Управління освітою
1. Стефан М. Квятковський Тенденції змін в управлінні освітою у країнах Європейського Союзу
Розглянуті два напрямки змін в організації управління освітою, що характерні для всіх країн Європейського Союзу. Децентралізація управління та його усуспільнення, надання процесу прий-няття рішень громадського характеру є невід’ємними компонентами, без яких неможливо правильно оцінити ситуацію на місцевому рівні, здійснити педагогічну діагностику та визначити необхідні напрямки діяльності.
2. Романовський О.Г Сучасна філософія освіти як методологічна основа управлінської підготовки гуманітарно-технічної еліти
Розглянуто передумови, що викликають необхідність розробки нової філософії освіти. Показано її використання як методологічної основи управлінської підготовки сучасних фахівців. Наведено основні методологічні принципи формування гуманітарно-технічної та управлінської еліти.
3. Олійник В.В Процес управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти як соціально-системне явище
У статті представлено авторське бачення процесу управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти як соціально-системним явищем. Окреслено основні зв’язки системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти як на рівні системи освіти, так і на рівні зв’язків: освіта – виробництво, освіта – наука, освіта – суспільство. В межах проблеми розглядається необхідність ринкового визначення потреб педагогічного й управлінського персоналу профтехосвіти у поєднанні економічних інтересів держави з інтересами педагогічної галузі
4. Іоланта Вільш Майбутня освіта з системної точки зору
У статті висловлюється системний підхід, що став необхідним для цілісного, узагальненого чи міждисциплінарного дослідження. Автор доводить, що результатом розвитку людини, який полягає у зростанні ступеня впорядкованості її структури, є зростання ефективності самокерування. Отже, розвиток людини визнається як одна з найважливіших потреб людини, які задовольняються у процесі формування.
5. Мещанінов О.П Університет у контексті сталого розвитку людства
Висвітлена ідея університету сучасної України, що полягає у поєднанні класичної моделі В. Гумбольдта єднання держави-нації та моделі єднання інтелекту творчих особистостей на міждисциплінарній та полікультурній основі у своєрідний “інтелектополіс”.
Педагогічна майстерність
6. Пєхота О.М Професійна підготовка майбутнього педагога в системі виховної роботи університету
У статті на основі історико-логічного аналізу розглядається проблема професійної підготовки вчителя в системі виховної роботи. Виявлено традиційні національні та загальнокультурні тенденції щодо розвитку пріоритетних напрямів вказаної проблеми у педагогічній науці. Розглядаються особливості професійної підготовки вчителя у системі виховної роботи університету в умовах створення національної моделі вищої освіти
7. Букач М.М Проблеми практичної підготовки молодого фахівця в умовах університетської освіти
Розглядаються роль та місце практичних форм навчання в системі університетської освіти. Приділяється увага проблемі розбудови навчального плану, виходячи з потреб не лише набуття знань, а й формування практичних вмінь та навичок.
8. Нор К.Ф Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів
У статті розглядається питання формування комунікативних умінь майбутніх учителів. В основу технології покладений американський досвід навчання у співробітництві. Автор статті наводить приклади найбільш цікавих варіантів навчання в малих групах і психологічні характеристики ведення діалогу.
9. Гайворонська В.В Організаційно-методичні умови ефективного формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти
У статті розглянуто дидактичні умови підвищення ефективності формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти. Проаналізовано організаційно-методичні чинники, які забезпечують індивідуальний розвиток студента і його спрямованість на викладацьку діяльність. Показано необхідність переходу орієнтації цільової підготовки викладача від кваліфікації до компетенції
10. Тихонова Т.В Напрямки професійної підготовки фахівців з питань організації інформатизації освітніх закладів
У статті обґрунтовується необхідність підготовки фахівців з питань організації інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та детально розкриваються цілі і зміст навчання студентів за цим напрямом
11. Білюк О.В., Сургова С.Ю Модель підготовки вчителя історії з урахуванням специфіки дисциплін педагогічного циклу
Розглядаються теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх вчителів історії. Аналізуються цілі та задачі спецкурсу превентивної педагогіки у системі підготовки вчителя історії. Наводяться приклади програмного матеріалу курсу з використанням модульно-рейтингової технології.
12. Шклярський Ю.О Зацікавлення студентів обраною професією як дидактична проблема курсу “Вступ до спеціальності “Соціальна робота”
У статті розглядаються шляхи вирішення низки дидактичних проблем при викладанні дисципліни “Вступ до спеціальності “Соціальна робота”. Зміст робочої програми курсу, його побудова націлені на те, щоб допомогти першокурсникам остаточно ствердитись у правильності вибору професії “Соціальний працівник”, в повній мірі засвоїти сутність соціальної роботи, її суспільне значення, необхідні знання, вміння та навички для успішної професійної діяльності в установах соціальної сфери області після закінчення вузу.
Культура і освіта
13. Пономарьов О.С Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності
Проаналізовано характерні прояви порушень педагогічної етики та їх вплив на якість професійної підготовки і виховання фахівців. Розкрито зв’язок цих явищ з перспективами подальшого соціально-економічного і духовного розвитку України.
14. Бондаренко В.В Методологічні та теоретичні умови виховання гуманітарно-технічної еліти
Розглянуто питання методології та теорії виховного процесу при підготовці гуманітарно-технічної еліти в умовах навчального процесу сучасного вищого технічного навчального закладу. Основну увагу автор приділяє питанням формування духовності, удосконалення та розвитку моральних цінностей у майбутніх випускників технічних університетів, оскільки соціальна й життєва ефективність людської діяльності, перш за все, залежить від моральної орієнтованості людини.
15. Клименюк Н.В. Виховання гуманних якостей у студентів засобами бібліотерапії
Бібліотерапія – галузь діяльності на межі медицини і бібліотечної справи, що пов’язана з активним заохоченням людини читанням ретельно підібраної літератури з метою її зцілення чи вирішення особистих проблем. Стаття висвітлює форми та методи, які здатні зробити бібліотеку не тільки важливим освітнім закладом, а й надати студентові кваліфіковану психологічну допомогу.
16. Ляшенко О.В Культура – стабілізатор духовності нації
У статті розглянуто поняття культури як стабілізуючого фактора суспільства, розкрито її сутність, функції з погляду формування типу державності. Автор спробувала довести, що, спираючись на культурний потенціал минулого нашої країни, вже сьогодні є можливість забезпечити повноцінний розвиток української духовності.
17. П’ятницька-Позднякова І.С Культурологічний аспект викладання дисципліни “Художня культура” у вищій школі
У статті досліджується одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти – культурологічна спрямованість навчального процесу, концепція комплексної, інтегративної моделі навчального процесу у вищій школі. Саме такий підхід, на думку автора, в змозі достатньо повно реалізувати потенційні можливості навчального курсу “Художня культура” в аспекті розкриття культурних цінностей різних історико-культурних часових меж, виокремлення особливостей того чи іншого культурного архетипу, побудови ідеальної моделі “культурної людини” певної епохи, що визначить пріоритети у формуванні особистості сьогодення
18. Чуєнко В.Л Шляхи формування екологічної свідомості та екологічної культури засобами іноземної мови
Стаття торкається проблеми виховання екологічної культури студентів у процесі навчання англійської мови в закладах вищої освіти. Автор зазначає, що проведення дискусій на екологічні теми, підготовка повідомлень або доповідей до екологічних конференцій, опрацювання фахової автентичної літератури тощо є такими видами роботи, які сприяють формуванню екологічної свідомості й культури студентів та засвоєнню нових екологічних знань і цінностей
19. Ржепецький Л.А Формування національної свідомості школярів у процесі вивчення культури українського народу на уроках історії України
У статті висвітлюється проблема формування національної самосвідомості школярів у процесі вивчення культури українського народу на уроках історії України. Автор пропонує як теоретичний, так і практичний аспект розкриття даної проблематики (пропонуються теми уроків, тестові завдання, пам’ятка).
Особистісний розвиток
20. Пазинич С.М Я-простір у системі креативної педагогіки
Проаналізовано якісну сутність сучасної “педагогіки сходження”, тобто педагогіки, яка тлумачить викладача як інформатора, канонізатора своєї галузі знання. На противагу цій концепції обгрунтовується необхідність креативної педагогіки. З метою зміцнення позицій цього напрямку в педагогіці пропонується залучити в його систему авторську концепцію “Я-простір"
21. Ігнатюк О.А Розвиток особистісного потенціалу
Статтю присвячено проблемам формування особистості керівника-лідера як представника гуманітарно-технічної еліти. У центрі уваги знаходяться питання максимального розкриття і реалізації його повного особистісного потенціалу. Автор у статті зупиняється на розкритті сутності та змісті понять “потенціал особистості” та “педагогічна система”. Наголос зроблений на тому, що розвиток особистісного потенціалу є метою педагогічної системи. Розкриваються й обговорюються педагогічні умови, що забезпечують особистісну орієнтацію підготовки майбутніх фахівців та сприяють розвитку й реалізації їх особистісного потенціалу
22. Старєва А.М Організація особистісно орієнтованого освітнього середовища
У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти підготовки майбутніх вчителів історії. Аналізується проблема організації особистісно орієнтованого освітнього середовища як однієї з умов формування готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтов аного навчання
23. Костіна В.В Стимулювання пізнавального інтересу учнів засобами особистісно орієнтованого навчанняСтимулювання пізнавального інтересу учнів засобами особистісно орієнтованого навчання
Стаття присвячена проблемі стимулювання пізнавального інтересу учнів у процесі навчання. Виявлено особливості стимулювання мотиваційної сфери засобами управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, а також розроблено комплекс засобів особистісно орієнтованого навчання. Визначено умови ефективного використання спроектованих засобів у процесі навчання.
24. Піхтар О.А. Принципи особистісно орієнтованого навчання у формуванні музичного мислення студента-виконавця
У статті автор доводить доцільність формування музичного мислення студентів шляхом організації особистісно орієнтованої системи навчання. Проектування навчального процесу з урахуванням закономірностей розвитку та саморозвитку особистості створює сприятливі умови для самореалізації творчого потенціалу музиканта-виконавця
Педагогічний експеримент
25. Фоміна М.В Методика педагогічного експерименту по визначенню ефективності психолого-педагогічної підготовки інженерів
У даній статті описується проведений автором педагогічний експеримент. Його метою було виявлення ступеня впливу на ефективність вивчення студентами дисциплін психолого-педагогічної підготовки таких факторів, як її структурування відповідно до майбутньої професійної діяльності учнів та застосування на практичних заняттях сучасних активних методів навчання
26. Резнік С.М Експериментальне дослідження рівня розвитку управлінських умінь майбутніх інженерів
У статті аналізується рівень розвитку управлінських умінь у майбутніх інженерів в умовах традиційної системи освіти. За результатами експерименту зроблений висновок, що управлінська підготовка студентів є незадовільною, визначаються педагогічні завдання, вирішення яких сприяє підвищенню рівня управлінських умінь майбутніх інженерів.
Філологічна освіта
27. Гришкова Р.О Сучасний підручник іноземної мови як засіб міжкультурного спілкування
У статті обгрунтовано необхідність створення нового покоління підручників іноземної мови. Визначено дидактичні та методичні умови, за яких організація роботи з підручником на занятті буде ефективною та сприятиме формуванню у студентів навичок міжкультурного спілкування. Наведено результати впровадження в процес навчання англійської мови нових посібників, створених викладачами кафедри англійської мови.
28. Диндаренко О.А Cross-Cultural Aspects in Teaching English
The article is devoted to the role of the dialogue among civilizations in forming socio-cultural consciousness among the students of non-philological faculties. At the turn of the centuries, taking into account the tendency of global integration, elements of multiculturalism should be introduced in the foreign language courses in higher educational establishments. Appreciation and respect of the cultural heritage of other civilizations help better prepare the youth of today for the challenges of tomorrow
29. Михайлюк В.О Мовні задачі як засіб формування логічного мислення студентів
У статті досліджуються проблеми оптимального вибору форм, методів і прийомів навчання для розвитку творчої, пізнавальної діяльності студентів, логічного осмислення мовних ситуацій, розв’язання проблемних мовних задач.
30. Лебедєва І.О Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови
Стаття розкриває комплекс актуальних лінгводидактичних проблем, пов’заних з відбором топонімічних одиниць за їх лексико-семантичним значенням на заняттях з іноземної мови. Автор досліджує сучасний стан топоніміки в лінгводидактиці, її практичну цінність, а також визначає активність вживання певної групи топонімів в ситуаціях мовного спілкування. У статті наведені приклади топонімічних одиниць, відібраних автором за ексталінгвістичним принципом, які є актуальними для сучасної мови пересічного представника населення США.
31. Василевич В.В Формування професійного мовлення студентів-економістів як засобу взаємодії у просторі європейської комунікації
У статті йдеться про професійне мовлення студентів-економістів як засіб взаємодії у межах європейської комунікації. Подано взаємозв’язок мови й мовлення, визначено сутність професійного мовлення. Проілюстровано прийом ситуативного підходу у формуванні професійного мовлення студентів-економістів під час експериментальної педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі
32. Дімант Г.С Робота з бізнес-планом як методом у формуванні готовності студентів-економістів до іншомовного професійного спілкування
У статті йдеться про роботу з бізнес-планом як методом у формуванні готовності студентів-економістів до іншомовного професійного спілкування висвітлено сутність бізнес-плану як документа у роботі економіста проілюстровано метод роботи з бізнес-планом.
33. Бондаренко Л.М Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету
У статті досліджуються закономірності, пошук шляхів і процеси формування комунікативної культури студентів-іноземців на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів, що продиктовані необхідністю оптимізації входження студентів-іноземців, які є носіями різних культур, в іншомовний комунікативний простір. Під комунікативною культурою автор розуміє сукупність комунікативних знань, умінь і навичок, що дозволяють студенту-іноземцю ефективно спілкуватися в стандартних комунікативних ситуаціях як в усній, так і в писемній формі