Університетська освіта
1. Мещанінов О.П. Основні ознаки та проблеми розвитку університетської освіти
У статті висвітлені основні ознаки та принципи організаційно-педагогічного розвитку університетської освіти з метою випереджаючої підготовки людини до гідного життя у невизначених умовах як підгрунтя неперервної освіти.
2. Соколова А.В. Структура підготовки майбутніх учителів в університетах Англії і Шотландії
Мета цієї статті – охарактеризувати типи університетів, які існують, та розглянути структуру підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії.
3. Мозговий В.Л. Актуальність проблеми підготовки інженерно-педагогічних кадрів для аграрної освіти

У статті розглядаються перспективи розвитку професійної аграрної освіти. Аналізується стан та проблеми підготовки інженерів-педагогів аграрного профілю. Обґрунтовується важливість та значимість психолого-педагогічних дисциплін в контексті формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів. Приділяється увага перспективним напрямам інженерно-педагогічної діяльності в системі підготовки фахівців для АПК за спеціальністю “Професійне навчання”.
4. Куріченко А.Ю. Генезис та сутність менеджменту в сфері освіти
У статті автор розглядає сутність та зміст педагогічного менеджменту, досліджує його генезис, представляє й аналізує погляди зарубіжних та українських педагогів, філософів, психологів та економістів на цю проблему.
5. Каушан Т.М. Особливості планування неперервної освіти викладачів у вищому навчальному закладі
У статті аналізується стан кадрової політики вищих навчальних закладів, розглядається система безперервної освіти викладачів як складова загальної системи самоосвіти у вузі, пропонуються можливі варіанти розв’язання проблеми.

6. Гуревич Р.С. ,Кадемія М.Ю. Використання електронного навчального посібника у вивченні спеціальних дисциплін
У статті висвітлено засади створення, використання та впровадження у навчальний процес закладів професійно-технічної освіти електронних посібників, насамперед, у вивченні спеціальних і професійно орієнтованих дисциплін. Розглянуто структуру електронного навчального посібника, його переваги над традиційними паперовими носіями інформації, можливі недоліки. Наведено методичні поради щодо використання електронних навчальних засобів і особливості засвоєння навчального матеріалу учнями.
ОСВІТА І КУЛЬТУРА
7. Букач М.М. Взаємозв’язок слуху та голосу – основа вокального виховання
Стаття присвячена специфіці взаємодії слуху та голосу у процесі вокального виховання дитини. Розглядаються складові вокального слуху та умови його ефективного розвитку.
8. Пономарьов О.С. Формування професійної культури фахівців у системі завдань педагогіки вищої школи
Сучасні реалії суспільного життя вимагають розробки нової філософії освіти, кардинальної зміни підходу до вибору цілей і змісту професійної підготовки фахівців. Одним із завдань вищої школи постає формування їх професійної культури. В роботі проаналізовано сутність цього феномену, його роль і необхідність прищеплення студентам як актуальна педагогічна проблема.
9. Лапузіна О.М. Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів
У статті розглянуто загальні проблеми професійної етики сучасного інженера. Підкреслена важливість її дослідження і вирішення для стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. Розкривається сутність методики ситуаційних завдань щодо формування вмінь та навичок у галузі професійної етики інженера, досвід використання цієї методики на експериментальних заняттях у навчальному процесі НТУ „ХПІ”.

10. Уфімцева С.В. Організація творчої діяльності дітей у навчально-виховному процесі
У статті розглядається проблема організації творчої діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі навчально-виховного комплексу: дитячий садок – початкова школа. Показано, що застосування інтерактивних методів і форм навчання суттєво впливає на формування творчої особистості учнів та дошкільнят. Підкреслена необхідність наступності у формах і методах навчання та позашкільної діяльності у творчому розвитку учнів.
11. Стасюк Н.А. Естетичне виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва
Стаття присвячена проблемам естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Розглядаються питання активізації процесів сприйняття та умови ефективного естетичного розвитку дитини.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
12. Задорожна Т.П. Дистанційне навчання: новий напрям організації сучасного освітнього процесу
Аналізується роль і місце дистанційного навчання в сучасній університетській освіті. Приділяється увага проблемі розвитку специфічних рис, з точки зору самостійності дистанційного навчання, виходячи з аналізу історичного розвитку цього явища.

13. Самойленко О.М. Основи організації очно-дистанційного підвищення кваліфікації викладачів інформатики вищих педагогічних навчальних закладів
У статті розглянуто проблеми підвищення кваліфікації викладачів інформатики педагогічних університетів. Запропоновано варіант організації рішення вищевказаної проблеми за очно-дистанційною формою навчання. Зроблено стислий аналіз власного досвіду розгортання очно-дистанційного курсу на базі університетських кафедр.
14. Лук’янова Л.Б. Проектна діяльність як форма впровадження інноваційних технологій у змісті екологічної освіти
Стаття присвячена питанням особливостей сучасних інноваційних педагогічних технологій, їх змісту, планування і можливостей використання в процесі екологічної освіти у професійно-технічній школі. Окрему увагу автор зосереджує на вивченні можливостей методу проектів як одній з перспективних форм інноваційної педагогічної діяльності у вирішенні завдань екологічної освіти.
15. Озерська О.Ю. Роль практики у професійній підготовці вчителів Японії
У статті розкривається роль і особливості практики у професійній підготовці вчителів Японії, яку студенти проходять під час навчання у вищих навчальних закладах і під час здійснення Програми входження у професію учителів-початківців.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
16. Сургова С.Ю. Розвиток особистісних якостей студентів інженерних спеціальностей у процесі професійної підготовки
Розглядаються теоретичні аспекти підготовки студентів політехнічного ВНЗ. Аналізується проблема формування готовності до превентивної діяльності студентів технічного ВНЗ як складової їх професійної підготовки.
17. Ігнатюк О.А. Проблема професійного самовизначення особистості: теоретичний аспект
Статтю присвячено проблемам формування сучасних інженерних кадрів. У центрі уваги перебувають питання розвитку й реалізації особистісного потенціалу майбутнього інженера, у тому числі професійного. Автор у статті зупиняється на аналізі проблеми професійного самовизначення особистості. Обговорюються внутрішні й зовнішні мотиваційні фактори, що лежать в основі професійного самовизначення. Відзначено, що відсутність досить глибокої професійної спрямованості в студентів не виключає можливості її формування в період навчання в університеті
18. Криворучко В.М. Роль позитивної Я-концепції у становленні особистості майбутнього соціального працівника
Розкривається сутність і значення позитивної Я-концепції та позитивного мислення для успішної професійної діяльності майбутнього соціального працівника, представлені можливості їх формування в умовах професійного навчання
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
19. Жаровцева Т.Г. Особливості діяльності педагога дошкільної освіти в процесі взаємодії з сім’єю дитини
У статті розглядаються основні особливості взаємодії спеціалістів дошкільної освіти з сім’ями дітей, проаналізовані й обґрунтовані вимоги до педагога в умовах сучасних педагогічних позицій у дошкільній педагогіці.
20. Клименюк Н.В. Гуманізм як система загальнолюдських цінностей (історичний аспект)
Мета даної роботи – дослідити походження слова гуманність як українською, так і російською мовами та прослідкувати поширення цього явища в суспільній та науковій думках
21. Шенкевич О.М. Девіантна поведінка як результат сімейного неблагополуччя
У статті аналізується вплив сімейного неблагополуччя на девіацію підлітків. Розглянуто поняття “неблагополучна сім’я”, розкрито її сутність, функції з погляду формування девіантної поведінки підлітків. Пропонується до реалізації реабілітаційна програма.
22. Сидоренко І.В. Психолого-педагогічні знання як фактор професійної соціалізації майбутніх фахівців у системі вищої освіти
Стаття присвячена питанню професійної соціалізації студентів ВНЗ. Автор визначає місце педагогічних та психологічних знань у системі вищої освіти, розкриває їх значення для покращення процесу соціалізації майбутнього фахівця
23. Докторович М.О. Критеріальні підходи до визначення виховного потенціалу неповної родини
У статті аналізуються критеріальні підходи до визначення категорії “неповна родина”.

ОСВІТА І ЗДОРОВ’Я
24. Зюзін В.О., Тахтарова І.К., Захарова А.О. Валеологічна освіта як фактор оздоровлення студентської молоді
У статті розглядається значення валеологічної освіти для оздоровлення студентів вузів. Аналізуються особливості їх вікової мотивації збереження здоров’я.
25. Дзюбан О.В., Бондаренко І.Г. Ефективність використання засобів фізичної культури для підвищення координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів
У статті розглянуто питання підвищення рівня координаційних здібностей студентів вищих навчальних закладів. Особлива увага приділяється дослідженням зарубіжних та вітчизняних вчених стосовно методики педагогічного тестування спритності як різновиду координаційних здібностей
26. Вербицький В.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів факультету “Правознавство”
Стаття присвячена деяким аспектам організації та проведення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів факультету „Правознавство” з урахуванням особливостей педагогічного процесу у гуманітарному закладі освіти.
27. Мосензова І.М. Вплив ритмічної гімнастики на функціональний рівень студентів факультету політичних наук
У даній статті розглядається вплив занять ритмічною гімнастикою на функціональний та фізіологічний рівень студентів факультету політичних наук, наводиться система оцінки їх фізичної підготовленості.
Філологічна освіта
28. Зубенко Т.В. Модель підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів
У статті здійснено спробу змоделювати сучасну підготовку майбутніх учителів до реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови учнів початкової школи.

29. Кіршова О.В. Типологія професійно орієнтованих завдань для підготовки магістрантів до створення проектів на основі німецькомовних текстів
У даній статті розглядається метод проектів, використання якого, на думку автора, надасть можливість удосконалити підготовку викладачів мовних вищих навчальних закладів. Зробленo спробy визначити типологію професійно орієнтованих спеціальних завдань і проаналізувати тi з них, які спрямовані на формування вмінь білінгвального професійно орієнтованого читання у магістрантів.

30. Парсяк О.Н. Навчання читання професійно орієнтованої літератури на початковому етапі в непрофільному вищому закладі освіти
У статті викладено погляди вітчизняних, зарубіжних вчених та автора на доцільність роботи з професійною літературою на першому курсі непрофільного вищого закладу освіти.

Історія освіти
31. Мінц М.О. Пояснювальне читання в початкових школах Херсонської губернії ХІХ – початку ХХ ст.
У статті досліджується процес використання пояснювального читання на уроках грамоти в народних школах Херсонської губернії ХІХ – поч. ХХ ст.

32. Гаврилова О.В. Становлення скаутського руху в Україні
У статті автор досліджує проблему становлення скаутського руху на території України у контексті історичних подій ХХ сторіччя. Подано коротку характеристику існування руху на сучасному етапі в різних регіонах України.

Актуальні проблеми педагогіки
33. Матвєєва Н.П. Компенсаторні навчальні курси як один із заходів підвищення освіти в суспільстві
Стаття присвячена проблемі освіти як лінгводидактичної категорії. Розглядаються деякі навчальні курси як компенсаторні, що сприяють підвищенню рівня загальнокультурної компетенції. Пропонується новий аспект у викладанні мови – „культурна грамотність”.

34. Ромакін В.В. Академічна етика як передумова верховенства права
Виховання у людини потреби у верховенстві права розглядається як головна педагогічна проблема трансформації українського суспільства. Підкреслюється ключова роль академічної етики у становленні верховенства права.

35. Запорожець Г.В. Enlightenment women’s voices: gender roles and personal issues

Стаття “Жіночі голоси Просвітництва: гендерні ролі у суспільстві та особистісні питання” розглядає зміни у житті американців вісімнадцятого сторіччя і, перш за все, гендерні ролі, де домінувала патріархальна традиція в усіх сферах, в тому числі і в літературі. Найбільш відомі романи цього часу “Шарлота, правдива історія” Сюзани Росон та “Кокетка, історія Елізи Вартон” Ганни Фостер піднімають питання про місце жінки у суспільстві, яке до сьогодні є актуальним.
36. Пастушкова І.С. Активізація музичної творчості учнів засобами хорового співу в церковнопарафіяльних школах України на рубежі XIX-XX ст.
У статті розглядається актуальна проблема сьогодення – активізація музичної творчості учнів (на матеріалі історико-педагогічного дослідження розвитку процесу початкового співацького навчання у церковнопарафіяльних школах України на рубежі ХІХ-ХХ ст.).
37. Бабкова-Пилипенко Н.П. Інноваційне навчання як передумова комунікативних якостей студентів у процесі вивчення англійської мови
У статті розглядається індивідуально-кооперативне навчання як передумова розвитку комунікативних якостей майбутніх фахівців. Звертається увага на теоретичне підгрунтя такого навчання. На прикладі Миколаївського державного гуманітарного університету доводиться ефективність навчання для розвитку комунікативних якостей студентів у процесі вивчення англійської мови.
Інформаційне повідомлення
38. Глибовець М.М., Бублик В.В. EMERECU – темпусівський грант створення електронного мультимедійного ресурсного центру навчальних матеріалів для України
Сучасна освіта передбачає активний обмін інформацією між учнями, викладачами та адміністрацією і максимально використовує для цього сучасні засоби нових інформаційних технологій (аудіовізуальні засоби, комп'ютери, засоби телекомунікації). Зростаюча мобільність життя змушує розробляти й мобільні навчальні системи. Виникає потреба в реалізації можливості ефективного електронного, дистанційного та неперервного навчання.