Університетська освіта
1. Мещанінов О. П. Синергія у єдності принципів організації сталого розвитку університетської освіти
Єдність принципів організації університетської системи освіти є фундаментальною основою класичного університету вже багато століть. Саме модель класичного університету виступає тим взірцем, за яким відбувається концептуальне оцінювання університетів. Визнання університету та статусу його випускників. Саме єдність народжує той феномен якості, довіри, цінностей та поваги, що не є простою сумою окремих принципів, а є визначальною синергетичною сумою. Феномен синергії єдності принципів організації університетської системи освіти і висвітлюється у статті.

The unity of the principles of the organization of the university system of education has been the fundamental foundation of the classical university for many centuries. It is the model of the classical university that serves as the model for the conceptual evaluation of universities. Recognition of the university and the status of its graduates. It is unity that gives birth to that phenomenon of quality, trust, values and respect, which is not a simple sum of individual principles, but is a determining synergetic sum. The phenomenon of synergy of the unity of principles of organization of the university system of education and covered in the article.

Ключові слова: університетська система освіти єдність принципів організації си- нергія єдності феномен якості довіри цінностей та поваги сталий розвиток моде- лювання динамічних систем цикл розвитку.
2. Гришкова Р. О. Від дорожньої карти – до реальних змін в українській освіті
У статті йдеться про основні положення Дорожньої карти реформування вищої освіти України (автор – С. Квіт, 2018). Розглянуто питання щодо автономії університетів, підвищення якості підготовки фахівців у вітчизняних закладах вищої освіти, наступності середньої та вищої освіти. Проаналізовано перепони на шляху до реальних змін в українській системі освіти. Запропоновано способи подолання перешкод у забезпеченні відповідності вітчизняної освіти європейським стандартам.

The article deals with the problems in Ukrainian higher education and is devoted to the debating aspects of the educational reforms in our country. It is based on the content of the «Road Map of reforming Ukrainian higher education» written by professor S. Kvit and presented on the official site of Minister of Education and Science of Ukraine. The latest state documents (Laws of Ukraine «About higher education» – 2014 and «About education» – 2017) which regulate education in Ukraine are mentioned in the article. It touches upon some questions of succession of secondary and higher education from the viewpoint of the «New Ukrainian School» conception. The autonomy of universities as well as the quality of higher education are under the author’s consideration.
S. Kvit in his «Road Map» regards the absence of universities’ autonomy as one of the serious reasons for poor quality of our
higher education. We share his idea and consider the quality of education a very complicated problem depending on numerous factors. Among them are: obsolete lecture-seminar system of teaching, students’ unwillingness to work hard independently, absence of motivation, professional qualification of university professors, etc. Competitiveness of our universities’ graduates on the labor market and some reasons for its weakness are analyzed in this research. The author concentrates her attention on prevailing of
knowledge centered approach to teaching in our higher school while studying at the best world universities is based on the competence approach. It combines knowledge with practical skills of its usage in students’ activity. Besides our students cannot work in a team, often have poor communication skills, weak leadership quality. They are not ready to cooperate with representatives of other nationalities and have a lot of traditional superstitions.
In the Road Map «spontaneous massovization» (S. Kvit, 2018) of higher education in Ukraine is mentioned by its author as a negative factor for bettering the situation in our educational system. We partly share his idea regarding this event as one of the
consequences of the Soviet education when it was rather difficult to enter a university or an institute for village schools leavers. At the same time we agree that «massovization» is a result of social and economic problems in the country when young people after finishing school cannot find work without practical experience and variants of their choices are rather limited.
Real changes in Ukrainian higher education are connected not only with adoption of new state documents and financing reforms but also with positive shifts in administrating university activities, strengthening requirements to students’ academic competences, implementation of active university autonomy with all its demands. Independence in thinking and creative attitude to learning should replace traditional approaches to studying. Students should be given the right to choose academic disciplines and the form of education.
Modern communication technologies are to be used to stimulate students for self education and development of personal qualities necessary for successful professional activity in future.
We evaluate the Road Map of reforming Ukrainian higher education by professor S. Kvit as an important result of a serious research and a considerable contribution into real changing of existing educational system. We are confident it will stimulate state officials, scientists and the community activists to concentrate attention on the pluses and minuses of educational reforms in Ukraine and provide for their quicker implementation.

Ключові слова: Дорожня карта реформування вищої освіти України зміни якість освіти автономія університетів наступність в освіті.
3. Кутковецький В. Я. Аналіз лінгвістичних систем
У наш час лінгвістичні системи (ЛС), під якими розуміємо лінгвістичний опис інтелектуальних систем прийняття рішень, політологію, економіку, соціологію, та ін. науки, свої основні ідеї описують у вигляді візуалізованих на площині геометричних «лінгвістичних образів». Метрики осей координат ЛС мають властивості, які виділяють їх серед осей координат «чистих» математичних наук, що дозволяє розглядати ЛС як окремий напрямок аналізу в математиці: числові значення протилежних полярних сутностей для однієї лінгвістичної координатної осі замість знаків «±» можуть мати однакові знаки без втрати ортогональності до всіх осей лінгвістична змінна однієї осі координат ЛС може бути складовою згорнутих змінних інших осей координат тієї ж самої ЛС лінгвістична змінна однієї осі координат ЛС може охоплювати ряд змінних та ряд сукупностей нечітких універсумів фізично різних об’єктів, які характеризують стан ЛС, можуть входити у склад змінних інших осей і поступово змінюються вздовж осі координат на свої протилежні сутності ЛС дозволяють використовувати також числові осі координат (із застосуванням знаків «±» та з відповідним тлумаченням метрик). Наведений геометричний аналіз лінгвістичних систем (ГАЛС) спрямований на удосконалення прогнозування їх станів та візуалізацію їх рішень при довільному збільшенні кількості вхідних лінгвістичних, числових, якісних і згорнутих даних.

Currently, the linguistic systems (LS), by which we understand linguistic description of intellectual decision-making systems, political science, economics, sociology and other sciences, whose basic ideas regarding the analysis of their states are described in the form of geometric «linguistic images» visualized on the plane. The metrics of the LS coordinate axes have properties that distinguish them among the axes of the coordinates of the «pure» mathematical sciences, what makes it possible to treat LS as a separate direction of analysis in mathematics: the numerical values of the opposite polar entities of one linguistic coordinate axis may have the same signs instead of the signs «±» without loss of orthogonality to all axes, the linguistic variable of one axis of the LS coordinates can be a composite of the collapsed variables of other axes of coordinates of the same LS the linguistic variable of one axis of the LS coordinates can include a number of variables and a sets of fuzzy universes with physically different objects, which characterizes the state of the LS, can be part of a series of axes and gradually changes along the axis of coordinates to its opposite essence LS permit to use numerical axis of coordinates (using the signs «±» and with the corresponding interpretation of metrics). The above geometric analysis of linguistic systems (GALS) is aimed at improving the forecasting of their states and visualization of their solution with an arbitrary increase in the number of incoming linguistic, numerical, qualitative and collapsed data.

Ключові слова: візуалізація об’єктів багатовимірного простору одновимірна аналітична геометрія лінгвістичні змінні лінгвістичні системи.
4. Болюбаш Н. М. Освітнє інформаційне середовище як засіб інтенсифікації навчального процесу у вищому навчальному закладі
Стаття присвячена педагогічним аспектам інтенсифікації навчального процесу з використанням можливостей сучасних освітніх інформаційних технологій шляхом формування освітнього інформаційного середовища вищого навчального закладу. Досліджено підходи до побудови та установлено компонентний склад освітнього інформаційного середовища, спрямованого на інтенсифікацію навчального процесу у вищому начальному закладі.

The article is devoted to pedagogical aspects of the intensification of the educational process using the possibilities of modern information technologies by forming the educational information environment of a higher educational institution. The approaches to the construction have been explored, the component composition of the educational information environment aimed at intensifying the educational process in a higher educational institution.

Ключові слова: освітнє інформаційне середовище інтенсифікація навчального процесу система LMS Moodle.
5. Бухнієва О. А., Банкул Л. Д. Вектор інноваційної самореалізації викладача в його педагогічній та науковій діяльності
У статті розглядаються основні вектори інноваційного саморозвитку сучасного викладача, чинники і напрями його самоствердження в педагогічній та науковій діяльності.

The article reviews the main innovative approaches to studying the phenomenon of selfidentity. Factors are determined selfidentity, analyzed ways of ensuring of self-identity formation in the context of professional education.

Ключові слова: саморозвиток самореалізація чинники саморозвитку особистості інноваційний підхід.
6. Костєва Т. Б. Вплив ментального здоров‟я на життєдіяльність особистості
Статтю присвячено висвітленню методів підтримки ментального здоров’я та способів уникнення його хворобливості. Проводиться аналіз сутності поняття ментального здоров’я, його значення та роль в особистому та суспільному житті людини. Проведений теоретичний аналіз проблеми впливу ментального здоров’я на життєдіяльність особистості, проаналізовано використання методів підтримки ментального здоров’я, що дає можливість людині реалізувати свій власний потенціал, вносити вклад в життя своєї спільноти.

The article is devoted to the coverage of methods for maintaining mental health and ways to avoid its morbidity. An analysis of the essence of the concept of mental health, its significance and role in the personal and social life of a person is carried out. The theoretical analysis of the problem of the influence of mental health on the vital activity of the individual is carried out, the use of methods of supporting mental health, which enables a person to realize his own potential, contributes to the life of his community.

Ключові слова: ментальне здоров’я психологічне здоров’я розвиток особистості гармонійна особистість.
7. Остафійчук О. Д. Майбутні лідери в інноваційному освітньому середовищі
Нагальні питання глобалізації сучасного світу змушують дивитися на процес навчання з різних аспектів. Взаємодія викладача і студента є необхідною, для того щоб набути нових навичок особистого розвитку. Таке сприйняття навчального процесу є ключовим для тих, хто готовий змінювати свій підхід і будувати нові відносини для більшої взаємодії. Таким чином, викладач набуває нового досвіду, необхідного для розвитку плідної співпраці. Адаптуючись до змінних обставин, викладач демонструє свою професійну адаптивну гнучкість і бажання вносити зміни для формування майбутніх фахівців, експертів, що роблять свій внесок для формування нового способу процесу навчання.

The world is changing and global issues make people reconsider their view on the process of learning, teaching and acquiring new soft skills. Importance of collaboration for students as future leaders is crucial. Students and teachers collaborate to build mutual beneficial relationship. It is a key element for teachers to accept challenges of the modern society and changing conditions to contribute to forming future experts with well-developed soft skills. Being active participants in the process of teaching and learning both parties contribute to the new mode of studying where flexibility meets the real world.
Students become and feel a part of the community and the sense they belong to a bigger process of creating competitive experience while acquiring necessary life skills. This learning strategy is mostly focused on the needs of a student to be well-rounded and not to forget about work-life balance in order to better prepared for an increasingly diverse and complex future work environment.
They gradually become to understand that they are equal participants in the process of discovery, innovation and learning through and from mistakes. There is strong evidence that active learning methods enhance the effectiveness of teaching and instruction in a way that communicates deep understanding of concepts. Such interactive techniques also make learning more engaging, challenging, authentic and satisfying. Active learning requires high quality interactions between the student and the academic, and between the student and their learning material.
Modern pedagogy in higher education regards students as active agents who contribute to the development of a responsible sense of being a community part. They actively shape their own experience. Digital and online technology fundamentally enriches the nature of the classroom.

Ключові слова: інноваційний освітнє середовище навчання взаємодія синергія викладання майбутні лідери.
8. Діордієва А. В. Теоретичні засади підготовки студентів до міжкультурної взаємодії у поліетнічному середовищі закладів вищої освіти в Україні
Автор статті детально аналізує фактори, які можуть перешкоджати успішній міжкультурній взаємодії між українськими та іноземними студентами, а також виокремлює особuстісні якості, які студенти повинні мати для того, щоб міжкультурна взаємодія була корисною та продуктивною для обох сторін. Серед теоретичних засад міжкультурної підготовки автор особливо наголошує на необхідності впровадження принципів полікультурної освіти в освітню практику.

The author scrupulously analyzes the factors that may interfere with the successful intercultural interaction between Ukrainian and foreign students. Besides, the article highlights the specific qualities that students must possess in order for intercultural interaction to be mutually beneficial and enjoyable for both parties. Among the theoretical principles of intercultural training, the author emphasizes the need to introduce and implement the principles of multicultural education into Ukrainian university practices. The article accentuates the students’ need for self-awareness since all intercultural communicants are complex cultural creatures, and their beliefs, values, assumptions and communication preferences are the product of their cultural heritage. Another quality that the author points out is empathy that helps students to realize that the representatives of the out-groups are also complex creatures, whose actions are conditioned by deeply rooted cultural values and beliefs. In the case of misunderstanding, intercultural communicators should be looking for reasons of incomprehensible or abusive behavior in the culture of the group that they are interacting with among other significant essential behaviours is collection and analysis of information. Intercultural communicants should identify hidden cultural assumptions in order to understand how culture shapes perceptions, expectations and behavior of all involved groups. Finally, interpretation and transformation of information are also indispensable for a quality intercultural interaction. The readiness for successful intercultural interaction is largely determined by the ability of a person to clearly distinguish observation from interpretation. Interpretation of actions and words of representatives of other cultures should be carried out only in the paradigm of their own ethnic culture. Constant awareness of cultural differences will help to avoid aggression, the main cause of which is always a misunderstanding.
On the other hand, a clear awareness of one’s own cultural-national consciousness also appears to be a prerequisite for achieving a sufficient level of cultural awareness, without which intercultural interaction is impossible. Cultural educatedness implies mastering the necessary background knowledge and peculiarity of target discourse, allowing any bearer of culture to respond accordingly and understand foreign cultural meanings.
The author also focuses on the challenge of implementing the principles of multicultural education into wider practices of Ukrainian universities. The need for this implementation is explained by the growth of ethnic and racial consciousness of people migration processes, student mobility, all of which greatly enhance intercultural contacts. Besides, world globalization doesn’t only change the economy, but also influences the general process of intercultural relations while the expansion of international cooperation that boosts the dialogue between nations and their cultures. All of theses processes allow the peoples to come closer and erase territorial, linguistic, religious, and cultural barriers.

Ключові слова: міжкультурна взаємодія національна свідомість полікультурна освіта.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
9. Букач М. М., Петренко Н. С. Соціальна реабілітація чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ
У статті розкрито теоретичні засади соціальної реабілітації чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ, показано заклад, який спрямований на соціальну реабілітацію колишніх ув’язнених. Доведено необхідність у працевлаштуванні та зниженні конфліктності у цієї категорії клієнтів. Наведено результати дослідно-експериментальної роботи.

The article describes theoretical principles of the social rehabilitation of the men released from penal institutions, shows the institution aimed at social rehabilitation of former prisoners.
The necessity is well-proven for employment and decline of conflict at this category of clients. The results of the experimental work shown.

Ключові слова: соціальна реабілітація професійна реабілітація пенітенціарні установи чоловіки звільнені з пенітенціарних установ мотивація.
10. Клименюк Н. В., Козак Д. М. Профілактика торгівлі людьми в діяльності державних установ
У статті проаналізовано методи профілактики торгівлі людьми. Ця проблема з одного боку, зачіпає права людини, торкається питань міграції населення, пов’язана із організованою злочинністю і корупцією, а з другого – потребує як скоординованих дій правоохоронних органів між собою, так і здійснення спільних оперативно-розшукових дій з правоохоронними органами зарубіжних країн, узгодження з ними процесуальних процедур. Необхідно констатувати, що через свою новизну, відсутність відповідних знань та напрацьованого досвіду, проблема торгівлі людьми недостатньо комплексно досліджена в Україні і має певні прогалини як в нормативно-правовому регулюванні, так і в організаційно-управлінському забезпеченні її протидії.

The article analyzes the prevention of trafficking in human beings. On the one hand, it touches upon human rights, touches on the issues of population migration, connected with organized crime and corruption, and, on the other hand, requires both coordinated actions of law-enforcement bodies of Ukraine among themselves, as well as carrying out joint operative-search operations with law enforcement agencies of foreign countries, agreeing with them procedural procedures. It should be noted that due to its novelty, lack of relevant knowledge and experience gained, the problem of trafficking in human beings is not sufficiently investigated in Ukraine and has certain gaps both in the legal regulation and in the organizational and managerial provision of its counteraction.

Ключові слова: торгівля людьми соціальний захист профілактика соціальна профілактика продаж «живий товар».
11. Шеїна О. О. Важливі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти
Стаття присвячена важливим аспектам професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Автор розглядає соціальну роботу у двох напрямках: як вид професійної діяльності та як навчальну дисципліну, а також робить акцент на багатопрофільному характері соціальної роботи та практичному професійному навчанні соціальних працівників.

The article is devoted to the important aspects of the training of future social workers. The author considers social work in two directions: as a kind of professional activity and as an academic discipline, and also emphasizes the multidisciplinary nature of social work and practical vocational training of social workers.

Ключові слова: професійна підготовка соціальні працівники соціальна робота навчальна дисципліна практика.
12. Співак Я. О. Різновекторність аналізу проблеми формування професійної компетентності соціального працівника
У статті проаналізовано проблему формування професійної компетентності соціального працівника у форматі різновекторності, акцентовано увагу на наукових позиціях провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Показано інтегративність, міждисциплінарність означеного феномена. Виокремлено роль і значущість компетентності у професійному полі формування професійної компетентності соціального працівника. Розглянуто розуміння концепту «комунікативна компетентність» у тлумаченнях сучасних науковців та його функції у підготовці майбутнього соціального працівника.

The article analyzes the problem of forming the professional competence in a social worker in the format of a multi-vector nature with the emphasis it placed on the scientific positions of leading native and foreign researchers. Described the interdisciplinarity and multidisciplinary character of this phenomenon. The role and importance of competence in the professional field of forming the professional competence of a social worker are singled out. The understanding the concept "communicative competence" in the interpretations of modern scientists and its function in the preparation of the future social worker is considered. This competence, moreover, is integral with attitudes, values, and motivations concerning language, its features and uses, and integral with competence for, and attitudes toward, the interrelation of language with the other code of communicative conduct.

Ключові слова: компетентність професійна компетентність комунікативна компетентність різновекторність міждисциплінарність.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення іншомовної підготовки
13. Мкртчян А. Р. Особливості використання круглих столів та проектної діяльності у процесі іншомовної підготовки студентів-економістів
Стаття присвячена аналізу особливостей використання інтерактивних методів у процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів. Автор підкреслює необхідність використання методів проектної діяльності та круглих столів під час практичних занять з іноземної мови. Виділено специфічні особливості організації проектної діяльності та круглих столів студентів-економістів у процесі іншомовної підготовки.

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of interactive methods usage in the process of future economists’ foreign language training. The author emphasizes the need for methods of project activity and round-tables during seminars on a foreign language. The specific features of project activity and round-tables of future economists in the foreign language training process are distinguished in the article.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання проектна діяльність круглі столи іншомовна підготовка майбутніх економістів.
14. Артюхова О. В. Проблемні питання іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей
Статтю присвячено постановці та вирішенню проблемних питань навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей. Автор вважає невиправданим перевантаження студентів-нефілологів тонкощами англійської граматики і зосереджує увагу на необхідності наповнювати їхній вокабуляр професійною лексикою та розвивати навички фахового спілкування. Замість переказу текстів на заняттях бажано вчити написання ділових листів, оформлення їх відповідно до стандартів комунікативної поведінки країни-отримувача. Більше уваги необхідно приділяти веденню ділової документації, написанню резюме, звітів, заповненню анкет, укладанню договорів, прийнятим у ділових колах формулам звертання, вибачення, перепитування, уточнення тощо.

The article is devoted to the formulation and solution of problematic issues of teaching professional English language students of non-philological specialties. The author considers unjustified overload students nefilolohiv intricacies of English grammar and focuses on the need to replenish their vocabulary and develop professional vocabulary skills of professional communication. Instead, the transfer of texts in the classroom desirable to teach writing business letters, design them according to the standards of communicative behavior of the recipient country. More attention should be given to conducting business documents, writing briefs, reports, filling out forms, contract, accepted in business circles formulas address, forgiveness, perepytuvannya, refinement and more.

Ключові слова: навчання професійної англійської мови студенти нефілологічних спеціальностей зміст методи види навчальної діяльності.
15. Демиденко А. І. E-learning у підготовці студентів-нефілологів до іншомовної практичної діяльності
Стаття присвячена іншомовній підготовці майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей за допомогою засобів електронного навчання. Обрано напрями навчання іноземним мовам засобами електронного навчання, розкрито потенціал мобільних технологій для освітнього процесу. Доведено, що використання засобів електронного навчання в освітньому процесі, в тому числі використання різнотипних мобільних додатків, покращує навички студентів у вивченні мови, сприяє росту їх комунікативних компетенцій.

An article is devoted to the issue of teaching of the future specialists in different fields on the principles of e-learning. The elearning teaching directions of the foreign languages are selected, the pedagogical potential of mobile technology teaching of the foreign languages is shown. Using e-learning means in the educational process showed that they improve students’ skills in learning, growth level of knowledge, develop generalized skills of using English in different activities, increase the competitiveness of the graduates in the labor market.

Ключові слова: eлектронна освіта дистанційна освіта ІКТ мобільні додатки.
16. Диндаренко О. А. Особливості інтегрованого навчання професійної англійської мови майбутніх юристів
Стаття присвячена вивченню особливостей інтегрованого навчання як одного з засобів ефективного викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам нефілологічних факультетів, в особливості юристам,в контексті сучасних змін у системі вищої освіти.

The article is devoted to studying the peculiarities of the principle of integrational technologies in teaching professional English to the students-lawyers. The research involves the use of the modern approaches in foreign-language teaching in higher educational establishments to the non-philological students. In the modern system of higher education forein-language competency includes the ability of a student-graduate not only to put to use their acquired knowledge and skills in the native country but abroad aswell. The proposed approach of integral principle of learning English as a professional language of the future lawyers will enable them to successfully pass their international certificate exam ILEC. This certificate highly identifies the knowledge of a professional English language in the sphere of law. This guarantees employment of the lawyers-graduates even in foreign European English-speaking countries and gets them ready for the future successful professional legal activity and intercultural communication. The principle of use of integration technologies involves the combination of the knowledge of a number of disciplines in studying English for law. These subjects include country-studies, culture, religion, history, traditions and customs of different countries while teaching English for Law. This could be achieved on the block, credit-module basis in studying system, while the levels of competency in English, Law and Country-Studies should be correlated. During their lessons-periods the students participate in role-plays, make dialogues and organize brainstorms on the topics from their professional sphere of activity which will further help them get easily adjusted to the similar real-life situations and get rid of the foreign language fear in communication, get a higher level of competency in unexpected situations both on the social and legal issues. This principle gives students a strong stimulus and motivation in learning English as their professional foreign one. The effectiveness of studying could be reached through the use of different tables, block-schemes and projects’ approach. Making presentations gets students more professionally involved and educated in the sphere of the proposed topic, inspires them to express their knowledge and ideas more clearly and directly, without the fear of taking a speech in public, perfects and improves their oratory skills.

Ключові слова: оптимізація професійна освіта англійська мова право професійно орієнтована лексика міжкультурна комунікативна компетентність майбутні юристи.
17. Кіршова О. В. Критерії вимірювання рівня сформованості навичок говоріння майбутніх викладачів німецької мови
У статті визначено критерії вимірювання рівня німецькомовних вмінь магістрантів та студентів у монологічному та діалогічному мовленні. Запропоновано шкалу оцінювання.

The article defines the criteria for measuring the level of German-language skills of undergraduates and students in monologic and dialogical speech. The scale of estimation is offered.

Ключові слова: критерії оцінювання монологічне мовлення діалогічне мовлення.
18. Колотій Н. В. Формування мотивації та професійної спрямованості студентів у процесі вивчення іноземних мов
У цій статті розглянута проблема мотивації студентів в процесі вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

The article deals with the problem of students’ motivation while studying a foreign language in a non-filological university. The concept of motivation from the point of view of different scholars, problems of lack of students’ motivation, emotional aspect of motivation, types and techniques of motives are considered recommendations as for increasing motivation of students in the process of studying a foreign language for professional training of future specialists are given.

Ключові слова: мотивація мотив професійна спрямованість студентів внутрішні та зовнішні фактори пізнавальні мотиви ефективність навчального процесу.
19. Чуєнко В. Л. Взаємодія між студентом і викладачем як засіб розвитку компетенцій студентів
Через високу динамічність розвитку деяких галузей випускникам закладів вищої освіти стає важко відповідати вимогам, які диктує ринок праці. Отримання перспективної роботи є однією з мотивацій, які стимулюють до вивчення іноземних мов і вимагають від студентів оволодіння ними таких професійних компетенцій, як: вільне оперування фаховою термінологією, обговорення професійних тем, розуміння автентичних текстів, вміння працювати автономно і в команді тощо.
Позитивна навчальна динаміка може бути досягнена завдяки заохоченню взаємодії між студентами та студентами і викладачем. Аналізу цього аспекту й присвячена подана стаття.
Колаборативне навчання, яке передбачає співпрацю і об’єднання зусиль заради досягнення спільної мети, надає студентам безмежні можливості для розвитку їхніх комунікативних навичок, і слугує поширеною моделлю партнерства у навчанні. Учасники намагаються спільно приймати рішення, аналізувати проблеми, критично мислити, і ця взаємодія може призвести до найвищого рівня креативності та інновацій.
Колаборативне навчання не відкидає автономію та саморегуляцію студентів. Колаборативні викладачі, створюючи атмосферу довіри і підтримки, заохочують їх самостійно ставити навчальні цілі, розглядати можливі стратегії для їх досягнення, прогнозувати та оцінювати отримані результати. Вони стимулюють співпрацю між студентами, використовуючи різні комунікативні види роботи на заняттях, включаючи мозковий штурм, кейси, рольові ігри, міні-конференції, проектну роботу тощо.
Загалом, традиційні відносини між викладачем і студентом змінилися у напрямку партнерства. Викладач виконує роль посередника, медіатора, спостерігача, який приходить на допомогу за потреби. Його вміння керувати навчальним процесом і застосовувати різні шляхи мотивації може допомогти студентам у досягненні академічних і професійних цілей.

The article studies the ways of teacher-student interaction in the ESP course. The author analyses peculiarities of collaborative learning and proves its benefits for developing students’ ESP competencies. Some effective ways to enhance their motivation are also presented in the article.

Ключові слова: навчання за професійним спрямуванням внутрішня мотивація взаємодія автономія колаборативне навчання кооперація саморегуляція самооцінка.
20. Савченко А. В. Особливості іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в умовах сучасної євроінтеграції
У статті розглядаються тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні, поняття «іншомовна комунікативна компетентність» як основи успішного професійного становлення майбутнього фахівця, сучасні підходи та різні методи викладання іноземної мови для студентів у вищих навчальних закладах. Особлива увага приділяється оптимізації процесу навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

The article deals with the tendencies of the development of foreign education in Ukraine, the concept of «foreign language communicative competence» as the basis for successful professional formation of a future specialist, modern approaches and various methods of teaching a foreign language for students in the universities. Particular attention is paid to optimizing the learning process of foreign languages in the universities.

Ключові слова: іноземна мова іншомовна освіта комунікативна компетентність комунікативні навики.
21. Крамаренко А. С. Застосування ситуаційного навчання – кейс-методу при вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах
У статті розглядаються особливості використання одного з інтерактивних методів навчання – кейс-методу, представлена загальна методика роботи з кейсами. Ця методика передбачає використання проблемно-ситуаційного аналізу, шляхом вирішення конкретних завдань – ситуацій (кейсів).

The article deals with the features one of the interactive teaching methods – «case study method». The general method of work with cases is presented. This method involves the use of problem-situational analysis, by solving specific problems – situations (cases).

Ключові слова: інтерактивний метод навчання ситуаційні вправи кейс- метод техніка активного навчання кейс-стаді.
22. Чернюк Т. І. Іншомовна підготовка студентів-медиків
В статті досліджено шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності та обґрунтовано їх дотримання у процесі викладання англійської мови студентам-медикам. На основі аналізу літературних джерел визначено поняття: «компетентність», «компетенція», «іншомовна комунікативна компетентність». Проаналізовано особливості формування іншомовної компетентності студентів. Визначено, що для забезпечення іншомовної підготовки студентів-медиків необхідно використовувати наступні складові комунікативної компетентності: лінгвістичну, графічну, комунікативну, соціокультурну, навчальну, фахову та суб’єктну.

The article explores the ways of forming foreign professional communicative competence and their observance in the process of teaching English to medical students. On the basis of the literary sources’ analysis, the following concepts are defined: «competence», «competency», «foreign communicative competence». The peculiarities of the formation of students’ foreign language competence are analyzed. It is determined that to ensure foreign-language training of medical students, the following components of communicative competence must be used: linguistic, graphic, communicative, sociocultural, educational, professional and subjective.

Ключові слова: студент-медик компетентність компетенція іншомовна комунікативна компетентність складова комунікативної компетентності.
Вдосконалення шкільництва як передумова підвищення якості університетської освіти
23. Литвиненко О. Г. Діагностика рівнів сформованості соціальної активності молодших школярів
У статті розглянуто поняття «соціальна активність молодшого школяра». Проаналізовано теоретичні засади формування соціальної активності особистості. Розкрито змістові компоненти соціальної активності молодших школярів. Обґрунтовані критерії сформованості зазначеної якості в учнів молодшого шкільного віку. Запропоновано методики для діагностики рівнів сформованості соціальної активності молодших школярів. Визначено рівні сформованості соціальної активності молодших школярів.

The article deals with the concept of «social activity». Analyzed the theoretical principles of forming social activity in personality. Revealed the content components of social activity in primary school children. Described diagnostic methods for forming social activity levels in primary school children. For identifying of the concept «social activity» in primary school children were used the methods of questioning, interviewing, testing conversations with pupils, parents, teachers, its main features, manifestation in interpersonal relationships, levels of its formation self-esteem method methods of quantitative processing of the received data as a result of surveys. The levels of forming social activity in primary school children are determined.

Ключові слова: соціальна активність молодший школяр емоційно-ціннісний компонент емпатія праксичний компонент комунікативність когнітивний компонент.
24. Пономарьова О. Ю. Діагностика сформованості толерантності учнів старшого шкільного віку
Розглянуто питання вивчення рівнів вихованості толерантності старшокласників. Окреслено комплекс діагностичних методів, зокрема: метод педагогічного спостереження індивідуальні та групові бесіди анкетування, тестування, бесіди з метою виявлення розуміння сутності поняття «толерантність», її основних ознак, механізмів прояву у взаєминах, спілкуванні з іншими, потреб і мотивів поведінки. Проаналізовано рівні сформованості у старшокласників певних поведінкових умінь, навичок, що характеризують прояви толерантності. З’ясовано ступінь прояву учнями соціально-комунікативних умінь у взаєминах з іншими.

Today, more than ever, pupils interact with people of differing ethnicities, religions, and cultures.
Still, a modern school should help their students prepare to live, learn, and work in communities that will become even more diverse. Teaching tolerance is important not just because it is part of our Ukrainian heritage, but because the person who learns to be open to differences will have more opportunities in education, business, and many other aspects of life.
The purpose of the research was to study and diagnose tolerance in pupuils of secondary school age. Studied the levels of tolerance in senior pupils. The author stresses that for solving the problem of raising tolerance in students, it becomes important to study it as a holistic phenomenon in the unity of its essential aspects. Outlined A set of diagnostic methods, in particular: the method of pedagogical observation individual and group conversations questioning, testing, conversations in order to identify the understanding of the concept of «tolerance», its main features, mechanisms of manifestation in relationships, communication with others, needs and motives of behavior application of situations of moral choice and analysis of life situations self-esteem method method of quantitative processing of the received data. Analyzed the level of forming certain behavioral skills and skills characterizing the manifestations of tolerance. Determined how students disclose social and communicative skills in their relationships with others.

Ключові слова: толерантність учні педагогічне спостереження тестування соціально-комунікативні уміння.
25. Вербицький В. А., Дзюбан О. В., Шуст О. М. Освітні шкільні екскурсії: історичний досвід минулого (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
На основі архівних та літературних джерел висвітлено історію впровадження екскурсій в навчальний процес освітніх установ Російської імперії. В ході дослідження встановлено, що поява перших шкільних екскурсій у дореволюційній Росії належить до 80-х років ХІХ ст. Піонерами в цій справі стали декілька навчальних закладів України. Екскурсії вирішували низку педагогічних задач: з одного боку сприяли засвоєнню нового матеріалу, з іншого – слугували засобом активного відпочинку та оздоровлення учнів. Перші екскурсії були слабо організовані, тому не отримали розповсюдження. Більш систематично екскурсії почали проводитися вже на початку ХХ ст. Цьому сприяло введення у навчальну програму нового предмета – природознавство. Екскурсії за характером були одноденними та багатоденними. Під час екскурсій діти відвідували інші міста і навіть країни. Держава не виділяла кошти на проведення шкільних екскурсій, тому вони проводилися за рахунок учнів. Переважна більшість екскурсій проводилась завдяки ініціативі окремих вчителів-ентузіастів. Певну роль в розвитку екскурсійної справи зробили навчальні заклади Одеського начального округу. Посильну допомогу в проведенні екскурсій надавали державні установи, посадові особи, спортивні клуби тощо.

On the basis of archival and literary sources, the history of the introduction of excursions into the learning process of the Russian Empire educational institutions is highlighted. During the study, it was found that the appearance of the first school excursions in pre-revolutionary Russia dates from the 80’s of the nineteenth century. Several educational institutions of Ukraine have become pioneers in this business. Excursions solved a number of pedagogical tasks: on the one hand, helped to assimilate the new material, on the other – they served as a means of active rest and rehabilitation of students. The first excursions were poorly organized, therefore they did not receive distribution. More systematically, excursions began to be held already in the early twentieth century. This was facilitated by the introduction into the curriculum of a new subject – natural science. Excursions were one day and many days. During excursions children visited other cities and even countries. The state did not allocate funds for school excursions, so they were spent at the expense of students. The vast majority of excursions were conducted through the initiative of individual enthusiast teachers. A certain role in the development of excursion was made by the educational institutions of the Odessa Primary District. Helpful assistance in conducting excursions was provided by state institutions, officials, sports clubs, etc.

Ключові слова: освітні екскурсії навчальні заклади освіта відпочинок.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
26. Шилова І. С. Реалізація категорії інтертекстуальності у художньому творі та способи їх перекладу (на матеріалі роману Дена Брауна «The lost symbol»)
У статті розглянуто підходи до класифікацій засобів реалізації інтертекстуальності. Основну увагу зосереджено на ремінісценції, алюзії та цитаті як формах вираження
міжтекстових зв’язків та способах їх перекладу. До аналізу був залучений роман Дена
Брауна «The Lost Symbol».

In the article approaches to the classifications of means of realization of intertextuality are considered. The main attention is
focused on reminiscence, allusions and quotations as forms of expression of intertextual links and ways of their translation. The
analysis involved the novel by Dan Brown «The Lost Symbol».


Ключові слова: інтертекстуальність інтертекст міжтекстовий зв’язок цитата алюзія ремінісценція