Педагогічна майстерність
1. Савенкова Л.О. Рівні готовності вчителів до професійного спілкування
У статті розкриті структура та рівні готовності вчителів до професійного спілкування.

2. Нор К.Ф. Спільна діяльність педагогів і учнів як спосіб реалізації педагогічної взаємодії
У статті автор розкриває сутність педагогічної взаємодії і механізм співробітництва педагогів та учнів. Автор дає характеристику навчальному співробітництву, наводить варіанти й етапи його організації.
3. Олексюк О.Є. Творчість студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки як прояв професійного самовираження особистості
Стаття присвячена розгляду питань творчості студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки. Представлений аналіз різних підходів до поняття творчості, визначені показники та рівні професійно-педагогічної творчої діяльності студентів.
4. Волошина А. Структура культури професійного спілкування менеджера
Стаття присвячена актуальним проблемам підготовки менеджера до професійного спілкування.
Освіта і культура
5. Букач М.М. Особливості становлення вокально-хорової освіти на теренах України
Стаття присвячена становленю масової вокально-хорової освіти. Розглянуто причини та чинники, що сприяли зростанню вокальної культури українців.
6. Олійник О.В. Культурологічний підхід як наукова основа розвитку теорії та практики педагогічної освіти
У статті розглядається культурологічний підхід в теорії і практиці професійної педагогічної освіти, основні компоненти, які можна виділити в професійно-педагогічній культурі викладача вищої школи
7. Кузнецова О.А. Самовідношення, самосприйняття, самопізнання як передумови морального самовизначення
У статті розглядаються сутності понять: ставлення до себе самого, самосприйняття, самопізнання й експериментальна перевірка рівней їх розвитку у майбутніх учителів.
8. Стрельчук Я.В. . Актуальність проблеми формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності
Аналізується необхідність вивчення проблеми формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Досліджується роль професійної культури менеджерів як один з основних компонентів для досягнення успіху в професійній діяльності. Визначаються головні складові морально-ділової культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.
9. Лапузіна О.М. Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів
У статті розглянуто загальні проблеми професійної етики сучасного інженера. Підкреслена важливість її дослідження і вирішення для стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. Розкривається сутність методики ситуаційних завдань щодо формування вмінь та навичок у галузі професійної етики інженера, досвід використання цієї методики на експериментальних заняттях в навчальному процесі НТУ „ХПІ”.
Університетська освіта
10. Мещанінов О.П. Суперечності розвитку університетської системи освіти: глобальний аспект
У статті подано аналіз наукової літератури щодо впливу процесів глобалізації на світову систему університетської освіти. За результатами критичного висвітлення здобутків вчених у відомих наукових працях окреслено коло питань, що залишилися невирішеними, та визначено місце дослідження у розв’язанні проблеми сталого розвитку університетської системи освіти.

11. Середа І.В. Спецкурс “Основи самовиховання студента університету” як засіб активізації самовиховання студентів
У статті розкриваються особливості змісту та методичні аспекти викладання спецкурсу “Основи самовиховання студента університету” як засобу активізації самовиховання студентів.
12. Павленко Т.С. Моделювання працеохоронної діяльності інженера як спосіб ефективної організації навчального процесу з промислової безпеки
Наведена схема моделювання, рівні абстракції та перелік педагогічних технологій, використання яких значно підвищує ефективність навчального процесу при імітації працеохоронного компоненту інженерної діяльності
13. Картель Т.М. Самостійна робота студентів як умова їх професійного становлення
У статті визначається сутність самостійної роботи студентів як умови їх професійного становлення. Аналізується використання самостійної роботи на заняттях з іноземної мови як стратегія професійного становлення майбутніх спеціалістів
14. Романчук Н.О. Органiзацiя самостiйної роботи майбутнiх iнженерiв-педагогiв у процесi вивчення природничо-наукових дисциплін
У статті розкрито деякі теоретичні аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Висвітлено особливості організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін (на прикладі викладання вищої математики).
15. Табакар А.М. Проблема професійної придатності студентів молодших курсів до педагогічної діяльності
У статті подаються дані про інтереси та мотиви студентів молодших курсів, які вступили до педагогічного вузу. Розглядається проблема становлення особистості в ролі майбутнього вчителя. Досліджуються шляхи впливу на студентів з метою виховання професійно компетентної людини.
16. Бужиков Р.П. Психолого-педагогічні вимоги щодо створення і навчального призначення педагогічного програмного забезпечення
У статті розкрито психолого-педагогічні вимоги щодо створення і навчального призначення педагогічного програмного забезпечення.
Соціальна педагогіка
17. Наточій А.М. Загальноосвітні школи-інтернати у сучасному освітньому просторі України
У статті розглядаються проблеми функціонування загальноосвітніх шкіл-інтернатів у контексті гуманістичних особистісно зорієнтованих ідей виховання дітей та підлітків.
18. Старєва А.М. Теоретичні та практичні основи освіти дорослих
Стаття присвячена аналізу теоретичних та практичних основ освіти дорослих. У статті розглядаються сучасні проблеми андрагогіки (основні дефініції, різні погляди на зміст освіти дорослих).
19. Ермакова І.П. Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін
У даній статті автор акцентує увагу на перспективності формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін та визначає методичні особливості цього процесу
20. Бабаян Ю.О. Розвиток у молодших школярів рефлексивного оцінювання засобами активного соціально-психологічного навчання
У статті розглядаються особливості експериментальної роботи з розвитку рефлексивного оцінювання у молодших школярів в умовах активного соціально-психологічного навчання. Подано принципи, завдання, засоби розвивально-корекційної групової роботи, умови її проведення.
21. Попова Т.С. Організація та проведення дослідницької практики студентів спеціальності “Соціальна робота”
Стаття висвітлює питання практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”спеціальності “Соціальна робота”. Основний зміст складають питання організації та проведення дослідницької практики, зокрема визначення її мети та завдань, структури, місця в системі наскрізної практичної підготовки.
Філологічна освіта
22. Гришкова Р.О. Структура та функції іншомовної соціокультурної компетенції з позицій фахової підготовки студентів
Статтю присвячено результатам дослідження професійного аспекту структури та функцій іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі їх фахової підготовки. Виділено й описано професійний аспект та функції соціокультурної компетенції з іноземної мови в контексті фахової підготовки майбутніх спеціалістів.
23. Лощенова І.Ф. Актуалізація лінгвокраїнознавчих знань студентів як чинник розвитку готовності до міжкультурної комунікації
У статті проаналізовано один з найважливіших аспектів становлення майбутнього спеціаліста з іноземних мов – навчання основам міжкультурної комунікації, суттєвим чинникам розвитку готовності, до якої автор вважає лінгвокраїнознавчі знання студентів.
24. Ніколаєва Ж.В. Cучасні підходи до формування іншомовної компетенції майбутніх філологів у контексті євроінтеграції
Стаття присвячена проблемам навчання іноземних мов студентів-філологів вищих навчальних закладів у світлі інтеграційних процесів, передбачених Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Відзначаються основні вимоги до реорганізації вищої мовної освіти в Україні.
25. Кузнецова І.О. Підготовка майбутніх вчителів-філологів до проектної діяльності:
У статті розглядається сутність поняття “проективна діяльність” як складової професійного розвитку майбутніх вчителів філологів. Розкривається структура педагогічного проектування як системного елементу професійно-педагогічної діяльності педагога.
26. Ганніченко Т.А. Педагогічні засади використання дидактичної гри (лінгво-комунікативна підготовка фахівців індустрії дозвілля)
У статті розглянуто гру як педагогічне явище, визначені її особливості, ознаки і педагогічне значення, а також доцільність її використання у процесі лінгво-комунікативної підготовки фахівців індустрії дозвілля.
27. Бужикова Р.І. Застосування комп’ютерних технологій під час занять з іноземної мови у вищих навчальних закладах
Автор статті аналізує особливості використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі з іноземної мови у вищих навчальних закладах.
28. Савенко Р.П. Чотири дидактичних принципи викладання граматики у вузі (на матеріалі німецької мови)
У статті розглядаються нові принципи викладання граматики у вузі, які орієнтовані на використання текстів із певною комунікативною ситуацією.
Діагностика та експертиза
29. Гайворонська В.В. Організація експериментального дослідження уявлень студентів про сутність педагогічної діяльності
Розглянуто організацію та методику експериментального дослідження уявлень студентів про сутність і зміст педагогічної діяльності. Автор аналізує динаміку еволюції цих уявлень у студентів перших-п’ятих курсів та магістрів. Визначено ефективність запропонованої авторської методики психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів.
30. Малікова Ю.В. Оволодіння дітьми старшого дошкільного віку перцептивними діями
У статті представлені дані, отримані в результаті проведення констатувального експерименту дослідження, спрямованого на визначення ступеня оволодіння діями співвіднесення властивостей і якостей предметів, що сприймаються, з елементами сформованих систем сенсорних еталонів у дітей старшого дошкільного віку.
31. Манькусь І.В. Дослідницько-експериментальна робота по формуванню готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій
У статті розглядаються результати дослідження по формуванню готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій. Пропонується методика формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій, яка розроблена на кафедрі освітніх технологій МДУ ім. В.О.Сухомлинського.
32. Дроздова К.В. Використання індикаторів моніторингу при оцінці фізичного розвитку школярів 10-11 років
У статті розкривається питання використання індикаторів моніторингу з метою виявлення показників фізичного розвитку школярів і визначення головних резервів підвищення ефективності навчального процесу з фізичного виховання, а також підбір і впровадження форм навчання, які передбачають активне фізичне самовдосконалення школярів.