Університетська освіта
1. Петько Л. В. Виклики XXI століття ДЛЯ освітнього простору України
Автором піднімаються питання, які актуальні для освітнього простору України: якість підготовки випускників усіх закладів освіти (школа, ПТУ, коледжі, інститути, університети) відсутність взаємо-дії закладів освіти і працедавців, що вимагає побудувати інфраструктуру ринку праці система проф-орієнтації виробити подальшу стратегію трансформації освіти в Україні перезавантаження навча-льних програм, ЗНО, втрата виховання в навчальному процесі, інклюзивна освіта, досвід західноєвропей-ських країн.
Освіта розглядається автором першою ланкою алгоритму: освіта – дослідження – проекти – масо-ве опанування інноваціями.

The author raises questions that are relevant for the educational space of Ukraine: the quality of training graduates all ed-ucational institutions (schools, vocational schools, colleges, institutes, universities) the lack of interaction between educa-tional institutions and employers, that it is need to create the infrastructure labor market the system of vocational guidance that help young people choose a vocation, while taking into account individual aptitudes and the needs of the national econ-omy. The system of vocational guidance helps young people find suitable jobs developing further strategy for the transfor-mation of education in Ukraine alterations of training programs the external independent knowledge assessment the loss of upbringing component in the educational process inclusive education, studying experience of Western European countries. Education is presented as the first step in algorithm: education – research – projects – mastering innovations.

Ключові слова: освітній простір Україна інновації сучасні технології професійне самовизначення самореалізація особистості
2. Титова Н. М. Системний підхід у психолого-педагогічній підготовці майбутніх педагогів професійного навчання в університетах
У статті представлено експериментальну перевірку системного підходу у психолого-педагогічній підготовці фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціа-лізаціями)» освітнього ступеня «Бакалавр» у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Визначено шляхи реалізації системного підходу у підготовці майбутніх педагогів профе-сійного навчання, що дозволить диверсифікувати психолого-педагогічну складову змісту професійної освіти в університетах та забезпечити її інтегративність, наступність та неперервність.

The article presents the experimental verification of the systematic approach in the psychological-pedagogical training vocational education teachers in knowledge 01Education / Pedagogy of specialty 015 «Professional education (in specializa-tion)» of the educational degree «Bachelor» at the Dragomanov National Pedagogical University. The ways of implementing a systematic approach in the training of future vocational training teachers are determined, which will allow diversifying the psychological and pedagogical component of the content of vocational education at the universities and ensuring its systemat-ic ness, succession and continuity.

Ключові слова: професійна освіта педагог професійного навчання системний підхід
3. Кутковецький В. Я. Одновимірна аналітична геометрія багатовимірного аналізу
Вихідні критерії згорнутих оцінок багатовимірного аналізу Кі(Z), де i = 1, 2,…, m – порядкові номери вихідних критеріїв Z=(z1, z2,…, ze,…, zE) – вектор вхідних змінних та вхідних згорнутих оцінок у відносних одиницях в Паралельних Координатах (при ze=0…1), візуалізовані по всім осям шляхом представлення їх підсумками елементарних згорнутих оцінок виходів

Output criteria’s for minimized estimates of multidimensional analysis of Ki(Z), where i = 1, 2,..., m – the sequence numbers of the output criteria’s Z = (z1, z2, ..., ze, ..., zE) – the vector of input variables and input collapsed estimates in relative units in Parallel Coordinates (for ze = 0 ... 1), visualized on all axes by representing them with the results of elementary
collapsed exits estimates

Ключові слова: одновимірна аналітична геометрія, багатовимірний простір візуалізація згорнутих оцінок, система прийняття рішень
4. Кутковецький В. Я., Турти М. Ю. Технологія захисту систем штучного інтелекту та схем регулювання
Захисту від виходу змінних за дозволені межі потребують, наприклад, системи керування складними технічними об`єктами та технологічними процесами, автоматизовані системи управління підприємст-вом (АСУП), системи автоматичного та автоматизованого регулювання електроприводом, системи штучного інтелекту з дистанційною безпровідною передачею даних, наприклад, з датчиками у вигляді браслетів для нагляду за хворими, дітьми, людьми похилого віку, інвалідами тощо всі керуючі системи штучного інтелекту та схеми регулювання з вхідним вектором числових змінних...

Protection from the excess of variables the permitted boundaries requires, for example, control systems for complex technical objects and technological processes, automated enterprise control systems, automatic and automated control sys-tems for electric drives, artificial intelligence systems with remote wireless data transmission, for example, with sensors in the form of bracelets for monitoring patients, children, the elderly, disabled, etc., all control systems of artificial intelligence and control electrical schemes with the input vector of numerical variables...

Ключові слова: стан системи штучний інтелект гіпереліпсоїд обмеження значень змінних елект-ричні схеми управління та захисту
5. Малихіна С. В. Узагальнення практичного досвіду дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів
Основну роль в організації та проведенні науково-дослідної та експериментальної роботи, в підтри-мці гіпотетичних припущень грає база оцінки критеріїв. Вибір критеріїв і опис на цій основі інтенсифі-кації освітньої діяльності відповідно до ізольованими конструкціями плану дидактичної інтенсифікації та загальних критеріїв ефективності освітньої діяльності є важливою попередньою роботою, яка до-зволяє створити необхідні рамки для подальшого формоутворення. Дана стаття узагальнює практич-ний досвід дидактичної інтенсифікації освітньої діяльності студентів.

The primary role in organizing and conducting research and experimental work in support of hypothetical assumptions is played by a criterion-assessment base. The selection of criteria and the description on this basis of the intensification of educational activities in accordance with the isolated constructs of the plan of didactic intensification and the general criteria of the effectiveness of educational activities is an important preliminary work that allows creating the necessary framework for further form-forming influences. The purpose of this article is to summarize the practical experience of didactic intensification of students’ educational activitiesКлючові слова: дидактична інтенсифікація навчальної діяльності студентів лінійно-горизонтальна пер-спектива площини дидактичної інтенсифікації лінійно-вертикальна перспектива площини дидактичної ін-тенсифікації критерії показники рівні
6. Рябова Ю. М. Педагогічні умови як складова підготовки до професійної діяльності в багатонаціонльному середовищі
статті розглянуто характеристику педагогічних умов підготовки до професійної діяльності в ба-гатонаціональному середовищі. Автор статті зазначає, що підготовка майбутніх фахівців до профе-сійної діяльності в багатонаціональному середовищі передбачає дотримання охарактеризованих у статті педагогічних умов, які забезпечують впровадження в освітній процес активних методів і сучас-них форм навчання.

The article discusses the description of the pedagogical conditions of training for professional activity in a multinational society. The author of the article notes that the training of future specialists for professional activity in a multinational society envisages observing the pedagogical conditions described in the article, which ensure implementation of active methods and modern forms of education in the educational process
Ключові слова: професійна підготовка багатонаціональне середовище професійна діяльність пе-дагогічні умови
7. Удовіченко Г. М. Інваріантність структури професійної компетентності
У статті проаналізовано підходи вчених до визначення поняття професійна компетентність. Підк-реслюється важливість впровадження компетентнісного підходу в теорію та практику сучасної осві-ти, наголошується на потребі формування професійної компетентності та розглянута її інваріантна структура.

The article analyzes the scientists’ approaches to the definition of the professional competence concept. Emphasizes the importance of introducing a competent approach to the theory and practice of modern education, emphasizes the need for the formation of professional competence and considers its invariant structure.
Undoubtedly, competence is a multilevel internal phenomenon with components of cognitive, expressive and interactive nature. This is a complex system of internal psychological components and personality traits of a specialist, which includes knowledge and skills.
Based on the system-structural approach, the analysis of professional competence as a holistic system includes the study of the peculiarities of the professional activity of a specialist in the real production system and the forms of ideal reproduction in it of real reality and an analysis of its constructive and creative activity.
An analysis of domestic and foreign studies has shown that competence should be considered as a systemic personality trait, which will reflect the result of education and the quality of training a specialist. However, the implementation of a competent approach in higher education is not always guided by the final results of training specialists and does not take into account the level of development of professional competence, which greatly reduces the efficiency of professional training of specialist

Ключові слова: компететнтнісний підхід компетентність компетенція професійна компетент-ність
8. Мінц М. О., Твєліна А. О. Філософія спорту
У статті розглядаються проблеми філософії спорту як пркладної наукової дисципліни, яка у сворю чергу визначає комплекс проблем, які стоять перед особистістю та державою у галузі фізичного вихо-вання і спорту. У нинішній час спорт активно використовується як засіб політичного впливу на соціа-льні процеси які мають місце у суспільстві, соціальному середовищі. На думку вчених, сьогодні виникла потреба у вивченні впливу економіки, політики, культури, засобів масової інформації на спорт, а також впливу спортивного та олімпійського руху на різні сфери соціального життя, на спосіб життя людей, досліджені світоглядних, культурологічних, гносеологічних, естетичних, етичних проблем як у середині спортивного руху так навколо нього.

In this article the problems of sport philosophy are examined as the applied scientific discipline, which determines the complex of problems that is posed to the person and the nation in sports direction and direction of the physical education. Nowadays sport is frequently used as the facility of political impact on social processes, which have place in the society and social environment. On the scientific’s opinion today there is need for in-depth study of economic, political, cultural impact on sport, impact of sports and Olympic movements on different spheres of social environment, people’s lifestyle, research problems of worldview, cultural,epistemological,aesthetic, ethical problems inside of the middle of the sporting environment and around it.

Ключові слова: філософія спорту фізичне виховання соціальна сфера
9. Рукіе Ерсьозоглу Турецький культурний центр та його роль у позааудиторній діяльності студентів-тюркологів
У статті описано роль Турецького культурного центру, його мета, форми і напрямки діяльності в українському соціумі. Представлено залучення студентів університету до позааудиторної діяльності через вивчення турецької мови, до наукової роботи шляхом написання наукових статей, організації Днів культури Туреччини в університеті. Окреслене розглядається автором у взаємозв’язку культури і мови у процесі навчання сучасної молоді в умовах університету.

In article the essence of outside lecture room educational activity at a higher educational institution is analyzed. The arti-cle presents peculiarities of the Turkish cultural center activity and its role in students’ outside lecture room educational ac-tivity. Described the role of the Turkish cultural center, its purpose, forms and activities in the Ukrainian society. The conditions of effective organization educational work in outside lecture room activity were revealed in particular its professional approach, forming of professional culture and ability to international communication in multicultural environment, motiva-tion of interest to professional and common to mankind values. Attention is focused on attracting turkic philology students to outside lecture room educational activity through studying Turkish language, as well as to scientific activity by writing scien-tific articles, organizing the Days of Turkish Culture in universities. This is considered by the author in the interrelation be-tween culture and language in the process of teaching modern youth in the conditions of the university.

Ключові слова: турецька мова Турецький культурний центр студенти університет
10. Остафійчук О. Д. Student-teacher collaboration in innovative education environment
Нагальні питання глобалізації сучасного світу змушують дивитися на процес навчання з різних аспектів. Взаємо-дія викладача і студента є необхідною. Таке сприйняття навчального процесу є ключовим для тих, хто готовий змі-нювати свій підхід і будувати нові стосунки для більшої взаємодії. Таким чином, викладач набуває нового досвіду, необхідного для розвитку плідної співпраці. Адаптуючись до змінних обставин, викладач демонструє свою профе-сійну адаптивну гнучкість і бажання вносити зміни, що є корисним для усіх зацікавлених сторін.

The world is changing and global issues make people reconsider their view on the process of learning and teaching. Importance of collaboration for a student and a teacher is crucial. It is a key element for teachers who are ready to accept challenges and build collaborative relationship with their students. It is the way for teachers to be taught how to share and to teach so as to gain beneficial results.

Ключові слова: інноваційний освітнє середовище навчання взаємодія лідерство викладання
11. Шепельська А. Women’s entrepreneurship on the rural areas of Poland (on the example of podlaskie voivodeship) against other countries
Жіноче підприємництво стає потужним явищем. Більше самки вирішили керувати власним бізнесом. Аналіз, що
описує кількість жінок-підприємців у Польщі, свідчить, що вони є підприємницькими. У більшості країн Європейського Союзу професійна активність жінок у сільській місцевості є меншою, ніж у містах. Не сільськогосподарські підприємства жінок рідко бувають великими суб’єктами господарювання. Домінуюча група складається з місцевих мікропідприємств, які не використовують людей. Жінки-підприємці з сільської місцевості Підляського воєводства, як
правило, жінки старші 45 років, одружені з дипломом середньої освіти. Деякі з них підключаються до ведення бізнесу з фермерством. Основною причиною для початку бізнесу було серйозна потреба у підвищенні фінансового стану
сім’ї. Жінки-підприємці займаються торгівлею, переробною промисловістю або біговими фермами, які стали популярними протягом останніх кількох років. Беручи до уваги сільське підприємництво, пов’язане з громадською діяльністю, в 2011 році в Подляському воєводстві було 24 жінок адміністраторів [26]. Відсутність інвестиційних можливостей регіону, втрата населення, слабке інституційне функціонування не підтримують економічну діяльність у
сільській місцевості Подляського воєводства.

Women’s entrepreneurship becomes a powerful phenomenon. More females decide to run their own business.
The analysis describing the amount of businesswomen in Poland shows that they are entrepreneurial. In most
European Union countries occupational activity of women on rural areas is lesser than in cities. Nonagricultural businesses of females are rarely big business entities. The dominating group consists of local microenterprises that do not employ people. The female entrepreneurs from the rural area of Podlaskie Voivodeship are usually females over 45, married with secondary education diploma. Some of them connect running a
business with farming. The main reason to start a business was the strong need to improve financial status of a
family. Female entrepreneurs are engaged into trade, processing industry or running holiday farms that became
popular during last few years. Taking rural entrepreneurship connected with public-spirited activities into consideration, in 2011 in Podlaskie Voivodeship there were 24 of female village administrators [26]. The lack of
investment possibilities of the region, loss of population, poor institutional functioning do not support economic
activity on the rural areas of Podlaskie Voivodeship.

Ключові слова: entrepreneurship on rural areas female’s entrepreneurship
Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
12. Коваль Г. В., Ракова А. Ю. Самопошкодження як девіація у становленні особистості
Стаття є авторським дослідженням самопошкодження як негативного явища у становленні особистості підлітка. Розкриваються такі поняття як девіація, особистість, підліток. Охарактеризовується процес самопошкодження та самогубства.

This article is research of self-harm as a negative phenomenon in the formation of a teenager’s personality. Suicide and
self-injury are difficult to predict because at-risk individuals are often unable or unwilling to report their intentions. Therefore, tools to reliably assess risk without reliance on self-report are critically needed. Prior research suggests that people who
engage in suicidal and nonsuicidal self-injury (NSSI) often implicitly (i.e., outside conscious control) associate themselves
with self-harm and death, indicating that self-harm-related implicit cognition may serve as a useful behavioral marker for suicide risk. Self-harm is a major public health issue which is substantially more common than completed suicide and a highrisk group for repetition. Despite its relatively low prevalence (i.e. 150-500/100,000), self-harm with repetition had significantly raised risk for suicide. Social support, defined in terms of the quality of perceived support from social relationships,
was found to confer protection through help-seeking augmentation, and was postulated as a rescue factor which moderates
stress and suicidal behaviour. However, it has received less research compared to other etiological factors in relation to selfharm. More comprehensive measures of social relationships have been suggested as important if for clarifying the role of social support and social isolation in the complex phenomenon of self-harm. This study provided important evidence of
replication and novel findings about implicit self-harm associations.

Ключові слова: девіація особистість підліток самоідентифікація самопошкодження самогубство
13. Файчук О. Л. Роль тренінгових технологій у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
У статті розкривається роль тренінгових технологій у процесі навчання у ВНЗ. Основною метою
статті є аналіз сутності та розкриття можливостей використання тренінгу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Визначено поняття тренінгу, його основні складові та переваги у порівнянні з іншими методами навчання. Описано досвід впровадження тренінгових технологій
під час вивчення таких дисциплін. як: «Технології соціальної роботи», «Практикум соціальної роботи»,
«Соціальна профілактика».

The article considers the role of training technologies in the process of studying at universities. The main purpose of the article is to analyze the essence and to consider the possibilities of using the training in the process of training future social workers. The task of the article is: definition of the concept of training, the characteristics of its main components, analysis of
advantages compared with other methods of training. The author thinks that training is a form of active learning, the purpose of which is the transfer of knowledge, the development of professional skills and skills. It is noted that the training allows forming future social workers the following professional skills: the ability to establish contact with the client establishing communication and removing barriers in communicating with clients active listening skills orientation in the client's
situation removal of emotional stress the ability to argue their point of view, etc. The article describes the experience of introducing training technologies in the study of such disciplines: «Technology of social work», «Workshop on social work»,
«Social prevention», etc. The author stresses that it is with the help of the training that it is possible to successfully submit the necessary theoretical material, as well as develop the necessary skills and behaviors. The introduction of trainings can be useful for students of different specialties, and especially for those whose professional activities will be related to interaction
with other people. After all, such areas of work of the specialist require the developed communicative qualities and professional skills of interaction with other people, which can be achieved through active learning.


Ключові слова: професійна підготовка тренінг соціальні працівники студенти навчання ВНЗ
14. Cургова С. Ю. Сучасні методи роботи соціального працівника з клієнтами, що мають особливі потреби
Статтю присвячено методам роботи соціального працівника в установах соціального захисту з клієнтами, що мають особливі потреби. Автор розкриває значення практико-зорієнтованих технологій
роботи із зазначеною категорією клієнтів. У межах виробничої практики майбутній соціальний працівник вчиться успішно розв’язувати складні професійні завдання, свідомо аналізувати потреби і корегувати методи роботи з людьми, що мають особливі потреби. Проведене дослідження дозволяє зробити
висновок, що особливістю сучасного підходу в роботі з зазначеною категорією є залучення до процесу
адаптації, реабілітації та інтеграції самих клієнтів. Соціальний працівник повинен віднайти позитивні збережені можливості людини з особливими потребами, спрямувати їх у правильне русло, допомогти людині усвідомити власну життєву ситуацію, знайти вихід із неї, що сприятиме адаптації зазначеної категорії в суспільство.

The strategic course on the construction of a social legal state, integrated into the world economic space, which Ukraine
has chosen, requires the approximation of domestic humanitarian policy to social standards that are applied in world practice
in relation to different categories of the population and aimed at ensuring a decent life. One of the categories, which is a certain indicator of the level of social maturity of the state and society, is disabled people with special needs. The problem of using modern methods of social and vocational rehabilitation of the disabled in Ukraine is extremely important and relevant. In
Ukraine, the number of people with special needs is increasing, indicating its severity and prevalence. The urgency of the
problem, its practical significance led to the choice of the topic of our study. The purpose of the research is to investigate
modern methods of work used by the personnel of social services to the given category of clients. In the course of our study,
which lasted during the industrial practice of the students of the specialty "social work", we tried to find out promising methods of work of specialists of the social sphere with people who have special needs. The author reveals the importance of practically oriented technologies of work with the specified category of clients. Within the limits of the industrial practice, the future social employee learns to solve the complex professional tasks, to analyze needs and to adjust the methods of working
with people who have special needs. The conducted research allows us to conclude that the peculiarity of the modern approach in work with this category is the involvement of clients themselves in the process of adaptation, rehabilitation and integration. The problem of improving the methods of social protection of persons with disabilities is quite solvable. To do this,
the following tools are need: the use of information technology that allows to generate statistics on the issue of disability the
use of humanistic and motive-rational therapy application of effective methods of motivation of vital activity: biographical
method, art therapy, film therapy, musical psychotherapy, organization of rehabilitation of invalids with the help of physical
culture and sports.

Ключові слова: люди з особливими потребами методи соціальної роботи майбутній соціальний працівник метод гуманістичної терапіїметод арт-терапії установи соціального захисту
15. Чубук Р. В. Підготовленість соціальних працівників до превенції статевої деморалізації молоді
У статті розглядаються аспекти професійної підготовки соціальних працівників до здійснення профілактики статевої деморалізації молоді. Закцентовано увагу на тому, що основою профілактики є
своєчасне виявлення негативних психолого-педагогічних та інформаційно-організаційних факторів. Автор наголошує: для того, щоб дотримуватися норм, необхідно обов’язково їх знати, правильно розуміти та уміти відповідально реалізувати, оскільки саме на цій основі можна встановити критерії відхилень від норми з їхніми наслідками для суспільства.

The article deals with aspects of the professional preparedness of future social workers for the prevention of sexual demoralization of youth. The emphasis is placed on the fact that the basis of preventive measures is the timely detection of negative psycho-pedagogical and information and organization factors. The author stresses that in order to adhere to the norms,
one must necessarily know them, correctly understand and be able to implement them responsibly. The enumerated factors
are the criteria for deviations from the norm. Their absence or presence can establish the norm with the definition of their
consequences for the society.
Specifying the context of the initiated research, the article outlines the main professional roles that are being performed
by a social worker. They are a consultant, proofreader, mentor, manager, etc.
A social worker must provide a subjective and positive impact on the personality of a young person. It is advisable to use
effective preventive measures at a personal level: counseling, explanations, personal development trainings, target-oriented
conversations, special treatment, etc. In this case, the constructive task of social-preventive work is the following: to prevent
the occurrence of deviations of sexual behavior direct the ideas of the young man on the moral-right attitude and understanding of sexual life assist in mastering the fundamentals of sexual culture, taking into account the change in the negative factors that provoked the emergence of intentions to commit immoral or destructive behavior.
Summarizing the above-mentioned, the author concluded that the state of spiritual and moral decay of some young people requires the implementation of decisive social and preventive measures. These measures include sexual education with a
view to preventing sexual demoralization and raising the level of sexual culture of modern youth.

Ключові слова: профілактика соціальна дезадаптація статева деморалізація відхилення від норми аморальна поведінка
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
16. Гришкова Р. О. Скорочення у віртуальному просторі
Статтю присвячено виникненню й розповсюдженню скорочених лексичних одиниць у віртуальному
просторі. Роль абревіації в мовній свідомості суспільства є надзвичайно важливою, оскільки все більше людей стають Інтернет-користувачами і змушені послуговуватись сервісами віртуального простору.
Досліджуються абревіатури у віртуальному спілкуванні, що мають ряд особливостей, які докорінно відрізняють його від реального спілкування.

The article is devoted to the problem of appearing and spread of shortened lexical units which are regarded as the most productive means of word building. In order to save time, space and speech efforts Internet-users shorten normative words and create a new very special language understood by their correspondents. Some examples of newly-formed abbreviations which were included into Oxford Dictionary in 2011 are given in the article. Some types of lexical abbreviations are presented in the article: based on sounds, letters, compounds, sound-letters and letters-sounds, mixed and telescopic.

Ключові слова: словотвір скорочені лексичні одиниці віртуальний простір абревіатура Інтернетспілкування
17. Бужиков Р.П., Бужикова Р.І. The role of interactive training methods for preparing future interpreters of english language
У науковій статті розглядається застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх усних перекладачів до ефективного професійного спілкування.

The scientific article deals with the use of interactive technologies in the preparation of future interpretersfor effective professional communication.

Ключові слова: ділове спілкування інтерактивні методи навчання інтерактивні технології навчання професійне спілкування усний перекладач формування професійної компетентності, business communication interactive teaching methods interactive training technologies professio
18. Біла Т.М. Комп’ютерні технології на заняттях іноземної мови як засіб підвищення якості освіти
У статті розглядаються теоретичні й практико-орієнтовані матеріали з актуальних проблем використання інтернет-технологій в освіті. Також розглянуті деякі аспекти наукових досліджень лінгвістів щодо основних напрямків розвитку комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов, та розглянуто поняття: «інформатизація освіти та інформаційної культури».

This article deals with the development of new information technologies in modern educational system. It is connected
with theoretical and practically –oriented materials on actual problems using Internet-technologies in education. Some aspects of scientific achievements of linguists concerning the main directions of the development of computer technologies in
teaching foreign languages and the following concepts as «informatization of education» and «information culture» are also
considered.

Ключові слова: Інтернет-технології Інтернет-ресурси нові інформаційні технології інформатизація інформаційна освіта інформаційна культура інформаційно-комунікаційні технології інновації
19. Шерстюк Л. В. Сутність та основні структурні компоненти міжкультурної компетенції студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти
Стаття присвячена визначенню ролі міжкультурної компетенції у процесі професійної підготовки
студентів у ЗВО України в умовах інтернаціоналізації системи освіти. Особлива увага приділяється
аналізу структури та окремих компонентів міжкультурної компетенції. У статті також охарактеризовано специфіку формування міжкультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови.

The article deals with defining the role of intercultural competence in professional training of students in Ukrainian universities under the influence of educational internalization. Special attention is placed at structural components of intercultural competence. The author describes specifics of intercultural competence development during foreign language learning.

Ключові слова: міжкультурна компетенція інтернаціоналізація вищої освіти міжкультурна комунікація структурні компоненти європейський науково-освітній простір
20. Калініна Л. А. Теоретичні аспекти формування креативної компетентності студентів ВНЗ культури і мистецтв
У статті розглядаються проблеми формування креативної компетентності студентів вищих навчальних закладів культурно-мистецкого профілю, для яких здібності до творчості є важливою професійною якістю та складовою професійної компетентності. Обгрунтовано, що використання інноваційних технологій у навчальному процесі сприяє формуванню креативної компетентності студентів університетів культури і мистецтв.

The article deals with the problems of formation of the creative competence of the students of the higher educational
institutions of culture and arts. The ability to creative activities is a constituent part of their professional competence.
Itisgroundedthattheusageofinnovativetechnologiesinthecurriculumencourages the formation of the creative competence of the students of the higher educational institutions of culture and arts.

Ключові слова: креативність інноваційні освітні технології креативна педагогіка активне навчання фахівець культурно-дозвіллєвої сфери
21. Чернюк Т. І. Психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню психологічних та педагогічних засад навчання іноземних
мов у вищих навчальних закладах. Розглядається питання ролі викладача в процесі навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Визначаються основні вимоги та задачі до викладача іноземної мови. Проаналізовано різні передумови підвищення ефективності іншомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. Основним засобом навчання іноземної мови визначено підручник.

The article deals with theoretical substantiation of psychological and pedagogical principles of learning foreign languages in higher education. Identifies the role of the teacher in the process of foreign language training in higher education. Highlights the basic requirements and objectives to a foreign language teacher. Studies different prerequisites for improving the efficiency of foreign language training of non-philological specialties’ students. The textbook is determined as primary means of foreign language learning.

Ключові слова: навчання іноземних мов іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей засоби навчання іноземної мови підручник електронний підручник посібник з іноземної мови
22. Гриженко Г. Ю. Про специфіку розвитку комунікативної культури студентів-психологів
Стаття присвячена визначенню ролі розвитку навичок комунікативної культури у підготовці студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності. Описані такі методи опрацювання навчального
матеріалу з практичного досвіду автора, які якнайкраще відповідають меті розвитку цих навичок. Доведено необхідність специфічного підходу до викладання іноземної мови студентам-психологам.

The article is dedicated to defining the role of developing communication culture skills in psychology department students’ preparation for their future professional activity. The methods of teaching from the author’s personal practical experience that can serve this purpose the best way are described. The necessity of specific approach to teaching students-future psychologists has been proved.

Ключові слова: комунікативна культура продуктивне спілкування толерантний співрозмовник навички психологічного аналізу взаємодія суб’єктів моральні цінності
23. Шуст О. М., Сергієнко Ю.М., Бойченко О.В. Фізично-оздоровчі заняття як складова навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
У статті розкривається сутність фізично-оздоровчих занять як одних з найбільш важливих та
необхідних складових навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах як України так і зарубіжжя. Висвітлюється доцільність впровадження в навчальних процес нових методів та форм фізичного виховання, що пов’язано з надмірним поширенням процесів комп’ютеризації та інформатизації.
Наявна ситуація призводить до зменшення рухової активності студентів. Окрім того, у статті
окреслюються можливі перспективні напрями щодо підвищення рухової активності та, відповідно,
фізичного здоров’я студентів.

The article discusses the feasibility of introducing new methods and forms of physical education into the educational process. The author focuses on the definition of negative factors that have a significant impact on the physical condition of students, namely: the spread of negative phenomena and various diseases, the spread of information technology in our country,
resulting in a "virtual lifestyle" of students and the general population. Therefore, it seems advisable to distinguish between physical culture and sports activities in higher educational institutions as an important sphere of realization of physical culture and sports activity of students, which directly influences self-development, a youth’s attitude of life, a state of own
health. In addition, it is important to effectively introduce both new and improved existing forms of physical education, such as physical and recreational classes as part of the educational process in higher education institutions. Such classes will provide a differentiated and personal approach to each student regarding their ability to choose their own physical activity while
studying at a higher educational institution in Ukraine.

Ключові слова: фізично-оздоровчі заняття фізичне виховання студентська молодь кондиційне тренування рекреативні заняття спорт
24. Диндаренко О. А. Використання інтерактивних методів спілкування для викладання професійної англійської мови на нефілологічних спеціальностях
Стаття присвячена визначенню ефективності і обґрунтуванню доцільності використання інтерактивних методів у викладанні англійської мови як іноземної студентам немовних факультетів, розкриттю значення цих методів як засобу інтенсифікації, оптимізації та стимуляції процесу навчання.

The article reveals the effectiveness and reasonable usage of interactive methods while teaching English as a foreign language to the students of non-specialized faculties. The article shows the importance of these methods as a means of intensification, optimization and stimulation of studying process.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання студенти немовних (нефілологічних спеціальностей) ділові рольові ігри «мозкова атака» презентації творчі завдання проекти
25. Сова О. С. Методика виконання пейзажу на пленері
У статті презентується метод роботи з натури як провідний у практичному навчанні майбутніх
учителів образотворчого мистецтва на пленері. Представлено методику виконання пейзажу в природних умовах, що передбачає структурування процесу реалізації навчального завдання на послідовні та
взаємопов’язані стадії. Висвітлено методичні рекомендації художників-педагогів К. Коровіна,
М. Кримова та О. Риндіна щодо виконання пейзажних етюдів на пленері.

The article presents the Sight Size Method or en Plein Air that is useful for landscape painting as it allows the artist to focus on colors, values, and edges one paints seem to take care of themselves. En Plein Air is a French expression most often used to describe the method of painting outdoors or "in the open air". The basis of this method is to observe the lives of people and the environment.
The method of the Sight-Size technique for plein air lanscape painting is one of the main methods for training future Fine arts teachers. Some methodical recommendations by the famous artists K. Korovin, M. Krymov and O. Rindin of using this method are described.

Ключові слова: пленер пленерна практика вчитель образотворчого мистецтва живопис пейзаж
26. Фурт Д. В. Лінгвістичні аспекти формування термінологічної компетентності студентів-іноземців
У статті проаналізовано та узагальнено проблеми термінології розглянуто погляди науковців щодо
статусу терміна в сучасному мовознавстві обґрунтовано досягнення та проблемні питання сучасних
термінологічних досліджень визначено лінгвістичні основи формування термінологічної компетентності. У статті також визначено пріоритетний напрям роботи університетів для підвищення конкурентоспроможності та окреслено роль студентів-іноземців у цьому процесі визначено цілі залучення іноземних студентів до українських вузів та проаналізовано аспекти формування термінологічної компетентності.

The article analyzes and summarizes the problems of terminology the views of scientists on the status of the term in modern linguistics are considered the achievements and problematic issues of modern terminological research are substantiated the linguistic foundations of the terminological competence formation are defined. The article also defines the priority direction of the universities for increasing competitiveness and outlines the role of foreign students in this process the goals of attracting foreign students to Ukrainian universities were determined and aspects of the terminological competence formation were analyzed.

Ключові слова: термінознавство термін термінологія терміносистема термінологічна номінація студенти-іноземці
27. Степаненко Т. І. Електронні засоби навчання іноземної мови майбутніх фахівців з інформаційних технологій
Стаття присвячена визначенню основних функцій та особливостей застосування електронного підручника у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Запропоновано аналіз переваг та недоліків використання електронного підручника порівняння використання електронного та паперового підручників. Автором запропонована структура електронного підручника, описані його особливості та блоки завдань з урахуванням професійної спрямованості.

The article defines the main functions and features of using an electronic textbook for foreign language learning by future IT professionals. There is an analysis of an electronic textbook advantages and disadvantages comparison of using electronic and paper textbooks. The author proposes the structure of the electronic textbook, describes its features and task blocks, taking into account the professional orientation.

Ключові слова: електронні засоби навчання майбутні фахівці з інформаційних технологій електронний підручник іншомовна підготовка
28. Чень Кай Педагогічні умови просвітницької підготовки вчителя музики
У статті на підставі наукових підходів і педагогічних принципів виявлені та теоретично обґрунтовані педагогічні умови просвітницької підготовки майбутнього педагога-музиканта в умовах індивідуального навчання розглянуті зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на просвітницьку діяльність
студентів виявлено, що формування просвітницької культури студентів музично-педагогічних закладів
ґрунтується на методичній системі проектувального навчання.

In the article, on the basis of scientific approaches and pedagogical principles, the pedagogical conditions of the educational preparation of the future Music teacher in conditions of individual learning are grounded external and internal factors that affect the educational activities of students are presented. Stressed that the formation of students’ educational culture in musical and pedagogical educational institutions is based on the methodological system of projected learning, in which information, teaching, research and praxiological functions are combined the application of this methodological system makes it possible to organize the special training of future Music teachers in such a way that the elongated formation of their artistic experience becomes a catalyst for education quality.

Ключові слова: методологічні засади педагогічні умови вчитель музики просвітницька діяльність творчий проект
29. Сапожников С. В. Фахова підготовка майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей на сучасному етапі
У статті здійснено теоретичний аналіз дисертаційних досліджень, присвячений проблемі сеціальної
підготовки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей визначені основні напрямки
підвищення ефективності даного процесу та шляхи їх реалізації у практиці вищих навчальних закладів
України.

The theoretical analysis of dissertational studies devoted to the problem of special training of future teachers of physical and mathematical specialties is carried out in the article The main directions of increasing the efficiency of this process and ways of their implementation in the practice of higher educational institutions of Ukraine are defined.

Ключові слова: учитель математики професійна підготовка дисертаційне дослідження професійна культура
30. Зубенко Т. В. Навчання лексики англійської мови засобами інформаційних технологій
У статті розглядаються та аналізуються інформаційні технології, створені науковцями для удосконалення шляхів та методів навчання словникового складу англійської мови як іноземної з метою покращення вивчення англійської мови, надання доступу до різноманітних автентичних матеріалів, що відповідають найважливішим проблемам розвитку методики навчання англійської мови в міжнародній
освіті та потребам людства. Автор статті надає опис існуючих Інтернет-інструментів, ресурсів та
програмного забезпечення у викладанні мов, характеризує доцільність їх використання для вирішення
дидактичних завдань уроку в навчанні лексики англійської мови як іноземної.

In the article the author examines and analyzes the information technologies created by scholars to improve the ways and means of teaching English as a foreign language with the aim of improving English language acquisition, providing access to
a variety of authentic materials that are relevant to the most important issues of the development of the foreign language teaching methodology in international education and the needs of mankind. Vocabulary is the most important aspect of the language that students need to master, because it really plays a crucial role in conveying the content of thoughts and statements. At the same time, the process of learning vocabulary has traditionally
been one of the less-studied areas of language training for students in higher education. Technologies and language vocabulary have many important connections today. First, technologies provide students with access to various ways to learn
the English vocabulary. Second, teachers can also find many resources on the Internet to help their students to learn the English vocabulary. However, notwithstanding the proven benefits of using information technology in teaching foreign
languages, not all teachers use them in their practice in a sufficient amount.
Today, teachers have a need for technologies that provide updated materials related to modern life, for students with different levels of knowledge, of different types of speech activities, methodological developments proposed by academics
and practitioners, technology, which are able to replace fast-paced textbooks, enhance motivation and interest of students in learning. In order to borrow world experience and introduce modern achievements in teaching English to the system of
education of Ukraine, the author of the article gives a description of existing Internet tools, resources and software in language teaching, describes the feasibility of their use for solving the didactic tasks of the lesson in teaching vocabulary of English as a foreign language.

Ключові слова: інформаційні технології навчання англійської як іноземної Інтернет-інструменти ресурси програмне забезпечення
Вдосконалення шкільництва як передумова підвищення якості університетської освіти
31. Матвієнко О. В. Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії з батьками учнів
Схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії. Проаналізовані поняття, які широко використовуються у психолого-педагогічній літературі, а саме:
взаємозв’язок, взаємовідносини, вплив, педагогічне спілкування. Підготовку вчителя початкової школи
до педагогічної взаємодії з батьками молодших школярів розглядають як підсистему цілісної системи
професійної підготовки вчителя початкової школи. Особливе значення для професійного становлення
майбутніх вчителів початкової школи має вирішення педагогічних задач та ситуації.

Positive parent-school communications benefit parents. The manner in which schools communicate and interact with parents affects the extent and quality of parents’ home involvement with their children’s learning. The author analyses problems
of building Parent-Teacher relationships in the conditions of primary school. The training future primary school teachers for
pedagogical interaction with parents of primary school people is considered as an integrated system of vocational training of primary school teachers. Particular importance for the professional development of future primary school teachers is the solution of pedagogical tasks and situations. Pedagogy of partnership is looked at how teaching and learning happens in relationships. Described some aspects of pedagogy partnership in the upbringing process of setting new Ukrainian school. Analyzed
the today’s problems of humanization of professional teacher training in the context of transformations in modern societies.
Pointed out that new pedagogical perspectives present the personality in interaction with social environment.

Ключові слова: педагогічна взаємодія навчально-виховне середовище професійна підготовка casestudy метод
32. Загорулько М. О. Методологічні основи формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи
У статті розглянуто проблему формування дослідницько-діагностичних вмінь майбутніх вчителів
початкової школи. Розглянуто різні методологічні підходи, проаналізовано погляди вчених на системний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, акмеологічний, компетентнісний та аксіологічний підходи. Визначено роль кожного підходу в формуванні дослідницько-діагностичних вмінь майбутніх учителів початкової школи.

The article deals with the problem of forming research and diagnostic skills in future elementary school teachers in the process of studying psychological and pedagogical special disciplines in the conditions of university. Considered different methodological approaches and proved that the quality of the research depends on a large extent of the chosen methodological basis Author analyzes scientists’ views on systemic, synergetic, personal, activity, acmeological, competence and axiological approaches. Determined role of each approach in forming research and diagnostic skills for future primary school
teachers in the process of studying psychological and pedagogical special disciplines.Ключові слова: системний підхід, синергетичний підхід особистісно-діяльнісний підхід акмеологічний підхід компетентнісний підхід аксіологічний підхід учитель початкової школи університет
33. Кравець Н. П. Готовність підлітків з порушеннями розумового розвитку до творчої діяльності на уроках літератури
У статті розглянуто особливості, від яких залежить готовність підлітків з порушеннями розумового розвитку до творчої діяльності на уроках літератури, на основі чого визначено суб’єктивні та
об’єктивні фактори. До суб’єктивних віднесено психофізичні особливості, притаманні даній категорії
школярів. Об’єктивні проявляються завдяки незадовільному навчальному середовищу, що негативно
впливає на формування готовності учнів до творчості на уроках літератури.

The article deals with the readiness of mentally retarded teenagers to creative activities at Literary lessons. The ability to be creative is provided by all components of the personality. However, these components of teenagers with intellectual disabilities are complicated with the following subjective factors: the somatic state unsatisfactory reading and speaking skills undeveloped reading comprehension skills lack of interest in reading literature. The author considers the lack of a proper creative environment as an objective factor: insufficient usage by teachers of methodical and illustrative material of the textbook as well as innovative technologies of teaching literature in order to develop the skills of reading comprehension, developing an interest in reading literary works mainly an indifferent attitude of parents to children’s reading.

Ключові слова: підлітки з порушеннями розумового розвитку творча діяльність урок літератури суб’єктивні й об’єктивні фактори
34. Андрієвська В. М. Критерії та показники готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ікт як інструменту формування метапредметних ікт-умінь учнів
У статті висвітлено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний) та показники готовності майбутнього вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструменту формування метапредметних ІКТ-умінь учнів схарактеризовано рівні прояву показників. Теоретично обґрунтовані автором критерії та показники можуть використовуватися в практиці підготовки майбутніх учителів початкової школи, що дозволить забезпечити поетапність процесу підготовки до використання ІКТ у професійній діяльності в ракурсі впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

The article highlights the criteria (motivational-value, cognitive, operational-activity, reflexive-appraisal) and indicators of future primary school teacher‟ readiness to use ICT as a tool of the formation of metasubject ICT-skills of junior pupils. The levels of indicators are defined and characterized: high, sufficient, medium and low. Theoretically substantiated by the author of the criteria and indicators can be used in the practice of training future primary school teachers, which will ensure the phased process of such preparation for the use of ICT in professional activities in the perspective of the introduction of a new State Standard of Elementary Education.

Ключові слова: критерій показник рівень готовності до використання ІКТ метапредметні ІКТ- уміння початкова школа.