Педагогічна майстерність
1. Букач М.М. Етичні засади реформування освіти
У статті зроблена спроба довести важливість дотримання в суспільстві морально-етичних
норм як одного з провідних принципів ефективного реформування освітньої системи.
2. Мещанінов О.П. Критерії розвитку університетської освіти
Розглянуто варіанти системи критеріїв оцінки розвитку університетської освіти. Система
показників утворює рівень вимірювання, оцінки у ієрархічній моделі розвитку університетської
освіти. Відзначено, що концепція сталого розвитку університетської системи освіти перетворює
свідомість учасників навчально-виховного процесу, стає сучасною філософією університетської
освіти, яку неможливо однозначно математично вимірювати.
3. Романовський О.Г. Національна гуманітарно-технічна еліта: реалії та перспективи підготовки
Розглянуто зміст і сутність поняття “гуманітарно-технічна еліта” та самої концепції її
формування. Доведено необхідність розробки концепції формування гуманітарно-технічної еліти
як одного із шляхів нової філософії освіти. Обговорюються реалії та перспективи підготовки
фахівців нової формації на досвіді НТУ “ХПІ”.
4. Пікельна В.С. Розвиток стійкого інтересу учнів до праці на засадах особистісно орієнтованого підходу
Стаття присвячена проблемі розвитку стійкого інтересу учнів до праці як основі формування
в них творчих здібностей та розвитку потреб до творчої діяльності. Певною мірою розкривають-
ся педагогічні можливості особистісно орієнтованого підходу до навчання і створення умов для
запровадження названого підходу в практику проведення уроків праці, визначаються механізми
взаємозв’язку психічних і педагогічних процесів, що відбуваються на засадах особистісно
орієнтованого підходу.
5. Наточій А.М. Педагогічна реабілітація вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
У статті розглядаються питання педагогічної реабілітації вихованців загальноосвітніх шкіл-
інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, як дієвої системи
заходів на шляху соціалізації особистості.
6. Пономарьов О.С. Логіка формування гуманітарно-технічної еліти в системі нової філософії інженерної освіти
Проаналізовано природу, причини, характер і прояви системної кризи світової освітньої
системи і, зокрема, традиційної інжереної освіти. Показано, що пошук та успішна реалізація
ефективних шляхів подолання цієї кризи вимагають розробки нової філософії інженерної освіти.
Одним з таких шляхів виступає підготовка національної гуманітарно-технічної еліти. Розглянуто
її сутність та логіку формування.
7. Олексюк О.Є. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології
У статті розглядається теоретичний аспект методу проектів як педагогічної технології,
наводяться основні вимоги до використання методу проектів у навчально-виховному процесі. У
роботі показані різні підходи до класифікації проектів за видами. В ході аналізу теоретичних на-
робок автор пропонує шість етапів підготовки та подальшої реалізації проекту.
8. Середа І.В. Активізація процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету
У статті розглядається проблема особистісно-професійного самовиховання студентів
гуманітарних факультетів університету. Висвітлюються організаційно-педагогічні умови
активізації цього процесу.
9. Балицький О.І. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження технології винаходу нових ігор у процесі загальнопедагогічної підготовки
Опануванню майбутніми вчителями нової виховної технології у процесі загальнопедагогічної
підготовки присвячена ця стаття. “Ігротехніка” надає інструменти винаходу нових ігoр та
включає в себе ознайомлення з технікою їх проведення. За допомогою “Ігротехніки” можна
навчитись вигадувати навчальні, виховні та дидактичні ігри до будь-якого предмету.
10. Лисиця А.Г. Проблема організації навчальної діяльності студентів з підвищеними математичними здібностями в аграрних вищих навчальних закладах
У статті розглядається проблема організації навчання студентів, які мають підвищені
здібності до вивчення математики. Розкриваються можливості реалізації сучасних дидактичних
принципів професійної освіти при вивченні вищої математики.
11. Луньова Г.С. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики до методики технологічного навчання
Стаття присвячена професійній підготовці майбутніх вчителів інформатики в межах
технологічної освіти та спробі впровадження технологічної освіти в процес навчання учнів
середньої школи інформаційним технологіям в курсі загальноосвітнього предмету
“Інформатика”.
Освіта і культура
12. Матвєєва Н.П. Зіставно-порівняльний метод у практиці викладання культурології
Статтю присвячено ілюстрації зіставно-порівняльного (історичного) методу в практиці
викладання культурології на матеріалі свят, звичаїв, обрядів античних народів та українців.
Порівнюються як назви, так і безпосередньо традиції, внаслідок чого зроблено висновок про
взаємоконтакти та взаємовплив зазначених культур.
13. П’ятницька-Позднякова І.С. Емоційна культура як фактор професіоналізму вчителя музики: історико-теоретичний аспект
У статті піднімається одна з важливих проблем в теорії й практиці професійної освіти –
формування емоційної культури майбутнього вчителя музики. Розглядається механізм формування
емоційної культури як динамічного утворення.
14. Туляєв В.В. Альбом з малюнками викладача як посібник на уроці образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі
У статті розроблено й обгрунтовано з точки зору методики викладання малюнка, вікової
психології та фізіології альбом, підготовлений викладачем, з варіантом композиції та поясненням
найбільш оптимальних форм виконання дітьми поставлених перед ними творчих завдань.
15. Рябцев А.М. Роль Київської академії в розвитку музичної культури і освіти в Україні у XVIII ст.
У статті на основі останніх досліджень розкрито місце та роль Києво-Могилянської академії
в розвитку української музичної культури XVIII ст.
16. Шупік В.А. Релігія в поетичному осмисленні П. Куліша
У статті йдеться про значення релігії в поетичній діяльності П. Куліша.
17. Колосовська Н.Д. Актуальні проблеми становлення сучасної екологічної освіти в системі післядипломної освіти вчителів
Проведено аналіз екологічної вітчизняної освіти і запропоновано основні принципи побудови
такої освіти в системі післядипломної освіти вчителів. Розглянуто завдання, які поставлені перед
лабораторією екоосвіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
18. Бондаренко Л.М. Міжкультурний контакт як фактор мотивації при навчанні будь-якій мові як іноземній
У статті досліджується коло проблем та закономірностей формування мотиваційного
забезпечення при навчанні мові країни перебування як іноземній у студентів-іноземців підготовчих
факультетів вищих навчальних закладів. Автор пропонує вирішення поставленого завдання через
визначення “етнопортрету” та порівняння культурної системи студента-іноземця з культурою
країни навчання.
Особистісний розвиток
19. Кузнецова О.А. Самооцінка в системі підготовки майбутніх учителів до самовизначення
У статті розглядається ставлення особистості до себе самого, саморозуміння та самоповаги
як умови готовності майбутніх учителів до самооцінки, до здатності приймати самостійне
рішення, до самовизначення.
20. Старєва А.М. Методичні основи особистісно орієнтованої технологізації процесу навчання в університеті
Стаття присвячена аналізу методичних основ особистісно орієнтованих технологій навчання
в університеті. Розглядаються проблеми, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою викладачів
вищої школи.
21. Захарова Л.Г. Актуальні питання гендерного підходу до формування життєвих стратегій особистості
Гендерна проблематика дедалі частіше стає предметом психологічного дослідження. Цю
тенденцію можна розглядати просто як моду, а можна як перспективний напрямок у вивченні
психологічних феноменів. Він дає можливість розглядати життєві стратегії особистості як
похідні від комплексу гендерних настанов, ролей, моделей поведінки, які нею засвоєно незалежно
від статі. Тобто можна відмовитися від звичного погляду на індивіда як на чоловіка або жінку, а
розглядати особистість в її унікальності. У статті подається обґрунтування актуальності
дослідження взаємовпливу гендерної ідентифікації та прояву життєвих стратегій особистості.
22. Бабкова-Пилипенко Н.П. Засоби формування лідерських якостей і властивостей у процесі фахової підготовки майбутніх юристів
У статті розглядається різниця між поняттями „якість” та „властивість” у загальному
розумінні та у контексті процесу формування лідерів. Досліджуються якості особистості як її
психосоціальні властивості та засоби їх формування. Аналізується інформаційна теорія пізнання
емоцій у межах формування емоційних та вольових якостей особистості.
23. Баріхашвілі І.І. Особистісно орієнтоване навчання: історичний аспект і перспективи розвитку
У статті розглядається проблема особливостей особистісно орієнтованого навчання.
Подається ретроспективний аналіз вирішення цього питання у світовій та вітчизняній педагогіці.
24. Кучер С.Л. Особливості впровадження особистісно орієнтованої технології в діяльність позашкільного закладу
Дана стаття присвячена дослідженню проблеми діяльності позашкільного закладу. Автор
наголошує на тому, що одним із сучасних актуальних напрямків розвитку позашкільної освіти є її
особистісна орієнтація. Розглядаються особливості зорієнтованої технології у навчально-
виховний процес позашкільних закладів
25. Ляшенко О.В. Духовність як історико-філософська проблема
У статті аналізуються свідчення науковців щодо нового бачення сутності феномену
духовності на новому рівні соціально-культурного та теоретичного синтезу. Автор, у свою чергу,
робить спробу досягти соціально-філософського осмислення витоків духовності.
Філологічна освіта
26. Гришкова Р.О. Умови формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення англійської мови
У статті йдеться про визначені в результаті наукового дослідження умови формування
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей. До них автором віднесено:
впровадження культурологічного підходу до вивчення іноземної мови створення широкого
освітнього середовища інноваційне навчання неперервна освіта викладачів як чинник підвищення
їх професійної компетентності.
27. Горелова Л.М. Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови для підвищення соціокультурної компетенції студентів
У статті розглядаються можливості використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної
мови з метою посилення мотивації її вивчення та підвищення соціокультурної компетенції
студентів. Автор досліджує та аналізує переваги використання нових комп’ютерних технологій у
навчанні іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей у межах лінгвосоціокультурної
методики.
28. Шерстюк Л.В. Дидактичні засади диференціації навчання іноземної мови у вищому закладі освіти
У статті йдеться про дидактичні засади диференціації навчання іноземної мови у вищому
закладі освіти. Автор обгрунтовує необхідність впровадження диференційованого підходу до
навчання іноземної мови як ефективного засобу здійснення індивідуального підходу до організації
навчальної діяльності студентів.
29. Савенко Р.П. Використання теоретичних основ граматики у викладанні іноземних мов (на матеріалі німецької мови)
У даній статті розглядається можливість практичного використання результатів
теоретичних досліджень лінгвістики у сфері викладання іноземних мов та удосконалення його
методики.
30. Парсяк О.Н. Презентація як засіб формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови
У статті розглядається проблема формування професійного інтересу до вивчення англійської
мови у процесі підготовки презентацій. Особлива увага приділяється використанню актуальної
тематики і аутентичного матеріалу. Фокусується увага на правильній організації тактики
публічного мовлення.
31. Зубенко Т.В. До проблеми організації комунікативно орієнтованої професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи
Подана коротка характеристика методичних принципів комунікативного методу та
вказуються шляхи їх реалізації при організації комунікативно орієнтованої професійної підготовки
майбутніх вчителів іноземної мови початкової школи.
32. Василевич В.В. Текст як засіб формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів
У статті досліджується текст як засіб формування іншомовної професійної компетентності
(ІПК) майбутніх економістів. Автором розкрито ознаки тексту визначено дії та операції, на
основі яких відбувається формування ІПК студентів у процесі роботи з текстом.
33. Слободенюк О.О. Формування культури особистості у молодших школярів засобами англійської мови
У статті розглядаються проблеми формування особистості молодших школярів та роль
вивчення англійської мови у цьому процесі. Згідно із сучасними гуманістичними тенденціями
початковій школі відводиться важлива роль у реформуванні системи освіти. Процес викладання
англійської мови в молодших класах має широкі можливості для вирішення проблем морального,
культурно-естетичного, фізичного виховання молодших школярів, їх психічного і соціального
розвитку.