Університетська освіта
1. Мещанінов О.П. Динамічна якість університетської системи освіти в умовах глобальних змін
У статті сформульована гіпотеза, що домінуюча проблема сучасних університетів – динамічна якість освіти в умовах глобальних змін, а відповідати означеній проблемі сучасності університет в змозі лише дбаючи про розробку та застосування WEB інструментів саме для динамічній оцінки якість освіти. Нами запропоновано дослідження динаміки якість університетської освіти проводити з використанням рамкової конструкції конкуруючих цінностей та діагностики домінуючого типу організаційної культури університету. Динамічна якість університетської системи освіти студентів: послідовний процес, що свідчить про послідовність зміни свідомості, самооцінки студента, циклічний характер еволюційного розвитку, відповідає етапам життєдіяльності університету та визначається як ступінь відповідності процесів і результатів удосконалення наступного покоління досягнутому рівню розвитку діючого покоління науковців та потенційної здатності наступного покоління зробити власний внесок і залишити нащадкам більше, ніж отримали самі для розширення, оновлення та утворення нового якісного стану, що в чисельнику у студента – це те, що про нього думають викладачі, в знаменнику те, що студент думає про самого себе. Це процес, який забезпечує зміни університету з упередженням запитів у регіоні, не порушуючи його безпеки, та приводить до підвищення якості діяльності як діючої університетської спільноти, так і її майбутніх поколінь. Підвищення якості діяльності, що збагачує в умовах невизначеності можливості прийняття ґрунтовних, відповідальних рішень на усіх рівнях та етапах життєдіяльності.

The paper formulated the hypothesis that the dominant problem of modern universities – the dynamic quality of education in the conditions of global change and meet the challenges of our university appointed able only caring about the development and use WEB tools specifically for dynamic evaluation of the quality of education. We asked to study the dynamics of the quality of university education spending using competing values framework design and diagnostics dominant type of organizational culture of the university. The dynamic quality of university education students: sequential process, indicating the sequence change of consciousness, self-student cyclical nature of evolution, corresponding to stages of life of the university and is defined as the degree of compliance processes and results perfection next generation reached the level of the current generation of researchers and potential ability next generation to contribute and leave offspring than were themselves to expand, upgrade and the formation of a new qualitative state that the numerator of the student – that’s what he thought about the teachers, the denominator – that the student feels about himself. This is a process that provides university change requests prejudice in the region without disrupting its security and leads to quality improvement activities as existing university community and its future generations. Improving the quality of activity that enriches under uncertainty possibility of taking fundamental, critical decisions at all levels and stages of life.

Ключові слова: моделювання динамічних систем університетська система освіти сталий розвиток якість освіти динамічна якість цикл розвитку.
2. Сапожников С. В. Спроба ретроспективного аналізу основних етапів становлення та розвитку вищої педагогічної освіти у Республіці Вірменія як країни-члена Організації Чорноморського економічного співробітництва
У статті визначені основні історичні етапи становлення та розвитку вищої педагогічної освіти у Республіці Вірменія, які є характерними для усіх одинадцяти країн – членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (Росії, України, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Болгарії, Туреччини, Греції, Румунії, Албанії). На підставі аналізу наукових досліджень здійснюється порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти у цих країнах.

The article identifies the main historical development stages of higher pedagogical education, which are typical for all eleven countries-members of the Black Sea Economic Cooperation (Russia, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Turkey, Greece, Romania, Albania). This paper is based on the research analysis carried out a comparative analysis of the higher pedagogical education stages in these countries.

Ключові слова: Чорноморський регіон педагогічна освіта етапи розвитку реформи.
3. Кутковецький В. Я. Помилки марксистсько-ленінської теорії та ідеологія розвитку держави
Помилки теорії марксизму-ленінізму полягають: у намаганні заміни релігії народу власною вірою у помилці в формулі капіталу К. Маркса, за якою вся додаткова вартість (прибуток) належить робітникам, що робить їх експлуататорами у твердженні, що робітники є елітою у відсутності аналізу розділу прибутку між всіма групами працівників у твердженні, що мета еліти комуністів і мета робітників співпадають у аналізі «суспільств вічної ворожнечі» у твердженні, що при комунізмі не буде еліти. Еліта «не їсть чужий хліб»: вона працює разом з робітниками і повинна отримувати «свій законний прибуток», а робітники – «свою справедливу оплату праці» – за Ф. Рузвельтом. Держава повинна збільшувати ефективність економіки на основі моральних принципів, справедливості, рівності прав еліти і робітників. Україна, обкрадена елітою, стоїть перед катастрофою. Потрібні:нова політична влада ефективні профспілки «шокова терапія»заборона нових боргів від МВФ та продажу землі розвиток економіки (з поверненням боргів), наукоємних виробництв, сільського господарства, малого і середнього бізнесу, науки.

The mistakes of the theory of Marxism-Leninism are: in an attempt to replace the religions of the people with one’s own faith in the error of the K. Marx’s formula of capital, according to which all the additional value (profit) belongs to the workers, which makes them exploiters in a statement that the workers are the elite in the absence of profit sharing analysis among all groups of workers in a statement that the aim of the Communist elite and the goal of workers match in the analysis of a «society of eternal hatred» in a statement that the elite will be not exist in communism. Elite does not eat «other people’s bread»: she works together with workers and must receive «its legitimate income», and workers – «their fair wages» – according to F. Roosevelt. The state must increase the efficiency of the economy on the basis of morality principles, justice, and equality of Elite’s and workers’ rights. Robbed by own elite Ukraine is facing a catastrophe. We need: a new political power, effective trade unions «hock therapy», the ban of new debts from the IMF and the ban of land sale development: of economy (with debt repayment), of science intensive production, of agriculture, of small and medium business, of science.

Ключові слова: ідеологія помилки теорії марксизму-ленінізму демократія еліта робітники профспілки плани розвитку наукоємна продукція.
4. Шерстюк Л. В. Роль стратегічної компетенції у професійній підготовці майбутніх викладачів філологічних спеціальностей
Стаття присвячена визначенню ролі стратегічної компетенції у професійнофілологічній підготовці. Особлива увага приділяється етапам комунікативної діяльності та відповідним стратегіям. Описано процес впровадження стратегій досягнення та компенсації у процес опанування іноземної мови. Доведено важливість формування стратегічної компетенції у майбутніх викладачів філологічних спеціальностей

The article deals with defining the role of strategic competence in professional philological training. Special attention is placed at stages of communicative activity and corresponding strategies. The author describes the application of success and compensation strategies in the process of foreign language acquisition. We prove the necessity of forming the strategic competence in professional training of future philology teachers.

Ключові слова: стратегічна компетенція навчально-стратегічна компетенція стратегії досягнення продуктивні рецептивні інтерактивні та посередницькі стратегії.
5. Ромакін В. В. Проблеми етики досліджень із залученням людини в Україні
На відміну від розвинених країн, в Україні відсутня система, яка гарантує захист людини, що залучається до соціальних немедичних досліджень. Крім того, це робить проблемним проведення міжнародних досліджень та визнання їх результатів. Розглядаються основні принципи, стандарти, та установи, які потрібно впроваджувати у вітчизняну практику досліджень

Unlike developed countries there is no such thing as a system which guarantees protection to a person involved in social non-medical research in Ukraine. It makes conducting international research and their results acknow ledgement problematic. Basic principles, standards and institutions which should be introduced into domestic research practice are reviewed.

Ключові слова: етика досліджень учасник дослідження соціальні дослідження.
6. Бабкова-Пилипенко Н. П. Проблеми здійснення дистанційного навчання в університетах України
Українські ВНЗ дистанційного навчання стикаються з безліччю проблем у процесі його реалізації. Проблеми пов’язані не тільки з технічним аспектом, але і з культурним. Крім того, існує багато перешкод, які потрібно долати. Однак проведене дослідження доводить перспективу і важливість онлайн-курсів реалізації для підвищення ефективності освіти в українських університетах.

Despite being relevant Ukrainian universities distance learning faces a lot of problems in the process of its implementing. The problems are connected not only with the technical aspect but also with the cultural one. Moreover, there are much more barriers that should be overcome. However, the conducted research proves the perspective and importance of online courses implementing for the increasing the effectiveness of the education at Ukrainian universities.

Ключові слова: онлайн курс дистанційне навчання якість освіти на лінії на лінії курсу структурування
7. Бондаренко Л. В. Впровадження нових інформаційних технологій у професійну діяльність агронома
У статті розкрито поняття інформаційних технологій та його інструментарію, наведено приклади та можливості використання інформаційних технологій в агрономії. Зокрема, більш детально розглянуто технології точного землеробства. Особлива увага за умов стрімкого розвитку ринку мобільних пристроїв та їх можливостей приділена мобільним технологіям, наведена їх класифікація за можливостями використання в агрономії. На шляху до впровадження інформаційних технологій в професійну діяльність агронома виокремлено критерії відбору інформаційних технологій та основні організаційні напрями його діяльності (ознайомлення із міжнародними програмами та грантами необхідність врахування досвіду партнерів, конкурентів тощо у професійних спільнотах постійний моніторинг інформаційних веб-ресурсів та онлайн платформ професійного спрямування необхідність неперервного підвищення кваліфікації працівників залучення фахівців нових професій та звернення до професійної допомоги агроконсалтингу в разі необхідності).

The purpose of this article is to consider the specifics of the introduction of information technologies in the professional activities of the agronomist, in particular, the possibility of using mobile technologies in accordance with the developed classification of available means, precision farming as a strategy for finding the best technologies, singling out the criteria for selecting information technologies and allocating the key aspects of implementation information technologies. The technologies of precision farming (global positioning systems, geographical information systems, yield monitor technologies, variable rate technology, remote sensing technology) is discussed more detail. Particular attention in the conditions of the rapid development of the mobile device market is given to mobile technologies, their classification according to the possibilities of use in agronomy (reference systems, calculators, measuring, recording and monitoring, simulators, integrated systems, digitized publications). On the way to the introduction of information technologies author lists the criteria for selecting information technologies in the professional activities of the agronomist (the functionality of information systems, the cost of their operation, the prospects for future use, technical characteristics, possible risks) and the main organizational directions of his activities (familiarization with international programs and grants, the need to take into account the experience of partners, competitors in professional communities, the constant monitoring of information web resources and online professional direction platforms, the need for continuous training of employees, attracting new professionals, professions and recourse to professional assistance in the agricultural consulting if necessary).

Ключові слова: інформаційні технології критерії вибору інформаційної технології агрономія точне землеробство геоінформаційні системи системи глобального позиціонування мобільні технології в агрономії агроконсалтинг
8. Нєпєіна Г. В. Роль освіти в забезпеченні сталого розвитку людства
Проблема сталого розвитку цивілізації – одна з найбільш актуальних у сучасному світі. Вона перетворилася на важливу складову внутрішньої та зовнішньої політики багатьох держав на всіх континентах. Освітній рівень населення є передумовою соціального та економічного зростання. Освіта забезпечує розвиток суспільства та держави, формує кругозір особистості. У 2005 році Генеральна асамблея ООН оголосила про початок десятиліття освіти в цілях сталого розвитку. Освіта для сталого розвитку (ОСР) ґрунтується на принципах взаємодії суспільства та природи, а також передбачає гармонізацію економічної, соціальної та екологічної складової розвитку суспільства. В економічно розвинутих країнах удосконалення системи освіти, що враховує нову парадигму розвитку, почалося досить давно і є невід’ємною частиною соціальноекономічного розвитку. Зараз по всьому світу ведеться широка робота з формування системи освіти для сталого розвитку. В розвинутих країнах її результатом став розвиток інституційних основ ОСР та забезпечення державної підтримки.

The end of the 20th and the beginning of the 21st centuries are characterized by turning for the worse of ecological situation on our planet. It becomes obvious, that harmonization of mutual relations of society and nature is becoming more important. Intensive development of ecological education becomes the actual task for all countries and is one of the ways of overcoming the global ecological crisis. In this paper some global tendencies of the development of ecological education in connection with realization of sustainable development principles are examined. The education for a sustainable development is extremely immediate international social and pedagogical problem which emphasizes interrelation between environment, economy and society. The goal of education for a sustainable development consists in assistance to acquisition of knowledge, skills and persuasions which allow to accept and inculcate decisions at the local and global levels, directed on increasing a qualitative standard of living and don’t threaten the future generations to satisfy their exigencies. The education for a sustainable development is the modern approach to the organization of educational process which includes informing of members of a society about the basic problems of a sustainable development, formations of the outlook which is based on principles of a constancy, reorientation of study from transfer of knowledge on a dialogue establishment, orientation to infringements and the practical decision of local problems. The education for a sustainable development lasts during all life and includes all levels and categories of education. The main tools on introduction of education for a sustainable development are: dialogue is establishing of understanding between the authorities, nongovernmental organizations, commercial structures, various community and individuals teaching is development of new knowledge, skills and abilities for encouragement of constancy practice in the sphere of business, economy and in daily life informing is access to information about questions of a sustainable development and environmental setting, achievements in introduction of a sustainable development marketing is changes in behavior of each person for benefit of stability at the decision choice, with estimating of benefits and costs. The education for a sustainable development assumes changes in the educational process concerning teachers, pupils and education control. Key words: education sustainable development envi

Ключові слова: освіта сталий розвиток екологічна освіта освіта для сталого розвитку екологічні проблеми переорієнтація системи освіти.
9. Малюченко І. О. Оцінка статистичної достовірності результатів формувального експерименту професійної підготовки екологів засобами MOODLE
У статті подана оцінка достовірності результатів формувального експерименту професійної підготовки екологів засобами MOODLE, із застосуванням рамкової конструкції конкуруючих цінностей. Дослідження базується на визначенні ставлення особистості до проблемних ситуацій етичного та екологічного спрямування, спираючись на методику визначення організаційної культури, запропоновану американськими вченими К. С. Камероном та Р. Е. Куінном.

In the article the estimation over of authenticity of results which forming the experiment of professional preparation of environmentalists is brought by MOODLE, using the scope construction of competitive value. Researches are based on determination of relation of personality to the problem situations of ethics and ecological character, leaning against the method of determination of organizational culture, offered by the American scientists K. S. Kameron and P. E. Kuinn.

Ключові слова: організаційна культура анкета рамкова конструкція конкуруючих цінностей професійна підготовка еколога.
10. Андрющенко Н. В. Поняття «словесність»: теоретичний аспект та вплив на сучасність
У статті проаналізовано підходи різних учених на проблему сутності поняття «словесність». Визначено словесність як вид мистецтва. Проведено огляд науковопедагогічної літератури, а також словників, у яких розкривається поняття «словесність», «риторика».

The article analyses approaches of different scientists on the problem of the essence the notion of the literature. Literature is defined as an art form. The review of scientific-pedagogical literature which reveals the notion of the literature, rhetoric.

Ключові слова: словесність, риторика, професійна підготовка, вчитель словесності.
Педадогічні основи професійного навчання соціальних працівників
11. Коваль Г. В. Сучасні напрямки ігротерапевтичної роботи
У статті на підставі аналізу висвітлено основні методики соціальної реабілітації. Акцентовано увагу на сучасних напрямках соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку та зазначено, що найбільш поширеними є такі: арт-терапія, дельфінотерапія, іпотерапія, нейрон-розвивальна терапія, Монтесорі-терапія, Війтатерапія, метод Петьо. З’ясовано основні сучасні напрямки соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку та зауважено, що кожна з цих методик повинна носити системний, ціленаправлений характер і використовуватися фахівцями відповідно до особливостей психофізичних вад дитини.

Today various methods of social rehabilitation are used in Ukraine. Among the modern directions of social rehabilitation of children with impaired mental and physical development the following are the most common: art therapy, dolphin therapy, hippotherapy, neuron-developmental therapy, Montessori therapy, method of Vojt, conductive education (method of Peto). Art therapy – is one of the methods of social work, based on the potential of art to achieve improvements in the emotional, intellectual and personal growth. Everyone can express themselves through lines, colors, sounds or movements to gain new experience of nonverbal communication to help facilitate future relationships with other people. Art therapy is a relatively new method of social work. Currently, it covers all types of art classes, which are held in hospitals and health centers. Drawing, painting, or sculpture is a safe way to relieve stress, and thus eliminate aggression in a nonverbal way. It also promotes progress in medical and therapeutic measures. Subconscious conflicts and inner feelings are easier expressed through visual images than talking during verbal interaction. Art therapy – is a treatment based on involving the child in the arts. The child learns to communicate with the outside world at the ecosystem level, using visual, motor and sound expressing tools. It can independently express its feelings, needs and motivation for its behavior, activity and communication necessary for its full development and adaptation to the environment.
Art therapy, as an innovative method of social work, should be used within a complex functional and comprehensive system of medical and social rehabilitation of children with disabilities, as its use increases cognitive activity of children, promotes sensory and motor development focuses. General trends and conditions of art therapy are similar to other methods of rehabilitation used in the rehabilitation of children with organic lesions of the nervous system. Dolphin therapy – is a new direction of social rehabilitation that works in Ukraine. It is an alternative, nontraditional method of social work, where the communication between man and dolphin is in the center of the therapeutic process. It is a specially organized process that takes place under the supervision of a team of specialists: physician, veterinarian, trainer, psychologist (psychotherapist, pathologists, teacher). Researchers believe that communication with dolphins brings not only aesthetically pleasure, but also therapeutic benefit: emotions that the child experiences heal emotional wounds and normalize mental condition. There are hypotheses that the ultrasonic waves, emanated from dolphins, have favorable influence as well. Hippotherapy – the treatment method which is based on the child’s interaction with the horse, adapted to possibilities of the child to learn riding. When riding on a horse’s back, the muscles of the animal make three-dimensional movements which massage the muscles on the child’s legs. The importance of the horse therapy is to simulate skills of the child’s body, communicate with others, increase self-esteem and transfer new experiences into everyday life. The hippotherapy has therapeutic and preventive influence on the child’s body and promotes activation of the restructuring functions. So, having researched the basic modern directions of social rehabilitation of children with mental and physical disabilities, we determined the most common of them: art therapy, dolphin therapy, hippotherapy, neurondevelopmental therapy, Montessori therapy, therapy of Vojt, conductive education (method of Peto), etc. It is important to note that each of these methods should be systemic, task-oriented and used by specialists in accordance with the special needs of the child.

Ключові слова: соціальна робота дитина методика арт-терапія реабілітація мистецтво проблеми суспільство соціалізація досягнення.
12. Шуст О. М., Сергієнко Ю. М. Соціально-психологічні передумови фізичного виховання студентської молоді
У статті висвітлюється питання впливу з однієї сторони, соціальних і психологічних передумов на фізичне виховання студентської молоді, та, з іншої, саме фізична та психологічна готовність самого студента до зайняття фізичними вправами. Окрім цього, важливим уявляється виокремлення фізичного виховання як одного з діючих засобів щодо профілактики та попередження різних захворювань, коригування й, відповідно, формування особистості студента, активізації здорового способу життя студентської молоді, підвищення їх мотивації до зайняття фізичною культурою та спортом.

The article is devoted to the analysis of importance of physical education for student youth as basis for healthy lifestyle. But, besides that, author emphasize attention on the social and psychological readiness student youth for physical and sport exercises during studying at the higher educational institutions and in free time. Today the Ukrainian reality strongly influences on the personality, development and health of the younger generation. In addition, with fast spreading of the informational technologies in our country young people began to spend more and more time in the Internet and lead an «virtual lifestyle», which significantly displayed both on the physical activity and sociopsychological development of the young person. Besides socio-economical factors, there are also psycho-emotional, such as: student`s motivation for doing sport and physical exercises, support from friends and relatives to such kind of activity, availability of the appropriate conditions during physical exercises, desire to lead a healthy and active lifestyle. All together they form the preconditions for the physical education of the student youth. That`s why now it`s considered appropriate to distinguish sport and physical activities at higher educational institutes as an important field of realisation of student`s sport and physical activities, which directly influences on the self-development, life position, state of health, career and personal achievements of the youth. Besides that, an important task for the government departments is to activate and increase the interest of the youth for the physical and sport exercises through improvement of the appropriate conditions and changing of the regulatory framework in the field of physical education for enhancement of the gene pool, increasing of the labor potential of the country, promotion of physical health, growth of well-being of the population and solution of other social and economical problems.

Ключові слова: здоровий спосіб життя соціально-психологічні передумови спорт студентська молодь тренування фізичне виховання.
13. Сай Д. В. Сучасні тенденції розвитку соціального забезпечення та соціальної роботи в Європейському Союзі
У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку соціального забезпечення та соціальної роботи в Європейському Союзі. Розкриваються питання адаптації та зміни системи соціального забезпечення та функцій соціальної роботи у зв’язку з новими світовими викликами у країнах-членах ЄС: світова економічна криза, біженці та мігранти з Афганістану та Сирії, екологічні зобов’язання країн-членів ЄС, старіння населення, тощо.

The article discusses current trends in social welfare and social work in the European Union. The questions of the adaptation and changes in the social welfare system and social work functions are discussed in connection with new global challenges in the EU countries: the global economic crisis, refugees and migrants from Afghanistan and Syria, environmental commitments of the EU member states, aging population, etc.

Ключові слова: соціальне забезпечення соціальна робота соціальна держава цінності Європейський Союз.
14. Малиновська Н. Л. Місце дисципліни «іміджологія» у формуванні позитивного іміджу майбутнього соціального працівника
У статті ставиться проблема формування позитивного іміджу соціального працівника з метою адаптації до професійного середовища. Розглядається зв’язок дисципліни «Іміджологія» з побудовою власного іміджу молодої людини та професійного іміджу майбутнього соціального працівника. Розкриваються мета і завдання вивчення дисципліни «Іміджологія», зазначаються знання, вміння та навички, що допоможуть студентам підготуватися до ефективної професійної діяльності.

The article discusses the problem of creating a positive image of a social worker in order to adapt to the professional environment. The connection between the discipline «Imageology» and the construction of young person’s self-image and professional image of a future social worker is examined. The aim and objectives of studying «Imageology» are discussed, as well as knowledge and skills that will help prepare students for effective professional activities. The article also highlights the practical meaning of discipline in a modern world.

Ключові слова: іміджологія позитивний імідж соціальний працівник соціальна робота професійна діяльність Я-концепція.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
15. Кіршова О. В. Критерії оцінювання методичних вмінь магістрантів спеціальності «німецька філологія»
У статті досліджено провідні вміння викладача німецької мови. Визначено критерії оцінювання вмінь магістрантів розробляти серію вправ з читання та говоріння, і для оцінювання їх вмінь розробляти вправи для контролю рівня сформованості умінь студентів у читання та говорінні

The main skills of the teacher of the German language are studied in the article. The criteria for assessing the ability of undergraduates to develop series of exercises on reading and speaking, and to assess their skills to develop exercises to control the level of formation of students’ skills in reading and speaking.

Ключові слова: магістранти критерії оцінювання серія вправ вправи для контролю.
16. Харченко Т. І. Активація англомовного спілкування студентів не філологічних спеціальностей
Стаття присвячена вивченню та аналізу існуючих методик активізації англомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки. Автор приділяє особливу увагу методу проектування та колажуванню, як найбільш ефективним засобам активації англомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей.

The article deals with the study and analysis of existing methodologies of non-philology students’ Englishspeaking skills in the process of their professional training. Author pays special attention to the project method and method of collaging as the most effective means of developing English-speaking skills of non-philology students.

Ключові слова: англомовне спілкування фахова підготовка студентів нефілологічних спеціальностей метод проектування колажування активація спілкування.
17. Герасимова О. І. Ретроспективний аналіз поняття «саморегульоване навчання» в філософській та психолого-педагогічній латературі західноєвропейського освітнього простору
У статті аналізується підхід до поняття «саморегульоване навчання» західноєвропейський вчених, розглядається значення саморегульованого навчання в становленні освітніх і професійних компетенцій майбутніх фахівців, а також структура і етапи розвитку саморегульованого навчання у студентів вищих навчальних закладів. Актуалізується проблема підготовки студентів, здатних до постійної саморегуляції. Уточнюється сутність понять «саморегулювання», «саморегульоване навчання» і звертається увага на специфіку його застосування в подальшому становленні й особистісному зростанні майбутніх фахівців.

The article deals with the approach to the concept of «self-regulated learning» of Western European scientists, the importance of self-regulated learning in the development of educational and professional competencies of future professionals, as well as the structure and stages of development of self-regulated learning in the course of students’ training of higher educational institutions. The problem of students’ training capable of continuous learning is actualized. The essence of the concepts «self-regulated», «self-regulated learning» is clarified and drawing attention to the specifics of their application in the future formation and personal growth of future specialists.

Ключові слова: саморегулювання саморегульоване навчання самоосвіта самостійна робота самоосвітня діяльність.
18. Шмідт В. В. Вимоги до електронного посібника (на матеріалі посібника «Modern Computing English»)
У статті висвітлено сучасні вимоги до побудови і компонування електронного посібника як базису для мінімального професійного інформаційно-освітнього середовища. Автором обґрунтовано та за допомогою педагогічного експерименту доведено необхідність застосування таких посібників для підвищення рівня індивідуалізації та професіоналізації освіти, а також ефективності освітнього процесу загалом.

The modern requirements for the construction and layout of the electronic manual as the basis for a minimum professional information and educational environment are covered in the article. The author substantiated and proved through the pedagogical experiment the need for such guidelines to enhance the professionalization and individualization of education and the effectiveness of the educational process in general.

Ключові слова: електронний посібник електронний навчально-методичний комплекс інформаційно-освітнє середовище індивідуалізація освіти.
19. Шепетко Ю. М. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності самостійної роботи
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у використанні сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі, зокрема електронного підручника, який покликаний полегшити сприйняття інформації, урізноманітнити форми роботи, зацікавити технічними можливостями. Мета статті полягає в доведенні необхідності використання електронного підручника як засобу підвищення ефективності самостійної роботи.

The relevance of the material, outlined in the article is determined by the need to use modern computer technologies in the educational process, in particular the electronic textbook, which is designed to facilitate the perception of information, diversify the forms of work and to interest the technical capabilities. The purpose of the article is to prove the necessity of using an electronic textbook as a means of increasing the effectiveness of independent work. The independent use of the electronic textbook will contribute to the further development of cognitive activity of students.

Ключові слова: електронний підручник комп’ютерні технології самостійна робота самоосвіта.
20. Стройнецька І. В. Фактори впливу на якість професійної підготовки економістів у системі формування необхідних компетенцій
Статтю присвячено формуванню та розвитку комплексних професійних компетенцій майбутніх економістів, заснованих на аналізі зовнішніх та внутрішніх факторах впливу на якість професійної підготовки фахівців економічного профілю З метою вдосконалення існуючих систем педагогічно-організаційного забезпечення, що має суттєві недоліки, пов’язані із відсутністю комплексного, сучасного підходу до формування компетенцій, пропонується система виокремлення необхідних компетенцій на основі аналізу актуальних суб’єктивних та об’єктивних факторів впливу.

The article is devoted to the formation and development of integrated professional competencies of the future economists based on the analysis of internal and external factors affecting the vocational training quality of specialists in economics. In order to improve the existing systems of pedagogical and organizational support which have significant drawbacks connected with lack of a comprehensive, modern approach to the formation of competencies a system of allocating the necessary competencies on the basis of analysis of the actual subjective and objective factors of influence is proposed.

Ключові слова: фактор впливу професійна підготовка професійна компетенція виробничі завдання.
21. Бужиков Р. П., Бужикова Р. І. Робота зі спеціальним текстом в навчанні перекладачів
Наукова стаття присвячена актуальним проблемам методики перекладу спеціального тексту. У цій статті були розглянуті основні стадії формування компетентності, встановлено необхідність її формування на протязі всього процесу навчання.

The scientific article is devoted to the actual problems of the technique of translation of a special text. In this article the main stages of the formation of competence were considered, the need for its formation throughout the entire learning process was established.

Ключові слова: спеціальний текст нові методики перекладу об’єкт перекладу роль перекладача підготовка перекладачів.
22. Мукатаєва Я. В. До проблеми формування професійної компетентності у студентів спеціальності «переклад»
В статті аналізуються проблеми формування професійної компетентності у студентів спеціальності «Переклад», пропонуються шляхи вдосконалення перекладацьких вмінь і навичок для здійснення усного і письмового перекладу.

The article analyses the problems of professional competency formation of future translators. The author suggests the ways of improving the translation skills for oral and written translation.

Ключові слова: професійна компетентність компетентнісний підхід лінгвістична компетенція соціолінгвістична компетенція прагматична компетенція.
23. Калініна Л. А. Проблеми формування професійної компетентності майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери
В статті розглянуто проблеми формування професійної компетентності майбутніх працівників культурно-дозвіллєвої сфери та проаналізовано зміст поняття «професійна компетентність».

In the article problems of formation of professional competence of future workers amusement industry and analyses the concept of "professional competence".

Ключові слова: професійна компетентність професіоналізм професійна культура фахівця культурно-дозвіллєва сфера професійна підготовка.
Вдосконалення шкільництва як передумова підвищення якості університетської освіти
24. Клименюк Н. В. Пархомова О. О. Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку в умовах центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Ця стаття висвітлює сучасне формування правильної вимови дітей з обмеженими можливостями дошкільного віку, які мають порушення мовлення. Досліджено вплив різнобічних факторів які впливають на правильну вимову у дітей з вадами. Описано експериментально-дослідну роботу з підвищення рівня правильної вимови у дитини з обмеженими можливостями в умовах міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

This article highlights the modern formation of the correct pronunciation of disabled children of preschool age who have speech disorders. The influence of diverse factors that affect the correct pronunciation of children with disabilities. Described experimental research on improving the correct pronunciation of a child with disabilities in city center for social rehabilitation of disabled children.

Ключові слова: розвиток мовлення дитина-інвалід вимова.
25. Лебідь С. Г. Формування природничо-наукової картини світу в учнів старших класів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу
Цю статтю присвячено проблемі формування в учнів природничо-наукової картини світу. Показано, що вона повинна формуватися на засадах фундаментальних теорій та законів природничих наук, філософських категорій, системи методологічних принципів.
Доведено, що формування природничо-наукової картини світу в учнів старших класів середньої школи найбільш ефективно може здійснюватися в процесі вивчення спеціального інтегрованого курсу природничо-наукової спрямованості.

This article is devoted to the problem of the formation among pupils of the upper grades of a secondary general education school a natural scientific picture of the world. It is shown that it should be formed on the basis of fundamental theories and laws of natural sciences, philosophical categories, system of methodological principles.
It has been proved that the formation of a natural scientific picture of the world among pupils of the upper grades of a secondary general education school can most effectively be carried out in the process of studying a special integrated course of the natural-scientific orientation.

Ключові слова: природничо-наукова картина світу інтеграція природничих дисциплін діяльнісний підхід