Педагогічні основи професійного навчання соціальних працівників
1. Костєва Т. Б. Практичний досвід здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях
У статті аналізується сучасна практика соціального супроводу, розкриваються ряд
принципів, методик та технологій (сімейна терапія, сімейна психопрофілактика, генограма, сімейне консультування). Охарактеризовується комплекс спеціалізованих послуг при здійсненні соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях – інформаційні, психологічні, соціально-психологічні, соціально-медичні, юридичні, соціально-медичні.


This article analyses the modern practice of social support, revealed a number of principles,
techniques, and technologies (family therapy, family psycho-prophylaxis, genogram, family
counseling).Range of specialized services in the implementation of social support for families in difficult ife situations – informational, psychological, socio-psychological, socio-medical, legal, social and medical.
Ключові слова: неблагополучні сім’ї соціальний супровід технології соціальної роботи сім’я, що опинилася в складних життєвих обставинах соціальний працівник технології соціальної роботи.
2. Клименюк Н. В.Ромащенко В. В. Профілактика агресивності серед неповнолітніх правопорушників в умовах слідчого ізолятору
У статті проаналізовано причини агресивності серед неповнолітніх правопорушників які перебувають в слідчому ізоляторі. Розглянуто види агресивної поведінки та її
форми окремо у хлопців та дівчат. Висвітлено методи дослідження рівнів агресії та
шляхів зниження й профілактики агресивності серед девіантних підлітків в умовах слідчого ізолятору.


The article analyzes the causes of aggression among juvenile offenders in the detention center. The types of aggressive behavior and its form separately in boys and girls. Lit methods of research of a level of aggression and ways to reduce and prevent aggression among deviant adolescents in the detention centre.
Ключові слова: профілактика агресивність агресія неповнолітні правопорушники слідчий ізолятор.
3. Клименюк Н. В. Клименюк Є. Є. Протидія торгівлі людьми: історико-правові норми міжнародного та вітчизняного права
В статті розглянуто проблему торгівлі людьми як форми сучасного рабства. Досліджено історію явища торгівлі «живим товаром» в різні епохи та в різних країнах. Проаналізовано норми міжнародного та вітчизняного права по боротьбі з работоргівлею.
Досліджено усі види та форми рабства в сучасному світі.


The article deals with the problem of human trafficking as a form of modern slavery. The history of the phenomenon of trafficking in «live goods» is studied in different epochs and in different countries, the norms of international and Russian law on combating the slave trade are analyzed, all forms and forms of slavery in the modern world are investigated.
Ключові слова: торгівля людьми рабство міжнародно-правові документи.
4. Сургова С. Ю. Застосування технології контексного навчання в процесі професійної підготовки майбутнього соціального працівника
Статтю присвячено реалізації технології контекстного навчання в професійній підготовки майбутніх соціальних працівників. Автор розкриває значення практико зорієнтованої системи освіти, що дозволяє організувати навчальний процес з урахуванням
специфіки майбутньої професії. У межах контекстного навчання майбутній соціальний
працівник вчиться адаптуватися в умовах сучасного життя, успішно розв’язувати
складні професійні завдання, свідомо аналізувати і корегувати результати своєї діяльності. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що технологія контекстного
навчання відповідає таким принципам соціальної роботи, як проблемність, індивідуалізація і
диференціація, гармонійний розвиток різних компонентів мислення, формування алгоритмічних прийомів розумової діяльності, спеціальної організації мнемонічної діяльності, що відзначає завдання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників.


The article is devoted to the implementation of the context related training technology during the training of future personnel of social services, considering the specificity of the future profession. Within the context related training the future social employee learns to adapt to the conditions of modern life, to solve successfully complex professional tasks, to analyze consciously and to adjust their activities. Investigating the context related training is a relatively new area of scientific research in pedagogical theory,which has recently started to develop in Ukraine. The problem of implementation of the system in the training process is rather out of scientists attention. The realization of the context related technology, where the main focus is self-education of the students in acquiring and operating with knowledge, is carried out during the study the Special education course. The essence of the proposed method and its purpose was to develop projects as an independent research by the students of certain problems within this period, that finished with writing the final work and helping students to trace the relationship between different subjects, that gives the future social employees practical skills of their own activities and creates an opportunity for students to cooperate with different categories of people. Mastering the technology of context related training the students also got acquainted with the method of creating personal and professional self-portrait. In our study is a written reflection «I am the future social worker», whose goal is selfanalysis and self-assessment of their own personal and professional qualities, skills, opportunities and prospects. Exploring of the students creative projects allowed us to identify the level and depth of their motivation for such activities. Further, in his work, the author noted the significant interest of the students in their own self-development. In addition, it identifies the growth of students abilities to create «I – concept». This study allows us to conclude that the technology of context related training corresponds to the principles of social work such as problematical, individualization and differentiation, the harmonious development of the various components of thinking, the formation of algorithmic techniques of mental activity, a special organization mnemonic activity that reflects the problems of professional training of future social employees.
Ключові слова: практико зорієнтована система освіти технологія контекстного навчання майбутній соціальний працівник метод проектів особистісно-професійний автопортрет принципи соціальної роботи.
5. Файчук О. Л. Шляхи підвищення мотивації студентів спеціальності «соціальна робота» до працевлаштування за фахом
У статті розглядаються основні мотиви працевлаштування за фахом серед студентів спеціальності «Соціальна робота». Основною метою статті є визначення основних шляхів та засобів підвищення даного виду мотивації. Визначено, що основними
закладами, які працюють у даному напрямку є соціально-психологічні центри, центри
сприяння працевлаштуванню, що діють при університетах і безпосередньо центри зайнятості. Вагомих результатів у напрямку працевлаштування випускників спеціальності «Соціальна робота» за фахом можна досягти за умови тісної співпраці та злагодженої роботи ВНЗ, викладачів, Служби зайнятості, установ соціальної сфери та, власне, студентів. Шляхи підвищення мотивації до працевлаштування за фахом мають
бути спрямовані на допомогу студентам-випускникам у формуванні їх професійного
самовизначення, знаходження місця роботи, ототожнення себе з майбутньою професією, розвитку здатності до професійної самопрезентації тощо.


Changes in the Ukrainian economy led to a significant increase in demand for educational services and the corresponding increase in admission to higher educational institutions. Every year, the number of graduates that are first time out on the labour market. These young graduates, with the appropriate level of professional education, expect to find a job with a degree for a job that would meet their requirements. At the same time, in terms of an imbalance between demand and supply of labour, there have been significant problems in the employment process. As a result, instead of work within their profession, a significant part of graduates of the specialty «Social work» do not work in the specialty. The main purpose of the article is to identify the main ways and means of increasing this type of motivation. The author conducted a survey among the students of specialty «Social work» with the aim of identifying the main motives of employment. The results of the survey show that the main motives for employment are: material motive (high wages, various allowances) security reasons (safe and comfortable working conditions) social motive (the interaction between colleagues, good team relationships, quarrels, barriers between the parties to the communication) the motive of expression (letters, commendable sheets, career opportunities). The basic institutions that work in this direction is the socio-psychological centres, centres of employment, which are affiliated to universities, and employment centers. Ways to increase motivation for employment in this field should be aimed at helping grad students in shaping their professional
identity, identification with the future profession, development of the ability to professional self forming activity and psychological ability to overcome setbacks at the stage of search of work, ability to use traditional and the newest methods of employment, acquisition of non-standard situations that occur on
the job interview, and also during the probation period in specific workplace. Significant results in thе direction of employment of graduates of the specialty «Social work» specialty can be achieved by a close cooperation and coordinated work of universities, teachers, employment Services, social institutions, and in fact, students.
Ключові слова: мотивація працевлаштування соціальна робота студенти вищий навчальний заклад.
Університетська освіта
6. Літвінчук С.Б. Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки у вищій школі
У статті виявлено та обґрунтовано педагогічні умови вдосконалення професійної
підготовки майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах. Крім того, окреслено
співіснування в одній дидактичній системі традиційного та модернізованого підходів до
процесу професійної підготовки студентів у вищій школі. Сучасні соціально-економічні
процеси зумовлюють нові підходи до професійної підготовки студентів у вищих закладах освіти. Актуальним є питання забезпечення високоякісної підготовки творчих,
активних, конкурентоспроможних фахівців нової генерації, здатних до плідної праці.
Метою даної статті є виявлення та обґрунтування педагогічних умов вдосконалення
професійної підготовки студентів у вищій школі до виробничої діяльності в сучасних
умовах. Адже однією з найважливіших вимог Болонського процесу є забезпечення високого рівня якості вищої освіти, розвиток європейського співробітництва у цій справі
шляхом розробки сумісних критеріїв та методологій. Комплексне застосування та дотримання всіх педагогічних умов сприятиме підвищенню ефективності професійної підготовки майбутніх спеціалістів у процесі вивчення технічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Активізація всіх сфер навчальної діяльності студентів забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості майбутніх фахівців та їх готовність до
професійної діяльності в різних галузях сучасного виробництва.


The issue reveals the foundations of the pedagogical conditions of the development of would-be specialists’ training at the higher school. Particular attention is paid to the problem of coexistance of the traditional and modern approaches to the process of the students’ professional training. Contemporary socio-economic processes determine new approaches to students’ training in higher educational institutions. Pressing is the issue of ensuring high quality training of creative, active, competitive specialists of new generation who are capable for a productive work. The purpose of this article is the identification and justification of pedagogical conditions of improvement of professional training of students in high school to productive activity in modem conditions. After all. one of the most important requirements of the Bologna process is to ensure a high level of quality in higher education, the development of European cooperation by developing compatible criteria and methodologies. Intensification of all educational activity spheres of students to ensure the harmonious development of future specialists’ personality and their readiness for professional activities in various branches of modem technology. Analysis of scientific studies and our own work has allowed to identify and theoretically substantiate pedagogical conditions of increase of professional training efficiency of future specialists in higher educational institutions.
Ключові слова: готовність до майбутньої професійної діяльності дидактичні умови знання, уміння й навички ефективність і якість професійної підготовки навчання технічним дисциплінам педагогічні умови професійна підготовка майбутніх спеціалістів.
7. Болюбаш Н. М. Інформаційна підтримка моніторингу професійного становлення студентів університету засобами сучасних інформаційних технологій
У статті розглянуто особливості розробки та впровадження моніторингу професійного становлення студентів університету в умовах модульно-рейтингової системи
оцінювання з використанням засобів інформаційного середовища Moodle. Теоретично
обґрунтовано використанням уточненої таксономії Блума для діагностики рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.


In article is considered features of development and introduction of monitoring of professional formation of students of university in the conditions of rating system with use of means of information environment Moodle are considered. Use of specified blom's taxonomy for diagnostics of levels professional competence of the future experts is theoretically proved.
Ключові слова: моніторинг якості професійної підготовки професійна компетентність інформаційне середовище Moodle уточнена таксономія Блума дистанційний курс.
8. Кірей К. О. Методичні підходи щодо структурування навчального матеріалу у системі дистанційного навчання ІТ-фахівців
З метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців перед системою
освіти, зокрема, у підготовці ІТ-фахівців постає завдання надати якісну та доступну
освіту. За цих умов є потреба у розробці новітніх або вдосконаленні існуючих засобів і
форм навчання, за допомогою яких можлива ефективна організація як аудиторного так
і самостійного навчання студентів. Одним із шляхів виконання цього завдання є дистанційна форма навчання з використанням засобів інформаційних технологій. У статті
на прикладі дисципліни «Структура та організація даних в ЕОМ» висвітленні методичні підходи щодо проектування стратегії здійснення навчального процесу, яку реалізують за допомогою об’єднання відповідних складових навчального програмного засобу
системи дистанційного навчання. Методичні прийоми ґрунтуються на специфіці базових етапів навчання та особливостях дисципліни. Запропоноване структурування навчального матеріалу надає можливість у системі дистанційного навчання організувати гнучке навчальне середовище, а також реалізувати різноманітні стратегії навчання, з урахуванням складності навчального матеріалу та рівня знань і здібностей студентів.


In order to increase the competitiveness of future specialists, in particular when preparing IT specialists, there is a task for the education system to provide quality and affordable education. Under these conditions, there appears a necessity for developing new and improving of existing means and forms of learning which will allow organizing effectively both auditory and independent learning among students. Using information technology means and distance form of learning can be viewed as one of the ways to solving this task. This article covers methodical approaches to designing an educational process strategy through the example of the «Structure and organization of data in ECM» discipline (subject area 12 «Information technologies», speciality 122 «Computer sciences and information technologies»). According to the curriculum the «Structure and organization of data in ECM» discipline belongs to professional and practical preparation courses for higher education institution choice it is taught in first year. The major goal for studying this discipline is students acquiring theoretical knowledge and practical capabilities, and skills for choosing appropriate data structures for resolving different tasks, as well as their effective organization in ECM’s memory. The strategies of learning process organization are implemented through combining corresponding informational, practical, and controlling blocks of educational software of the distance learning system. The methodical techniques are built upon the specifics of basic stages of teaching and the discipline’s peculiarities. The structuring of educational material proposed gives the possibility to organize a flexible learning environment within the distance learning system, and to implement various teaching strategies taking into consideration the complexity of educational material as well as thе level of knowledge and capabilities of the students.
Ключові слова: професійні знання майбутні фахівці з інформаційних технологій дистанційна освіта інформаційні технології програмні засоби.
9. Хмизова О. В. Розвиток лідерства як стратегічне завдання вищої економічної освіти в Україні
Сучасне економічне середовище містить складні завдання для лідерів прибуткових і неприбуткових інституцій. Глобалізація та інтенсивний розвиток технологій прискорили необхідність розвитку вмінь представляти ідеї, концепції і стратегії багатонаціональній аудиторії, використовуючи
англійську мову як мову міжнародного спілкування. Мета дослідження − проаналізувати окремі
теоретичні та практичні аспекти розвитку лідерства викладачів та студентів вищих навчальних закладів у реформованому просторі української освіти. Завдання даної статті: визначити основні педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу майбутніх економістів у процесі вивчення ділової англійської мови уточнити шляхи розвитку лідерського потенціалу викладачів та наукових
співробітників у системі вищої економічної освіти. Автор завершує обговорення наведенням прикладів з практики застосування інтерактивних методів навчання і викладання ділової англійської мови.


Challenging economic milieu presents difficult tasks for leaders in profit and nonprofit organizations. Globalization and intensive development of technologies have accelerated the necessity for future economists to be able to present ideas, concepts and strategies to multinational audience using English as lingua franca. The purpose of the research is to analyze some theoretical and practical aspects of developing leadership at higher institutions in transforming Ukrainian education area. The goals of this paper are: to define the main educational conditions for developing leadership potential of future economists in the process of learning Business English to specify the ways for improving leadership potential of academicians in the system of higher business education. The author concludes with discussion on practices of using interactive methods for teaching and learning Business English.
Ключові слова: лідерство академічне лідерство академічне керівництво лідерство вчителя лідерський потенціал інтерактивні методи ділова англійська мова.
10. Шерстюк Л. В. Рівневий підхід до професійної підготовки майбутніх філологів
таття присвячена вивченню існуючих рівнів володіння іноземною мовою та їхньої
кореляції з рівнями професійної підготовки майбутніх філологів. Було встановлено відповідність між бакалаврською підготовкою майбутніх філологів та міжнародними стандартами, розробленими Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти, асоціацією тестування ALTE, сертифікаційними іспитами для встановлення рівня володіння англійською мовою, національними кваліфікаційними рівнями та міжнародною системою тестування рівня володіння англійською мовою.


The article deals with the study of existing levels of foreign language acquisition and their correlation with the levels of professional training of future philology teachers. We established the correspondence between the bachelor's training of future philology teachers and international standards developed by the Common European Language Training Guidelines, the ALTE Testing Association, the English language proficiency examinations, the national qualification framework and the international English proficiency testing system.
Ключові слова: рівневий підхід професійна підготовка майбутніх філологів рівні володіння іноземною мовою загальновживана іноземна мова професійно орієнтована іноземна мова.
11. Касіянц С. Є. Особливості організації проектної діяльності та круглих столів у процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів
Стаття присвячена аналізу особливостей використання інтерактивних методів у
процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів. Автор підкреслює необхідність
використання методів проектної діяльності та круглих столів під час практичних занять з іноземної мови. Виділено специфічні особливості організації проектної діяльності
та круглих столів студентів-економістів у процесі іншомовної підготовки.


The article is devoted to the analysis of the peculiarities of interactive methods usage in the process of future economists’ foreign language training. The author emphasizes the need for methods of project activity and round-tables during seminars on a foreign language. The specific features of project activity and round-tables of future economists in the foreign language training process are distinguished in the article.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання проектна діяльність круглі столи іншомовна підготовка майбутніх економістів.
12. Буровицька Ю. М. Формування професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій
У статті розглядається формування професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій. Подаються визначення таких термінів як компетенція, компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід. Розглянуті основні складові професійної компетентності фахівців з інформаційних технологій, зважаючи на їх освітньо-кваліфікаційну характеристику.


Formation of professional competence of information technology specialists is examined in the article. Definitions of such terms as competence, professional competence, and competency-based approach are given. Main components of professional competence of information technology specialists regarding their educational qualification characteristics are described.
Ключові слова: компетенція, компетентність професійна компетентність компетентнісний підхід формування професійної компетентності.
13. Шеїна О. О. Медіаосвіта: теоретичні основи
Стаття присвячена проблемі розвитку медіаосвіти. Автор розглядає взаємозв’язок між основними поняттями медіаосвіти, представляє теоретичний аналіз їхньої сутності, спираючись на дослідження українських та зарубіжних вчених.


The article is devoted to the problem of developing of media education. The author examines interconnection of main notions of media education using the explorations of Ukrainian and foreign scientists.
Ключові слова: медіаосвіта медіа грамотність медіа культура інформаційне суспільство.
14. Чжеюань Вей Експериментальне дослідження сформованості міжкультурної вихованості студентів
У статті здійснено аналіз результатів дослідження сучасного стану міжкультурної вихованості студентів вищих навчальних закладів України. За результатами дослідження автор робить висновок, що використання музичного мистецтва у процесі міжкультурного виховання студентів вищого навчального закладу сприяє інтенсифікації розвитку мотивів до пізнання культури різних країн, а також когнітивних, емоційноемпатійних, рефлексивних рис особистості.


The article analyzes the results of the study of the current state of cross-cultural breeding of university students in Ukraine. The vast majority of respondents (69,7 ) believe that the level of their cultural identity to their ethnic group is of average one. As for the negative feelings that cause respondents belonging to their nationality, namely 18 – a sense of social insecurity 8,4 – a sense of spiritual imbalance, mental anxiety 9,8 – a feeling of dissatisfaction, a desire to change nationality 3,9 – a sense of physical danger, they can explain the difficult socio-economic situation, which is now compounded by the events related to the temporary occupation of the ARC and Sevastopol and hostilities occurring in uncontrollable Ukrainian authorities in Donetsk and Lugansk regions.
Ключові слова: міжкультурне виховання міжкультурна ідентичність міжкультурна толерантність музична творчість національна самосвідомість.
Теоретичні основи професійного навчання у процесі вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
15. Мінц М. О., Головаченко І. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом студентів вищого навчального закладу
У статті досліджуються мотивації студентів вищого навчального закладу до занять
фізичною культурою і спортом, які сприяють вихованню рухових навичок, спритності, витривалості, сили, збільшенню фізичного навантаження. Мотивація до занять фізичним
вихованням прискорює соціальну адаптацію студентів до нових умов навчання. Тренування
допомагають боротися з гіподинамією, депресіями і стресом. До того ж спорт допомагає
боротись зі шкідливими звичками, формує навички здорового способу життя, культури спілкування, сприяє підвищенню самооцінки особистості, впевненості у собі, гартує волю і
характер. Наявність мотивації до занять фізичною культурою є значимим моментом у
житті особистості. З часом для багатьох студентів фізичне виховання стає сенсом
всього життя.


hysical Education and sport help to form motor skills, dexterity, stamina, physical power and
encourage to train regularly and increase muscle loading. A motivation for Physical Education increases a social adaptation of students to the new conditions of education. Training helps to fight with depression and stress. Sport also helps to struggle with bad habits, forms healthy lifestyle, standards of communication. It encourages the increasing of self-esteem, confidence hardens will and character. Physical Education plays a great role in the life of many people. It also becomes the sense of their life.
Ключові слова: мотивація мотив фізичне виховання спорт здоровий спосіб життя студенти.
16. Гавриленко А. О. Інформаційні технології як засіб формування індивідуальних стратегій навчання студентів-філологів
Стаття присвячена обґрунтуванню використання інформаційних технологій для
формування індивідуальних стратегій навчання. Окреслена роль використання індивідуальних стратегій навчання на засадах комп’ютерних технологій у процесі мовної підготовки студентів філологічних спеціальностей.


The article deals with the highlighting of the specific features of usage of the individaul strategies of learning in the process of formation of modern process of studying by means of Internet technologies. Main approaches to the definition of the notion «individual learning strategy» are given in the article. An individual learning strategy is interpreted in the paper as a general concept of learning, which is based on certain linguistic, psychological and pedagogical principles and implemented in the auditorium as a method or a group of methods. Using computer technologies in teaching foreign language gives a chance to turn from subjective evaluation to objective, sound and unprejudiced control of the level of forming professionally important knowledge and skills of the students, makes it possible to analyze thoroughly the mistakes made by students and correct the educational process in a proper way, choosing teaching methods and technique, that fit for the purpose of education the most and it can raise the motivation aspect of learning language through individual approach
Ключові слова: комп’ютерні технології індивідуальна стратегія навчання мовна підготовка інформаційний простір.
17. Коровіна В. Д. Особливості міжкультурних бізнес переговорів
У сучасному світі міжкультурні переговори набувають все більшого значення у веденні бізнесу. Існують різні види тренінгів, на яких вчать як вести переговори з клієнтом, замовником, з представниками міжнародних компаній, але основною перешкодою
являється відмінність культур між особами з обох сторін переговорів. Правила проведення міжнародних (міжкультурних) переговорів включають в себе певні критерії, які
змінюються в залежності від національності учасників переговорів.


Nowadays cross-cultural negotiations have become increasingly important in doing business. There
are different types of training, which learning how to negotiate with clients, customers, and with representatives of international companies but the main obstacle is cultural differences between people on both sides of the negotiations. The rules of international (cross-cultural) negotiation include certain criteria, which vary depending on the nationality of the negotiators.
Ключові слова: міжнародні переговори міжкультурні переговори міжкультурні комунікації культурні цінності традиції етноцентризм.
18. Мкртчян А. Р. Особливості викладання граматики за професійним спрямуванням на прикладі економістів
У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено особливості викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у сучасних
умовах розвитку суспільства, розкрито сутність методів викладання іноземної мови, які
необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої мети.


The article defines the objectives and content of professionally-oriented training, the features of teaching English to students of economic specialties in modern conditions of development of society, the essence of foreign language teaching methods which are necessary for the successful conduct of the classes and achieve your goal.
Ключові слова: граматика сучасна граматика граматична компетенція граматичні норми лексичні норми вміння, знання.
Вдосконалення шкільництва як передумова пудвищення якості університетської освіти
19. Букач М. М. Виховання почуття ритму в молодшому шкільному віці
У статті обґрунтована методика виховання почуття ритму у молодшому шкільному віці. У дослідженні були використані теоретичні методи аналізу, синтезу, а також
емпіричні методи спостереження та вивчення ефективності різних методичних підходів. Отримані результати вказують на необхідність більш ретельного врахування
особливостей розвитку психіки дітей цієї вікової групи, при підборі і впровадженні методичних прийомів музичними педагогами.


In this article was substantiated the method of fostering a sense of rhythm in the early school years. In exploration was used theoretical methods of analysis, synthesis, and methods of empirical observation and study of the effectiveness of different teaching approaches. The results indicate to the need of more careful consideration of peculiarities of the psyche of children in this age group in the selection and implementation of teaching methods from music teachers.
Ключові слова: дитина молодшого шкільного віку почуття ритму методики виховання почуття ритму у початковій школі.
20. Денищич Т. А. Лінгводидактичні засади формування культури мовлення учнів засобами фразеології
У статті розкрито сутність та зміст основних лінгводидактичних чинників формування культури мовлення учнів при вивченні теми фразеологія з урахуванням традиційних та інноваційних тенденцій у системі шкільної освіти. Подано практичні рекомендації щодо використання основних підходів, закономірностей, принципів, методів і прийомів навчання при засвоєнні теми «Фразеологія» в шкільному курсі української мови. Запропонована система лінгводидактичних засад є теоретичною основою методики навчання фразеології в школі в аспекті культури спілкування учнів.


The article shows the gist of language teaching aspects of students’ training of speech standards within the topic of phraseology. Traditional and innovative school education tendencies are being taken into consideration. Practical guidelines for «Phraseology» as a part of the school course of Ukrainian have been given they include main educational approaches, trends, principles, methods and techniques. The suggested language teaching system is a theoretical basis of teaching phraseology at school in terms of students’ communication standards.
Ключові слова: лінгводидактичні основи культура мовлення фразеологія підходи закономірності4 принципи методи прийоми засоби навчання.
21. Бондаренко І. Г. Бондаренко О. В. Рухова активність школярів Норвегії в системі фізичного виховання
У статті акцентується увага на низький рівень рухової активності школярів України. Тільки 30 підлітків в Україні здатні виконати нормативи по оцінці фізичної підготовленості без ризику для здоров’я. Спостерігається низький рівень функціональних
можливостей учнів. Мета дослідження – удосконалення системи фізичного виховання з
урахуванням досвіду фахівців в галузі фізичної культури Норвегії. Велику увагу приділено аналізу дороги до школи, як сфері рухової активності школярів. Норвезькими фахівцями зроблено висновок про кореляцію між рівнем рухової активності в підлітковому віці
і показниками фізичного здоров’я в більш пізньому періоді життя. Результати досліджень показали недостатню інтенсивність рухової активності школярів на заняттях з
фізичного виховання. Рекомендується включати засоби і методи, які сприяють зміцненню опорно-рухового апарату школярів. У Норвегії застосовуються різноманітні види
рухової активності, що враховують кліматичні особливості країни. У 2016 році запропоновано збільшити рухову активність школярів до однієї години в день для всіх типів
шкіл.


The article focuses on low motor activity of schoolchildren in Ukraine. Only 30 of adolescents in Ukraine are able to fulfill the standards for assessing physical fitness without risk for health. It is observed low level of pupils’ functionality. Research purpose is to improve the system of physical education based on the experience of specialists in the field of physical culture in Norway. Lot of attention is paid to the analysis of the way to school, as the field of motor activity of schoolchildren. Norwegian experts concluded that there is correlation between the level of motor activity during adolescence and indicators of physical health in later periods of life. The results showed a lack of intensity of motor activity of pupils during physical education lessons. It is recommended to include tools and methods that promote strengthening of the musculoskeletal system of pupils. Different kinds of physical activity are applied in Norway, taking into account climatic features of the country. In 2016 it was proposed to increase physical activity of pupils to one hour per day for all types of schools.
Ключові слова: рухова активність фізичне виховання школа гіподинамія кореляція перерва педагогічний експеримент.
22. Клименюк Н. В., Куліш Н. М. Вплив дрібної моторики на рівень розвитку когнітивної сфери дитини дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату
Стаття висвітлює особливості розвитку дитини дошкільного віку з порушенням
опорно-рухового апарату. Досліджено вплив дрібної моторики на розвиток когнітивної
сфери дитини з діагнозом «спастична диплегія». Описано експериментально-дослідну
роботу з підвищення рівня когнітивної сфери у дитини з обмеженими можливостями в
умовах міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.


The article highlights the peculiarities of development of children of preschool age with disorders of the musculo-skeletal system. The influence of fine motor skills on the development of cognitive sphere of the child with a diagnosis of «spastic diplegia». Described experimental research on increasing the level of cognitive sphere of the child with disabilities in the city center of social rehabilitation of children with disabilities.
Ключові слова: дрібна моторика когнітивна сфера порушення опорно-рухового апарату.
23. Іванова В. Л. Музична інтерпретація в контексті розвитку світового мистецтва
Стаття присвячена вивченню процесу формування, становлення і розвитку мистецтва інтерпретації музичних творів в історичному і сучасному аспектах визначенню
ролі і місця інтерпретації в системі чинників виконавської майстерності узагальненню
новітніх технологій і підходів до інтерпретації музичної класичної спадщини та творів
сучасних композиторів. Автор висуває гіпотезу, що сучасна музика з її складним інтонаційним і ритмічним строєм передбачає безмежну кількість варіантів інтерпретації,
реалізація яких належить до компетенції виконавця-інтерпретатора. Дослідженням
встановлено, що музичний твір є рухомий у часі об’єкт, який може змінюватись і вдосконалюватись у контексті розвитку світового музичного мистецтва.


The research is devoted to the study about formation and development of the art interpretation musical works in historical and modern aspects, defiance role and place of interpretation performance factors system, generalizing new technologies and sides of classical music and the works interpretation of modern composers. The author puts forward the hypothesis that modern music with its complex intonational and rhythmic system provides an infinite number of interpretation options, the implementation of which belongs to the competence of the interpreter. Musical work is a moving object in time, which can be changed and improved in the context of the musical art development.
Ключові слова: музичне мистецтво інтерпретація виконавська майстерність композиторський стиль авторський текст інтерпретаційний аналіз.