СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
1. Сисоєва С.О. Самореалізація особистості та її професійний розвиток
Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
2. Пуховська Л.П. Особистісна модель підготовки викладачів на Заході
Аналіз широкого кола робіт, присвячених гуманізації освіти та відповідній гуманістичній підготовці викладачів, показує, що ця ідея висувається як антипод традиційній авторитарній освіті типу французького ліцею чи німецької гімназії, а також прагматичній моделі школи, яка набула значного поширення в США. Ближче до окресленого ідеалу традиційно були початкові школи Англії, вчителі яких мали свободу дій щодо навчальних програм, методів навчання, прийняття тих чи інших педагогічних рішень.
3. Бех І.Д. Інваріанти виховної методології
Сучасна психолого-педагогічна наука докорінно переглядає свої методологічні підходи щодо морально-духовного виховання і розвитку підростаючої особистості. Від продуманості цієї роботи безпосередньо залежитиме те, якої особистісно перетворювальної проби будуть виховні методи як основний інструмент діяльності педагога.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
4. Пєхота О.М. Особистісно орієнтована освіта і технології
Ідея особистісно орієнтованої педагогічної освіти тільки починає визначатися на двох рівнях: повсякденному і науковому. На повсякденному рівні викладачами педагогічних ВНЗ часто обговорюються ідеї: поваги до особистості студента і визнання її унікальності діалогічного характеру лекцій і практичних занять співробітництва і співтворчості як у навчальному процесі, так і в науково-експериментальній роботі використання методів і прийомів часткової індивідуалізації навчання.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
5. Мещанінов О.П. Інтегрований процес формування особистості молодих вчених в "Києво-Могилянській Академії"
Характерною рисою сучасного суспільства є мобільність. Мобільність людей, товарів та інформації. Це обумовлює суттєві зміни у всьому світі. Великі держави, підприємства, фірми в умовах підвищеної мобільності розпадаються на маленькі. Кількість зайнятих на виробництві зменшується на порядок. Скорочується обсяг матеріального виробництва. В той же час зростає обсяг у сфері послуг, який у розвинутих країнах досягає 70 у валовому національному продукті.
6. Гришкова Р.О. Роль особистісно орієнтованих навчально-педагогічних ситуацій у формуванні особистості студентів
Оцінюючи роль освіти у нашому суспільстві, В.Г.Кремень, Президент Академії педагогічних наук України, міністр освіти і науки, зауважив, що "повноцінна освіта має забезпечувати поступальний розвиток суспільства. Цю місію вона реалізуватиме за умови виховання розвиненої особистості".
7. Трунова Е.В. Проблеми оптимізації роботи підготовчого відділення університету
Педагогічна освіта України на кінець 90-х років переживає непростий період становлення та розвитку. Цей процес зумовлений рядом об’єктивних умов, що склалися загалом в освіті держави. Все це створило необхідність вжиття конкретних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення ситуації, на трансформацію освіти.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
8. Любарська О.М. Розгортання життєвого потенціалу людини – головне гуманістичне завдання сучасної освіти
"Який разючий контраст між блискучим розумом дитини і тліючою ментальністю дорослого", – визначав з прикристю З.Фрейд.
Перші "чому?" свідчать про те, що вже в молодшому дошкільному віці дитина може не тільки поставити перед собою пізнавальну задачу, а й намагатись вирішити її, користуючись при цьому усіма засобами, які є в її розпорядженні.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
9. Мироненко Т.П. Залучення студентів до громадянських цінностей свого народу
У сучасних складних і суперечних процесах, пошуках, спрямованих на утвердження державності в Україні, осмислення реалій наступного століття, ми повинні виховувати людину, якій притаманні певні моральні цінності, на яких ґрунтується формування громадянської зрілої особистості, і які залишаються практично незмінними протягом століть.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
10. Постова Л.С. Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту
В умовах формування єдиного ринку праці необхідною стала "європейська" орієнтація в освіті. Розуміючи всю складність проблеми формування та впровадження в національні системи "спільного європейського компонента освіти, який би став у найширшому міждисциплінарному розумінні органічною складовою частиною освітнього досвіду підростаючого покоління в Європейському союзі", Х.Джонс констатує, що в надрах національних систем освіти вже розпочалися процеси перегляду та вдосконалення відповідних моделей розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
11. Диндаренко О.А. Вплив Сходу та Заходу на формування особистості студента
Сучасні тенденції розвитку людства пов’язані з синтезом східної та західної системи мислення в усіх галузях життя, а ХХІ століття навіть пов’язують з виникненням єдиної світової релігії.
12. Чуєнко В.Л. Вплив добровольців Корпусу Миру США на формування особистості студентів
Америка має давню традицію добровільної служби, коли люди віддавали свій час, енергію та зусилля заради доброї мети. Так, в 1961 році президентом Джоном Кеннеді була заснована організація Корпус Миру, метою якої стало впровадження ідей прогресу, миру і гармонійного розвитку світу.
13. Ромакін В.В. Міжнародні програми обміну студентами та їх вплив на подолання культуроцентризму у вихованні студентів
Безпрецедентний розвиток засобів масової інформації викликав швидкий процес світової культурної інтеграції. Народи світу почали краще розуміти один одного. Вже не є дивним побачити японку, яка співає пісні шведського ансамблю "ABBA" англійською мовою.
14. Авшенюк Н.М. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід
В ході інтеграційних процесів в освіті протягом двох останніх десятиріч прослідковіється характерна для всієї Європи тенденція до посилення інноваційності у сфері підготовки вчителів.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
15. Заскалєта С.Г. Особистісно орієнтоване навчання на заняттях з іноземної мови у вищих закладах освіти
Перехід суспільства до ринкових відносин наклав свій відбиток і на систему вищої освіти, ці перетворення поставили нові вимоги до якості підготовки нових спеціалістів.
16. Парсяк О.Н. Спеціалізація як засіб мотивації мовленнєвої діяльності у процесі викладання англійської мови
Одним з важливих питань методики навчання англійській мові є питання спеціалізації в мові, тематики та змісту навчальних матеріалів у зв’язку з профілюючими дисциплінами.
17. Galina M. Kuzenko Focus on the Learner
Each teacher must deal with a class – a group of individuals with different needs often growing out of their different linguistic and cultural backgrounds. ESL students have widely different needs, because of differences in cultural background, age, and previous education.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
18. Романовський О.Г. Неперервна освіта і підготовка професійних керівників-лідерів
Наприкінці двадцятого сторіччя людство поступово усвідомлює, що основним джерелом науково-технічного і соціального прогресу й основним його ресурсом усе більше стає творча особистість.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
19. Л.Володарська-Зола. Методологічні проблеми гуманітаризації інженерної освіти
ХХ вік по праву можна назвати віком інженерії. Технічна база суспільства вже не може функціонувати без інженерної праці. Техносфера, що швидко розвивається, породжує такі проблеми, про які раніше і не здогадувались.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
20. Біла Т. Підготовка інтелектуальної еліти в Україні і використання мультимедіа-технології
Протягом кількох років викладачі вищої школи та вчителі середніх навчальних закладів України були значною мірою обмежені у використанні оперативної інформації про нові досягнення педагогіки та методичні дослідження як у нас, так і в близькому і далекому зарубіжжі. Проте в останні роки стан різко змінився на краще: в Україні нині досить багато видань педагогічної та методичної періодики, видаються численні збірники та монографіі.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
21. Сігаєва Л.Є. Післядипломна освіта фахівця в системі неперервної професійної підготовки
В державній національній програмі "Освіта" наголошується, що одним з принципів її реалізації є неперервність, яка "відкриває можливість для загальноосвітньої та фахової підготовки, досягнення цілісності і наступності у навчанні та вихованні перетворення набуття освіти у процесі, що триває упродовж всього життя людини"
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
22. Гребенюк Г.Є. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної роботи
Серед актуальних проблем сьогодення, які вирішують виховні заклади України, чільне місце посідає проблема формування особистості дитини шкільного віку в умовах життєдіяльності тимчасового колективу дитячого оздоровчого табору.
23. Старєва Г.М. Формування творчої особистості майбутнього педагога в системі аудиторної і позааудиторної виховної роботи вищих закладів освіти
Серед гострих проблем навчально-виховного процесу в вищих закладах освіти питання формування творчої особистості майбутніх педагогів є особливо актуальним. Це зумовлено цілою низкою факторів.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
24. Нор К.Ф. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях загальнопедагогічного циклу
Сучасний світовий рівень організації навчання зумовлює потребу докорінних змін системи навчання у педвузах України. Навчальний процес слід налагодити так, щоб студент без примусу прагнув до систематичного, активного, самостійного оволодіння знаннями.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
25. Кіктенко А.І. Особистісно орієнтована підготовка вчителів фізики в ракурсі демократизації освіти
Поміж головних тенденцій розвитку освітніх систем ведучих держав світу визначну роль грає демократизація освіти.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
26. Тихонова Т.В. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики
В останні роки у вітчизняній педагогічній науці проводяться дослідження з розробки і випробовування концептуальних положень професіонально-педагогічної підготовки вчителя в рамках особистісно-діяльнісного підходу.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
27. Цехмістер Я.В. Проблеми інтеграції ліцею в структуру вищого закладу освіти
Динамічні соціально-економічні зміни у суспільстві висувають жорсткі вимоги до професійної компетентності людини, її конкурентоспроможності на ринку праці, соціальної адаптації і професійної мобільності.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
28. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: інформаційний аспект
Професійній підготовці майбутнього педагога дослідники приділяють значну увагу і доводять, що далеко не кожна людина може стати викладачем, бо його діяльність багатогранна і вимагає від людини глибоких знань, високої моральної культури, чітко вираженої професійної спрямованості, розуміння теорії та практики навчання і виховання.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
29. Черкасенко В.П. Розвиток вмінь критичного мислення студентів як імператив розвитку сучасної освіти США
Означень і підходів до поняття "критичне мислення" існує в американській освіті не один десяток, що крім негативної має й позитивну сторону, адже свідчить про одночасну розробку теми багатьма дослідниками та групами дослідників. При знайомстві з їх роботами впадає в око плюралізм підходів і теорій, а також прагматична їх націленість і намагання постійно застосовувати теорію і ув’язувати та перевіряти її практикою.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
30. Крутоголова О.В. Poetae nascuntur, oratores fiunt (Поетами народжуються, ораторами стають)
Вислів, винесений нами в заголовок, – відомий з прадавніх часів. Історія свідчить, що розквіт грецької риторики співпадає з останніми десятиліттями існування афінської демократії, а розквіт римського красномовства, – із занепадом Римської імперії й утвердженням одновладдя.