Університетська освіта
1. Мещанінов О. П. Єдність дистанційних форм навчання і наукових досліджень: розширення можливостей сучасної університетської системи освіти
Феномен університетської системи освіти проаналізовано з позиції потреб та тенденцій,
що властиві постіндустріальному суспільству, яке прагне здійснити розвиток до інформаційного суспільства. Висвітлено актуальну проблему вибору шляхів розвитку університетської системи освіти в Україні з опертям на розширення наукових досліджень через впровадження дистанційної форми організації досліджень і, як наслідок, формування концептуальної
моделі розвитку. Визначені ключові наукові положення для забезпечення сталого розвитку інноваційної університетської системи освіти. У подальших дослідженнях доречна розробка оновленої синергетичної, полідисциплінарної моделі розвитку, що спирається на вимір в категоріях організаційної культури.

The phenomenon of university education is analyzed from the perspective of needs and trends that characterized
the post-industrial society, which seeks to make the development of the information society. Deals with the current
problem of choosing the ways of university education in Ukraine in reliance on the expansion of research through
the introduction of distance form of studies and, as a consequence, the formation of a conceptual model
development. The key scientific positions to ensure sustainable development of innovative university education. In
further studies to develop appropriate synergies updated, the Disciplinary field development model, based on the
measurement in terms of organizational culture.
Ключові слова: єдність дистанційних форм навчання і наукових досліджень університетська система освіти дистанційна форма організації наукових досліджень полідисциплінарна модель розвитку концептуальна модель розвитку організаційна культура
2. Кірей К. О. Методичні підходи щодо підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій
З метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців перед системою освіти
постає завдання передати не тільки необхідні знання, а й сприяти набуттю певного досвіду.
Якщо звернутися до роботодавців, то окрім того, що має знати та вміти майбутній фахівець з
інформаційних технологій (ІТ) можна також почути нарікання та вказівки на недоліки підготовки фахівців, що виявляється в «типових помилках» молодих або недостатньо досвідчених фахівців. А отже робота над усуненням «типових помилок» набуває все більшої
актуальності. У статті окреслені найпоширеніші помилки молодих або недостатньо досвідчених ІТ-фахівців у процесі здійснення ними професійної діяльності. Всі зазначені помилки
пов’язані, перш за все, з відсутністю у майбутнього ІТ-фахівця досвіду роботи. Запропоновані
методичні прийоми ґрунтуються на моделюванні задач, що виникають на підприємствах:
пошук та впровадження нових методів та засобів ІТ, робота з користувачами інформаційних
систем. Отже, якщо у процесі навчання звертати увагу студентів на зазначені помилки, то
можна підвищити інтерес з боку студентів до навчального матеріалу та передати
практичний досвід здійснення майбутньої професійної діяльності.

With the goal of increasing competitiveness of future specialists not only the task of giving the necessary
knowledge but also one of contributing to obtaining of certain experience emerges before the education system. If
employers are asked then, in addition to what a future specialist in information technologies (IT) should know and
be able to do, one may also hear complains and remarks regarding the shortcomings of the specialists’ training,
which are revealed through the ″typical mistakes″ of young or insufficiently experienced specialists. This way,
working on eliminating the ″typical mistakes″ is getting more and more actual. The article overviews the most
spread mistakes made by youn typical mistakes is getting more and more actual. The article overviews the most
spread mistakes made by young or insufficiently experienced IT specialists when they perform their professional
activities. The first one is a wrong attitude towards software and hardware equipment of the enterprise where the
specialist works. The second one is disrespectful attitude towards other specialists working at the organization or
company. The third mistake is incorrect handling of categories. For example, ″cheap″ and ″expensive″, ″good
software″ or ″bad software″. All indicated mistakes are linked primarily to the future IT specialist’s lack of work
experience. The methodical techniques offered to be used are based on modeling of tasks that emerge at enterprises
and companies: finding and implementing new information technologies methods and means and working with
information systems’ users. Thus, if in the course of training the students’ attention is drawn to indicated mistakes,
their interest in educational material can be increased, and besides the practical experience of performing their
future professional activities can be transferred.

Ключові слова: професійні знання майбутні фахівці з інформаційних технологій типові помилки інформаційні технології програмні засоби.
3. Сапожников С. В. Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону
У статті на підставі аналізу висвітлено основні педагогічні технології, які є найбільш
поширеними у системах підготовки педагогічних працівників в країнах Чорноморського регіону, а
саме: проектна технологія (метод проектів), інтегративно-модульні технології, модульнорейтингова технологія навчання, технологія проблемного навчання, сугестивна технологія,
кейс-технології, технологія розвивальної кооперації, інформаційно-комунікативні технології
та технології комп’ютерного дистанційного навчання. Наголошується на пріоритетності
інтеграції інформаційно-комунікативних технологій у педагогічну освіту для формування професійного досвіду студентів у досліджуваних країнах.

In the article on the basis of analysis we are presenting the key pedagogical technologies which are most
frequently used in the system of future pedagogical workers’ training in the Black Sea regions countries. The
following technologies are: project technology (project method), integrated module technology, module technology
with ranking, problem teaching technology, suggestive technology, case technology, cooperative development
technology, and distance teaching using computers (e-learning).We would like to highlight the necessity to use
Information and Communication Technologies in the teaching process to help students obtain professional
experience in the studied countries.

Ключові слова: Чорноморський регіон вища педагогічна освіта педагогічні технології педагогічні працівники засоби навчання
4. Болюбаш Н. М. Визначення критеріїв та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу
Стаття присвячена визначенню критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців під час їх навчання у вищому навчальному закладі при
вивченні дисциплін комп’ютерного циклу на основі сутності структурних компонент професійної компетентності. Дано характеристику рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного,
операційно-когнітивного та емоційно-вольового компонент професійної компетентності
майбутніх фахівців.

Article is devoted to definition of criteria, parameters and levels of professional competence of the future experts
during their training in a higher educational institution at studying disciplines of the computer cycle on the basis of
essence structural a component of professional competence. The characteristic of levels of professional competence
of the future experts is made.
Ключові слова: професійна компетентність рівні сформованості професійної компетентності таксономія Блума
5. Гусенко А. А. Поняття та сутність правової культури студентів
У статті висвітлено та проаналізовано різні підходи до визначення понять «культура»
та «правова культура». Надається аналіз наукових джерел щодо проблем формування
правової культури. Визначається поняття правової культури студентів та необхідність її
формування. Комплексний теоретичний аналіз правової культури студентів, що передбачає
розкриття її змісту, призначення, загальних закономірностей і особливостей формування в
процесі модернізації українського суспільства. Розкриваються умови функціонування процесу
формування правової культури студентів, критерії і показники рівня правової культури
студентів ВНЗ.

The different approaches to the definition of «culture» and «legal culture» are analyzed in the articles. It is
analyzed the scientific literature of the problem of formation of legal culture. Defined concept of legal culture of
students and need for its formation. A comprehensive theoretical analysis of legal culture of students that provides
the disclosure of its content, purpose, common patterns and features of the formation in the modernization of
Ukrainian society. The conditions of operation the process of formation of legal culture of the students are identified. The criteria and indicators of the level the legal culture of of university students are revealed in the article.

Ключові слова: право культура правова культура правова культура студентів правова культура суспільства правосвідомість
6. Трибулькевич К. Г. Тенденції розвитку студентського самоврядування у 1964–1979 рр.
У статті здійснено аналіз розвитку студентського самоврядування у період 1964–1979рр.
Визначено тенденції та закономірності становлення даного феномену у визначений період.
Розглянута робота комсомольської та профспілкової організації вищих навчальних закладів
діяльність студентських наукових гуртків та студентських проектно-конструкторських
бюро спортивних клубів художньої самодіяльності студентської преси суспільно-корисної
діяльності та здійснено аналіз самоврядної активності у гуртожитках.

In article the analysis of development of student’s self-government during the period, 1964-1979. Tendencies
and regularities of formation of this phenomenon during a certain period are defined. The considered work of the
Komsomol and trade-union organization of higher educational institutions activity of student scientific circles and student’s design bureaus sports clubs amateur performances student’s press socially useful activity the analysis
of student’s activity in hostels is also carried out.

Ключові слова: студентське самоврядування вищий навчальний заклад суспільнокорисна діяльність студентські гуртки комсомольська організація профспілкова організація
7. Бухнієва О. А. Професійна самопідготовка особистості в якості суб’єкта інноваційної діяльності через аспірантуру
У статті розкрито необхідність безперервної самоосвіти наукових і науково-педагогічних
кадрів в якості суб’єктів інноваційної діяльності у вищі, зміст, методи і форми організації якої
повинні бути гнучкими, різноманітними і варіативними. Висвітлено питання формування
нового покоління наукових і науково-педагогічних кадрів, здатних до інноваційної діяльності у
вищому навчальному закладі через аспірантуру.

The article deals with the need for continuous self-education of scientific and pedagogical staff as subjects of
innovation activities in high school, contents, methods and forms of organization which should be flexible, diverse
and variable. In the article was considered the questions of the formation of a new generation of scientific and
scientific-pedagogical staff, capable of innovation higher education institution through postgraduate study.

Ключові слова: аспірантура інноваційна діяльність самопідготовка наукових і науковопедагогічних кадрів до інноваційної діяльності у вищі.
Педагогічні основи професійного навчання соціальних праціаників
8. Коваль Г. В., Мерненко І. М. еобхідність створення профілактичних та психокорекційних програм попередження проституції серед неповнолітніх
Для повноцінного розуміння поняття «секс – бізнес», науковцями було проаналізовано
історичні етапи становлення даного терміну та цілісність його використання стосовно
обраної тематики.
Особливо гострою проблемою сьогодення з’явилася потреба у безповоротній протидії
явищу комерційної сексуальної експлуатації дітей, яке швидко поширюється і знаходить
сприятливий ґрунт для негативного впливу на підростаюче покоління.
Простежено розвиток тенденцій розгубленості, втрати ідеалів, неоптимістичного
сприйняття життя, відчуження від суспільства. Виявлено, що саме дефіцит позитивного
впливу на молоде покоління приводить до того, що в його представників домінуючими
почуттями стають тривога, агресія, соціальна пасивність, страх. Це сприяє формуванню
девіантних цінностей, порушенню або ігноруванню значною частиною людей норм права й
моралі.
Проведено теоретичний аналіз проблеми секс-бізнесу серед неповнолітніх, а також було
виділено основні причини поширення сексуальної експлуатації дітей. Розкрито проблеми
організації соціально-психологічних тренінгів з підлітками, які належать до розряду найбільш
актуальних і практично значущих у теоретичних та емпіричних психологічних студіях.
Визначено доцільність використання тренінгів як сучасного ефективного способу психологічної роботи з неповнолітніми, зокрема з девіантними підлітками. Проаналізовано роботи
науковців стосовно сексуального розвитку підлітків, та з’ясовано, що саме в даному віці
відбуваються головні зміни психосексуальної свідомості особистості. Сексуальний розвиток
підлітків є динамічним процесом, який призводить до набуття й ускладнення вмінь виражати
еротичний зміст через соціальну поведінку. На яку можна вплинути та підвищити мотивацію
до освоєння правових знань, навчання їх жити в межах, передбачених законом, без відчуття
обмеження свободи дій, як особистісну потребу, зручну для себе і для суспільства.
Зазначено необхідність створення психопрофілактичних програм попередження залучення
неповнолітніх до секс-індустрії. Зауважено, що психопрофілактичну роботу з виникнення
сексуальних девіацій доречно проводити в юнацький період, коли особистість ще не сформована і схильна до змін. Визначивши основні зовнішні та внутрішні чинники, що спонукають
осіб до заняття проституцією, авторами було встановлено важливість роботи психолога,
яка базується на головних положеннях в роботі з даною категорією клієнтів. Психокорекційні
програми повинні бути розраховані на можливість включення їх у навчально-виховний процес,
а також спрямовані на корекцію неадекватних уявлень неповнолітніх щодо проституції,
шляхом вирішення наступних завдань: визначення уявлень членів групи щодо проблеми підліткового віку та власних уявлень про себе як про особистість, уявлень учасниць про дорослість
та майбутній життєвий шлях формування адекватних уявлень щодо причин занять проституцією, зокрема занять проституцією неповнолітніх визначення проблеми втягування
неповнолітніх у заняття проституцією визначення наслідків занять проституцією, власної
позиції учасниць щодо протидії проституції неповнолітніх.

For a full understanding of the concept of «sex-business», the scientists analyzed the historical stages of development of this term and the integrity of its use in relation to the chosen subject.
Particularly acute problem today is a need for irrevocable combating the phenomenon of commercial sexual
exploitation of children, which spreads rapidly and is a fertile ground for negative impact on the younger generation.
It was traced that trends of confusion, loss of ideals, pessimistic perception of life, alienation from society, were
developed. It was revealed that the deficit of a positive influence on the younger generation leads to the fact that the
dominant feelings of minors representatives’ are anxiety, aggression, social passivity, fear. It promotes the
development of deviant values, disturbance or ignorance by a large part of the people of law and morality.
The theoretical analysis of the sex workers among minors has been made and the main reasons for the spread of
sexual exploitation among children has been allocated. The problems of social and psychological training to
teenagers were revealed, which belongs to the category of the most urgent and practically important issues in
theoretical and empirical psychological studies.
The feasibility of using training as a modern effective method of psychological work with minors, including
deviant minors, was determined. The work of scientists regarding sexual development of minors was analyzed, and
it was found that in this particular age the major changes in psychosexual identity consciousness are happening.
Sexual development of teens is a dynamic process which leads to acquisition and complication of skills to express
erotic content across social behavior. But it can be affected and improved through incentives for the development of
legal knowledge, training them to live within the limits provided by law, with no feeling of limits for personal
actions, which should be comfortable for themselves and for the society.
The need to establish psychological prevention programs to draw minors to the sex industry is specified. It is
noted that work on psychological detection of sexual deviations is appropriate to conduct in a young period when
the person has not yet been formed and is subject to change. The authors defined major internal and external
factors that motivate people to engage in prostitution, the authors have established the importance of the work of
psychologist, which is based on the main provisions in dealing with this category of customers. Psychological
corrective programs should be designed for the possibility of their inclusion in the educational process and aimed at
correcting inadequate representations of minors about prostitution. This should be achieved by solving the
following tasks: determining perceptions of group members on problems of adolescence and their own perceptions
of themselves, ideas of members about adulthood and the future path of life formation of adequate ideas about the
reasons for prostitution, including the prostitution of minors determining the problem of involvement of minors in
prostitution determining the consequences of prostitution, sharing own position of members regarding the
combating prostitution of minors.
Keywords: deviant minors personality psychological correction psychological prevention prostitution o

Ключові слова: девіантні підлітки особистість психокорекція психопрофілактика проституція неповнолітніх секс-індустрія (секс-бізнес, комерційний секс) соціальні уявлення тренінг.
9. Костєва Т. Б. Особливості технології проектування в соціальній сфері
У даній статті аналізується сутність та основний алгоритм створення соціального
проектування фахівцями соціальної роботи, на основі власної практичної діяльності пропонується ряд загальних правил щодо оптимізації соціального проекту при його створенні та
реалізації.

This article analyzes the nature and algorithm of creating of social engineering by social workers, on the basis
of own practical activities, it is proposed some General rules for optimizing the social project in its creation and
implementation.

Ключові слова: соціальне проектування технології проектування соціальна робота соціальний працівник.
10. Сургова С. Ю. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності
Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню педагогічних умов, що забезпечують
готовність до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників. Автор припускає, що
формування готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних працівників буде
ефективним, якщо впровадити в навчальний процес наступні педагогічні умови: збагачення
змісту професійно-практичної підготовки майбутніх соціальних працівників положеннями і
пріоритетними напрямами превентивної діяльності використання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників особистісно-орієнтованих технологій превентивної
діяльності формування професійно значущих якостей вищеозначених спеціалістів. Проведене
дослідження дозволяє зробити висновок, що розробка педагогічних умов спрямована на зміни
характеристик компонентів готовності до превентивної діяльності, оптимізацію процесу
підготовки в технологічному плані і визначення пріоритетних для розвитку й формування
професійно важливих якостей соціального працівника, який здійснює превентивну діяльність.

The article is devoted to the theoretical substantiation of the pedagogical conditions that ensure readiness for
preventive activities of future social workers. This study allows to conclude that the development of pedagogical
conditions should be aimed at changing the characteristics of the components of readiness for preventive activities,
optimization of the technological process of preparation, and identification of priority professional qualities needed
for development and forming of social workers for carrying out preventive activities. The author suggests that the forming of readiness for preventive activities of future social workers will be effective if following pedagogical
conditions is implemented in the educational process: the saturation of the training content of future social workers
with the priority provisions and directions of the preventive activities using in the training of future social workers
person-oriented preventive action technology forming of professionally significant qualities of the aforementioned
experts. Carried out and described in the article detailed theoretical study of three pedagogical conditions for
forming of readiness for preventive activities gave us the opportunity for pedagogy reasonable and practice
appropriate implementation them in the real training process.

Ключові слова: превентивна діяльність готовність до превентивної діяльності майбутній соціальний працівник педагогічні умови особистісно-орієнтованих технологій превентивної діяльності професійно значущі якості.
11. Ілларіонова Н. С., Стремецька В. О. Формування мотивації до працевлаштування у процесі професійної реабілітації чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ
У статті розкрито теоретичні засади професійної реабілітації чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ, показано історичний досвід патронажу колишніх ув’язнених. Доведено необхідність формування мотивації до працевлаштування у цієї категорії клієнтів. Наведено
результати дослідно-експериментальної роботи з формування мотивації до працевлаштування у звільнених.

The article describes theoretical principles of the professional rehabilitation of the men released from penal
institutions, historical experience of the patronage of former prisoners is shown. The necessity of formation of a
motivation for the employment of this category of clients is proved. The results of the experimental work on forming
the motivation for the employment of the released persons are shown.

Ключові слова: професійна реабілітація пенітенціарна установа чоловіки звільнені з пенітенціарних установ мотивація працевлаштування
12. Сіпович Д. І., Стремецька В. О. Корекція психічних станів чоловіків, звільнених з місць позбавлення волі, в умовах недержавної організації
Статтю присвячено висвітленню теоретичних та практичних аспектів надання психологічної допомоги чоловікам, що звільнилися з пенітенціарних установ, в умовах недержавної
організації. Аналізуються провідні категорії теми, подається авторське визначення поняття
«психологічна підтримка чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ». Аналізуються психічні стани звільнених з виправних закладів. Наведено результати експериментальної роботи
щодо корекції негативних психічних станів звільнених в умовах недержавної організації.

The article is devoted to a coverage of theoretical and practical aspects of providing psychological assistance to
the men, released from prison institutions, in the conditions of non-governmental organizations. The main theme’s
categories are analyzed, the author’s definition of the concept «psychological support for the men, discharged from
penal institutions» is offered. The mental state of the released from prisons is analyzed. The results of an
experimental work on correcting negative mental states of the discharged persons in the conditions of nongovernmental organizations are shown.

Ключові слова: чоловіки, звільнені з місць позбавлення волі недержавні організації психічні стани психологічна підтримка.
13. Клименюк Н .В., Курбат А. Г. Концептуальний розвиток сфери зайнятості сільської молоді: педагогічний аспект
У статті розглянуто проблему безробіття сільської молоді та пошук шляхів зменшення
безробіття на селі. Проаналізовано стан професійно-технічної освіти та шляхи удосконалення
рівня підготовки студентів професійною освітою. Вказано на основні причини скорочення
чисельності селян, в тому числі молодих, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах, а
також тенденції розвитку самостійної зайнятості на селі. Досліджено ситуацію на сільському
молодіжному ринку праці, обґрунтовано стратегічне значення багатофункціонального розвитку сільських територій з урахуванням досвіду країн-членів Європейського Союзу та визначено інноваційні засади регіональної політики, спрямованої на підвищення рівня зайнятості
населення в сільській місцевості.

The scientific article discusses the problems of employment of rural youth and search of ways of unemployment
reduction on village. The state of vocational education and ways to improve the level of training of students of
vocational education. The main reasons of number of countrymen’ reduction, including the youth, occupied in the
agricultural enterprises and the tendencies of independent employment development on village are specified. The
situation on a rural youth labour market is investigated, the basic directions of softening of softening of
unemployment in countryside are offered. Considered the most acute problems of rural Ukraine, grounded strategic
value of multifunction development of rural territories taking into account experience of countries – members of
European Union and certainly innovative principles of regional policy, directed on the increase of level of
employment of population in rural locality.

Ключові слова: безробіття зайнятість безробітний працездатні особи молодь молоді громадяни сільське населення гідна праця
14. Клименюк Н. В., Високос А. І. роблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
В статті описано шляхи подолання безробіття серед випускників вищих навчальних закладів в умовах сучасної економічної кризи. Проведений аналіз проблем працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.

This article describes ways to overcome unemployment among university graduates in the current economic
crisis. The analysis of the problems of employment of graduates in the labor market.

Ключові слова: освіта вищий навчальний заклад випускник вищого навчального закладу молодь перспектива перше робоче місце працевлаштування роботодавець
15. Стремецька В. О., Паскарь Ю. Є. Досвід розвитку фостерингу у зарубіжних країнах
У статті висвітлюється досвід функціонування фостерних форм опіки. Приділяється увага
розвитку фостерингу у США, Великобританії, країнах Східної Європи. Описано зміст діяльності організацій, що спеціалізуються на фостерингу, документів стосовно фостерного
батьківства та дітей.

The article highlights the experience of foster care forms. Attention is paid to the development of fostering in the
USA, Great Britain, in some countries of Eastern Europe. It is described the activity’s content of organizations
which specialize in fostering, documents regarding foster parenting and children are given.

Ключові слова: фостерні форми опіки фостеринг прийомні батьки прийомні діти усиновлення
Теоретичні основи професійного навчання через вдосконалення традиційних дисциплін в університеті
16. Дзюбан О. В., Ісаєнко М. В., Конопляник О. В. Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ за допомогою нових оздоровчо-рекреаційних засобів
У статті теоретично обґрунтовано оздоровчо-рекреаційну методику поєднання веслового спорту та рухливих ігор на відкритому повітрі для студентів комп’ютерного факультету. Проведено дослідження щодо визначення рівня фізичної підготовленості студентів на
початку та наприкінці навчального року, та зроблено висновки щодо ефективності використання цієї методики для оптимізації навчального процесу з фізичного виховання у ВНЗ,
фізичної рекреації студентів та для підвищення рівня їх фізичної підготовленості.

The paper theoretically grounded health and recreational method of combination rowing and outdoor activities
for students of Computer department. The investigation and conclusions were conducted about the efficiency of
using this technique for student and their physical recreation to improve their physical fitness.
Optimization of the educational process with the help of new health-recreational methods.
The important problem of student youth is to have a sedentary way of life, decreasing physical condition on the
background of ecological imbalance and socio-economic instability. One of solutions of this problems is promotion
of healthy lifestyles and the development of mass sports in the university.
In the modern system of physical education in Ukraine can see how increase attention to different types of
recreation and wellness physical culture. Recreation – wellness classes represent a major role in modern life, as
they contribute to preservation of health, improve physical fitness, increasing the level of disability and involvement
of people and filling their free time.

Ключові слова: фізичне виховання фізична рекреація методика рухливі ігри веслування фізична підготовленість
17. Вей Чже Юань Виховний вплив музики на формування особистості студента: теоретичний аспект
Стаття присвячена розкриттю проблеми виховного впливу музики на формування особистості студента в умовах вищого навчального закладу. Автор, спираючись на результати
теоретичного аналізу, наводить різні підходи тлумачення поняття «виховний вплив», розкриває функції музики, її роль у становленні особистості студента, виокремлює особливе
місце музики у формуванні духовної культури особистості.

This article is devoted to the problem of educational influence of music on the identity formation of students in
higher education. By relying on the results of theoretical analysis, the author suggests different approaches to the
interpretation of the concept of «educational influence», reveals the function of music and its role in the
development of the individual student distinguishes music a special place in the formation of spiritual culture of
personality.
Among means of education of children and young people attach a great importance is attached to music.
Educating future specialists depends on many means of educational influence. It is distinguished such pproaches to
the definition of «educational influence», «pedagogical influence».
An effective way of implementing of educational potential of music is to use intonation features as a form of
social consciousness characteristic of the music of mechanisms of influence on personality recognizing the priority
of perception as the basis of the creative process in understanding and interpretation of art, forms of display active
attitude towards art and reality.
Formation of vocal-performance culture of students is an urgent task of musical and pedagogical education and
an important condition for the development of their spirituality.
In the context of modern concepts of education and training essentially put forward new requirements to existing
criteria evaluating the effectiveness of training future professionals. Therefore, to universities, the goal is not only
high-quality training of future specialists to perform professional functions, but also their personal and spiritual
development, the core of which is the high level of general culture, moral and aesthetic development of the
individual.

Ключові слова: виховний вплив музика музичне мистецтво особистість духовна культура
18. Дербак О. А. Основні підходи навчального процесу під час підготовки вчителів в університетах Республіки Молдова
У даній статті розкрито основні підходи навчального процесу у вищих навчальних
заведеняіх Республіки Молдови і способи їх застосування під час підготовки вчителів. Ці
підходи розкривають суть наукового процесу під час підготовки вчителів в Молдові. У статті
також розкриті мета педагогічної освіти в Республіці Молдова.

This article outlines main appproaches to teaching and learning activities in Moldova higher educational
establishments and their practice during teachers’ trainings. These approaches reveal the essence of the scientific
process in the teachers’ preparation in Moldova. The article also disclosed the teacher education goal in the
Republic of Moldova.

Ключові слова: підходи навчального процесу методологічний підхід психологічний підхід підготовка вчителів
19. Ганніченко Т. А. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв
У статті розглянуто зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв. Визначено його
сутність, структуру, можливості оновлення відповідно сучасних освітніх тенденцій та
професійного спрямування.

The article deals with the content of English language teaching of students-agrarians. There is a necessity of
new conception development of foreign language teaching, determination of priority aims, tasks and directions,
principles and approaches, search of new forms, methods, technologies of studies and others. An important task is
content renewal of English language teaching according to the social requirements, modern educational tendencies
and professional purposes. The article gives analysis of essence and structure of content of foreign language
teaching, social and cultural component, regional geography through language aspect, linguistic and cultural conception.

Ключові слова: зміст навчання мова мовлення мовленнєва діяльність знання навички вміння компетенції міжкультурна комунікація
20. Петренко Н. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання у системі методичної роботи: аналіз базових понять
У запропонованій статті розкрито концептуальні положення методичної роботи, педагогічної компетентності та професійної діяльності. Оскільки всі ці поняття взаємопов’язані і
розвиваються одночасно, формується індивідуальний стиль професійної діяльності, створюється цілісний образ фахівця і зрештою забезпечується становлення його професійної
компетентності як певної цілісності, як інтегративної особистісної характеристики.

Suggested article reveals conceptual statements of methodological work, pedagogical competence and professsional activity. Connection of all these terms and their simultaneous development leads to formation of the individual style of professional activity, creation of the professional image and providing incipience of its professional
competence as personal characteristic.
In the research, the term «teacher of physical education» means the person that has higher physical education
according to educational level and has pedagogical and professional knowledge in sphere of the physical education,
modern, innovative and health-caring technologies, that gives ability to execute the professional activity.
Methodological work in higher educational institution as a structural link of the national educational system is
able to provide the conditions for the development of the pedagogical competence. It also has to satisfy needs of
development and renewal of the education and also interests of the teachers in permanent increase of professional
level according to labor market needs.
Thereby, the definitional analysis of the basic terms in pedagogical competence in physical education is
theoretical basis for completing the tasks of scientific research.

Ключові слова: методична робота професійна компетентність фізичне виховання педагогічна компетентність методична компетентність
21. Гресь А. А., Фатєєва В. Г. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови
Стаття присвячена актуальній темі використання новітніх інформаційних технологій.
Активне застосування ІКТ є засобом реалізації комунікативно орієнтованого методу навчання іноземній мові. У статті наведені приклади впровадження мультимедійних засобів у
процесі проведення практичних занять і позааудіторних заходів. В статті розглянуті
перспективи їх подальшого впровадження.

The article is devoted to the topic of innovative information technology using. The active applying of ICT is the
important mean of communicative oriented method in the process of foreign language studying. The involving of
multimedia means in class and extra curricula activities is defined. The further implementation and perspectives of
ICT have been considered.

Ключові слова: інформаційні та комунікаційні технології мультимедійні засоби новітні технології інтернет ресурси комп’ютерні програми
22. Завізіон К. Г. Інтегрований підхід до формування комунікативної культури майбутніх перекладачів
Стаття присвячена аналізу сучасних визначень понять «культура», «комунікативна
культура» та «підхід». Досліджено сучасні підходи до способів формування комунікативної
культури, що були запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями. Презентовано
інтегрований підхід до формування комунікативної культури перекладача, що має характеристики діяльнісного, професійно-орієнтованого, компетентнісного, культурологічного
підходів.

The article is dedicated to investigation of key approaches to denoting the following notions ″culture″,
″communicative culture″ and ″approach″. We have studied the main approaches to forming communicative culture
offered by national and foreign scholars. In the course of analysis we have identified absence of a developed
approach to forming communicative culture of future interpreters. Thus we have represented a new integrated
approach to forming communicative culture of future interpreters. The abovementioned approach combines key
features of active (intensive teaching methods), profession-oriented (students’ interests and needs of future profession are taken into consideration in the educational process), competence (the emphasis is placed on the
result, rather than on the process of education) and cultural (beneficial interdependence of language and culture in
the teaching process) approaches. Thus integrated approaches aimed at forming the necessary skills and knowledge
for successful work of the future interpreter.

Ключові слова: інтегрований підхід комунікативна культура перекладача студентифілологи навчальний процес
Вдосконалення шкільництва я передумова підвищення якості університетської освіти
23. Захар О. Г. Цілі та завдання підвищення кваліфікації вчителів інформатики в контексті неперервної освіти
У статті розглянуто проблему підвищення кваліфікації вчителів інформатики в умовах
інформаційного суспільства, сучасний стан та особливості теперішньої системи післядипломної педагогічної освіти, проаналізовано особливості професійної діяльності та трансформація освітніх ролей вчителя інформатики внаслідок розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, визначено цілі та завдання підвищення кваліфікації вчителів інформатики в
інформаційному суспільстві, перспективи подальших наукових досліджень.

In the article the problem of in-plant training of teachers of informatics is considered in the conditions of
informative society, modern state and features of the existent system of learning long life pedagogical education, the
features of professional activity and transformation of educational roles of teacher of informatics are analysed
because of development of informatively-communication technologies, aims and tasks of in-plant training of
teachers of informatics in informative society, prospect of further scientific researches are certain.

Ключові слова: підвищення кваліфікації професійний розвиток неперервна освіта вчителі інформатики післядипломна педагогічна освіта
24. Пугачов Д. Л. Комунікативні аспекти формування образу «Я» підлітків у віртуальному компֹ’ютерному світі
У статті зроблено спробу синтезувати наукові дані з проблеми Інтернет
аддикції за останні п’ять років. Одним з ключових напрямків дослідження Інтернет
та комп’ютерної аддикції було обрано вивчення формування образу «Я» в підлітковому віці. На основі узагальнення наукових даних нами були визначені основні
шляхи дослідження, серед яких стали: модальності образу «Я» («Ідеальне та
Реальне-Я», «Віртуальне-Я», «Фізичне-Я», Множинність підліткового образу «Я» в
мережі Інтернет та комп’ютерної гри), представлені особливості віртуальної
комунікації в підлітковому віці, а також така актуальна проблема, як підміна
реальних цінностей віртуальними та відхід у віртуальний світ комп’ютера.
Розглянуто позитивні та негативні наслідки захоплення в підлітковому віці
віртуальним комп’ютерним світом, запропоновані рекомендації для соціальних
працівників та батьків по роботі з комп’ютерно – залежними підлітками.

The problem of Internet addiction, which arose in connection with the spread of online gaming and social networks,
is currently one of the most important in psychology and pedagogy. Particularly serious consequences observed
Internet addiction in adolescence is associated primarily with a number of psycho-physiological characteristics of
adolescents. So scientists have fixed the formation of the image of «Virtual-self», the displacement of the
communicative medium of communication in the Internet «real and of ideal-self» teenager. Increasingly, psychologists
have concluded an increasing number of teenagers for whom the virtual computer world is more real than everyday
reality. This is due primarily to the special appeal of the virtual computer world. In addition, one of the main reasons
for the virtual world has become accessible virtual world, the ease of mastery of modern computers. At the same time, it
should be stated that communication in the virtual world is not fully understood, and many scientists tend to talk not
only about the negative factors of Internet communication, but also a positive influence on the intellect and the mind of
a teenager. However, in order to craze online communication does not become addiction, there are recommendations
for parents, the meaning of which must be conveyed to each participant of Internet communication. Because only by
knowing and understanding the real dangers of the virtual computer world, teens and their parents will be able to find
the reality of alternative easy and simple way Internet communications.

Ключові слова: Образ «Я» «Віртуальне-Я» Інтернет залежність «Віртуальний» світ «Віртуальна» комунікація онлайн ігри
25. Компаній О. В. Уроки організації розвитку текстотворення молодших школярів
У статті визначено з позиції сьогодення види уроків української мови, що сприяють
розвитку текстотворенню (аспектні та зв’язного мовлення), проаналізовано їх класифікації за дидактичною метою. На основі вивчення цих класифікацій, установлено
історію появи уроків зв’язного мовлення, визначено, що на сучасному етапі вони
розглядаються як окремі уроки, а також їх нову назву (уроки комунікативних умінь),
описано структурні елементи. Крім того, автором пропонуються види цих уроків з
точки зору текстотворення молодших школярів (пояснення (ознайомлення з поняттями та формування вмінь працювати з ними), навчального усного та письмового
переказу, навчального твору, контролю текстотворчих досягнень), описується мета
та структура кожного з них.

On the modern stage the special attention during work with text applies on the organizational forms of educational
activity, id est to a lesson. Coming from it, the aim of the article consists in determination of lessons that assist the
studies of junior schoolchildren to create texts. The analysis of methodical literature witnessed that most widespread,
among different classifications, there is a typology after a didactics aim, on the basis of that aspect lessons and lessons
of связной are distinguished речи. The marked lessons are characterized by different will give out. It is set on the basis
of the analysed classifications, that lessons of development of the coherent broadcasting are not an aspect, as
unconnected with the study of separate aspects of language, but present a separate group. On the modern stage offered
other their name (lessons of communicative abilities). In the advanced study author of дотримуєтьсяся of the classic
name, as, changing her, necessities to specify their task and maintenance, work out a structure and technology of
realization appear. Different kinds are in addition, examined, however for development of abilities to create texts of
junior schoolchildren of large value has a lesson of explanation, id est forming of new concepts (combined lesson),
lesson of educational verbal and writing translation, lesson of educational work lesson of control of abilities to create
texts of students. Each of these lessons includes an aim and realized by means of structural elements (organization,
motivation, report of theme and aim, study of new material, forming of abilities and skills, reflection, result).

Ключові слова: урок, класифікація аспектних уроків і уроків зв’язного мовлення, текстотворення, види уроків зв’язного мовлення, їх мета та структура.