Університетська освіта
1. Гришкова Р. О Професійна іншомовна підготовка студентів-нефілологів у реаліях сьогодення
Стаття присвячена вирішенню питань навчання іноземної мови за професійним
спрямуванням студентів нефілологічних спеціальностей. До реалій сьогодення, що
впливають на освітній процес, автором віднесено розвиток ринкових відносин і виникнення ринку праці, інтернаціоналізацію всіх сфер діяльності людини, оптимізацію освітнього процесу у вищій школі, надмірну політизацію суспільного життя в країні та ін.
Наразі студенти бажають навчитися читати й перекладати професійні тексти, обговорювати вузькоспеціальні теми, спілкуватись англійською мовою в Інтернеті. Спираючись на запити студентів, викладачі мають переорієнтуватись на більш практичний курс навчання.

Ключові слова: студенти нефілологічних спеціальностей навчання іноземної мови за професійним спрямуванням оптимізація освітнього процесу професійні тексти вузькоспеціальні теми.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
2. Клименюк Н. В., Ваховська А. Ю. Мотивація до військової служби: гендерний аспект
Стаття висвітлює особливості мотивації до військової служби. Досліджено особливості професійної діяльності військовослужбовців чоловічої та жіночої статі. Описано
результати діагностувального експерименту щодо гендерного аспекту мотивації до
військової служби майбутніх офіцерів запасу.

The article lights up the features of motivation to military service. The features of professional activity of servicemen of sex of
men and woman are investigational. Empiric research is described for diagnostics of motivation of professional activity in the
conditions of department of military preparation.


Ключові слова: гендер мотивація військовослужбовці професійна діяльність.
3. Клименюк Н. В., Тіторенко С. І. Формування правової свідомості у підлітків як засіб профілактики бродяжництва
Стаття висвітлює особливості формування правової свідомості у підлітків. Досліджено засоби профілактики девіантної поведінки як фактору бродяжництва. Описано
емпіричне дослідження проведене з метою діагностики рівня правової свідомості у підлітків які виховуються в умовах загальноосвітньої школи-інтернату.


The article highlights the peculiarities of the formation of legal consciousness in adolescents. The means of prevention of deviant
behavior, in particular vagrancy in adolescents in the conditions of a general educational institution, are investigated. The empirical
research for diagnosing the level of legal consciousness among adolescents in the conditions of the comprehensive boarding school
is described.


Ключові слова: правова свідомість підлітки бродяжництво загальноосвітній заклад.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі Вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
4. Кірей К. О. Особливості формування поняття великих даних у процесі підготовки ІТ-фахівців
Значне збільшення обсягів інформації, що спостерігається протягом останнього
десятиліття, є одним з наслідків розвитку інформаційного суспільства. Це привело до
необхідності розробки нових методів і засобів роботи з великими обсягами даних – їх
пошук, збір, накопичення, аналіз. Для роботи з такими даними розробляються програмні та апаратні засоби, інформаційні системи, методи і технології. З’явилося поняття,
що описує всі ці явища – «Big Data». У свою чергу в системі вищої ІТ-освіти вводять
нові дисципліни, пов’язані з цими явищами, у рамках яких, перш за все, необхідно
розкрити поняття великих даних – «Big Data». Уявлення про великі дані формується в
процесі теоретичної підготовки ІТ-фахівців. Студенти повинні розуміти, що мається
на увазі під «великими даними», у чому полягає нова ідеологія обробки інформації і що
призвело до її появи. Найбільш доцільно розглядати сутність, розвиток і трансформацію поняття великих даних в історичному контексті. Таким чином, у статті зроблено
історичний екскурс розвитку дефініції великих даних, описані різні погляди на визначення сутності цього поняття: крізь кількісне вимірювання обсягу інформації, крізь опис
якісних ознак «певну кількість V», крізь ознаки технологій класу Big Data, крізь особливу
ідеологію обробки даних. Визначено сучасний стан та подальший можливий напрямок
розвитку цього поняття.

Significant increase in volumes of information which is observed within the last decade is one of consequences of development of
information society. It led to develop new methods and means (tools) of working with large volumes of data, their search, collecting,
Наукові праці. Педагогіка
39
accumulation, the analysis. Software and hardware, information systems, methods and technologies are developed for work with
such data program. The term appeared describing all these phenomena – «Big Data». In turn the new disciplines are entered in the
system of the higher IT education connected with these phenomena within which, first of all, it is necessary to open a concept of big
data – «Big Data». Understanding about big data is formed in the course of theoretical training of IT specialists. Students have to
understand that is meant «Big data» what the new ideology of information processing is in and which led to its emergence. The
concept «Big Data» belongs to the concepts which do not have clear treatment. Its development and transformation are appropriate
to consider in a historical context. Initially was considered that criterion of reference to category Big Data, first of all, is the data
flow of bigger 100 Gb a day. However it turned out that it is not enough to refer a product to category Big Data unambiguously.
Subsequently as such criterion were used qualitative signs – «a certain number of V»: Volume is significant increase in volume of
data in corporate systems Variety is a variety of formats and structures of the available data Velocity is the speed of receiving and
data processing for satisfaction of inquiry, etc. However such approach does not open this concept fully, and only concerns its
separate aspects. In other researches it is possible to meet definition of this concept as impossibility of data processing in the
traditional ways. However such definition can already be considered outdated as experts do not refer technology of processing of
large volumes of data to the latest any more. Some experts suggest refusing this concept in general. However in the course of
training of IT specialists it is not possible to refuse the concept «Big Data» meanwhile. Development of information technology
changed our attitude to data and information, and in turn it affected an essence of the concept «Big Data». Now it is understood as
special approach rather – the ideology of processing of information applied to processing of big arrays of «crude» data. However, it
is possible that in the future this concept can disappear as outdated and irrelevant, large volumes of data and modern approaches of
their processing can become usual means and there will be no need to place emphasis on their innovative component.
Key words: professional knowledge future information technology specialist information technologies Bid Data.


Ключові слова: професійні знання, майбутні фахівці з інформаційних технологій, великі дані, Big Data, інформаційні технології, зміст навчання.
5. Ніколенко С. Г., Кошовий В. В Порівняльний аналіз та особливості використання в навчальному процесі «хмарних» технологій у системах керування базами даних Microsoft SQL Server
У статті розглянуто основні напрямки та способи використання «хмарних» обчислень у вищих навчальних закладах. Виконано порівняльний аналіз основних постачальників сервісів «хмарних» обчислень у системах керування базами даних Microsoft SQL
Server з точки зору підтримки апаратних платформ та ОС, потужності комп’ютерних
обчислень, інструментів аналітики та політики ціноутворення. На основі результатів
аналізу визначено перспективи використання «хмарних» обчислень при вивченні MS
SQL Server у навчальному процесі.


The main directions and ways of using «cloud» computing in high educational institutions are considered. A comparative analysis of
the main providers of cloud computing services in the Microsoft SQL Server database management systems in terms of hardware
platforms and OS support, computer calculation power, analytical tools and pricing policies was performed. Based on the results of the
analysis, the prospects for using «cloud» computing when studying MS SQL Server in the learning process are determined.Ключові слова: хмарні обчислення Infrastructure as a Service Platform as a Service Software as a Service дата-центр віртуальний сервер Microsoft SQL Server.
6. Горбунова К. М., Літвінчук С. Б., Тайхриб К. А. Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців
У статті досліджується процес формування професійних компетенцій майбутніх
фахівців у вищій школі в контексті інноваційної педагогічної діяльності. Аналізуються
актуальні питання інноваційної педагогічної діяльності, компетентнісного підходу до
навчання студентів та специфічні особливості модульного навчання. Виділяються дидактичні умови модульно-компетентнісного підходу до процесу навчання студентів,
що обумовлюють забезпечення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів у
вищій школі.


In this article didactic methods of modular-competent attitude towards students’ studying at high school in context of innovative
pedagogical activity are being researched. Topical questions of innovative pedagogical activity, competent attitude towards
students’ studying and specific peculiarities of modular studying are being analyzed. Didactic conditions of modular-competent
attitude towards students’ studying, сoursing maintenance of quality of ensuing specialists’ professional background in high school
are being defined.


Ключові слова: інноваційна педагогічна діяльність майбутні фахівці модульне навчання модульно-компетентністний підхід професійна компетентність.
7. Горбунова К. М., Галєєва А. П., Літвінчук С. Б. Соціально-педагогічні фактори продуктивної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв
Статтю присвячено проблемам дидактики вищих аграрних навчальних закладів. В
аспекті проведеного дослідження охарактеризовано соціально-педагогічні фактори, які
детермінують позитивні зміни у процесі продуктивної професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. Здійснено аналіз педагогічних умов модернізації навчальновиховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах.


This article analyses the problems of didactics in agrarian high school. The author investigates and characteriges socialeconomic factors determining positive changes in the process of students’ productive professional training. Also the analysis of the
pedagogical conditions of modernization of education-teaching process in agrarian high school is given.
Наукові праці. Педагогіка
53
One of the main problems of the didactics of agrarian educational institutions is the problem of the content of education. It is at
the crossroads of dialectical contradictions between the increase in the knowledge of future specialists and the limited learning
process in time, between the breadth of the profile of vocational training and the depth of specialization, as well as between the pace
of progress in scientific knowledge in the field of agrarian production and conservatism of training.
Didactic hypothesis, which is the basis of the content of the professional training of a future specialist, is that knowledge, skills
and abilities in all disciplines being studied should be interconnected, systematized and transformed in conditions of future
professional activity.
Modern conditions of agrarian production, advanced technologies, new machines and technical complexes require the formation
of relevant knowledge, skills and abilities of future agricultural specialists, put forward high requirements for their qualification.
Undoubtedly, technical disciplines are a cycle of independent scientific disciplines, since their own base is a clear axiomatic
system of starting positions, on the basis of which developed effective general methods of researching the tasks of production. The
indicated methods are a scientific and theoretical basis for the development of modern technology.
One can conclude that technical disciplines should occupy a prominent place in accordance with the role they play in the process
of productive training of future agrarians.


Ключові слова: продуктивна професійна підготовка педагогічні технології аграрна педагогіка соціально-педагогічні фактори професійна діяльність педагогічні умови технічні дисципліни.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
8. Гриженко Г. Ю. Про шляхи створення позитивного навчального середовища на заняттях з англійської мови.
У статті розкривається роль створення найбільш сприятливих умов у процесі навчання для досягнення позитивних результатів. Розглядаються деякі прийоми створення позитивного навчального оточення виходячи з досвіду автора. Описано деякі
труднощі, з якими доводиться стикатися під час навчального процесу та можливості
уникнути найбільш типових помилок.


The article is dedicated to defining the role of the most favourable surrounding in the process of teaching. Different views of
psychologists are described and taken into consideration while speaking about the ways of creating the best atmosphere for students
to feel comfortable and avoid negative feelings and anxiety.
Випуск 307. Том 319
62
The author proves that only calm, friendly atmosphere can be most productive and give the most positive results. People should
feel satisfied with the results of their activity but it is only possible working in such a way when one is pushed right up to the limit of
one’s ability, but not beyond it. Being made work beyond one’s abilities doesn’t encourage being most productive.
Tension and challenge which have become popular in gaining success today are not creating any positive attitude to the process
of achieving anything, including good progress in learning a foreign language. People strive to satisfy their basic needs and one of
them is the feeling of safety and protection. The goal of every class is to create a situation which meets this very need.
The article describes some situations while learning different topics in which students got a possibility to do their best, express
their opinions and exchange ideas, refer to their own life experience proving their views.
Some typical mistakes while teaching and the ways of avoiding them are presented in the article. Teachers often tend to be above
the process of learning instead of being one of its equal participants. Students and teachers should interact in such a way that
everyone feels equally important among others.
Trying to be ideal is also a typical mistake, because it creates a feeling of uncertainty in students. A teacher should present an
example of a person who knows that gaining knowledge is a life-long process which never ends, especially in the informational era.
Students should realize that there is always something that is not known to you, but you can always fill in this gap by being persistent
in searching for necessary facts.
One of the ways of creating a favourable atmosphere in class is organizing and conducting an interesting discussion. There must
always be friendly surrounding in which everyone is sure that his or her opinion is important and valuable irrespective of students’
knowledge level. A foreign language class should be a place where it is interesting to come to and exchange opinions with people
who are willing to understand and support you. This will result in the desire to learn more and gain profound knowledge instead of
avoiding speaking out of fear to look ridiculous. Only feeling of self-assurance and confidence can contribute to the most successful
learning process which will result in forming a person who knows how to gain knowledge and is ready to do it during the life course.


Ключові слова: почуття безпеки позитивні емоції сприятлива атмосфера рівноправні учасники процесу навчання позиція співпраці.
9. Диндаренко О. А. Використання мультимедіа засобів для підвищення ефективності навчання професійної англійської мови майбутніх юристів
Стаття присвячена темі активного використання інтернет-ресурсу для підвищення
ефективності роботи як студентів, так і викладачів з англійської мови за професійним
спрямуванням. Особлива увага приділяється новітнім технологіям навчання, використанню рольової комп’ютерної гри, можливостям доступу до великих обсягів галузевої
інформації з іноземної мови для подальшого розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності.


The article is devoted to the study of the active use of internet-resources for the improvement of the effectiveness of the studentteacher’s learning English as a foreign professional language in the sphere of law. Special attention is paid to the innovative
teaching technologies, the use of computer role-play internet games, the free access to the huge amount of information in the sphere
of professional foreign English-language teaching for lawyers for the further effective development of all the language activities.
With the wide use of modern internet technologies students will be able to participate in various international and national projects,
like: videoconferences, Olympiads, different competitions. With the free access to a wide range of computer internet resources,
students will acquire more up-to-date knowledge of their professional subject, improve the skill of the use of the textual, graphic,
audio and visual information in their professional sphere, combining varied research methods and terminology applied in
accordance with the program of foreign English-language teaching for special purposes. As the main aim of the foreign language
teaching is forming the communicative competence. The communicative approach in foreign language teaching involves forming the
ability of inter-cultural relationship, which is the main internet goal. So, different internet activities, including role-play games for
the functional purposes of studying the professional vocabulary, making audio and video-presentations, arranging competitions raise
up the level of students’ motivation and quality of knowledge both in English and their professional sphere. The information students
get could be both authentic and specially designed by themselves and their teachers. All of these factors help students get an
adequate self-esteem level, develop the skill of strong team-work, successful interpersonal communication both in their educational
environment and far beyond its boundaries.

Ключові слова: науково-технічний прогрес інтернет-ресурси новітні технології навчання комп’ютерна гра функціональна інтернет-гра відеоконференція інтерактивна дошка модернізація інноваційні педагогічні технології нове покоління фахівців студенти-юристи
10. Дідора В. Р. Формування англомовної писемної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей (на матеріалі роботи з есе)
Стаття присвячена формуванню професійної орієнтованої писемної компетенції
англійською мовою у студентів немовних спеціальностей за допомогою підібраних
жанрів письма, висвітлено психолінгвістичні та методичні засади формування англомовного писемного спілкування, розкрито зміст і специфіку поняття «есе» як основи
формування англомовного писемного мовлення розроблено лінгводидактичну модель
процесу навчання професійно орієнтованої англомовної писемної компетенції студентів
закладів вищої освіти.


The article is devoted to the formation of professional oriented written competence in English for students of non-language
specialties with the help of selected genres of the writing, the psycholinguistic and methodical principles of formation of Englishlanguage written communication are highlighted, the content and specificity of the concept of «essay» as the basis for the formation
of English-language written language are revealed the lingvodidactic model of the process of teaching professionally oriented
English-language written competence of students of institutions of higher education was developed.

Ключові слова: професійно орієнтоване писемне мовлення англійське письмо есе компетенція студенти нефілологічних спеціальностей.
11. Березовська О. А. Особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам факультету фізичного виховання та спорту
У статті розглядаються особливості викладання англійської мови за професійним
спрямуванням майбутнім фахівцям у сфері фізичного виховання та спорту та аналізуються інтерактивні методи навчання як засіб вдосконалення іншомовної спортивної
комунікації. Наголошується, що при викладанні англійської мови студентам фізичного
виховання та спорту треба враховувати специфіку спортивної термінології та прикметні риси майбутнього фаху студентів. У роботі порушується питання використання інтерактивних методів навчання як основного фактору оптимізації процесу опанування студентами англійської мови за професійним спрямуванням, що дає можливість
сформувати у студентів необхідні фахові навички та іншомовну спортивну комунікацію.


The article researches the peculiarities of teaching English for professional orientation to future specialists in the field of
physical education and sports and analyzes interactive methods of teaching and improving foreign language sports communication.
It is noted that, when teaching English to students of physical education and sports, one must take into the account the specifics of
sport terminology and the hallmarks of the future specialty of students. The issue of the use of interactive teaching methods as the
main factor of optimization of the process of English for professional orientation students’ learning is raised in the work, which
makes it possible to form students with the necessary professional skills and other language sports communication.

Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням інтерактивні методи викладання іншомовна спортивна комунікація рольова гра мотивація.
12. Буровицька А. І. Освітні можливості дистанційних технологій та мережі Інтернет у системі «Blended model» у процесі навчання іноземної мови
Стаття присвячена питанню навчання іноземних мов майбутніх спеціалістів різних
спеціальностей згідно з принципами дистанційної освіти, електронного та мобільного
навчання та використання ресурсів мережі Інтернет. Показано педагогічний потенціал
змішаної технології навчання іноземним мовам. Виокремлено ключові питання змішаної
системи навчання серед яких: 1) аналіз електронного навчання та мобільного навчання 2) опис соціальних мереж та їх освітніх можливостей 3) цінність та переваги використання інтернет-ресурсів та мобільних додатків 4) трудноші і бар’єри дистанційної
освіти.

The article is devoted to the issue of teaching languages of the future specialists in different fields on the principles of distance
education, e-learning and m-learning using the resources of the internet network. The pedagogical potential of the blended
technology teaching of the foreign languages is shown. It was outlined key areas in this paper: 1. An analysis of E-learning and Mlearning. 2. Description of the social networking sites 3. Value and Benefits of internet resources and mobile applications
4.Challenges and Barriers of distance education. Study showed that students of the Black Sea National University and their tutors
use a wide range of means of blended model with the educational purpose to improve communicative skills, to increase vocabulary
knowledge as well as to learn grammar rules. Also, using Internet platforms for learning languages can decrease training costs and
extend our opportunities in learning and teaching. It was noticed that we have just partly implemented blended model of education
such as there are some obstacles on the way of its full implementation.


Ключові слова: Інтернет змішана модель навчання електронне навчання дистанційне навчання мобільна освіта
13. Лікучова С. А Навчання ділогічного мовлення студентів на заняттях з англійської мови у ВНЗ
У статті розкрито зміст поняття «діалогічне мовлення, проаналізовано підходи до
навчання діалогічного мовлення, виокремлено основні типи діалогів та розглянуто
комунікативні, психологічні та мовні особливості цього виду мовленнєвої діяльності.
Зроблено висновок, що навчання іншомовного діалогічного мовлення проводиться за
системою, яка включає послідовність опрацювання матеріалу, опору на схеми і мовні
зразки, моделювання діалогів згідно з тематикою використання реальних ситуацій
мовлення, розвиток творчої активності студентів.

The article reveals the content of the concept of «dialogical speech», the approaches to teaching dialogic speech are analyzed,
the main types of dialogues are highlighted and the communicative, psychological and linguistic features of this type of speech activity are considered. It is concluded that the teaching of foreign language dialogical speech is carried out according to a system that
includes the sequence of material processing, reliance on patterns and speech patterns, modeling dialogs according to the subject of
using real-life speech situations, developing students’ creative activity

Ключові слова: мовленнєва компетентність діалог види діалогу діалогічне мовлення
14. Степаненко Т. І. Диференціи нии підхід у навчанні іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей
Стаття присвячена проблемам використання диференційного підходу в навчанні іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей. Матеріал містить деякі приклади, напрями, за якими реалізується застосування диференційного підходу в процесі навчання студентів іноземної мови.


This article deals with the problems of using a differentiated approach in teaching a foreign
language of students of non-linguistic specialties. The material contains some examples, ways
according to which a differentiated approach is implemented in the process of teaching a foreign language of students.

Ключові слова: диференційний підхід мовна компетенція диференціація форми диференційного навчання технологія різнорівневого навчання заняття з іноземної мови особистісно орієнтований освітній процес
15. Шилова І. С. Англійська мова як складова гуманітарно-професійної освіти студента-юриста
Ця стаття присвячена проблемам формування іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання англійської мови студентів юридичного факультету. Процес
формування загальної комунікативної та професійної комунікативної компетентності
актуалізує проблему пошуку ефективних педагогічних підходів до вирішення цього важливого завдання. Значення іноземної мови в сучасному світі та у сфері юриспруденції
складно переоцінити. Беручи до уваги те, що актуальність іноземної мови пов’язана з
тим, що наше суспільство є полікультурним, необхідно відзначити важливість професійно-мовної освіти для майбутніх спеціалістів у сфері права.

This article is devoted to the problems of the formation of foreign language communicative competence in the process of learning
the English language of law students. The process of forming a common communicative and professional communicative competence
actualizes the problem of finding effective pedagogical approaches to solving this important task. The value of a foreign language in
the modern world and in the field of jurisprudence is difficult to overestimate. Taking into account the fact that the relevance of a
foreign language is related to the fact that our society is multicultural, it is necessary to note the importance of vocational and
language education for future specialists in the field of law.

Ключові слова: іншомовна компетенція іноземна мова для юристів юриспруденція мовна освіта.
16. Шмуля Л. В. Мотиваційні чинники вивчення англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей
У статті досліджено поняття «мотивація», її види, виокремлено особливості мотивації студентів у процесі вивчення англійської мови. Узагальнено різні підходи щодо
розуміння поняття «мотивація». Розглянуто відмінності між мотивом та мотивацією.
Визначено поняття «мотивація» в сучасному науковому дискурсі. Проаналізовано вимоги до вправ для підвищення мотивації студентів та розглянуто підходи до розв’язання
цієї проблеми.


The article deals with the concept of «motivation». It was determined that the process of globalization emphasized the importance of motivation to study foreign languages, in particular English. Since «globalization» involves an increase in the role of
personal contacts berween people, and hence verbal communication, in particular, multinational. Types, features of students motivation in the process of studying the English language are highlighted in the article. Approaches to understanding the concept of «motivation» are regarded. The differences between motivation and motives are considered. The concept of «motivation» in the modern
scientific discourse is defined. Motivation is a set of incentive factors that determine individual’s activity. These are all the motives,
needs, incentives, situations that prompt people to act. The source of motivation in the most general sense is the need created on the
basis of contradictions between what people have, what they possess, what they have achieved and what they do not have, what they
do not possess, what they have not achieved. The desire to have, to own, to achieve is the centre of need. The basis of motivation for
studying a foreign language is professional development, communicative and cognitive motives which are often supported by external motives. External motives are the demands of teachers, parents, educational institutions. Internal motives of students’ activities
are determined by personal interests, beliefs, intentions, dreams, ideals, etc. External and internal factors of motivation must be balanced. The requirements for exercises to increase students’ motivation are analyzed and the approaches to solve this problem are
considered.

Ключові слова: мотивація студенти нефілологічних спеціальностей види мотивів навчальна діяльність мотиваційні чинники.
17. Колотій Н. В. Створення мотивації до професійно-орієнтованої комунікації іноземною мовою у майбутніх IT-фахівців
У цій статті розглянута важливість створення мотивації до професійноорієнтованої комунікації у студентів немовних спеціальностей, зокрема у майбутніх
IT-фахівців, у процесі вивчення іноземної мови. Визначається поняття мотивації, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, подано поради щодо підвищення
мотивації при вивченні іноземної мови з огляду на вимоги сучасного ринку праці, розглянуто важливість комунікативної компетентності як змістового компонента професійної діяльності спеціалістів IT-індустрії.


Integration into European educational space caused the changes in the Ukrainian educational market including professional
training of future IT-specialists who should be able to adapt to multicultural, multilingual environment for the realization of personal
and professional needs. The concept of professionally oriented foreign language training is analyzed and defined by scientists as a
Наукові праці. Педагогіка
91
process of teaching foreign languages oriented to the formation of foreign language professional competence for solving
professional tasks in their sphere. The leading role of foreign language education consists in effective communication, cultural
awareness, ability to work and adapt to multilingual and multicultural teams and high level of communication competence, which
are considered as the key requirements of the recruitment strategies of employers.

Ключові слова: мотивація мотив професійна спрямованість студентів внутрішні та зовнішні фактори пізнавальні мотиви ефективність навчального процесу професійно-орієнтоване навчання іноземних мов майбутні фахівці з інформаційних технологій.
18. Діордієва А. В. Сучасні підходи до підготовки студентів до міжкультурної взаємодії
Автор розглядає сучасні підходи до підготовки студентів до міжкультурної взаємодії
у дослідженнях зарубіжних науковців. Велику увагу приділено ролі викладача в процесі підготовки студентів до міжкультурної взаємодії, та факторам, що обумовлюють успішність кожного заняття з такої підготовки.

The author comes to the conclusion that the western pedagogical discourse has established such an understanding of
intercultural training of specialists, where the task of a teacher or a trainer in intercultural interaction is not only to help students
master the above-mentioned methods, but also to support and assist the students to explore new aspects of reality (both their own
and the one of the studied culture) and learn to establish new value systems (frames of references) in order to categorize and
interpret the behavior of representatives of other cultures in a multiethnic environment. Among other functions of the teacher in the
context of intercultural training is to help students master the strategies of behavior in dealing with the phenomena that are not
specific to their culture as well as to avoid confusion and ambiguity in creative ways.

Ключові слова: засади міжкультурної взаємодії методи підготовки професійна готовність викладача.
19. Постикіна Є. Г., Олійник І. О. Актуальні методи викладання англійської мови для студентів економічних факультетів у ВНЗ
В статті описані сучасні методи викладання іноземної мови для студентів економічних спеціальностей. Визначено та проаналізовано найпоширеніші методи вивчення
англійської мови, а також виділено найбільш ефективні та доцільні методи, які враховують специфіку викладання та професійну орієнтацію.


Modern methods of studying foreign language for the student of Economics are described in given work. The most widespread
methods are defined and analyzed, the most effective methods, which prove the teaching specificity and professional orientation are
highlighted by the auther.

Ключові слова: метод ділового письма метод сценарію кейс-метод дистанційне навчання дистанційні курси.
20. Димова І. В. Когнітивно-прагматичні та структурно-семантичні ознаки англійського діалогу
Статтю присвячено подальшому вивченню проблеми дослідження та аналізу когнітивно-прагматичних та структурно-семантичних ознак англійського діалогу в офіційно-діловій сфері спілкування, аналізу дискурсійних особливостей англійського діалогу в
офіційно-діловій сфері спілкування.


This article is devoted to the problem of further research and analysis of cognitive-pragmatic, structural and semantic features of
the English dialogue in the area of official business communication, analysis of the features of the English dialogue in the area of
official business communication.

Ключові слова: професійні тексти комунікативний акт стиль стратегія
Фізична культура в університетах України: основа відродження здорової нації
21. Мінц М. О., Маєр В. Я., Андрющенко М. І., Головаченко І. В. Соціологія спорту
Дослідження показало, що спорт відіграє значну роль у розвитку суспільних відносин, формуванні навичок здорового способу життя, в останні десятиліття набуває глобального значення, навколо спорту відбуваються активні соціальні процеси. Завдяки спорту зміцнюються міжнародні зв’язки, формується мільярдна армія телеглядачів, вболівальників, фанатів. У розвиток спорту вкладаються величезні кошти: будуються нові стадіони, спортивні палаци та арени, плавальні басейни, а також дороги, транспортні розв’язки, готелі, торгівельні центри тощо. Для популяризації спорту і висвітленні спортивного життя існує цілий ряд таблоїдів, телевізійних каналів, газет, рекламних агенств. Водночас у розвитку спорту спостерігаються певні негаразди – девіантна поведінка спортсменів під час матчів, уживання спортсменами допінгів, корупція, конфлікти між членами фан-клубів. Крім того, спорт є основою для створення великих соціальних та спортивно-масових проектів, що позитивно впливають на популяризацію здорового способу життя.

The research has showen that sport plays a significant role in a development of social relations, in recent decades it has become global and active, a lot of social processes are taking place around sport. Thanks to the international relations, a huge army of
viewers, fans are formed. To the development of sports, huge funds are invested: new stadiums, sports palaces and arenas, swimming pools, as well as roads, traffic junctions, hotels, shopping centers, etc. are being built. There is a number of tabloids, television
channels, newspapers, and advertising agencies to popularize sports and highlight sports life. At the same time there are some
disadvantages in the development of sports: the deviant behavior of athletes during matches, the use of athletes of doping, corruption, conflicts between members of the fan clubs. In addition, sport is the basis for creating large social and sports-mass
projects that have a positive impact on the promotion of a healthy lifestyle.

Ключові слова: спорт, спортивний інститут, глобальні процеси, фан-клуб, телеглядачі, девіантна поведінка, допінги
Університетська освіта
22. ОСТАФІЙЧУК О.Д. Університет як місце розвитку навичок лідера для якісного життя.
Нагальні питання глобалізації сучасного світу змушують дивитися на процес навчання з різних аспектів. Студенти
готові активно переймати досвід для формування своїх лідерських навичок. Навчальний процес містить формальний і неформальний види сприйняття інформації. Головне завдання студентів – уміти застосувати здобуті знання на практиці,
щоб безперервний процес теорії і практики був вдалим для процесу колаборації. Студенти активно аналізують сучасні
умови життя і адаптуються до сучасного життя і мінливих умов, враховуючи вимоги до поліпшення якості життя.

Higher education is facing challenges much more than ever before. It needs leaders who can
motivate students and staff. The issue of creating new leaders in a modern society remains relevant in a competitive global context.
Modern pedagogy in higher education regards students as active agents who contribute to
the development of a responsible sense of being a community part. They actively shape their own
experience. Digital and online technology fundamentally enriches the nature of the classroom.
Higher education institutions are increasingly faced with pressures to change their practices
of learning and teaching to meet the demands of industries, students, and government.

Ключові слова: інноваційний освітнє середовище навчання взаємодія синергія викладання майбутні лідери.
23. РЯБОВА Ю. М. Міжкультурна компетентність як складова підготовки сучасних фахівців до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі.

Статтю присвячено питанню міжкультурної компетентності як складової підготовки сучасних фахівців до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі.
У статті розглянуто структуру міжкультурної компетентності. Авторка зазначає,
що розгляд питань, пов’язаних із міжкультурною компетентністю, варто розгортати
в логіці руху від компетенції як змісту діяльності до компетентності як сукупності
якостей особистості, що забезпечують виконання відповідної діяльності.

The article is devoted to the issue of intercultural competence as a component of the training of modern specialists for professional activities in a multinational society. In the article the structure of intercultural competence is considered. The author notes
that consideration of issues related to intercultural competence should be deployed in the logic of movement from the competence as
a content of activities to competence as a set of personal qualities that ensure the performance of the activity.

Ключові слова: міжкультурна компетентність спілкування майбутні соціальні працівники професійна діяльність професійна підготовка.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
24. ШЕЇНА О. О Важливі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти

Стаття присвячена важливим аспектам професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Автор розглядає
соціальну роботу у двох напрямках: як вид професійної діяльності та як навчальну дисципліну, а також робить акцент на
багатопрофільному характері соціальної роботи та практичному професійному навчанні соціальних працівників.

The article is devoted to the important aspects of the training of future social workers. The
author considers social work in two directions: as a kind of professional activity and as
anacademic discipline, and also emphasizes the multidisciplinary nature of social work and
practical vocational training of social workers.


Ключові слова: професійна підготовка соціальні працівники соціальна робота навчальна дисципліна практика.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
25. ХМИЗОВА О. В. Навчання англомовного спілкування майбутніх лікарів
У статті розглянуто сучасні технології, що використовуються в навчанні англомовного спілкування студентів-медиків. Проаналізовано структуру медичної комунікації.
Висвітлено особливості застосування змішаного навчання, подкастингових та мультимедійних технологій. Представлено характеристики роботи з подкастами та
посилання на інтернет-ресурси, які можуть бути використані викладачами англійської
мови в навчальному процесі.

The author discusses modern technologies used in teaching English language for medical students. The structure of medical
communication is analyzed. The features of using blended learning, Internet resources, podcasting, and multimedia technologies are
elucidated. The characteristics of working with podcasts and links of Internet resources that can be used by English language
teachers are presented.

Ключові слова: ІКТ інтернет-ресурси змішане навчання подкасти мультимедійні технології.
26. ШЕЇНА О. О Образ зайвої людини у творах «сторонній» А. Камю та «сім’я Паскуаля Дуарте» К. Х. Сели

Статтю присвячено розкриттю образів головних героїв у творах «Сторонній» А. Камю та «Сім’я Паскуаля Дуарте»
К. Х. Сели як представників «маленьких» людей та виявленню спільних та відмінних рис в образах Мерсо і Паскуаля Дуарте. У статті проаналізовано схему руйнування людської особистості головних героїв, здійснено порівняння суспільств, що
зображуються в романах, аналіз причин того, чому Мерсо і Паскуаль стають зайвими у суспільстві.


The article is devoted to the disclosure of the images of the main characters in the novels
«The Stranger» by Albert Camus and «The Family of Pascual Duarte» by Camilo José Cela as
the representatives of «small» people and revealing of similarities and differences in the images of Meursault and Pascual Duarte.In the article there is the analysis of the pattern of the destruction of the human personality of the main characters, the comparison of the societies that are depicted in the novels and the analysis of the reasons of that why Meursault and Pascual become unnecessary in the society.

Ключові слова: екзистенціалізм суспільство протидія злочин дух часу руйнування особистості протест байдужість суд покарання.
Фізична культура в університетах України: основа відродження здорової нації
27. МІНЦ М. О., ГОЦУЛЯК О. В., ГОЦУЛЯК Т. І., КОНОПЛЯНИК О. В. Рівень фізичного розвитку учнів санаторної школи-інтернату

У системі освіти значна увага приділяється розвитку та дослідженню існуючого
стану фізичного здоров’я підростаючого покоління, яке в майбутньому буде розвивати
та зміцнювати країну. З цією метою державою впроваджено до виконання цілий ряд законів та нормативних актів. Важливе місце в системі освіти належить санаторним
школам-інтернатам, у яких навчаються діти, що мають відхилення у здоров’ї, фізичному розвитку. Санаторні школи-інтернати здійснюють свою діяльність відповідно до
законів України «Про загальну середню освіту» та комплексу законів, виходячи зі стандартів освіти. Метою санаторної школи-інтернату є збереження і підвищення рівня
здоров’я учнів, формування в них навичок здорового способу життя.


In the system of public education, much attention is paid to the development and study of the existing state of physical health of the younger generation, which in future the government will develop and strengthen the country. To this end, the state has implemented a number of laws and regulations. An important place in the education system belongs to sanatorium boarding schools, where children with disabilities in health and physical development are taught. Sanatorium boarding schools operate in accordance
with the laws of Ukraine «about General secondary education» and a set of laws based on the standards of education. The purpose of the sanatorium boarding school is to maintain and improve the health of students, the formation of their healthy lifestyle skills.

Ключові слова: санаторна школа-інтернат здоров’я учнів спеціальна медична група фізичне виховання фізичний розвиток освіта.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
28. ШЕЇНА О.О. Образ зайвої людини у творах «сторонній» А. Камю та «сім’я Паскуаля Дуарте» К. Х. Сели

Статтю присвячено розкриттю образів головних героїв у творах «Сторонній» А. Камю та «Сім’я Паскуаля Дуарте»
К. Х. Сели як представників «маленьких» людей та виявленню спільних та відмінних рис в образах Мерсо і Паскуаля Дуарте. У статті проаналізовано схему руйнування людської особистості головних героїв, здійснено порівняння суспільств, що
зображуються в романах, аналіз причин того, чому Мерсо і Паскуаль стають зайвими у суспільстві.


The article is devoted to the disclosure of the images of the main characters in the novels
«The Stranger» by Albert Camus and «The Family of Pascual Duarte» by Camilo José Cela as
the representatives of «small» people and revealing of similarities and differences in the images of Meursault and Pascual Duarte.In the article there is the analysis of the pattern of the destruction of the human personality of the main characters, the comparison of the societies that are depicted in the novels and the analysis of the reasons of that why Meursault and Pascual become unnecessary in the society.

Ключові слова: екзистенціалізм суспільство протидія злочин дух часу руйнування особистості протест байдужість суд покарання.