Університетська освіта
1. Мещанінов О. П., Боровльова С. Ю., Дворецька С. В. Синергія у єдності дистанційних форм навчання і наукових досліджень для сталого розвитку університетської системи освіти
Єдність організаційних принципів діяльності університетів є фундаментальною основою побудови класичного університету. Але у динамічних умовах сучасності постає питання про відповідність фундаментальних основ сучасним вимогам чи викликам. Чи підлягають вдосконаленню чи розвитку саме ці фундаментальні основи у тому числі у динаміці? Або вони залишаються незмінними, саме як фундаментальні основи? Або динаміка не притаманна фундаментальним основам? Висвітленню цієї проблеми і присвячена публікація.

The unity of the organizational principles of the universities’ activities is the fundamental foundation for the construction of the classical university. But in the dynamic conditions of modern times, the question arises of the conformity of the fundamental foundations with modern requirements and challenges. Or are these basic fundamentals, including those in the dynamics, subject to improvement or development? Or do they remain unchanged? It’s just like the fundamentals. Or is the dynamics not inherent in the fundamental foundations? The publication is dedicated to covering this problem.


Ключові слова: університетська система освіти єдність принципів організації синергія єдності феномен якості довіри цінностей та поваги сталий розвиток моделювання динамічних систем цикл розвитку
2. Гришкова Р. О. Ціннісні орієнтації молодіжної субкультури англійців та американців
У статті викладено результати дослідження оригінальних текстів роману «Me Before You» сучасної англійської письменниці Джоджо Мойєс та роману «50 Shades of Grey» американської письменниці Е. Л. Джеймс щодо ціннісних орієнтацій молоді в цих країнах. У результаті детального контентного аналізу виявлено майже повний збіг ціннісних орієнтацій у обох країнах, серед яких переважають моральні, соціальні, естетичні, емоційні, особистісні цінності. Різниця полягає у ставленні до кохання: в англійців на першому місці – духовна близькість, взаєморозуміння, тоді як у американців – інтимні стосунки.

The article is devoted to the research of valuable priorities of young English people and Americans. The work is based on the novel of a modern English writer Jojo Moyes «Me Before You» and the American writer E. L. James «50 Shades of Grey». Both novels were published in 2012 and feelings and emotions of the characters represent contemporary life in these countries. Valuable priorities of the main characters in the novels are researched judging by their language. British and American variants of the English language are learned from the viewpoint of their emotional coloring.
The novels under consideration are first of all love stories that is why in the centre of the writers’ attention is the development of love affairs between the young people representing English and American subculture. All events in the novels are taking place on the background of everyday life of people in a small English town («Me Before You») or a university campus and the city of Seattle, USA. («50 Shades of Grey»). The youth subculture is represented as an integral part of general existence of a community in each of these two countries.
The author of the article gives definitions of the notion»value» as it is understood in different sciences: philosophy, sociology, psychology, pedagogy, linguistics etc. She researches the valuable priorities of the young people in love and groups their values according to some types worked out by famous scientists. All in all they are fifteen: moral, social, aesthetic, emotional, imperative, life providing, adverbial, communicative, personal, material, religious, magic, sexual, mental, political. Such values as benefit, choice, freedom, kindness, friendship, love, respect, gratitude, truth, help, care, honour are on the first place. Among the most valuable priorities there are also home, family, wealth, money, work, business, conscience, loyalty, intimacy, knowledge, luck, belief, joy, happiness. They reflect the young people’s attitude towards themselves, surrounding community, environment and love.
As the result of the research the author of the article comes to the conclusion that valuable priorities of the young people in Great Britain and the USA are almost the same. The difference lies in the attitude to each other in love affairs. In Britain young people more value spiritual verbal communication while young Americans give priority to physical contacts and intimacy. The novel of Jojo Moyes is full of reflections, meditation, hesitation, inner thoughts while in «50 Shades of Grey» actions prevail.
It is necessary to note that both novels under consideration are written by women and respectively they express feelings and emotions characteristic of their viewpoint and women’s assessment of the events. Both novels have their continuations «Me After You» and «50 Shades of Dark». In further researches it would be interesting to research the changes in the scale of the main characters’ valuable priorities. Clearing out men’s attitude to valuable priorities of young Englishmen and Americans in these countries is also worth researching.

Ключові слова: молодіжна субкультура ціннісні орієнтації типологія лексична одиниця семантика
3. Болюбаш Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті: сучасний стан та перспективи розвитку
Досліджено сучасний стан та загальні перспективи й тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті на сучасному етапі розвитку суспільства. Обґрунтовано необхідність відповідних змін в методичних підходах до організації навчання у закладах вищої освіти з метою забезпечення їх адекватності сучасним можливостям інформаційно-комунікаційних технологій.

The current state and general prospects and trends in the development of information and communication technologies in higher professional education at the present stage of the development of society are studied. The necessity of corresponding changes in methodological approaches to the organization of training in higher educational institutions is substantiated with the purpose of ensuring their adequacy to the modern possibilities of information and communication technologies.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології освітнє інформаційне сере- довище хмарні технології SMART-технології STEM-освіта.
4. Кутковецький В. Я., Турти М. В. Одновимірна аналітична геометрія багатовимірного простору для візуалізації чітких або однозначних нечітких оцінок вихідних функцій
Одновимірна аналітична геометрія дозволяє візуалізувати розкладену у математичний ряд вихідну функцію зі зміною знаків вхідних змінних та виходу в чіткій або нечіткій багатовимірній системі координат в абсолютних одиницях
 

n
j j j F w x
0
0 0
,
де wj – вагові позитивні коефіцієнти Х0 = (х00, х01, х02, …, х0j, …, x0n) – вектор вхідних позитивних чи негативних змінних x0j (в абсолютних одиницях) j = 0, 1, 2, …, n – порядкові номери.
Межові значення (у загальному випадку – різних знаків) вхідних змінних x0j = – x0minj.. .x0maxj та функції мети F0 = - F0min… F0max визначаються експертом і уточнюються у процесі аналізу. Функція виходу в абсолютних одиницях F0 спочатку перетворюється на функцію у відносних одиницях:
/ ( )
0 0
0
0
j j j j
n
j
m
n xj
j
xj
j
m
xj j j j
m m w x
F
X
X
x
F
X m w
F F F 

   
  
,
де Fm – максимальне значення модуля функції мети F0, дорівнює одному з його межових значень Ххj – максимальне можливе значення модуля змінної x0j, дорівнює одному з її межових значень хj = х0j/ Ххj – змінна у відносних одиницях λj = 0, 7…1, 3 – штучно введений експертом коефіцієнт, який в теорії нечіткої логіки ураховує вплив на змінні хj та на вихід F нечіткості поточних значень універсуму та нечітких множин mj = 0, 7…1, 3 – штучно введений експертом коефіцієнт, який ураховує вплив на змінні хj та на вихід F якості отриманої інформації вхідних чітких чи нечітких змінних х0j, а потім функція мети F перетворюється для візуалізації на середнє арифметичне зважене зі зміною знаків даних за формулою:

 

   
n
j j j j j
m
xj
n
j j
C m w x
F
X
w
F
0
0
( ) 1... 1.
1

Для нечітких систем всі розрахунки виконуються лише на числовій основі: перетворення числових значень у лінгвістичні з мірою впевненості є виключенням і виконується лише за вимогою експерта для уточнення результатів досліджень. Розглянутий аналіз дозволяє візуалізувати лише нескладні геометричні образи багатовимірного простору (точку позитивний, негативний та позитивно-негативний відрізки), але він охоплює достатньо широкий клас задач, розв’язку яких потребує практика.

One-dimensional analytical geometry allows you to visualize the output function expanded in a mathematical series with changing signs of input variables and output in fine or fuzzy multidimensional system of coordinates in absolute units:
 

n
j j j F w x
0
0 0
,
where wj – weighting positive coefficients Х0 = (х00, х01, х02, …, х0j, …, x0n) – the vector of the input positive or negative variablesx0j – input variables in absolute units j = 0, 1, 2,. . ., n – ordinal numbers.
Limit values (in general, – with different signs) of the input variables x0j = – x0minj.. . x0maxj and of the target function F0 = -F0min… F0max are determined by the expert and refined in the analysis process. The output function in absolute units F0 first turns into a function in relative units
/ ( )
0 0
0
0
j j j j
n
j
m
n xj
j
xj
j
m
xj j j j
m m w x
F
X
X
x
F
X m w
F F F 

   
   ,
where Fm – the maximum value of the modulus of the target function F0, equal to one of its limit values Xxj – the maximum possible value of the modulus of the variable x0j, equal to one of its limit values хj = х0j / Ххj – a variable in relative units λj = 0, 7…1, 3 – artificially introduced by the expert coefficient, which in the theory of fuzzy logic take into account influence of indistinct (fuzzy) universe and fuzzy sets on the variables хj and on output F mj = 0, 7…1, 3 – artificially introduced by the expert coefficient, which take into account influence of received information’s quality on the clear or fuzzy variables хj and on output F, and then the goal function F is transformed for visualization into the arithmetic mean of the weighted data with changing signs according to the formula:

 

   
n
j j j j j
m
xj
n
j j j
C m w x
F
A
w
F
0
0
( ) 1... 1.
1


All calculations for the fuzzy systems are made only on a numerical basis: the conversion of numerical values into linguistic with a degree of certainty is an exception and is performed only at the expert’s request to refine the research results. The analysis considered makes it possible to visualize only simple geometric images of a multidimensional space (point positive, negative and positive – negative segments), but it covers a fairly wide class of problems whose solutions are required by practice.Ключові слова: одновимірна аналітична геометрія багатовимірного простору змі- на знаків даних візуалізація інтелектуальна система прийняття рішень однозначна нечітка логіка аналіз нечітких систем.
5. Кутковецький В. Я. Теорія візуалізації багатовимірних об’єктів аналітичної геометрії
Нескінченні за кількістю системи Півосьових Координат (ПК) з довільним і навіть хаотичним (але фіксованим) розміщенням півосей є універсальною теоретичною базою для візуалізації багатовимірних об’єктів у вигляді вхідного вектора Х0 = (х00, х01, х02, …, х0j,…, x0n), j = 0, 1, 2, …, n, з числовими значеннями змінних х0j довільних знаків у просторі всіх існуючих систем координат -– Прямокутних, Паралельних, Радіальних, Багатовидів, Тілесних Кутів, Полярних, Циліндричних, Сферичних та ін. Для візуалізації зручно використовувати кілька систем координат, об’єднаних єдиною теоретичною основою.
У результаті підвищується на 30 інформативність усіх існуючих систем координат і для них візуалізується: універсальна, придатна для аналізу всіх перелічених вище систем координат «географічна» мапа поверхні і тіла гіперкулі, яка складається з нумерованих Т-кластерів виділений на мапі Т-кластер, у який попав вхідний вектор Х0 за його порядковим номером Т-кута числові значення у довільній кількості довільних вихідних математичних функцій або результатів алгоритмічних дій у вигляді тіл та поверхонь F0і (Х0), і = 1, 2, …, m, включаючи радіус гіперкулі та згорнуті оцінки ряду довільних сукупностей вихідних функцій мети F0i (Х0). Надається можливість кластеризації (класифікації) вхідних векторів Х0 та візуалізації елементів «чорного ящика F0i (Х0), i = 1, 2, …, m».

Infinite in number the system of half – axis coordinates (HC) with arbitrary and also chaotic (but fixed) placement of the half–axis in the space are the universal theoretical base for visualization of multidimensional objects in the form of the input vector Х0 = (х00, х01, х02, …, х0j, …, x0n), j = 0, 1, 2,. . ., n, with numerical values of the variables х0j of arbitrary signs in the space of all existing coordinate systems – Rectangular, Parallel, Radial, Species, Solid Angles, Polar, Cylindrical, Spherical, etc. For visualization it is convenient to use several coordinate systems, united by a common theoretical basis.
As a result, the information content of all existing coordinate systems is increased by 30 , and for them is visualized: a «geographical» map of the hyper sphere surface and body, which is suitable for analyzing all the coordinate systems listed above, consists of numbered T-clusters the T-cluster allocated on the map, into which the input vector X0 has entered by its T-angle number numerical values in an arbitrary number of arbitrary output mathematical functions or results of algorithmic actions in the form of bodies and surfaces F0і (Х0), i = 1, 2,…, m, including the radius of the hyper sphere and the reduced estimates of a number of arbitrary sets of target functions F0і (Х0). It is possible to cluster (classify) the input vectors X0 and visualize the elements of the «black box F0і (Х0), i = 1, 2, …, m».

Ключові слова: аналітична геометрія півосьові координати n – вимірний простір візуалізація тілесні кути тілесні кластери вхідний вектор вихідні функції.
6. Шмідт В. В. Особливості педагогічного проектування у сучасній системі освіти
Система неперервної випереджальної освіти базується на можливості творчого індивідуалізованого вияву кожного з суб’єктів освітнього процесу. Випереджальний характер педагогічних процесів вимагає доцільного попереднього проектування. Термін проектування виник у сфері технічних наук, архітектури та будівництва. У сучасній науці, проектування розуміють як один з методологічних підходів сучасної освіти, в основі якого лежить попередня розробка основних деталей майбутньої педагогічної діяльності. Проектування відповідає принципам цілеспрямованості, доцільності та ефективності. При проектуванні розробники здійснюють пошук оптимального варіанту вирішення проблеми. Об’єкт проектування є системою, яка складається з логічних рівнозначних або ієрархічних підсистем. Проектування відбувається з урахуванням можливостей розвитку та змін об’єкта та сфери діяльності.
Проектування поділяють на два протилежні за функціоналом типи: пристосування до умов існуючого середовища та перетворення системи. Відповідно до індивідуальних або нових цінностей та умов, у структурі педагогічного проектування виокремлюють психолого-педагогічне проектування освітніх процесів (шляхом навчання, формування та виховання) і соціально-педагогічне проектування освітнього середовища як основи для таких процесів.
Педагогічний проект складається з опису стану об’єкта педагогічного управління, опису його проблем, динаміки переходу з первинного стану в прогнозований, переліку прийомів та засобів впливу на чинники, що визначають стан об’єкта, опису засобів контролю змін, визначення періоду дії проекту та опис засобів усунення недоліків у самому проекті та його результатах.
Характерними особливостями педагогічного проекту є те, що проект описує ще не існуючі об’єкти передбачає єдність теорії і практики організації освітнього процесу цільовою ідеєю його є особистісно-розвивальна взаємодія проект повинен бути реалізованим на практиці проект є нормативним і визначає доступний рівень виконання певних дій.

The system of continuous advancing education is based on the possibilities of creative individualized expression of each of the subjects of the educational process. The advanced nature of pedagogical processes requires appropriate preliminary design. The term of design appeared in the field of technical sciences, architecture, and construction. In modern science design is understood as one of the methodological approaches of modern education, which is based on the preliminary development of the main details of future pedagogical activities. Designing meets the principles of purposefulness, expediency, and efficiency. When designing developers search for an optimal solution to the problem. The design object is a system that consists of logically equivalent or hierarchical subsystems. Designing takes place taking into account possibilities of development and changes of the object and sphere of activity.
Designing is divided into two opposite functional types: the adaptation to the conditions of the existing environment and the transformation of the system. According to individual or new values and conditions. in the structure of pedagogical design there is distinguished psychological and pedagogical design of educational processes (through training, formation, and upbringing) and socio-pedagogical designing of the educational environment as the basis for such processes.
A pedagogical project consists of a description of the status of the object of pedagogical management, description of its problems, dynamics of the transition of the object from the initial state to the predicted, list of methods and means of influence on the factors that determine the status of the object, description of the means of change control, determination of the period of action and a description of the remedies in the project itself and its results.
The peculiarities of a pedagogical project are that the project describes still existing objects involves the unity of the theory and practice of organizing the educational process the target idea is person-development interaction the project must be implemented in practice the project is normative and determines the level of execution of certain actions.

Ключові слова: педагогічне проектування педагогічне управління інноваційна діяльність педагогічний процес.
7. Надєждіна І. Н. Особливості просвітницько-педагогічної діяльності інтелігенції на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
У статті розглядаються особливості просвітницько-педагогічної діяльності інтелігенції на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Активна діяльність інтелігенції Півдня України сприяла облаштуванню професійних шкіл, товариств допомоги, організації тимчасових помешкань для безпритульних, переселенців та робітників, довідкових контор для пошуку роботи. Особливість полікультурного освітньо-виховного простору Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. простежується у тому, що змінюються установки батьків щодо отримання освіти під впливом німецьких, грецьких, єврейських общин щодо навчання дівчат у гімназіях, пансіонах, інститутах. Наголошено, що музеї сприяли створенню у полікультурному освітньо-виховному просторі єдиної соціальної системи, яка сприяла просвітництву, формуванню цінностей і моральних норм особистості, задоволенню певного кола потреб.

The article deals with peculiarities of intelligentsia’s educational-pedagogical activities in the South of Ukraine in the second half of XIX – early XX centuries. The intelligentsia’s activity of the Southern Ukraine contributed to the improvement of the professional schools, aid societies, the organization of temporary housing for the homeless, immigrants and workers, reference offices for job search. The peculiarity of the multicultural educational space of the South of Ukraine in the second half of XIXth – early XXth centuries can be traced in the fact that parents’ regarding changed the education under the influence of German, Greek, Jewish communities in relation to girls’ education in the public schools, boarding schools, institutions. Stressed that Museums contributed to the creation of multicultural educational environment for a single social system, which contributed to education and formation of values and moral norms of an individual to meet a range of needs.

Ключові слова: інтелігенція Південь України освітній простір освіта музеї школи учитель традиції.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
8. Букач М. М., Михальчук В. С. Зниження агресивності у адитивних клієнтів засобами арт-терапевтичних методів в умовах соціально-реабілітаційного центру
У статті розглянуто вплив арт-терапевтичних методів на адитивних клієнтів в умовах соціально-реабілітаційного центру. Визначено та обґрунтовано соціально-психологічні умови подолання агресивності серед адитивних клієнтів за допомогою арт-терапії.

The article considers the influence of the art therapeutic methods to additive customers in terms of socio-reallocing center. Identified and justified the socio-psychological conditions of overcoming of aggression among additive clients using art therapy.

Ключові слова: адиктивні клієнти соцільно-реабілітаційній центр агресивність арт-терапивтичні методи.
9. Костєва Т. Б. Необхідність сучасного викладання у вищих навчальних закладах через розкриття потенціалу особистості викладача та студента
У статті зазначено важливість розвитку особистості викладача вищого навчального закладу під час психолого-педагогічної підготовки особистості студентів відповідно до сучасних вимог та постійне вдосконалення власних методів викладання – перехід від викладення матеріалу до активної зацікавленості на самодисципліну, саморозвиток та прагнення до досягнення власних цілей.

The article highlights the importance of the personality development of a teacher at a higher educational institution in the psychological and pedagogical preparation of the student’s personality in accordance with modern requirements and the constant self-improvement of his own teaching methods – the transition from the presentation of material to an active interest in selfdiscipline, self-development and the pursuit of personal goals.

Ключові слова: саморозвиток внутрішній потенціал самодисципліна відповідаль- ність університет цілі.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
10. Ромакін В. В. Подолання тривожності студентів, що вивчають статистику
У статті представлено огляд досліджень, що зосереджені на статистичній освіті і дають викладачам певні напрямки, які можуть бути використані для зниження ступеню тривожності студентів. Результат може бути застосований для викладання курсів зі статистики в Україні.

This paper presents a review of studies that focus on statistical education and gives teachers some ways which can be used in reducing students’ level of anxiety. The result may be applied to the teaching of statistics classes in Ukraine.

Ключові слова: статистична освіта викладання статистики статистична гра- мотність, стурбованість студентів.
11. Кірей К. О., Солобуто Л. В. Методичні підходи щодо організації навчального матеріалу дисципліни «Моделі і засоби роботи з великими обсягами даних (BIG DATA)»
Розвиток інформаційних технологій призводить до необхідності коригування змісту освіти, насамперед це стосується підготовки ІТ-фахівців у ЗВО. Зокрема, бурхливий розвиток мережевих технологій, технологій накопичення, обробки та зберігання даних, поява нових електронних сервісів і пристроїв, сприяє значному зростанню потоків і обсягів даних, що у свою чергу призводить до розробки і впровадження нових технологій, об’єднаних під загальною назвою «Big Data». У системі вищої ІТ-освіти ці процеси також знаходять своє відображення – з’являються нові дисципліни, зокрема, дисципліна «Моделі та засоби роботи з великими обсягами даних (Big Data) ». Змістовна складова спеціалізованих професійних знань технологій Big Data висвітлена у достатній кількості відповідної літератури. Однак, аналіз процесу підготовки ІТ-фахівців вказує, зокрема, що подання знань технологій Big Data потребує вдосконалення. Метою цієї статті є висвітлення методичних підходів відбору та подання навчального матеріалу щодо технологій Big Data. Методичні прийоми ґрунтуються на специфіці базових етапів навчання та особливостях дисципліни. Запропоновані методичні підходи відбору та представлення навчального матеріалу дозволяють сформувати у студентів уявлення про моделі і засоби роботи з великими обсягами даних, а також необхідне теоретичне і практичне підґрунтя для подальшого вивчення цих технологій.

Development of informational technologies leads to the necessity of adjusting the content of education, and this first of all concerns preparation of IT specialists at universities. In particular, boisterous development of network technologies and the technologies of data collection, processing, and storage contribute to considerable increase of data streams and volumes, and in its turn this results in development and implementation of new technologies united under an umbrella name «Big Data».
These processes are also reflected within the higher IT education system: new disciplines appear, in particular the discipline «Models and means of working with big volumes of data (Big Data) ». The content component of specialized professional knowledge of Big Data technologies is sufficiently covered in corresponding literature. However, analysis of the process of preparation of IT specialists especially indicates that provision of knowledge about the above-mentioned technologies needs to be augmented.
The goal of this article is to cover methodological approaches to choice and presenting of educational materials about the Big Data technologies. The methodological techniques are based on the peculiarities of the basic stages of learning and the specifics of the discipline. The students already possess a sufficient base of theoretical and practical knowledge, the experience of creative search and of independent learning of study materials. This way the study materials should be primarily aimed at understanding of the peculiarities of work with big volumes of data. Theoretical points are illustrated with an example of working with a system that belongs to the Big Data class, a Document Databases MongoDB. Suggested methodological approaches of educational materials choice and presenting allow to shape the students’ understanding of the models and means of working with big volumes of data, as well as the necessary theoretical and practical knowledge for further studying of these technologies.

Ключові слова: професійні знання майбутні фахівці з інформаційних технологій великі обсяги даних інформаційні технології зміст навчання.
12. Андрющенко Н. В. Етапи професійної підготовки майбутніх вчителів словесності в Києво-Могилянскій академії (XIX – початок ХХ ст.)
У статті систематизовано, висвітлено історіографію проблеми, розглянуто роботи різних учених, таких як В. І. Аскоченський, Є. О. Болховітінов, М. О. Булгаков, С. Т. Голубєв, Н. М. Левицька, В. В. Оліфіренко, М. І. Петров, Ф. І. Титов, З. І. Хижняк та ін. стосовно професійної підготовки майбутніх учителів словесності в Києво-Могилянській академії (ХІХ – початок ХХ ст. ). Виділено періоди історіографії проблеми: І період – з 1800 до 1917 рр. – період імперської доби (дореволюційний) представлений працями, що висвітлюють передумови становлення професійної підготовки вчителів словесності в КМА ІІ період – 1920 до 1990 рр. – праці радянської доби, що відображають подальший розвиток професійної підготовки майбутніх учителів словесності в КМА ІІІ період – сьогодення (сучасний), що дає можливість виявлення характеру динаміки професійної підготовки вчителів словесності в КМА досліджуваного періоду, виокремлення періодів її розвитку.

This article systematically, historiography highlights issues considered of different scientists, such as V. I. Askochenskyy, E. O. Bolhovitinov, M. O. Bulgakov, S. T. Golubev, N. M. Levytska, V. V. Olifirenko, M. I. Petrov, F. I. Titov, Z. I. Khizhnyak and others, regarding training of future teachers of literature at the Kyiv Mohyla Academy (nineteenth – early twentieth century). Highlighted periods historiography problem: I period – from 1800 to 1917 – during the imperial era (pre-revolutionary) presented works that highlight the prerequisites of becoming a professional teacher training in literature KMA Second period – 1920 – 1990 biennium. – Labor Soviet era, reflecting the further development of training future teachers of literature in the KMA The thrth period – the present (current), which enables the detection of the nature of the dynamics of teacher training in literature KMA study period, singling out periods of its development.

Ключові слова: професійна підготовка вчитель словесності Києво-Могилянська академія етапи професійної підготовки вчителів словесності.
13. Хмизова О. В. Професійно-комунікативна спрямованість навчання української мови як іноземної у медичному закладі вищої освіти
Багатоаспектне питання професійно-комунікативної спрямованості навчання української мови як іноземної у медичному закладі вищої освіти потребує вирішення комплексу організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних, психологічних та інших завдань. Метою дослідження є пошук інноваційних підходів до навчання української мови (за професійним спрямуванням) як іноземної в умовах кредитно-трансферної системи підготовки майбутніх медиків. Проаналізовано сучасні підходи до викладання української мови як іноземної в контексті дослідження визначено особливості застосування інноваційних підходів у діяльності суб’єктів освітнього процесу – викладача і студентів. Досліджено комунікативний, особистісно орієнтований, індивідуальний та фрактальний підходи до навчання української мови (за професійним спрямуванням) як іноземної студентів-медиків. Визначено, що раціональне поєднання комунікативного, особистісно орієнтованого, індивідуального та фрактального підходів сприяєтиме вдосконаленню наукового і методичного рівня надання освітніх послуг, розвитку мотиваційної сфери студентів-іноземців та їхнє прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

The multidimensional issue of the professional and communicative orientation of teaching Ukrainian as a foreign language in a medical higher educational institution requires the solution of a complex of organizational, educational, methodical, material, technical, psychological and other tasks. The aim of the study is to search for innovative approaches to teaching Ukrainian (for professional purposes) as a foreign language in the context of the credit transfer system of future physicians’ training. Modern approaches to the teaching Ukrainian as a foreign language in the context of the research are analyzed the specifics of innovative approaches using in the activities of a teacher and students are revealed. Communicative, personally oriented, individual and fractal approaches to teaching Ukrainian (for professional purposes) as a foreign language for medical students are studied. It is determined that a rational combination of communicative, personally oriented, individual and fractal approaches contributes to the improvement of the scientific and methodological level of providing educational services and the development of the motivational sphere of international students and their aspiration for independent cognitive activity.

Ключові слова: українська мова (за професійним спрямуванням) як іноземна комунікативний підхід фрактальний підхід фрактал лінгвістичний фрактал.
14. Кіршова О. В. Методичні рекомендації щодо навчання створення професійно орієнтованих проектів у навчанні магістрантів-філологів
У статті надано методичні рекомендації щодо кожної фази та етапу у створенні професійно орієнтованого проекту на основі німецькомовних текстів.

The article defines the methodical recommendations for each phase and stage to create professinelly oriented projects on the basis of texts in German.
Initially, the author specified methodological recommendations for the phase of training in the creation of projects. So, at the planning stage, undergraduate students have to choose the topic of the project, formulate the problem, and the teacher must distribute the texts he has selected in accordance with the chosen subtexts. At the preparatory stage, undergraduates perform professionally-oriented tasks developing a series of exercises for their colleagues. After the presentation phase, the teacher helps the undergraduate students evaluate each other and organizes a discussion of what was best, what were the drawbacks and how they can be eliminated, which is actually the goal of the final stage.
The practice phase in creating projects takes place during pedagogical practice. So at the planning stage, the teacher should inform the master student, according to which student group it is fixed, that the master had time to develop the exercises and design tasks, the selection of texts, and did so taking into account the level of knowledge of the language students of this group. At the preparatory stage, the leader of the practice and the group’s instructor must ensure that the students do not admire the presentation of theatrical, but pay particular attention to their primary responsibilities: training students of the German language. At the presentation stage, the organizer will perform the functions of the organizer. After conducting presentations of student projects at the final stage, it is necessary to help magistrates and students to evaluate and discuss them.

Ключові слова: планувальний етап підготовчий етап презентаційний етап підсумковий етап.
15. Мукатаєва Я. В. Підготовка перекладачів в умовах інтеграції України в загальноєвропейський освітній простір
У статті проведено аналіз сучасного стану системи професійної підготовки перекладачів у вищій школі європейських країн. Значну увагу зосереджено на моделях професійної підготовки майбутніх перекладачів, здійснено аналіз програм їхньої підготовки у Німеччині та перекладацьких школах країн об’єднаної Європи, а також розглянуто основні напрями професійної підготовки фахівців і проблеми, які виникли з розширенням Європейського Союзу. Здійснено фрагментарний аналіз стану підготовки перекладачів в Україні, виокремлено проблеми та визначено шляхи вдосконалення підготовки перекладачів з урахуванням світового досвіду.

The article analyzes the current state of the system of professional training of translators in the European School of Higher Education. Considerable attention is paid to the models of professional training of future translators, the analysis of their training programs in Germany and the translation schools of the United Europe, as well as the main directions of professional training of specialists and problems that have arisen with the enlargement of the European Union. A fragmentary analysis of the state of training of translators in Ukraine has been carried out and some problems have been identified. The author suggests the ways of improving the training of translators in the light of world experience have been identified.

Ключові слова: перекладач навчальний процес освітній ступінь професійна підготовка перекладачів напрями і моделі підготовки перекладачів програми підготовки перекладачів.
16. Малюченко І. О. Обґрунтування методики визначення ставлення особистості до проблемних ситуацій етичного та екологічного характеру в процесі професійної підготовки екологів
У статті приведено та обґрунтовано методику визначення ставлення особистості до проблемних ситуацій етичного та екологічного характеру як вибір між двома альтернативами за допомогою інтерактивного освітнього середовища у формі рейтингової оцінки, що дозволяє визначити рівень змін свідомості студента-еколога у процесі професійної підготовки в університеті.

The article shows and justifies the methodology for determining the attitude of a person to problematic situations of an ethical and ecological nature as a choice between two alternatives by means of an interactive learning environment in the form of a rating appraisal, which makes it possible to assess the level of change in the consciousness of an environmental student in the process of professional training at a university.

Ключові слова: професійна підготовка екологів інтерактивне освітнє середовище рейтингова оцінка інформаційні технології типи культури профіль зміни свідомості.
17. Шапошникова В. В. Використання інтенсивної методики для викладання англійської мови на нефілологічних спеціальностях
Статтю присвячено виникненню й використанню інтенсивної методики для викладання англійської мови. Роль сугестопедії визначається роботою як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях, і вона є надзвичайно важливою, оскільки необхідно використовувати незадіяні резерви свідомості з метою підвищення результативності вивчення англійської мови. Досліджується інтенсивний метод навчання іноземної мови як спосіб опанування мови в умовах ліміту часу при практично необмеженій побутовій, суспільно-політичній та загальнонауковій тематиці.

The article is devoted to the emergence and use of intensive methods for teaching English. The role of a predestone is determined by work on the conscious and the subconscious levels, and it is extremely important, because it is necessary to use unused reserves of consciousness in order to increase the effectiveness of the teaching English. The intensive method of teaching a foreign language as a way of mastering language under the time limit is investigated with almost unlimited household, socio-political and generalscientific subjects.
The intensive methodology is becoming more and more important as more and more people start to study English for their business, official relations and everyday communication. In the modern world, there are reasons and conditions for foreign language communication, as the foreign language serves as one of the main ways of obtaining, learning and accumulation of new information, which has determined the need for possession of all kinds of speech activity.
The main task of the intensive method of teaching a foreign language is to master under the time limit a foreign language as a ways of communication and a means of cognition, to develop skills of understanding the oral speech in a foreign language in a normal (natural) or close to normal pace. The purpose of the intensive method is to teach students the skills of listening and speaking with the using of a large (enormous in comparison with traditional methods) lexical material a short (the shortest in comparison with traditional methods) time.
In examining a foreign language, there is an incredible burden of human memory. A huge wave of unfamiliar sound and letter shapes, unknown morphology and syntax grabs the learner and immerses him into communicative failure. Consequently, memory executes one of the most important and difficult tasks.
In modern methods of teaching foreign languages, it is necessary to search intensive ways of learning that will reduce the time, mental and material cost while mastering the linguistic material, qualitatively changing the efforts of the teacher and students, giving them a rational nature, that is, using the organization of the student’s activity in activization linguistic material to accelerate the process of forming and improving language skills.

Ключові слова: інтенсивний метод сугестія мнемоніка інтерактивний метод.
18. Мкртчян А. Р. Аспекти викладання граматичного блоку на заняттях з іноземної мови (англійська) для студентів-економістів
У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено особливості викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у сучасних умовах розвитку суспільства, розкрито сутність методів викладання іноземної мови, які необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої мети.

The article defines the objectives and content of professionally-oriented training, the features of teaching English to students of economic specialties in modern conditions of development of society, the essence of foreign language teaching methods which are necessary for the successful conduct of the classes and achieve your goal.

Ключові слова: граматика сучасна граматика граматична компетенція граматичні норми лексичні норми вміння знання.
Фізична культура в університетах України: основа відродження здорової нації
19. Андрющенко М. І., Маєр В. Я., Кураса Г. О., Конопляник О. В., Бойченко О. В., Мещеряков М. В. Історія виникнення волейболу в Миколаївській області
Авторами вперше розглянуті питання становлення волейболу в Миколаївській області. Описано і синтезовано згадки про волейбольні турніри і їхні результати, які проводилися в цей період. У дослідженні висвітлені видатні тренери, які зробили великий внесок у розвиток волейболу не тільки на Миколаївщині, але й в Україні і на території колишнього СРСР. Це підтверджують успішні виступи в численних іграх, які висвітлювалися у періодичних виданнях того часу. Історичні дані, які зібрані авторами, можуть бути використані студентами і викладачами вищих навчальних закладів під час вивчення предметів з історії фізичної культури і спорту, а також для проведення більш глибоких досліджень, присвячених окремим спортсменам і тренерам, які зробили значний внесок у становлення і розвиток такого виду спорту як волейбол.

The main questions of the formation of volleyball in the Nikolaev oblast were discussed in the article. The mentions of volleyball tournaments, that were held in that years and their results were described and synthesized. This investigation represents outstanding coaches, who made a great contribution to the development of volleyball not only in Nikolaev, but also in Ukraine and at the territory of post–Soviet land. It is confirmed by successful participation in numerous games, which were mentioned in periodicals of that time. The historical facts which were collected by the authours can be used by students and teachers at high educational institutions while studying the subjects of Physical Education’s History and Sport, and also for deeper researches devoted to particular sportsmen and coaches who made a considerable contribution to the formation and development of the volleyball’s history.

Ключові слова: історія волейбол команда чемпіонат друга ліга Миколаїв тренер.
20. Кураса Г. О., Андрющенко М. І., Маєр В. Я., Конопляник О. В., Мещеряков М. В. Розвиток футболу на Миколаївщині в перші післявоєнні роки
У статті розглянуті питання відродження футболу в Миколаєві після Другої Світової війни. Описано і синтезовано згадки про перші футбольні матчі, що відбулися вже в 1944 році, одразу після звільнення міста від окупації. На прикладах наочно показано відродження миколаївського футболу, його вихід на всесоюзну арену і виступи в чемпіонатах України, зроблений аналіз виступу Миколаївської команди в чемпіонатах УРСР та СРСР, висвітлені події в обласному та юнацькому футболі Миколаївської області. Історичні дані, які зібрані авторами можуть бути використані студентами та викладачами вищих навчальних закладів при вивченні предметів з історії фізичної культури та спорту. У статті висвітлено необхідність нових наукових підходів, історичного осмислення подій, безпосередньо пов’язаних з футболом.

The article shows problems of football revival in Mykolaiv after the Second World War. It described and synthesized mention about first football matches which were hold in 1944 after liberation of the city from occupation. The examples clearly show the revival of Mykolaiv football, its exit to the all-Union scene and appearance in the Ukrainian championships, the analysis of the demonstration in the Ukrainian SSR and USSR championships, also highlight events in regional and junior football in the Mykolaiv region, the historical facts which were collected by the authors can be used by students and teachers at higher educational institutes while studying the subjects of Physical Education’s History and Sport. The article reveals the necessity of new scientific approaches, historical judgment of events which are directly related to football.

Ключові слова: гол тренер стадіон м’яч перемога сезон поразка господарі поля гравець.
21. Бондаренко І. Г., Дзюбан О. В., Мінц М. О., Бондаренко О. В. Дисципліна «Професійна майстерність учителя фізичного виховання» в підготовці майбутніх фахівців у галузі фізичної культури
У статті акцентується увага на негативні моменти у системі підготовки вчителів фізичного виховання: переважання теоретичного навчання над практичним відсутній стійкий інтерес до професії, професія вчителя фізичного виховання не є пріоритетною. У результаті опитування 47, 06 студентів відмітили, що діяльність вчителя фізичного виховання має свою специфіку: більшою мірою потрібно застосовувати індивідуальний підхід, володіти методами діагностики здоров’я. Планом підготовки бакалаврів з фізичної культури передбачено викладання дисципліни «Професійна майстерність учителя фізичного виховання», обсяг – 120 год, з яких 15 год – лекційних, 45 год – практичних, решта годин – самостійне вивчення матеріалу. Вся робота студентів за семестр оцінюється у 100 балів, з яких 30 балів – залік, 70 балів нараховується за самостійні та модульні контрольні роботи, реферати, аналіз наукових статей, презентацію «Інновації у фізичному вихованні», складання плану конспекту інноваційного уроку з фізичного виховання. Вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання може відбуватися шляхом оновлення навчальних планів, посібників, навчально-методичних комплексів.

By the decree of the President of Ukraine, «Motor activity – a healthy lifestyle – a healthy nation» was approved as the National Strategy for Motor Rehabilitation in Ukraine until the year 2025. (09.02.2016). The necessity for increasing motor activity for the youth is emphasized. This is thereby connected to an increase in level of training quality within pedagogical personnel, in relation to teachers of physical education.
In recent years, a number of dissertations were conducted on improving the efficiency of training teachers of physical education. A few of these dissertations were produced by N. I. Stepanchenko (2017), I. V. Shapovalova (2016). The negative moments in the preparation system for pedagogical personnel are revealed as the following: the predominance of theoretical instruction in relation
to practical activities difficulties surrounding the adaptation of young teachers in physical education prior to independent work within general schools lack of interest within this profession showcases it is no longer a priority.
Own preliminary research (2017) made it possible to find that only a small number of students consider the discipline «Professional Skills of the Physical Education Teacher» as one of the leading disciplines. These results further contribute to the development of the professional competences.
A survey was conducted using the students of the Black Sea National University, named after Petro Mohyla (n = 51) to determine the readiness of future teachers within physical culture, in order to carry out their professional activities.
Almost 95 of the participants responded to the most important professional skills. The skills mentioned for future teachers within physical education during the study at the university include the ability to both compile with a blueprint for the lesson, and conduct lessons of physical education with junior, middle and senior classes. Almost half of the students (47.06 ) noted that the activities relating to teachers of physical education have its own specific skill set: it is necessary to apply an individual approach, pay attention to the level of physical preparedness of the child, and have methods of health diagnosis health.
About 20 of the students said that it is necessary to maintain a good physical form for the purpose of high-quality exercises during the lesson. Every fourth student noted that teachers within physical education should for example, have modern knowledge about athletes’ performances, and the formation of motivation for children to take up sports. 7.84 of respondents indicated that the teacher of discipline «Physical education» should have a sports rank or a sports title. Almost 73 of students believe that it is necessary to create conditions to stimulate interest in professional self-improvement in the field of physical culture.
The plan for preparation of bachelors in physical education provides teaching in «Professional Skills of Physical Education Teacher», volume – 120 years, of which 15 years – lectures, 45 hours – practical course, the remaining hours – independent study of the material. All work of students for a semester is estimated at 100 points, of which 30 points – a score. The other 70 points are awarded for independent and modular control papers, abstracts, analysis of scientific articles, presentation «Innovations in physical education», compilation of the plan of the summary of the innovative lesson on physical education.
Considerable attention is paid to research work: analysis of abstracts of dissertations in the field of physical education, articles in professional editions in recent years, studying methods of pedagogical research. Improvement of the system of professional training for future teachers within physical education in higher education institutions can be accomplished by updating the programmedmethodical provision of training, in particular discipline «Professional Skills of Physical Education Teacher»: curricula, manuals, educational and methodological complexes.

Ключові слова: дисципліна учитель фізичного виховання інновація практика університет.
22. Дзюбан О. В., Вербицький В. О., Ісаєнко М. В., Бондаренко О. В. Сучасні погляди на виховання витривалості у студенток під час оздоровчо-рекреативних занять
У статті представлено огляд наукової літератури, досліджено та проаналізовано сучасні погляди фахівців з фізичного виховання і спорту на виховання витривалості у студенток. Кожен з авторів намагався розробити власну методику тренування витривалості, застосувати новітнє обладнання та технології. Багато з викладених досліджень мали успіх. Авторами зроблено висновки щодо сучасних підходів та їх практичного використання в системі фізичного виховання вишів.

The article presents the review and analysis of literature about training of endurance for students during the healthimproving recreation activities. Endurance is an important component in any kind of physical work. It helps to achieve better results during the doing fitness and other types of physical activities. In some cases, the quality of the indicators depends on the endurance, for example while taking a walk and jogging. Also, trained endurance helps to the body faster resume after work. The young generation should grow healthy and develop and improve the oneself physical qualities, catch the moment of the most effective age for this. The scientists to accent attention that developing of physical qualities is most appropriate in age-old periods of rapid development of the organism. In his opinion, great importance in the development of programs for the physical development of students must be devoted to the development of strength and endurance, it is established that people with an optimal level of these qualities are significantly less susceptible to cardiovascular disease, lung disease, obesity and diabetes. That is why the problem of training physical endurance, especially among students, becomes so relevant and requires the further development of physical education programs from the side of trainers and teachers to improve and find new ways in the direction of physical preparedness of girl-students, including taking them into consideration as future mothers and a model of beauty and youth. To better understand this question, you need to analyze the attitude of modern researchers for the solving this problem, so we have analyzed more than 20 modern scientific sources, among which there are both native and foreign authors. The new aspect, revealed in term of training the endurance of students, revealed extremely important in our investigation. Generally, the endurance of muscles greatly affects general endurance, strength, heart and daily human activity. This question can be taught at the universities on the physical education lectures, for which teachers would select several hours per semester. That would be enough to inform students about the benefits of endurance training and attract more young people to a healthy lifestyle. So, during the meaningful review and analysis of articles on the topic of training endurance of the students, the following conclusions are made: in Ukraine and abroad this topic is rather investigated, there are articles of various direction for the development of endurance, for example, for the karate enthusiasts, the athletes, the wrestlers, the students and students not involved in sports, visitors to the fitness room, etc. each of the authors tried to develop their own training method endurance, many of which have had great success. It is a great contribution to development of this branch of physical education The students have a great choice of methods of endurance and useful exercises that can help not only in physical education, but also be helpful in life – thanks to the endurance training the patience increases, the resistance to stress appears, the immunity strengthens thanks to a study of the work of American authors, we know that, thanks to endurance training the organism produces the ability to use fat as the main "fuel". The endurance trainings strengthen the immune system, increase the energy, raise the efficiency of exercises and develop mental concentration.

Ключові слова: витривалість студенти тренування методи дослідження аеробні вправи.
23. Шуст О. М., Вербицький В. О., Конопляник О. В. Перспективи розвитку та проблеми фізичного виховання студентів у системі вищої освіти
У статті розкриваються перспективні напрямки розвитку та наявні проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах України. Окреслюються можливі шляхи підвищення мотивації у студентів до самовдосконалення через засоби фізичного виховання. Окрім того, у статті висвітлюється доцільність впровадження в навчальний процес нових методів фізичного виховання. До того ж, наявність кризових явищ в Україні теж значним чином впливає на саморозвиток молодої людини, зниження мотивації та зменшення рухової активності студентів.

The article highlights the expediency of introducing new methods of physical education into the educational process, reveals the perspective directions of development and the existing problems of physical education of students during studying in higher educational institutions in Ukraine. In addition, possible ways of increasing the motivation of students to self-improvement through physical education are outlined. In this study, it is important to study the prospects of development and identification of problems of physical education in the system of higher education.
An important point in the system of higher education in Ukraine regarding the development of physical education of students is to stimulate and increase the interest and motivation of students to study physical culture during higher education. One of the methods of activating the motor activity of students is to study all their skills in motor work, as well as to explain the influence of physical culture on vital functions of the body. It should be added that the activation of physical culture and sports activities of student youth during studying at a higher educational institution is also influenced by both economic and social and emotional and psychological factors. That is, we can conclude that only under appropriate external and internal conditions, student youth will show a desire and interest in physical education and sports, both during and outside of the educational institution.
It is worth pointing out that the content of educational material on physical education in the higher education system requires the use of the latest modern methods and technologies that, with the help of recreational and training exercises, would meet the modern needs of the younger generation.
Thus, one should conclude that an important element of the educational system in the field of physical education of students is the introduction of scientifically substantiated recommendations in the daily life of a rational mode of work, rest, motor activity for the development of healthy lifestyle habits.

Ключові слова: молодь навчання рухова активність студенти спорт фізичне виховання.