Н.В., ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-КЕРІВНИКІВ
У статті розглянуто роль комунікативного компоненту в майбутній управлінській діяльності фахівців-інженерів. Пропонуються шляхи формування та вдосконалення риторичної культури інженерів-керівників.
28. Кіршова О.В., ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ СТВОРЕННЯМ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ
У статті описується експериментальне навчання, в ході якого перевірено й підтверджено ефективність запропонованої автором методики підготовки магістрантів до створення професійно орієнтованих проектів на основі німецькомовних текстів.
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
29. Болюбаш Н.М., ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE
У статті автор доводить, що широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життя зумовило необхідність реформування змісту фахової підготовки сучасного інженера. Наведено результати дослідження сучасного стану використання інформаційних технологій у навчальному процесі.
30. Шибенюк М.О., ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
У статті зроблено аналіз інформаційної технології та досліджено дидактичні можливості середовища дистанційного навчання Moodle. Обґрунтовано доцільність використання системи Moodle для підвищення ефективності процесу дистанційного навчання через активізацію начально-пізнавальної діяльності студентів. Запропоновано методичну систему дистанційного навчання на базі використання програми Moodle.
31. Шерстюк Л.В., ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ
У статті йдеться про технологію диференційованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей. Автор розкриває сутність, принципи та основні складові диференціації навчання як педагогічної технології.