Педагогічна майстерність
1. Савенкова Л.О. Професійне спілкування менеджера: структура, функції, генезис
У статті розроблена структура професійного спілкування менеджера.

The structure of proffessional manager’s communication is developed in the article.
2. Романовський О.Г., Резнік С.М. Структура управлінських умінь та навичок майбутніх інженерів
У статті розглянута структура управлінських умінь та навичок, визначено найбільш важливі компоненти цієї структури та їх зміст. Узагальнення результатів аналізу літературних даних і власних досліджень дозволяє конкретизувати мету управлінської підготовки майбутніх інженерів.

The structure of managerial abilities and skills is considered in the article, the most important components of this structure and their contents are determined. Summarizing the results of the literature data analysis and own research helps to concretize the aim of future engineers’ managerial training.
3. Пономарьов О.С., Снігурова І.І. Мовленнєва культура у структурі професіоналізму сучасного інженера
Істотні зміни в усіх сферах життя і діяльності людей зумовлюють появу нових вимог, які супільство висуває до професіоналізму та особистісних якостей сучасних інженерів. В роботі проаналізовано сутність цих вимог та їх відображення у тенденціях розвитку сучасної інженерної освіти. Зростання ролі загальної культури фахівця перетворює її на невід’ємний елемент його професійної компетенції. Показано, що це в першу чергу стосується мовленнєвої культури як засобу ділового спілкування і передумови ефективного здійснення управлінських функцій.

Essential changes in all spheres of life and activity of people cause the new demands appearance which society sets up to modern engineers’ professionalism and their personal features. The essence of these demands and their reflection in the tendencies of modern engineering education development are analyzed in the work. The increase of role of specialist’s general culture turns it into an integral element of his professional competence. It is shown that first of all it refers to speech culture as a means of business communication and prerequisite of management functions effective fulfillment.
4. Оганесян С.М. Сутність продуктивного стилю професійного спілкування викладача
У статті на основі проведеного аналізу наукових досліджень визначено поняття “продуктивний стиль педагогічного спілкування” та обґрунтовано структуру вказаного стилю.

In this article the definition of “productive” style in pedagogical communication and is stated the grounded structure of this style is determined on the basis of she analysis of scientific research.
5. Старєва А.М. Інтерактивна технологія навчання студентів у вищій школі
Стаття присвячена аналізу методичних основ інтерактивної технології навчання у вищій школі. Розглядаються проблеми, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою викладачів до роботи за даною технологією.

The article is devoted to analyzer of methods basis of interact technology education in the higher school. Problems to training and additional training the teachers for the work of this technology deal.
6. Бобрицька В.І. Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі становлення вищої педагогічної освіти
Викладено результати теоретичного аналізу дефініцій "освіта", "вища педагогічна освіта", "професійна підготовка", проаналізовано сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні, досліджено особливості професійної підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі становлення вищої педагогічної освіти, виявлено актуальні підходи до вдосконалення організаційних і змістових основ професійної підготовки майбутнього вчителя.

The results of theoretical analysis of such definitions as "education", "a higher pedagogical education", "a professional preparation" are expounded the modern progress trends of a higher pedagogical education in Ukraine are analysed the features of the professional preparation of a future teacher on the modern stage of the formation of a higher pedagogical education are explored the actual approaches to the improvement of the organizational and semantic bases of the professional preparation of a future teacher are found out.
7. Олексюк О.Є. Вплив педагогічної практики на активізацію пізнавальної діяльності студентів
У статті розкриваються теоретичні аспекти педагогічної практики як компонента загальнопедагогічної підготовки. Автор наводить функції педагогічної практики, основні вміння, якими повинні оволодіти студенти після її проходження. Окремо розкриваються практичні завдання, форми організації та звіту студентів після проходження педпрактики, які активізують пізнавальну діяльність студентів. Надається матеріал проведеного експериментального обстеження студентів на вплив педпрактики на їхнє становлення як майбутнього професіонала.

The theoretical aspects of pedagogical practice as a component of general teacher training are exposed in the article. The author gives the functions of pedagogical practice, basic skills that students are to master after the practice. Separately the author exposes tasks, forms of organization and report of students after passing pedagogical practice, which is to stir up students’ cognitive activities. The author adds the material of the conducted experimental examination of students on the influence of pedagogical practice on their formation as future professional.
8. Докторович М.О. Роль соціального педагога в роботі з підлітками з неповних сімей
В статті піднімаються проблеми специфіки роботи соціального педагога з підлітками з неповних сімей, а також аналізується типологія неповних сімей та вектори соціальної роботи з кожним типом.

In the article are raised such problems of specific character of social pedagogue’s work with teenagers from single-parent families, analyzed typology of single-parent families and trends of social work with each type as well.
9. Воробйова Є.В. Проблеми формування майбутнього фахівця за спеціальністю “Соціальна інформатика”
У статті розглянуто проблему формування певної стратегії у підготовці фахівців з соціальної інформатики, зокрема як аналітиків у різних сферах людської діяльності. Стратегія спрямована на вирішення основної проблеми, пов’язаної зі складним процесом формування майбутнього фахівця із аналітичним, можливо навіть системним, типом мислення, здатного креативно (творчо) мислити, сприймати та використовувати сучасні світові стандарти інформаційної й організаційної культури.

In article is considered the problem of necessary forming train strategy for specialists in social informatics. This specialists are analysts in different areas of human activities. The strategy is directed on decision main problem. It is the difficult forming process of future specialist with an analytic or may be even systematic type of thought. Also this specialist must think with creativity and use modern world standards of information and organization culture.
Особистісний розвиток
10. Кузнецова О.А. Соціалізація та моральне самовизначення молоді
У статті розглядаєтся сутність соціалізації та морального самовизначення молоді, а також встановлення їхнього взаємозв’язку та взаємозалежності.

The article deals with the point of socializing and moral self-confirmation of youth, their correlation and mutual dependence are defined.
11. Журавська Л.М. Фактори самореалізації особистості у процесі безперервної освіти
У статті розкривається сутність факторів самореалізації особистості у процесі безперервної освіти. Зокрема обґрунтовується вплив внутрішніх соціально-психологічних чинників на самоуправління самостійною пізнавальною діяльністю впродовж усього життя.

In the article the factor of the personal self-realization during continuous formation is revealed in particular, there is based the influence of self-management internal social and psychological factors by independent educational cognitive activity.
12. Ігнатюк О.А. Проблеми та перспективи розвитку і реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця в технічному університеті
Статтю присвячено проблемам формування особистості майбутнього фахівця-лідера як представника гуманітарно-технічної еліти. У центрі уваги знаходяться питання максимального розкриття і реалізації його повного особистісного потенціалу. Автор у статті зупиняється на проблемах та перспективах розвитку і реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця в технічному університеті. Зроблено наголос на необхідності розробки теоретико-методологічної концепції формування і реалізації особистісного потенціалу майбутніх інженерів. Розкриваються загальні положення запропонованої концепції та педагогічні умови її втілення в умовах технічного університету.

The article is dedicated to problems of forming of the personality of the future professional – leader as guoter of the humanitarian and technical elite. In a center of attention there are problems of maximal disclosure and realizations of his personal potential. The writer of this article is analyzing on problems both prospects for the development and realization of a personal potential of the future specialist at engineering university. The emphasis on necessity of mining of the concept of forming and realization of a personal potential of the future engineers is made. The general provisions of the proposed concept and the pedagogical conditions it realizing in conditions engineering university are uncovered in the article.
13. Середа І.В. Сучасний стан проблеми самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету в освітній практиці
У даній статті автором аналізуються існуючі у практиці роботи університету підходи до навчання і виховання студентів гуманітарних факультетів і ступінь їх орієнтації на самовиховання студентів. Визначаються критерії та рівні готовності студентів до самовиховання та організаційно-педагогічні умови, що сприяють цьому процесу.

The existing in the practice of the university work approaches to the teaching and Students’ upbringing of the Humanitarian departments of the university and the degree of their orientation toward the students’ upbringing are analyzed in the given article. The criterions and levels of students’ preparation to the seif-upbringing and the organizational-pedagogical conditions, which contribute to this process are defined.
14. Шагай Н.М. Структура моральної вихованості молодших школярів: теоретичний аналіз
У статті аналізується структура моральної вихованості молодших школярів, розглядаються змістові компоненти моральної вихованості, умови її формування.

This article examines basic components of junior pupils moral breeding, clauses and particularities of its shaping.
Освіта і культура
15. Букач М.М. Місце емоційної сфери у формуванні творчої особистості
У статті зроблена спроба окреслити чинники, що впливають на становлення творчої особистості та можливості більш активного їх використання у виховному процесі

The author attempts to illustrate the aspects which influence the formation of the creative personality and possibilities to apply these aspects in the educational process
16. Мещанінов О.П. Якість та розвиток університетської освіти
Розглянуто основні дефініції для розв’язання проблеми оцінки якості та розвитку університетської освіти. Система показників утворює рівень вимірювання, оцінки в ієрархічній моделі розвитку університетської освіти. Відмічено, що концепція сталого розвитку університетської системи освіти перетворює свідомість учасників навчально-виховного процесу, стає сучасною філософією університетської освіти, яку неможливо однозначно математично вимірювати.

The article considers the definitions of the quality and development of the University education. The system of indicators forms the level of measurement, marks in the hierarchy of the development of the University Education. The concept of a sustainable development of the University education changes the outlook of the participants of this process and becomes the conteporary philosophy of the education in the University which is impossible to measure with mathematical precision.
17. Іванова В.Л. Діагностика естетичного розвитку молодших школярів за результатами художньо-творчої діяльності у Центрі естетичного виховання
У статті досліджено питання діагностики естетичного розвитку школярів і представлені критерії оцінки ефективності роботи з естетичного виховання дітей. Показники рівнів сформованості підтверджені результатами експерименту, проведеного автором у Центрі естетичного виховання селища Вільшанка Кіровоградської області.

In the article questions of the diagnos of schoolchildren’s aesthetic development were explored and represented valuation’s criterions of the effective work by children’s aesthetic education. Indexes of formation’s levels were confirmend by results of the experiment which was passed by the author of the article in the Centre of Aesthetic Education in Olshanka, Kirovograd District.
18. Хайрулліна Ю.О. Естетична культура в загальноосвітній школі (історичний аспект)
Автором статті розглядається процес становлення мистецької галузі в контексті впровадження нового освітнього державного стандарту.

The article is devoted to process of development the brunch of arts education in context of establishing the new state standard of education.
19. Столярова Л.В. Хорове мистецтво в контексті духовної культури (історичний аспект)
У статті аналізується роль і місце хорового мистецтва в контексті духовної культури людства. В історичній ретроспективі розглядаються окремі аспекти існування хорового мистецтва як засобу художнього, естетичного, духовного виховання особистості.

In article the role and a place of choral art in a context of spiritual culture of mankind is analyzed. In a historical retrospective show separate aspects of existence of choral art as way of art, aesthetic and spiritual education of the person are considered.
20. Султанова Н.В. Продромальна соціалізація дитини в пренатальний період засобами музичного мистецтва
У статті розглядається проблема продромальної соціалізації дитини у пренатальний період. У центрі уваги знаходиться питання обґрунтування можливості та доцільності впливу на процес соціалізації музичного мистецтва. Автор зупиняється на розкритті та змісті поняття “соціалізація” та його значенні у пренатальний період.

In clause the problem of prodromos socialization the child in intra-uterine the period is considered. In the center of attention there is a question of a substantiation of an opportunity and expediency of influence on process socialization musical art. The author stops on disclosing and the maintenance of concept "socialization" and his value in the intra-uterine period.
21. Бондур Ю.В. Художнє виховання старшокласників засобами медіа-культури
Статтю присвячено аналізу досвіду включення медіа-культури до художнього виховання старшокласників у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених. Розглянуто концепції та підходи до художнього виховання засобами медіа-культури та їх практичне втілення у процес виховання.

The article is dedicated to the analysis of the experience of including media-culture to the process of senior school-children artistic education/ Ideas and approaches of foreign and our country scholars on artistic education with the help of media-culture and its practical use are under our observation.
Філологічна освіта
22. Гришкова Р.О. Інноваційні технології навчання іншомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей
У статті розкрито сутність інноваційного навчання, здійснено аналіз інноваційних технологій навчання іншомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей, описано запропоновану автором компаративну технологію формування соціокультурної компетенції студентів у процесі навчання спілкування англійською мовою.

The essence of innovative teaching is cleared out in the article,and the analysis of innovative techniques of teaching communication in foreign languages to non-philological students is made. Suggested by the author comparative technique of forming sociocultural competence of students of non-philological specialities in the process of teaching English is described.
23. Cуткевич Г.О. Підготовка майбутніх політологів до професійного іншомовного спілкування
У статті розглядається діалог-обговорення як засіб формування професійного іншомовного спілкування майбутніх політологів. Автор визначає головні вимоги до підбору вправ та завдань для формування аргументаційних умінь студентів у ході діалогу-обговорення та доводить необхідність проведення занять дискусійного характеру.

In the article a dialogue-discussion as a means of forming the professional foreign communication of future politicians is reviewed. The author determines the main requirements to the selection of exercises and tasks, required for forming argumentative skills of students in the process of a dialogue-discussion and proves the necessity of conducting discussion lessons.
24. Ніколаєва Ж.В. Навчання іноземних мов у ВНЗ у контексті Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти
Стаття присвячена проблемам навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти, передбачених Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. У статті розкривається компонент змісту навчання, система оцінювання, комунікативні мовленнєві компетенції та деякі методи навчання.

The article is devoted to the problems of teaching foreign languages in Institutions of Higher Education stipulated by educational European Recommendations. In our article we consider the component of educational subject-matter as well as communicative linguistic competence and some teaching methods.
25. Шерстюк Л.В. Розподіл студентів на типологічні групи для диференційованого навчання іноземної мови
У статті йдеться про способи розподілу студентів на типологічні групи для диференційованого навчання іноземної мови у вищій школі. Обґрунтовується необхідність розподілу студентів на типологічні групи за ієрархічними особливостями як найбільш ефективного способу організації диференційованого навчання на заняттях з іноземної мови.

The article is devoted to different means of students’ personal qualities classification for the differentiated foreign language teaching in higher leaning establishments. The necessity of students’ division into typological groups according to hierarchical attributes as the most effective means of differentiated foreign language teaching is proved.
26. Ганніченко Т.А. Використання сучасних ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля до іншомовного спілкування
Статтю присвячено дослідженню проблеми підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля у процесі навчання іншомовного спілкування. Розглянуто використання сучасних ігрових технологій для підготовки педагогів-організаторів дозвілля в лінгвістичному аспекті.

The article is devoted to the research of the problem of preparation of future specialists of free-time industry in the process of teaching communication in a foreign lanluage.Usage of up-to-date game techniques for preparation of free-time teachers-organizers in the linguistic aspecs is under the author’s consideration.
27. Василевич В.В. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів у процесі формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів
У даній статті автор розкриває особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і студентів у процесі формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів та визначає діяльнісну позицію кожного з учасників цієї взаємодії.

The article is dedicated to the problem of subjective interaction of the teachers and students in the process of future economists’ foreign competence formation. Active position of the participants of this process is defined.

Історія освіти
28. Нор К.Ф. Формування професійно-педагогічної культури майбутнього педагога у процесі вивчення творчої спадщини В.О.Сухомлинського
Автор розглядає проблеми формування професійної культури майбутнього педагога у процесі вивчення історії педагогічної думки і освіти України. На основі аналізу педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського і власного досвіду автор розкриває шляхи реалізації даної проблеми.

This article deals with the problems of development of professional culture of future teacher while studying history of pedagogical thought and education in Ukraine. The author reveals the ways of realization of this problem on the base of analysis his own experience and pedagogical heritage of V.O.Suchomlinskiy.
29. Мінц М.О. Земські початкові школи на Півдні України в 60-70-х роках ХІХ століття
У статті розглянуто питання становлення та розвитку земської початкової освіти в 60-70-х роках ХІХ ст. на Півдні України. Проаналізована роль земства в організації роботи однокласних народних училищ.

The article focuses on the issues of the rose & development of the zemstvo primary education on the 60-70s of the XIXth century on the South of Ukraine. It analyzes the role of zemstvo on the organization of 1 year folk school’s work.
30. Вишневський С.А. Історія становлення Керченського Кушниковського Дівочого Інституту з 1844 по 1874 рр.
У статті розглянута історія діяльності Керченського Кушниковського Дівочого Інституту у другий період його існування – з 1844 по 1874 рр.

Thіs artіcle takes upon the hіstory of Kerch Kushnіk' Іnstіtute 1844-1874.
31. Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя історії до формування прогностичних компетенцій учнів
У даній статті автор акцентує увагу на актуальності підготовки майбутнього вчителя історії до формування прогностичних компетенцій учнів та визначає шляхи вирішення проблем пов’язаних з цим питанням.

In the following article the author emphasizing on the actuality of the preparation of the future history teacher to form prognostic skills of the pupils and to find the ways of solving problems related to this question.
Фізичне виховання
32. Кураса Г.О. Дослідження рівня підготовленості студентів у процесі футбольного тренування
У статті розглянуто питання організації процесу футбольного тренування. Особлива увага приділена контролю студентів секції футболу. Наведені два авторські дослідження стосовно застосування методики педагогічного тестування для визначення рівня підготовленості студентів.

The article is devoted to the question of process organization of the football training. Particular attention is paid to the control made on the students of the football section. Two author’s investigations about usage of the methods of pedagogical testing, in order to determine the level of phisical preparation of the students, are stated.
33. Бондаренко І.Г. Формування мотивації до занять у секціях з веслування студентів вищих навчальних закладів
Стаття розкриває мотиви, які спонукають молодь займатися спортом. Ці знання можуть практично застосовуватись фахівцями з фізичного виховання при залученні студентів до занять у секції з веслування.

The article shows the trades, wich make young men go in for sports. This knowledge is of great importance and can be practically used by specialists of physical education during the engagement of the students to the section of rowing.