Університетська освіта
1. Мещанінов О. П., Боровльова С. Ю. Міфи та реалії єдності навчання та досліджень в університетах України
Єдність навчання і досліджень в університетах України є ключовою ознакою, як класичної, так і сучасної форм організації університетської освіти. Чи взмозі сучасні університети в Україні забезпечувати вказану єдність? До чого прагнуть сучасні університетські практики? На ці питання автори і намагаються дати правдиві відповіді.

The unity of learning and research in the universities of Ukraine is a key feature of both classical and modern forms of
organization of university education. Are modern universities in Ukraine able to provide this unity? What do modern university
practices strive for? The authors are trying to give truthful and responsible answers to these questions.

Ключові слова: університетська система освіти єдність принципів організації синергія єдності цінності та повага сталий розвиток моделювання динамічних систем цикл розвитку.
2. Гришкова Р. О. Міжкультурна комунікація в регіональному контексті
Єдність навчання і досліджень в університетах України є ключовою ознакою, як класи-чної, так і сучасної форм організації університетської освіти. Чи взмозі сучасні універси-тети в Україні забезпечувати вказану єдність? До чого прагнуть сучасні університетсь-кі практики? На ці питання автори і намагаються дати правдиві відповіді.

The unity of learning and research in the universities of Ukraine is a key feature of both classical and modern forms of organization of university education. Are modern universities in Ukraine able to provide this unity? What do modern university practices strive for? The authors are trying to give truthful and responsible answers to these questions.
Key words: university system of education unity of principles of organization synergy of unity values and respect sustainable development modeling dynamic systems development cycle.


Ключові слова: університетська система освіти єдність принципів організації синергія єдності ціннос-ті та повага сталий розвиток моделювання динамічних систем цикл розвитку.
3. Кутковецький В. Я Фізичний закон для аналізу економіки на основі таблиць «випуск – витрати»
Показники економіки (прибуток, об’єми потоків товарів тощо) різко і не передбачувано змінюються у часі. Тому можна зробити хибний висновок, що відхилення від будь-яких за-конів та правил є нормою для економічних процесів. Але все ж в економіці є фізич-ний за-кон, який ніколи не порушувався та непорушуватиметься. Він має вигляд першого фізич-ного закону Кірхгофа для електричних мереж: «у вузлі алгебраїчний підсумок добутків струмів простих чи складних гілок (чи їх похідних) та відповідних перемикаючих функцій цих гілок дорівнює нулю». В економіці замість «струмів» потрібно розглядати «потоки послуг». Образно кажучи: щоб отримати на вихідній гілці вузла «потік» у вигляді одного стільця, на вхідних гілках вузла потрібно мати відповідні нормовані «потоки» деревини, фарби, цвяхів, матерії, електричної енергії тощо. Без згадування Кірхгофа, цей фізичний закон часто використовується в економіці, Він точно діє у заданий момент часу, охоплює в економіці статичний та динамічний режими, і його ніхто не зможе «відмінити». Але ра-зом з тим вважається, що фізичні закони в економіці не існують (див. підручники та до-відники з фізики). Найліпшим прикладом застосування закону Кірхгофа в економіці є мат-ричне рівняння Леонтьєва у вигляді відомих таблиць
«витрати – випуск»: кожен рядок цього матричного рівняння відповідає вимогам першого фізичного закону Кірхгофа.


Economic indicators (profits, flows of goods, etc.) dramatically and unpredictably change over time. Therefore, we can make the
erroneous conclusion that deviation from any laws and rules is the norm for economic processes. But still in economics there is a
physical law that has never been broken and will not be broken. It has the form of the first Kirchhoff’s physical law for electrical
networks: «In a node, the algebraic sum of the products of currents of simple or complex branches (or their derivatives) to the corresponding switching functions of these branches is zero». In economics, instead of «currents», it is necessary to consider «service
flows». Figuratively speaking: to get in the output branch of the node «flow» in the form of a single chair, on the input branches of
the node you need to have the appropriate standardized «flows» of wood, paint, nails, matter, electrical energy and the like. Without
mentioning Kirchhoff, this physical law is often used in economics. It acts at a specific point in time, covers static and dynamic regimes in economics, and no one can «cancel» it. But at the same time, it is believed that physical laws in economics do not exist (see
textbooks and reference books in physics). The best example of the application of Kirchhoff’s law in economics is the Leontief matrix
equation in the form of well-known input-output tables: each row of this matrix equation meets the requirements of the first Kirchhoff’s physical law.

Ключові слова: фізичні закони економіки матриця Леонтєва мережа з потоками максимальне збагачення у часі
4. Ромакін В. В. Міжнародний досвід оцінювання наукового внеску за допомогою аналізу цитування
У статті представлено огляд методів та інструментаріїв оцінювання внеску вчених, які спираються на аналіз цитування наукових робіт. Визначені переваги кожного
інструменту та загальні недоліки аналізу цитування. Окреслені перспективи розвитку
методів аналізу цитування. Підкреслена важливість відповідних занять у підготовці та
перепідготовці науковців та менеджерів.

The paper presents a review of academic impact evaluation tools and techniques based on citation analysis. The advantages of
each tool and the general disadvantages of citation analysis are identified. The prospects for the development of citation analysis are
outlined. Іt emphasizes the importance of including academic impact evaluation tools and techniques in the scientists and managers
training or retraining.

Ключові слова: оцінка наукового внеску наукометричні бази даних наукові пошукові системи аналіз цитування h-індекс
5. Болюбаш Н. М. Задачі та методи інтелектуального аналізу освітніх даних
Досліджено основні задачі інтелектуального аналізу освітніх даних в рамках навчального процесу у закладах вищої освіти. Виявлено специфіку даних, що підлягають аналізу, установлено основні цілі аналізу. Здійснено огляд та обґрунтовано актуальність
застосування методів Data Mining у вищій професійній освіті.

The main tasks of the Educational Data Mining in the educational process in higher educational institutions are studied. The
specifics of the data to be analyzed are revealed, the main objectives of the analysis are set. The review and substantiation of the
relevance of Data Mining in higher professional education was substantiated.

Ключові слова: інтелектуальний аналіз освітніх даних навчальна аналітика системи електронного навчання.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
6. Клименюк Н. В., Мирошниченко А. В. Адаптація до вищого навчального закладу як фактор успішної соціалізації студентської молоді
Стаття висвітлює особливості адаптації як фактору успішної соціалізації студентської молоді до вищого навчального закладу. Досліджено особливості адаптації
студентів до закладу вищої освіти. Описано емпіричне дослідження виявлення стану
адаптованості студентів молодших та старших курсів вищого навчального закладу як
показника їх соціалізації.

The article lights up the features of adaptation as to the factor of successful socialization of student young people to higher educational establishment. The features of adaptation of student young people are investigational to higher educational establishment.
Empiric research of exposure of the state of adaptation of students of junior and senior courses of higher educational establishment
is described.

Ключові слова: адаптація студент вищий навчальний заклад соціалізація.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
7. Кошовий В. В. Особливості організації навчального процесу на основі хмарних офісних технологій у вищих навчальних закладах
У статті розглянуто основні напрями та способи використання «хмарних» офісних
технологій у вищих навчальних закладах. Виконано порівняльний аналіз «хмарних» сервісів Google Apps Education Edition та Microsoft у процесі виконання проектної
роботи студентів у групах. Визначено основні етапи організації групових проектів та
інструментарій, що може бути використаний на різних етапах роботи. На основі результатів аналізу визначено перспективи використання «хмарних» офісних технологій
у навчальному процесі вищих навчальних закладів.


The article deals with the main directions and methods of using «cloud» office technologies in higher educational institutions.
The comparative analysis of «cloud» services of Google Apps Education Edition and Microsoft in the course of project
work of students in groups is performed. The main stages of organization of group projects and tooling, which can be used at
different stages of work, are determined. Based on the results of the analysis, the prospects of using «cloud» office technologies for
the educational process of higher educational institutions are determined.


Ключові слова: «хмарні» офісні технології, hybrid cloud, Software as a Service, Google Apps Education Edition, Microsoft , груповий проект.
8. Малюченко І. О. Типи свідомості екологів у процесі їх фахової підготовки в університеті
У статті розглянуто категорію «свідомість». Визначені різні типи свідомості студентів екологів у процесі їх фахової підготовки під час навчання в університеті. Увага
надається таким типам стосунків людини та довкілля: егоорієнтований природоцентризм, екоорієнтований природоцентризм, егоорієнтований антропоцентризм, екоорієнтований антропоцентризм.


The category «consciousness» is considered in the article. Different types of consciousness of students of environmentalists are
defined in the process of their professional education during studying at the university. Attention is given to the following types of
human and environmental relations: egoorientated naturecenterism, ecoregulated naturecenterism, egoorientated anthropocentrism,
ecoregulated anthropocentrism.

Ключові слова: свідомість фахова підготовка еколога егоорієнтований природоцентризм екоорієнтований природоцентризм егоорієнтований антропоцентризм екоорієнтований антропоцентризм.
9. Якунін А. В. Проблеми базової математичної підготовки першокурсників і підходи до її коригування
Проаналізовано типові недоліки підготовки з елементарної математики першокурсників бакалаврату. Досліджено проблеми виявлення й адаптації їх носіїв до вузівської
системи навчання. Акцентовано увагу на ключових компонентах формування базового
математичного апарату. Вказані напрями підвищення навчальної мотивації до вивчення математичних дисциплін. Розглянуто форми організації аудиторної роботи і контролю її результатів для забезпечення якісного зростання математичної компетентності.


Recently there has been a significant increase in interest in the problems of mathematical education, which plays a leading role
in most educational systems. Particularly noteworthy is the preservation of the continuity of fundamental mathematical training on
fundamental changes in the formation of a social individual as a resource and goal of the development of society. The typical shortcomings of training in elementary mathematics for first-year undergraduate students are analyzed. The problems of identifying and
adapting their carriers to the university system of study are investigated.


Ключові слова: бакалаврат елементарна математика наступність мотивація адаптація якість навчання.
10. Гришкова Р. О. Педагогічна компетентність викладача англійської мови для спеціальних цілей
У статті висвітлюються питання педагогічної компетентності викладача англійської мови, який навчає студентів
нефілологічних спеціальностей. Процес навчання англійської мови за професійним спрямуванням має свої особливості, на
які має зважати викладач вищої школи. Навчання професійної англійської мови вимагає гнучкості й креативного підходу до
відбору дидактичного матеріалу і методів навчання та впливу на студентів. У центрі уваги викладача має бути постійна
мотивація студентів до оволодіння англійською мовою. Поєднання сучасних технологій і методик з розумінням запитів
студентів допоможе викладачеві підтримувати інтерес до свого предмета. Педагогічна компетентність складається з
Наукові праці. Педагогіка
60
поєднання професійних знань викладача, педагогічної техніки та налаштованості особистості викладача на співпрацю зі
студентами. Вона включає професійну та методичну компетентність, а також позитивнее мислення викладача та його
налаштованість на успіх.


The article highlights the problems of pedagogical competence of an English teacher who
educates students of non-philological specialties. The process of teaching English for specific
purposes (ESP) has its own peculiarities which should be taken into consideration in educational process at higher school. It requires flexibility and creative approach to selection of didactic
materials and methods of influence students. The question of constant motivation nonphilological students to learning general and professional English is in the centre of an ESP
teacher’s activity as not all students understand the importance of learning foreign languages.
Combining modern technologies and methods of teaching with understanding of students’
needs helps an ESP teacher motivate students and encourage them learn professional English.
Pedagogical competence consisting of combination of a teacher’s professional knowledge,
pedagogical technique and humanistic direction of his/her personality improves the process of
influence the learners’ personality. It includes both professional and methodical competence of
an English teacher as well as hisher personal qualities, positive thinking and orientation for
success.
Competent ESP teacher positively influences students and helps them become success oriented and confident in their ability to master English and use it in the future professional activity.


Ключові слова: педагогічна компетентність навчання англійської мови за професійним спрямуванням студенти нефілологічних спеціальностей креативний підхід професійні знання педагогічна техніка гуманістична спрямованість.
11. Чернюк Т. І. Професійна іншомовна підготовка майбутніх економістів
У статті розглядаються особливості лінгвістичної компетентності майбутніх
економістів у процесі професійної іншомовної підготовки. Надається характеристика
лінгвістичній підготовці фахівців економічної сфери діяльності та пропонуються шляхи
оптимізації цієї підготовки у процесі навчання в університеті. Виявлено, що ефективним допоміжним методом мотивації та стимулювання студентів є метод менторингу.


In the article features of linguistic competence of future economists in the process of professional foreign language preparation
are considered. The characteristic of linguistic training of specialists in the economic sphere activity is given and ways of optimization of this preparation in the process of studying at the university are offered. It was revealed that the method of mentoring is an
effective auxiliary method of motivating and stimulating students.Ключові слова: компетентність лінгвістична компетентність професійна підготовка менторинг наставництво.
12. Остафійчук О. Д Мотивація у вивченні іноземної мови
Мотивація є важливим компонентом у системі навчання і вивчення мови. Викладач і студент є частинами однієї системи, де кожний елемент відіграє важливу роль для досягнення позитивного результату. У сучасному світі, де умови навчання, вивчення і взаємодії змінюються швидко, для викладача завдання мотивації студентів є певним викликом. Взаємодія призводить до пошуку необхідної моделі поведінки, щоб урахувати внутрішній і зовнішній типи мотивації. Студенти
стають мотивованими, якщо наслідують позитивні результати інших студентів або самих викладачів. Опановуючи певні
навички володіння іноземною мовою, студенти вчаться бачити зв’язок у вивченні мови і майбутньої кар’єри у довгостроковій перспективі.
Студенти мають впевненіший погляд на сучасний етап вивчення і опанування іноземною мовою, як необхідною і корисною навичкою, що дає їм змогу орієнтуватися на швидкоплинні зміни вимог конкурентоспроможного становища.


Importance of motivation among students and teachers and their cooperation is crucial nowadays. It is an important element for modern development if both teachers and students want to
be up-to-date. It is necessary to pay attention to feedback from both sides. Teachers are the
source of knowledge that can be shared with the students and other teachers. In cooperation
and collaboration they find the ways to work on external and internal motivation.
Students need more motivation than they have as they need to set goals and achieve them
with proper confidence. They ought to become motivation-oriented with positive examples of
their teachers and peers. Students are very much influenced and the task of a teacher is to be a
facilitator and assist with choosing proper motivational behaviour. The perception of studying
value has to be supported by both parties. The issues seem to be very simple and understandable for educators, still necessary to be discussed and solved taking into account fast changing
modern world conditions. Students lack confidence and are ready to give up because they see
no present connection with language acquisition and achieving their future goals.
Seeing best practices results makes students feel motivated not only for the present moment, but also for a long-term perspective situation.


Ключові слова: мотивація поведінка знання керування процесом вивчення інтерес зворотній зв’язок.
13. Степаненко Т. І. Використання навчальних інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови
Бурний розвиток телекомунікаційних технологій та нтернету, їх величезна популярність змінюють освітянське середовище, вимагають переосмислення їх місця та
ролі у навчальному процесі, що вимагає не тільки модернізації освіти, використання інноваційних технологій, а й також переосмислення цілей навчання, ролі технологій у навчанні, удосконалення змісту освіти, що, в свою чергу, вимагає змін в методах та методиках навчання та потребує вивчення й поширення передового педагогічного досвіду,
який повинен привести до покращення якості освіти загалом.


The given article is dedicated to the necessity of applying diverse innovative technologies in the area of education. The key pillar
is focused on the best attributes of different innovative methods. There have been considered the definitions of innovation and technology, in particular. The most significant attention is drawn to the distance education via multimedia devices and self studying of
learners. There have been taken into account several acts as for the distance education.
There have been researched the combination of telecommunication informational technologies with pedagogical informational
technologies. Currently, our society is on the way of a certain challenge in educational sphere, due to the existence of varieties in
acknowledging the material. Naturally, implementation of innovative technologies during this trend faces a great deal of obstacles
that might seem to be rarely or never overcome. However, the objective of the article is to cope with emerged concerns and define
the beneficial sides of the best variants that definitely appear while using different multimedia sources.
Apart from computer technology and internet, as representatives of innovative technologies, an urgent attention is devoted to
self-studying of students. Undoubtedly, permanent evolving of this approach will be beneficial not only for successful professional
sphere of every person, but also it will assist in new opportunities for restructuring of higher education, overall.


Ключові слова: інновація інноваційні методи технології мультимедійні засоби інтернет комп’ютeр дистанційна освіта самостійна робота.
14. Буровицька А. І. Розвиток самоосвітньої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови
У статті розглянуто проблему студентської самоосвіти та формування самоосвітньої компетенції на заняттях з іноземної мови. Розкрито терміни «компетенція» та
«самоосвітня компетенція». Обґрунтовано значення цього виду компетенції для вивчення іноземної мови. Запропоновано комплекс вправ для розвитку самоосвітньої компетенції на заняттях з іноземної мови.


The article deals with the problem of students’ self-education. Terms «competence» and «self-educational competence» are
defined and definition of competence is given. The major meaning of such competence for learning a foreign language is discussed.
The system of the exercises for developing students’ self-competence was offered. This paper is also devoted to the analysis of the
peculiarities of different exercises usage in the process of forming self-competence in learning a foreign language. The research
centre deals with questions of the promotion of abilities in the university and at home. The present focuses of research are ability and
relationship, self-competence and the development of self-competence as well as individual promotion. The importance of selfcompetence development is outlined. The author emphasizes on importance of self-competence development and the unique role of a
teacher who is a student’s helpmate on his way of learning another language.


Ключові слова: компетенція компетентність самоосвіта самоосвітня компетентність метод вправ.
Вплив глобалізації на стратегії викладання англійської мови
15. Гриженко Г. Ю. Вплив глобалізації на стратегії викладання англійської мови
Вчені не знайшли єдиного універсального визначення для феномену глобалізації, однак усі погоджуються із тим, що процес глобалізації має як позитивні так і негативні наслідки для будь-якої сфери людської діяльності, якими не можна нехтувати. Найбільш позитивним є те, що людство отримало можливість доступу до неймовірніх обсягів інформації у будь-яку
мить. Водночас, порівняно із життям у минулому, коли кожна людина могла почуватися справжнім майстром своєї справи, не маючи брати участь у дуже жорсткій конкуренції, сучасні спеціалісти постійно відчувають, що вони не є єдиним
авторитетом, що є багато інших спеціалістів в їхній сфері, з якими, в разі потреби, можно проконсультуватися в будьякий момент, незалежно від місця їх знаходження. Сучасні спеціалісти мають постійно вдосконалювати свої навички та
оновлювати свої знання, які у наш час дуже швидко перестають бути сучасними. Ніхто сьогодні не може отримати «вічних» знань, які б не було потрібно оновлювати та доповнювати впродовж життя. Це є найголовнішим, до чого мають
бути підготовлені і чого мають прагнути сучасні студенти. Знання та набуті навичкі мають відповідати вимогам суспільства, що постійно змінюються, промисловості та сфери послуг.


The article deals with the influence of globalization process on people’s life and educational
methods and describes some ways of making students more flexible, ready to generate new
ideas and be creative in their activities.


Ключові слова: процес глобалізації суспільство що швидко розвивається інтерактивні засоби симульовані обставини здатність бути більш аналітичним та критичним.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
16. Димова І. В. Особливості подолання комунікативних бар’єрів студентів у процесі вивчення іноземної мови
Стаття присвячена фаховій підготовці студентів до міжкультурного спілкування
та особливостям подолання комунікативних бар’єрів студентів у процесі навчання іноземної мови. На основі теоретичного дослідження подано дефініцію поняття «комунікативний бар’єр», встановлено причини їх виникнення та визначено умови подолання
комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти.


Article is devoted to the peculiarities of students’ communicative barriers’ overcoming in the foreign language training process.
On the basis of theoretical research the notion «communicative barrier» has been cleared, the reasons of barrier occurrence have
been established and the conditions of communicative barriers’ overcoming in the process of foreign language learning at higher
educational institutions have been defined.


Ключові слова: комунікативний бар’єр процес навчання іноземній мові умови подолання комунікативних бар’єрів
17. Рябова Ю. М. Застосування культурологічного підходу та міжпредметної координації до професійної підготовки студентів нефілологів
Стаття присвячена застосуванню культурологічного підходу та міжпредметної
координації у професійній підготовці студентів нефілологічних спеціальностей. Особлива увага приділяється міжпредметній координації у навчанні професійних дисциплін
та дисциплін загальногуманітарного циклу. У статті охарактеризовано сутність та
особливості культурологічного підходу у підготовці студентів ЗВО.


The article is devoted to the application of cultural approach and interdisciplinary coordination in the professional training of
students of non-philological specialties. Particular attention is paid to interdisciplinary coordination in the training of professional
disciplines and humanitarian disciplines. The article describes the essence and features of the cultural approach in the preparation
of students of higher educational institutions.


Ключові слова: культурологічний підхід професійна підготовка міжпредметна координація,культура цінності
18. Колотій Н. В. Формування навичок невербальної комунікації у майбутніх IT-фахівців під час проведення презентацій англійською мовою
У статті розглянуто сутність, значення та специфіку навичок невербальної комунікації фахівців, зокрема майбутніх спеціалістів у сфері інформаційних технологій, діяльність яких пов’язана з активною комунікацією, необхідністю переконувати широкий
загал під час промов, презентацій, нарад тощо. Підкреслюється тісний зв’язок «мистецтва» невербальної комунікації зі знаннями та навичками ведення презентацій загалом і англійською мовою як міжнародною мовою ділового та професійного спілкування
зокрема, цінністю сукупності цих навичок для Т-спеціалістів в умовах сучасного ринку
праці.


This article examines the nature, significance and specificity of non-verbal communication skills of specialists, in particular, the
future professionals in the field of information technologies, whose career is associated with active communication, the need to
convince general public during speeches, presentations and meetings. It emphasizes a close relationship of the art of non-verbal
communication with the knowledge and skills of conducting presentations in general and in English as an international language of
business and professional communication in particular, the value of the combination of these skills for IT professionals in the
modern labor market.


Ключові слова: невербальна комунікація професійна іншомовна комунікативна компетентність іншомовна підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій.
19. Березовська О. А. Складнощі у навчанні англійської мови студентів фізичної освіти та спорту
У статті розглядаються складнощі викладання англійської мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям у
галузі фізичного виховання та спорту, аналізуються інтерактивні методи навчання як засобу вдосконалення іншомовної
спортивної комунікації. Відзначається, що при викладанні англійської мови студентам фізичного виховання та спорту
повинні бути враховані особлива спортивна термінологія та відмінні риси майбутньої спеціальності студентів. У роботі
розглядається використання інтерактивних методів навчання як основного чинника оптимізації процесу вивчення англійської мови за професійним спрямуванням, що дає можливість cформувати у студентів необхідні професійні навички та
іншомовну спортивну комунікацію.The article deals with the difficulties of teaching English in a professional way to future specialists in the field of physical education and sport and analyzes interactive teaching methods as
a tool of improving foreign language sport communication. It is noted that, when teaching English to physical education and sport students, peculiar features of sport terminology and also the
hallmarks of the students’ future specialty must be considerate. The use of interactive teaching
methods as the main factor of optimization of the process of English learning by professional
orientation is raised in the work, which makes it possible to form students with the necessary
professional skills and foreign language sport communication.


Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням інтерактивні методи навчання іншомовна спортивна комунікація рольова гра мотивація.
20. Дідора В. Р. Написання есе як спосіб організації процесу формування англомовної писемної компетенції
Стаття присвячена формуванню англомовної писемної компетенції у студентів
немовних спеціальностей за допомогою написання есе висвітлено особливості організації процесу формування компетенції, розкрито зміст і специфіку поняття «есе» як
основи формування англомовного писемного мовлення.


The article is devoted to the formation of professional oriented written competence in English for students of non-language specialties by writing essays. The peculiarities to organization process of competence formation are highlighted the content and specifics of the concept of «essay» are revealed as the basis for the formation of the English-language written speech.
In order to increase the efficiency and optimal organization of the studying process in higher educational institutions, we create programs of educational and methodological support. We use textbooks, tutorials, audio and video materials, computer and technical facilities that make it possible to form foreign-language professional communication among students of non-language specialties.


Ключові слова: англійське письмо есе компетенція студенти нефілологічних спеціальностей
21. Лікучова С. А. Стилістичний аспект відносин мати-дочка в романі Тоні Моррісон «God help the child»
Стаття присвячена дослідженню стилістичного аспекту відносин мати-дочка в
романі «God Help the Child» сучасної афро-американської письменниці Тоні Моррісон. У
контексті цього дослідження відносини мати-дочка є об’єктом вивчення в психології,
соціології, педагогіці та теорії літератури. З’ясовано, що в літературі є приклади художніх творів, які показують і передають відносини між матір’ю і донькою по-іншому.
Тоні Моррісон вважається однією з відомих афро-американських письменниць, які демонструють складні відносини між матір’ю та донькою у художніх творах. Встановлено, що за допомогою стилістичних приладів авторка описує динамічний вигляд головних героїв та їх відносини. Роль стилістичних засобів, таких як епітет, метафора і порівняння, визначаються як особливі у романі Тоні Моррісон «God Help the Child мову тексту до життєздатності, насичуючи його значенням і створюючи образ напруги та динаміки.


The article is the first systematic study of stylistic aspect of mother-daughter relations in the novel «God Help the Child» by contemporary African-American writer Toni Morrison.
Within the context of this research, mother-daughter relations are an object of studies in psychology, sociology, pedagogy, and
theory of literature. It is proved that this kind of relations can be examined from scientific point of view from both sides: warm and
cold relations between mother and daughter.


Ключові слова: відносини мати-дочка Тоні Моррісон стилістичний аспект
22. Чуєнко В. Л. Шляхи вдосконалення мовленнєвої компетенції у письмі у студентів нефілологічних спеціальностей у процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням
Стаття розкриває шляхи покращення мовленнєвої компетенції у письмі у студентів нефілологічних спеціальностей у
процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням, враховуючи власне специфіку навички та тієї дисципліни,
що вивчається, а також передумов та демотивуючих факторів, що впливають на бажання студентів оволодіти нею.
Автор дає аналіз основних підходів до навчання письма, вказуючи на їхні переваги і недоліки. Вибір того чи іншого підходу залежить від низки факторів, включаючи рівень сформованості комунікативних навичок студентів та їхньої готовності сприймати інформацію, обсягу часу, відведеного на оволодіння та закріплення навичок під час курсу, жанрів письма,
що плануються для ознайомлення, та досвіду й майстерності викладача.The article studies peculiarities of teaching writing skills to students in the ESP course, taking into account specificity of the skill itself and the discipline which is studied, the necessity and
demotivating factors that influence the students’ attitude to its acquisition. The main approaches
to teaching writing, their explicit advantages and limitations are analyzed. Some effective methods of how to make this process more successful and student-oriented are also described.


Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням мовленнєва компетенція у письмі процесний підхід підхід, що базується на створенні кінцевого продукту письма жанровий підхід креативне письмо колаборативне навчання
23. Шмуля Л. В. Іншомовна професійна компетентність майбутніх фахівців з інформаційних технологій
У статті досліджене поняття «іншомовної професійної компетентності», виокремлено особливості формування іншомовної професійної компетенції. Здійснено аналіз
останніх публікацій з теми дослідження. Визначено поняття «іншомовна професійна
компетентність» у сучасному науковому дискурсі. З’ясовано, що іншомовна професійна
компетентність – це сукупність лексичних, граматичних, соціокультурних і професійних знань та навичок, необхідних для іншомовного спілкування у ситуаціях, які пов’язані
з безпосереднім виконанням функціональних обов’язків.


The article deals with the concept of «foreign language professional competence». It was determined that the process of modernizing the system of education raises the problems of improving the higher education quality. This leads not only to the increase of the
knowledge volume for student’s acquisition, but also to the formation of future graduates ability to apply it creatively in the pursuit
of professional goals, to conduct foreign professional communication with foreigners and to carry out professional activities in a
foreign environment. Features of formation of foreign language professional competence are singled out. The analysis of the latest
publications on the subject of research was carried out. Different approaches to understanding the concept of «foreign language
professional competence» are regarded. The concept of «foreign language professional competence» in the modern scientific
discourse is defined. It was revealed that foreign language professional competence is a set of lexical, grammatical, socio-cultural
and professional knowledge and skills necessary for foreign language communication in situations that are related to professional
duties. Formation of foreign language professional competence should be conducted gradually by accumulation of relevant
knowledge and skills of a certain level.


Ключові слова: іноземна мова іншомовна професійна компетентність компетентність професійна компетентність фахівці з інформаційних технологій
24. Диндаренко О. А. Заняття у формі комп’ютерної гри як інноваційна технологія навчання іноземних мов професійного спрямування
Стаття присвячена дослідженню форми гри, комп’ютерної гри, як однієї з новітніх
технологій навчання іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням. Проблему розглянуто як під кутом використання інтернет-ресурсів при навчанні іноземних
мов у сучасний період, так і в контексті доцільності застосування ситуативнорольової гри під час проведення занять з іноземної мови за професійним спрямуванням.


The article deals with the definition of the computer game as one of the most effective ways of the interactive communicative approach in teaching professional English as a foreign language. As a situational role-play, computer game is one of the instruments of
teaching professional foreign language. This approach corresponds to the modern social and scientific strategies and aims. Namely
the situational role-play provides the high level of communicative competence in foreign language without socializing in the native
environment. Students using the situational role-play will successfully acquire the skills of cross-cultural communication, through
perfecting the skills of communication in a dialogue form. This method corresponds to the most up-to-date technologies of teaching
professional foreign language (English) and satisfies the requirements of modern education strategies using internet technologies
and Internet resources. Lessons in the form of computer game will help students be more involved in the process of communication,
reproduce the real life situations, express their opinions freely and have more chance for the dispute and live communication.


Ключові слова: комп’ютерна гра ситуативно-рольова гра інтернет-ресурс новітні технології навчання іноземна мова за професійним спрямуванням варіативна (профільна) дисципліна професійного циклу лексика граматика комунікативна компетенція заклади вищої освіти (ЗВО)
25. Шилова І. С. Реалізація категорії інтертекстуальності у художньому творі та способи їх перекладу (на матеріалі роману Дена Брауна «The lost symbol»)
У статті розглянуто підходи до класифікацій засобів реалізації інтертекстуальності. Основну увагу зосереджено на ремінісценції, алюзії та цитаті як формах вираження
міжтекстових зв’язків та способах їх перекладу. До аналізу був залучений роман Дена
Брауна «The Lost Symbol».


In the article approaches to the classifications of means of realization of intertextuality are considered. The main attention is
focused on reminiscence, allusions and quotations as forms of expression of intertextual links and ways of their translation. The
analysis involved the novel by Dan Brown «The Lost Symbol».


Ключові слова: інтертекстуальність інтертекст міжтекстовий зв’язок цитата алюзія ремінісценція.